• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Właściciele dróg stają do walki ze zmianą klimatu, Kolonia, Niemcy

  02.12.2010. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 8-9 grudnia 2010 r. w Kolonii, Niemcy, odbędzie się konferencja pt. "Właściciele dróg stają do walki ze zmianą klimatu".

  Cztery projekty naukowe zostały wybrane w 2007 r. w ramach programu ERA-NET ROAD, aby zbadać takie zagadnienia jak ocena ryzyka, utrzymanie zimą, powódź i oddziaływanie na nawierzchnię dróg. Ogólnym celem inicjatywy jest badanie zagadnień adaptacji do zmiany klimatu, która zapewni zarządcom dróg narzędzia do identyfikowania przyszłych problemów dotyczących infrastruktury drogowej i zapobiegania im. Wybrane projekty to:
  - Udoskonalony lokalny wskaźnik zimowy do oceny potrzeb w zakresie utrzymania i kosztów adaptacji na podstawie scenariuszy zmiany klimatu (Irwin);
  - Praca nawierzchni i wymagania w zakresie napraw w następstwie zmiany klimatu (P2R2C2);
  - Zarządzanie ryzykiem na drogach w zmieniającym się klimacie (Rimarocc);
  - Zapobieganie wodom burzowym - metody prognozowania szkód powodowanych ciekami wodnymi na nawierzchni dróg i w ich pobliżu na terenach nizinnych (Swamp).

  W czasie wydarzenia zaprezentowane zostaną wyniki projektów i wypracowane zalecenia. Podkreślone zostaną również te praktyczne wnioski, które można wykorzystać w całej Europie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Projekt Baltex (ang. The Baltic Sea Experiment) – rozpoczęty w 1992 roku projekt badający zmiany klimatu, zarządzanie zasobami wodnymi oraz jakość powietrza i wody w rejonie Morza Bałtyckiego. Zarząd dróg wojewódzkich – jednostka organizacyjna powoływana przez sejmik województwa wykonująca obowiązki zarządcy drogi dróg wojewódzkich na swoim terenie. Na podstawie ustawy o drogach publicznych do zarządcy drogi należy m.in. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą. Liczba zarządów jest równa liczbie województw. Reanaliza meteorologiczna (reintegracja) to powtórne przeanalizowanie długich szeregów czasowych pomiarów meteorologicznych (np temperatury ziemi) w skali globu lub w skali regionalnej. Ma na celu odrzucenie błędnych wyników pomiarowych i integrację danych pomiarowych z różnych obserwacji. Reanaliza meteorologiczna umożliwia badanie zmian klimatu na podstawie pomiarów, a nie badanie zmian wynikających z innych czynników takich jak zmiany technik pomiarowych.

  System Oceny Stanu Nawierzchni: System Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN) -jest to systemem który co roku zbiera informacje na temat stanu nawierzchni dróg krajowych (wyłącznie o nawierzchni bitumicznej). Zajmuje się on oceną parametrów techniczno-eksploatacyjnych takich jak:
  Care-Denmark - duńska organizacja charytatywna wspierająca potrzebujących. Jej celem jest wyzbycie się nietolerancji, danie ludziom nadziei i sprawiedliwości oraz walka z głodem i niesprawiedliwością. Jest to jedna z największych organizacji tego typu na świecie. Pomaga ona więcej niż 55 milionom ludzi w 70 krajach. Organizacja specjalizuje się w zarządzaniu naturalnymi źródłami i w pomaganiu ludziom w dostosowaniu się do zmian klimatu, które powodują ucieczki z powodu susz, powodzi, cyklonów etc.

  Intergovernmental Panel on Climate Change (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu, w skrócie IPCC) – organizacja założona w 1988 przez dwie organizacje Narodów Zjednoczonych – Światową Organizację Meteorologiczną (WMO) oraz Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) w celu oceny ryzyka związanego z wpływem człowieka na zmianę klimatu. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu został powołany Uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu z dniem 1 lutego 2001 r., jako zakład budżetowy, z połączenia likwidowanej jednostki Miejskiego Zarządu Dróg (MZD) i Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM). Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji jest następcą prawnym MZD i wykonuje zadania zarządu drogi w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych.

  Drogi w zarządzie Starostwa Powiatowego w Starachowicach - całkowita długość dróg - 240,65 km, numery dróg wg nowej nomenklatury Piąty Raport IPCC (The Fifth Assessment Report of the IPCC; w skrócie AR5) - piąty raport podsumowujący obecne i przewidywane zmiany klimatu opracowywany przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC).

  Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku – jest jednostką organizacyjną i budżetową Miasta (w latach 1992-1999 funkcjonował pod tą samą nazwą jako zakład budżetowy). ZDiZ sprawuje funkcję zarządu dróg publicznych w granicach administracyjnych Gdańska (z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych) i zarządza ruchem na tych drogach w zakresie określonym przepisami prawa. Jest także zarządcą dróg niepublicznych znajdujących się na gruntach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, posiadających wydzielony geodezyjnie pas drogowy. Działalność ZDiZ podlega nadzorowi Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.

  Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Warszawa 2013 znana z skrócie jako szczyt w Warszawie – międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce zmian klimatu. Obdywała się od 11 do 22 listopada 2013 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Organizuje ją Sekretariat Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ds. zmian klimatu, a gospodarzem konferencji był rząd Polski. Gośćmi spotkania byli delegacji rządowi wszystkich krajów.

  Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Kopenhaga 2009 znana z skrócie jako szczyt w Kopenhadze – międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce zmian klimatu. Odbywała się od 7 do 18 grudnia 2009 w Bella Center w Kopenhadze. Organizował ją Sekretariat Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ds. zmian klimatu, a gospodarzem konferencji był rząd Danii. Gośćmi spotkania było ponad 190 delegacji rządowych. Opór wobec zmiany, będąc naturalną reakcją pracownika, jest jednym ze źródeł spowalniania lub odporności na zmiany przeprowadzane w organizacji. Dlatego jest uwzględniany w procesie zarządzania zmianą.

  Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Poznań 2008 - międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce zmian klimatu. Odbywała się od 1 do 12 grudnia 2008 roku w Poznaniu na terenie Centrum Kongresowego Międzynarodowych Targów Poznańskich. Organizował ją Sekretariat Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ds. zmian klimatu, a gospodarzem konferencji był rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Gośćmi spotkania było ponad 190 delegacji rządowych, a wzięło w niej udział łącznie ponad 11 tys. osób. Czwarty Raport IPCC (The Fourth Assessment Report of the IPCC; w skrócie AR4) - czwarty raport podsumowujący zmiany klimatu, raporty są publikowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC).

  Dodano: 02.12.2010. 15:49  


  Najnowsze