• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wsparcie naukowe na rzecz konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej w Europie - energia, transport i technologie wschodzące, Warszawa, Polska

  24.06.2011. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 7 lipca 2011 r. w Warszawie, Polska, odbędzie się konferencja pt. "Wsparcie naukowe na rzecz konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej w Europie - energia, transport i technologie wschodzące".

  Europa staje wobec ogromnych wyzwań energetycznych: rosnące zapotrzebowanie, uzależnienie od importu, nadwyrężenie zasobów paliw kopalnych i zagrożenie bezpieczeństwa dostaw. To wszystko ma miejsce w świetle globalnych zmian klimatu, w których kluczową rolę odgrywają emisje dwutlenku węgla, a UE jest obecnie uzależniona od paliw kopalnych w zaspokajaniu większej części swojego zapotrzebowania energetycznego.

  Wydarzenie skupi się na zagadnieniach istotnych dla stopniowej przemiany UE w społeczeństwo niskoemisyjne: energia, transport, czyste technologie produkcji i schematy konsumpcji. Uczestnicy będą mieli okazję zastanowić się na tym, jak nauka może wspierać budowanie gospodarki niskoemisyjnej w Europie przy jednoczesnym zachowaniu zdolności do konkurowania na światowych rynkach.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Defeudalizacja – odejście od gospodarki rolnej na rzecz gospodarki kapitalistycznej czyli gospodarki towarowo-pieniężnej. Proces ten miał miejsce w XVI- i XVII-wiecznej Europie na zachód od Łaby. Zrównoważona energia – efektywność energetyczna i energia odnawialna są uznawane za dwa filary zrównoważonej polityki energetycznej. Obie strategie muszą być rozwijane równocześnie, aby stabilizować i redukować emisje dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń. Wydajne używanie energii jest kluczowe dla spowalniania wzrostu zapotrzebowania na energię, tak by rosnące dostawy czystej energii mogły powodować głębsze redukcje w wykorzystaniu paliw kopalnych. Jeśli konsumpcja energii będzie rosła zbyt szybko, rozwój energii odnawialnej nie nadąży, by osiągnąć ten cel. Analogicznie, jeśli źródła czystej energii nie staną się powszechnie dostępne, spowolniony wzrost popytu w niewystarczającym stopniu przełoży się na ograniczenie całkowitych emisji węgla; potrzebne jest także zmniejszenie udziału węgla w źródłach energii. W związku z tym zrównoważona polityka energetyczna wymaga większych zobowiązań zarówno w odniesieniu do wydajności jak i źródeł odnawialnych. Transport samochodowy przystosowany do przewozu paliw - transport samochodowy ogólnego przeznaczenia (samochody ciężarowe), wyposażony w zbiorniki ruchome lub beczki stalowe o pojemności 200 l oraz w sprzęt dystrybucyjny i przeciwpożarowy. Transport ten używany jest do przewozu paliw płynnych, jako środek zastępczy, w zamian transportu specjalizowanego – cystern paliwowych.

  Bańka węglowa jest rodzajem hipotetycznej bańki gospodarczej, która może mieć wpływ na wycenę aktywów przedsiębiorstw opartych na paliwach kopalnych (np. kopalni, przedsiębiorstw energetycznych). Obecnie wycena akcji przedsiębiorstw sektora paliw kopalnych jest dokonywana przy założeniu, że wszystkie rezerwy paliw kopalnych będą całkowicie zużyte. To założenie może być zbyt optymistyczne, np. ze względu na rosnący udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. Energia alternatywna – energia pozyskiwana metodami innymi niż podstawowe sposoby uzyskiwania energii, czyli spalanie paliw kopalnych lub rozszczepienie jąder atomów.

  Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej – zdolność systemu elektroenergetycznego do zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej oraz równoważenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię. Postulat 100% energii odnawialnej pojawił się w związku z globalnym ociepleniem i innymi problemami ekologicznymi (np. zanieczyszczeniem powietrza) oraz gospodarczymi (np. wyczerpywanie się energetycznych surowców nieodnawialnych). Wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii następuje znacznie szybciej, niż ktokolwiek to przewidywał. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu stwierdził, że jest niewiele technologicznych granic integracji portfela technologii odnawialnych źródeł energii, aby zapewnić z nich większość całkowitego światowego zapotrzebowania na energię. Mark Z. Jacobson twierdzi, że rozpoczęcie produkcji całej nowej energii tylko z wiatru, energii słonecznej oraz energii wodnej jest możliwe w 2030 r., a istniejący system dostaw energii może zostać zastąpiony całkowicie do 2050 r. Przeszkody w realizacji planu 100% energii odnawialnej są postrzegane jako "przede wszystkim społeczne i polityczne, a nie technologiczne lub ekonomiczne". Jacobson wskazuje, że koszty energii z wiatru, słońca, wody powinny być podobne do dzisiejszych kosztów energii. Europejska Rada ds. Energii Odnawialnej (EREC) wskzuje, że Unia Europejska może do 2050 zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 90% jeśli cała produkcję energii przestawi na źródła odnawialne.

