• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wiosna Biologów w Szczecinie

  14.04.2012. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Czynniki decydujące o doborze ludzi w pary, izolowanie DNA z kiwi i truskawek czy rozpoznawanie głosów ptaków - to niektóre z tematów rozpoczętej w piątek w Szczecinie Wiosny Biologów zorganizowanej przez Uniwersytet Szczeciński. Przedsięwzięcie ma popularyzować nauki biologiczne.


  Jak powiedziała PAP prodziekan ds. kształcenia Wydziału Biologii US dr Renata Słominska-Walkowiak, Wiosna Biologów ma zainteresować młodych ludzi biologią. Ma również pokazać, że biologia to nie tylko nauka z książek, ale również obserwacja organizmów i przeprowadzanie doświadczeń. Przez praktykę organizatorzy chcą pokazać, że biologia która jest trudną nauką, staje się dzięki niej bardziej przystępna i ciekawa.

  "Oprócz, tego że naukowcy prowadzą często trudne i żmudne badania, to mają również ludzką twarz, którą staramy się pokazać. Często są to pasjonaci, którzy przez wiele godzin mogą interesująco opowiadać o naukach biologicznych" - dodała Słominska-Walkowiak.

  W programie Wiosny Biologów znalazło się ponad 70 wydarzeń, wykładów, prezentacji czy zajęć laboratoryjnych.

  Uczestnicy będą mogli m.in. dowiedzieć się jak "wydobyć" geny z owoców za pomocą szamponu do włosów i soli kuchennej, obserwować przez mikroskop bezkręgowce wodne żyjące w kropli wody czy obserwować ruch cytoplazmy w komórkach liścia moczarki kanadyjskiej. Na innych zajęciach chętni poznają podstawy mikroskopowania i nauczą się wykonywania preparatu z materiału roślinnego.

  Na wykładzie o wężach, chętni będą mogli obejrzeć kilkanaście żywych zwierząt i zrobić sobie z nimi zdjęcia. Osobne zajęcia dotyczyły będą roli żywności genetycznie modyfikowanej w produkcji żywności.

  Adresatami wydarzenia są przede wszystkim gimnazjaliści i studenci, którzy za kilka lat mogą stać się studentami wydziału. Specjalne zajęcia zostały również przygotowane dla dzieci w wieku przedszkolnym i osób dorosłych interesujących się naukami biologicznymi.

  PAP - Nauka w Polsce

  res/ ls/



  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Stanowisko ogniowe (SO) - miejsce zajęte lub przygotowane do zajęcia przez broń w celu prowadzenia z niego ognia. Jest to również rejon zajęty lub przygotowany do zajęcia przez działo do wykonania zadań ogniowych. Zmienność genetyczna – naturalne różnice sekwencji DNA (genotypu) organizmów jednego gatunku. Różnice te mogą powodować zmiany w budowie białek lub czasie i miejscu ich wytwarzania, w efekcie prowadząc do różnic w fenotypie, np. inne ubarwienie sierści, różna odporność na zmiany temperatury, zdolność (lub jej brak) do trawienia laktozy. Wiele cech, które są zróżnicowane genetycznie prawdopodobnie nie ma wpływu na przeżycie organizmów (np. kolor oczu u ludzi), ale zmienność genetyczna cech, które mogą wpłynąć na przystosowanie organizmów, to „paliwo” ewolucji. Organizmy mogą się też różnić nie kodującymi sekwencjami DNA. Takie różnice nie mają znanego nam wpływu na fenotyp, ale są użyteczne w analizie zmienności genetycznej przez biologów. Zajęcia pozalekcyjne – zajęcia odbywające się w szkole lub poza jej terenem nie będące częścią obowiązkowego programu szkolnego i mające charakter fakultatywny. Wyróżnia się różne typy zajęć: mające przygotowywać do egzaminów, zdobywania dodatkowej wiedzy w interesujących ucznia zagadnieniach, naukę języków obcych itp. Celem organizowania zajęć pozalekcyjnych jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów. Według definicji Wincentego Okonia to:

