• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wstępne ogłoszenie pierwszego, wspólnego, ponadnarodowego zaproszenia do składania wniosków w ramach programu Badania Translacyjne nad Nowotworam

  11.11.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Opublikowane zostało wstępne ogłoszenie pierwszego, wspólnego, ponadnarodowego zaproszenia do składania wniosków w ramach programu Badania Translacyjne nad Nowotworami (TRANSCAN). Tematem zaproszenia będzie "walidacja biomarkerów na potrzeby zindywidualizowanej onkologii".

  Celem zaproszenia będzie budowanie ponadnarodowych projektów innowacyjnych w dziedzinie onkologii, wyraźnie ukierunkowanych na szybkie zastosowanie nowych, bardziej wybiórczych i skuteczniejszych narzędzi oraz strategii w profilaktyce, diagnostyce i wczesnym wykrywaniu, a także optymalizacja leczenia chorób neoplastycznych.

  W celu koordynowania prac badawczych i programów finansowania w krajach europejskich w zakresie translacyjnych badań nad nowotworami powołano ERA-NET w zakresie Translacyjnych Badań nad Nowotworami (TRANSCAN).

  Projekty badawcze przedkładane w ramach tego zaproszenia powinny opierać się na nowatorskich pomysłach wywodzących się z dosyć zaawansowanych wyników, umożliwiając konkretny postęp w walidacji kandydatów na biomarkery. Zasadniczo projekty powinny opierać się na wcześniejszych badaniach laboratoryjnych i/lub wczesnym etapie badań klinicznych lub na dosyć zaawansowanych badaniach klinicznych.

  Propozycje badań powinny również czerpać z efektywnej, interdyscyplinarnej i wielospecjalistycznej współpracy zespołów badawczych i przedsiębiorców z sektora akademickiego, klinicznego, epidemiologicznego i publicznej opieki zdrowotnej. Zespoły badawcze w ramach konsorcjum powinny obejmować badaczy ze wszystkich dyscyplin naukowych, obszarów badawczych i kompetencji niezbędnych do osiągnięcia wnioskowanych celów. Warunkiem wstępnym dofinansowania będzie podzielenie się istotnymi wynikami, zbiorami danych i/lub zasobami w ramach międzynarodowych konsorcjów badawczych.

  Zgodę na udział w zaproszeniu wyraziły następujące organizacje partnerskie:
  - Austriacki Fundusz Nauki (FWF), Austria;
  - Flandryjska Fundacja Badań (FWO), Belgia;
  - Krajowy Instytut Onkologiczny (INCa), Francja;
  - Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF), Niemcy;
  - Sekretariat Generalny ds. Badań Naukowych i Technologii, Ministerstwo Edukacji, Uczenia się przez całe życie i Spraw Religii (GSRT), Grecja;
  - Główne Biuro Naukowe Ministerstwa Zdrowia (CSO-MOH), Izrael;
  - Ministerstwo Zdrowia (MOH), Włochy;
  - Łotewska Akademia Nauk (LAS), Łotwa;
  - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Polska;
  - Instytut Onkologii (IOB), Rumunia;
  - Słowacka Akademia Nauk (SAS), Słowacja;
  - Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Technologii (MHEST), Słowenia;
  - Instytut Zdrowia Carlos III (ISCIII), Hiszpania;
  - Turecka Rada ds. Badań Naukowych i Technologicznych (TÜBITAK), Turcja.
  Zaproszenie zostanie ogłoszone równocześnie przez organizacje finansujące w swoich krajach i będzie koordynowane centralnie przez Sekretariat Wspólnego Zaproszenia (JCS).

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Lista czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – lista czasopism naukowych, które są uwzględniane przy ocenie parametrycznej placówek naukowych, uczelni, instytutów, jednostek badawczo-rozwojowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (a wcześniej jego poprzedników, czyli Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz Komitet Badań Naukowych) i inne ministerstwa. Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.

  Projekt celowy – projekt w wyniku którego powstaje nowy bądź zmodernizowany wyrób lub wdrożona nowoczesna technologia. Głównym celem programu jest stworzenie systemu umożliwiającego finansowanie badań naukowych, rozwinięcie zaplecza naukowo-badawczego oraz poszerzenie współpracy z podmiotami gospodarczymi. Projekty celowe kierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw. Program został uruchomiony w 2001 roku na wniosek ówczesnego Ministra Nauki i Informatyzacji (obecne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), a realizacja działań została powierzona organizacji pozarządowej. Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) - jest instytutem badawczym prowadzącym interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Wspiera szeroko rozumianą politykę i praktykę edukacyjną. Funkcjonuje pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej. Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych.

  Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim (ang. Society of Friends of Science in Międzyrzec Podlaski) – organizacja pozarządowa założona w 1968 r. w Międzyrzecu Podlaskim której celem jest prowadzenie badań naukowych we wszystkich kierunkach oraz popularyzowanie nauki na Podlasiu, wiedzy i kultury wśród najszerszych kręgów społeczeństwa, inicjowanie i koordynowanie badań naukowych oraz rozwój zaplecza badawczo-naukowego, a także prowadzenie specjalistycznych prac naukowo-badawczych na zlecenie Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwa Kultury oraz organizowanie sesji i posiedzeń naukowych, działalność wydawnicza, tworzenie sekcji problemowych, utrwalanie w pamięci rocznic, zdarzeń i ludzi w szczególności związanych z Podlasiem a w szczególności z Międzyrzecem Podlaskim.

  Portal Badań Estońskich (est. Eesti Teadusportaal, ETIS; ang. Estonian Research Portal) – system informacyjny utworzony przez Estońskie Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki, którego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnych i kompleksowych informacji o nauce estońskiej w różnych jej dziedzinach. Na portalu można zasięgnąć informacji dotyczących instytutów i projektów naukowo-badawczych oraz estońskich badaczy i ich publikacji. System zawiera kilka działów i baz danych, m.in.: aktualności naukowe, forum, polityka badań naukowych i rozwoju, współpraca międzynarodowa i itd.

  Komitet Chemii Analitycznej PAN (KChA PAN) – jeden z komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk (PAN), działający w ramach Wydziału III. Został powołany w roku 1975, m.in. w celu inicjowania, organizowania i koordynowania badań, dotyczących metod analizy chemicznej, i popularyzowania wyników tych badań. Działa – jak inne Komitety PAN – w okresach trzyletnich kadencji (rok 2013 kończy kadencję 2011–2013).

  Dodano: 11.11.2011. 16:17  


  Najnowsze