  Sojusz Klimatyczny - sojusz władz lokalnych na rzecz powstrzymania zmian klimatycznych i ochrony praw najbiedniejszych społeczności dotkniętych globalnymi katastrofami (m.in ograniczenia ubóstwa energetycznego). Sojusz zajmuje się promocją energii odnawialnej, demokratyzacji energetyki oraz wymiarem globalnym bezpieczeństwa energetycznego i klimatycznego. Sojusz Klimatyczny m.in. realizuje projekt mapy odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej „Repowermap” . Do Sojuszu należą 1403 miasta i gminy (stan na lipiec 2013) m.in. gmina Kolonowskie (woj. opolskie). EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej (ang. EC BREC Institute for Renewable Energy) – jest jednym z pierwszych, założonych w Polsce, prywatnych instytutów naukowych, łącząc prace badawczo-rozwojowe z wdrożeniami i działalnością konsultingową w sektorach: energia wiatrowa, energia słoneczna, biogaz, planowanie energetyczne. Instytut działa na rzecz realizacji długookresowych celów społecznych i zadań o charakterze publicznym, związanych z promocją zrównoważonej środowiskowo gospodarki lokalnej i generacji rozproszonej oraz rozwojem i wprowadzaniem na rynek technologii energetyki odnawialnej.

  Główna Biblioteka Komunikacyjna – instytucja biblioteczna podległa Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej utworzona decyzją Ministerstwa Kolei Żelaznych w 1919 jako ośrodek gromadzący literaturę i akty prawne z zakresu komunikacji (transport, łączność). Działa na rzecz Ministerstwa i jednocześnie jako publiczna biblioteka naukowa stanowi ogniwo krajowej sieci bibliotecznej i informacyjnej.

  Lista państw według rocznej emisji CO2: Poniższa lista przedstawia państwa świata w zależności od rocznej emisji dwutlenku węgla. Uwzględniony jest jedynie dwutlenek węgla pochodzący ze spalania paliw kopalnych, bez uwzględnienia takich źródeł jak produkcja cementu czy wylesianie. Spalanie paliw kopalnych odpowiada za około 70% światowej emisji CO2, wylesianie za około 25%, a produkcja cementu za około 5%.

  Komisja Skarbu Państwa i Infrastruktury była jedną ze stałych komisji senackich V kadencji. Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku została wcielona do Komisji Gospodarki Narodowej. Przedmiotem jej działania były: sprawy Skarbu Państwa, zasady kształtowania stosunków własnościowych i przekształcenia własnościowe, działalność przedsiębiorstw państwowych, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, łączność, budownictwo, transport i gospodarka morska. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk – placówka naukowo-badawcza Polskiej Akademii Nauk, zajmuje się badaniami w zakresie problematyki gospodarki surowcami mineralnymi. Zakres badań obejmuje szerokie spektrum problematyki: od prognozy możliwości pozyskania surowców, ich udokumentowanie, zagospodarowanie, procesy przeróbki i przetwarzania, ochronę środowiska przyrodniczego, aż do strategii i oceny gospodarki surowcami w gospodarce krajowej na tle uwarunkowań rynku światowego.

  Transportochłonność - stopień zaangażowania transportu przy obsłudze przewozowej innych działów gospodarczych. Gospodarki nisko rozwinięte (Afryka) mają wysoką transportochłonność. Oznacza to, że przewożą dużą ilość towarów o niskim przetworzeniu. W Polsce porównując 2002 do 1990 transportochłonność spadła 2 krotnie, czyli wozimy coraz więcej produktów o wysokim stopniu przetworzenia (zmniejszenie masy przewozowej) ale porównując się do Europy ten współczynnik jest jeszcze 2 razy większy. Generator azotu – stacjonarne lub mobilne urządzenie do wytwarzania azotu ze sprężonego powietrza. Generatory azotu stanowią alternatywę dla azotu dostarczanego w butlach ciśnieniowych, cysternach lub rurociągiem.
  W generatorach azotu wykorzystuje się najczęściej trzy technologie:


  Energia pierwotna - jest to energia zawarta w pierwotnych nośnikach energii pozyskiwanych bezpośrednio z zasobów naturalnych odnawialnych i nieodnawialnych. Energetyka alternatywna – jest wykorzystaniem energii alternatywnej pozyskiwanej metodami innymi niż spalanie paliw kopalnych lub rozszczepienie jąder atomów.

  Miejsce obsługi podróżnych (MOP) – teren wydzielony w pasie drogowym poza koroną drogi, wyposażony w miejsca postojowe dla pojazdów oraz w urządzenia służące zaspokajaniu potrzeb podróżnych. MOP-y w Polsce podzielone są na trzy klasy: Transport intermodalny (Intermodalny transport towarowy) – przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu. Najważniejszą regułą jest wykorzystanie tylko jednej jednostki ładunkowej, np. kontenera lub nadwozia wymiennego, na całej trasie przewozów, bez przeładunku samego towaru przy zmianie rodzaju transportu.

  Bezpieczeństwo ekonomiczne – pojęcie odnoszące się do terminu bezpieczeństwo, zawężone jednak do ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa. Termin ten wiąże się z dyscypliną naukową, ekonomią, nauki o polityce oraz nauki o bezpieczeństwie i w zależności od poglądów badacza nadawana jest mu określona definicja. Kryterium podziału w tej materii jest rodzaj poglądu na dominującą w przestrzeni wizję modelu funkcjonowania gospodarki narodowej i społeczeństwa oraz rzeczywistości międzynarodowej, jaki reprezentuje dany badacz.

  Dodano: 24.06.2011. 16:49  


  Najnowsze