  Instytut Geopolityki – ośrodek badawczy, powstały w Częstochowie 23.06.2007 r. Jest on ośrodkiem pozarządowym, w którym jest badana i poznawana geopolityka. Dziedzina ta ma wiele znaczeń, ale najpopularniejsze są trzy: geopolityka jako nauka, paradygmat badawczy, doktrynę polityczną. Instytut Geopolityki ma swój określony cel „jest nie tylko popularyzacja wiedzy z tego zakresu, lecz również wypełnianie roli swoistego laboratorium myśli […] Jedną z form naszej działalności jest umożliwienie prezentacji własnych publikacji dojrzałym, jak i początkującym geopolitykom.W naszym środowisku geopolitykę rozumiemy jako interdyscyplinarną naukę zajmującą się badaniem zależności ci między przestrzenią geograficzną a ośrodkami siły”. Obszary jakie przede wszystkim interesują Instytut to stosunki międzynarodowe, badanie bezpieczeństwa oraz obronności, nauka o geografii, nauki polityczne. Meteorytyka – nauka o meteorytach i związanych z nimi zjawiskach. Jej przedmiotem jest określanie składu chemicznego i budowy fizycznej meteorytów i klasyfikowanie ich na tej podstawie. Zajmuje się również określaniem wieku meteorytów i ich pochodzeniem. W kręgu jej zainteresowań leży również badanie okoliczności upadku meteorytów na podstawie pozostawionych przez nie kraterów uderzeniowych. Jednym z głównych problemów tej nauki jest pozyskiwanie materiału do badań. Rzadko udaje się odnaleźć meteoryt tuż po upadku. Najczęściej odnajdowane są meteoryty, które spadły setki lub tysiące lat temu. Dlatego do jednego z ważniejszych zadań meteorytyki należy rozpoznawanie meteorytów i odróżnianie ich od ziemskich minerałów.

  Stacja Badania Wędrówek Ptaków (SBWP) - jednostka Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego wykonująca zadania badawcze (nie prowadzi zajęć kursowych ze studentami). Filozofia nauki Alberta Einsteina mogła powstać dzięki szerokiemu polu zainteresowań tego fizyka. Nie było dla niego ważne wyłącznie matematyczne sformułowanie praw przyrody. Interesował się również samym sposobem dochodzenia badacza do swojego odkrycia. Przez wiele lat wypowiadał się i pisał na temat tego jak należy tworzyć samą naukę. Wniósł w ten sposób znaczący wkład do rozwoju filozofii nauki.

  Wrotki (Rotifera, zwane też wcześniej jako Rotatoria) – typ, małych (50-2000 µm), przezroczystych zwierząt bezkręgowych z charakterystycznym wieńcem rzęsków (aparatem wrotnym) od których pochodzi nazwa typu i o stałej dla gatunku liczbie komórek ciała (z tego względu, wzrost osobniczy odbywa się nie przez przyrost liczby komórek, tylko przez zwiększenie rozmiarów komórek ciała) . Zwierzęta te zamieszkują przede wszystkim wody słodkie, ale znane są też formy morskie, słonowodne i lądowe, żyjące na wilgotnych mchach, w glebie kielichach roślin i dziuplach z wodą, czy na torfowiskach lub w piasku w wodzie interstycjalnej . Żywią się martwą materią organiczną, bakteriami, glonami i pierwotniakami. W Polsce występują 554 gatunki, na świecie ponad 2000 . Biologia medyczna – dziedzina naukowa z pogranicza biologii i medycyny, obejmująca działy nauki i techniki posiadające zwykle w nazwie przedrostek "bio-", znajdujące jednocześnie zastosowanie w ochronie zdrowia i/lub diagnostyce laboratoryjnej. Biologia medyczna od kilku lat stanowi osobny kierunek nauczania na poziomie uniwersyteckim i doktoranckim, jak również specjalizację wielu zakładów naukowo-badawczych.

  Terapia zajęciowa – rodzaj ergoterapii, która ma za zadanie uaktywnić pacjenta poprzez wykonywanie określonych czynności mających również charakter usprawniania psychicznego, fizycznego, a mogą służyć również preorientacji zawodowej (przezawodowienie lub przekwalifikowanie). Metoda jest wykorzystywana powszechnie w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

  Biofizyka jest dziedziną naukową z pogranicza nauk takich jak: fizyka i biologia, zajmującą się badaniem procesów fizycznych związanych z funkcjonowaniem określonych obiektów żywych: organizmów, organów, tkanek, komórek. Takich procesów i przemian jak: energetyczne, zjawiska elektryczne, mechanika ruchów. Bada struktury cząsteczkowe i procesy fizyczne w komórce. Biofizyka podejmuje również próby ustalenia uniwersalnych praw biologicznych niezależnych od konkretnej formy życia. Dziedzina ta w zakresie badania organicznych struktur cząsteczkowych zazębia się z biochemią i tu wyznaczenie ścisłej granicy między tymi dziedzinami staje się już trudne.

  Dodano: 14.04.2012. 00:04  


  Najnowsze