• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wdrażanie elastyczności przeciwpowodziowej

  15.02.2012. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 27 - 28 września 2012 r. w Atenach, Grecja, odbędzie się konferencja pt. "Wdrażanie elastyczności przeciwpowodziowej".

  Siła skutków niedawnych zdarzeń powodziowych w Europie i na świecie pokazała, że istniejące struktury zabezpieczeń przeciwpowodziowych nie gwarantują wystarczającego poziomu ochrony ludzi i mienia. W 2010 r. silne opady deszczu w czasie burz w różnych częściach Europy spowodowały ogromne powodzie - część wody przepływała powoli przez rzeki, równiny i pola uprawne, a część przetaczała się szybko przez miasta i miasteczka.

  Przewiduje się, że globalne ocieplenie spowoduje nasilenie cyklu hydrologicznego, zwiększając rozmiary i częstotliwość intensywnych opadów w wielu częściach Europy. Nauka i technologia poświęcone elastyczności powodziowej dążą do podniesienia skuteczności zabezpieczeń i obniżenia kosztów szkód w obliczu tego istotnego wyzwania.

  Konferencja zgromadzi naukowców, badaczy, planistów i przedstawicieli sektora w celu omówienia najnowszych i innowacyjnych technologii elastyczności przeciwpowodziowej, testowania standardów, modelowania szkód, wspomagania procesów decyzyjnych i przyszłego potencjału.

  Sponsorem wydarzenia jest finansowany ze środków unijnych projekt SMARTEST (Technologia, systemy i narzędzia inteligentnej elastyczności).

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Dochodowa elastyczność popytu – reakcja popytu na zmianę dochodu, miernikiem tej reakcji jest współczynnik dochodowej elastyczności popytu, który ma postać: Mieszana elastyczność popytu - procentowa zmiana popytu na dobro (usługę) x w reakcji na procentową zmianę ceny dobra (usługi) y. Mieszana elastyczność popytu istnieje ponieważ popyt na dane dobro (usługę) uzależniony jest również od cen innych dóbr (usług). Miernikiem tej reakcji jest współczynnik mieszanej (krzyżowej) elastyczności popytu, który ma postać: Punktowa elastyczność popytu – jedna z metod pomiaru elastyczności popytu; dotyczy zmian ciągłych i obliczana jest geometrycznie z krzywej popytu, odnosi się do poszczególnych punktów krzywej. Wskazuje odsetek zmian w popycie wynikający ze zmiany o 1% jednego z czynników, przy założeniu, że inne czynniki determinujące popyt są stałe. Stosowana jest przeważnie przy niewielkich zmianach cen.

  Fleksibilność (giętkość) - reakcja ceny danego dobra na zmianę popytu, jest odwrotną sytuacją niż cenowa elastyczność popytu. Prawo elastyczności popytu – współczynnik elastyczności cenowej popytu mówi o stopniu reakcji popytu na zmianę ceny. Jest wielkością ujemną ponieważ w większości przypadków wzrostowi ceny odpowiada spadek wielkości popytu. Współczynnik elastyczności cenowej to stosunek procentowej zmiany ceny do procentowej zmiany wielkości popytu.

  Ekspansybilność - reakcja ceny danego dobra na zmianę podaży, jest odwrotną sytuacją niż cenowa elastyczność podaży. Lush jest obiektowym językiem programowania, przeznaczonym głównie dla naukowców i inżynierów tworzących duże aplikacje numeryczne lub graficzne. Dużym atutem tego języka jest jego elastyczność i możliwość używania w nim fragmentów kodu czy funkcji napisanych w innych językach (C, C++). Łączy w sobie elastyczność języków skryptowych wysokiego poziomu z szybkością działania silnie typowanych języków kompilowanych (np. C).

  Elastyczność podaży jest miarą względnej zmiany podaży wywołanej względną zmianą określonego czynnika wpływającego na podaż. Informuje o wrażliwości podaży na zmiany czynników ją kształtujących. Elastyczność ognia - zdolność do szybkiego i skutecznego przenoszenia ognia w granicach pasa działania danego środka ogniowego niezależnie od ukształtowania i pokrycia terenu. Jest określana wielkością ostrzeliwanej powierzchni i możliwością zmiany szybkostrzelności.

  Reguła Ramseya - opisuje optymalny (minimalizujący zakłócenia efektywności) system podatków od towarów. Zgodnie z regułą podatki powinny być proporcjonalne do odwrotności skompensowanej elastyczności popytu. Zakładając doskonałą elastyczność podaży, najwyższą stawką podatku powinny zostać objęte towary o najmniejszej elastyczności popytu. Reguła opiera się na podstawowych założeniach modeli neoklasycznych (konkurencyjność gospodarki, praca jako jedyny czynnik produkcji, stałe przychody ze skali), zakłada ponadto brak zróżnicowania między jednostkami występującymi w populacja ludzkiej. Stosowanie reguły Ramseya w praktyce powodowałoby niewłaściwą redystrybucję dochodów, gdyż towary o niskiej elastyczności popytu, jak żywność, stanowią podstawę utrzymania ubogich gospodarstw domowych.

  Elastyczność popytu – relacja między wyrażoną w procentach zmianą popytu, a wyrażoną w procentach zmianą czynnika, który tę zmianę wywołał. Elastyczność popytu można określić tylko w odniesieniu do tych czynników kształtujących popyt, które da się zmierzyć. Informuje o wrażliwości popytu na zmiany czynników go kształtujących zewnętrznych i wewnętrznych.

  Łukowa elastyczność podaży określa przeciętną relatywną (procentową) zmianę wielkości podaży na skutek zmiany ceny o 1 procent zawartej w pewnym przedziale. Jeśli natomiast przedział ten jest odpowiednio duży, elastyczność łukowa jest wielkością charakteryzującą cała krzywą podaży. Dobro Giffena - pojęcie z zakresu ekonomii będące odstępstwem od zasady elastyczności popytu, stworzone przez Roberta Giffena.

  Prawo Engla – empiryczna zależność ekonomiczna mówiąca, że w miarę wzrostu dochodów udział wydatków na żywność w wydatkach ogółem się zmniejsza; innymi słowy, dochodowa elastyczność popytu jest w przypadku żywności mniejsza od 0. W przypadku wydatków na odzież i mieszkanie udział nie zmienia się, czyli przyrost popytu na te dobra i przyrost dochodów są równe, dochodowa elastyczność popytu jest równa jedności. Wydatki na samochody, podróże, biżuterię, meble, ochronę zdrowia, czy wypoczynek wzrastają z kolei w tempie szybszym od tempa wzrostu dochodów, czyli współczynnik dochodowej elastyczności popytu na nie jest większy od 1. Zasada elastyczności (nazywana również klauzulą elastyczności) – jedna z zasad Unii Europejskiej; umożliwia państwom członkowskim wprowadzanie, przy pomocy instrumentów prawnych oraz instytucjonalnych nieobejmujących wszystkich państw, rozwiązań pogłębiających procesy integracji europejskiej.

  Cenowa elastyczność popytu – stosunek względnej zmiany ilości pożądanego dobra, do względnej zmiany jego ceny, wyrażony współczynnikiem cenowej elastyczności popytu: Efekt skali – miara, określająca zmiany produkcji relatywne do obniżenia kosztów produkcji i zwiększonego wykorzystania środków. Jest sumą elastyczności produkcji względem wszystkich czynników produkcji.

  Dodano: 15.02.2012. 17:26  


  Najnowsze