• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyzwania stojące przed wspomagającymi urządzeniami neurorobotycznymi - doświadczenia projektu MUNDUS, Toledo, Hiszpania

  16.10.2012. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 13 listopada 2012 r. w Toledo, Hiszpania, odbędą się warsztaty pt. "Wyzwania stojące przed wspomagającymi urządzeniami neurorobotycznymi - doświadczenia projektu MUNDUS (Challenges for assistive neuro-robotic devices: the experience of the MUNDUS project).
  Projekt MUNDUS (Wielomodalne neuroprotezy wspomagające na co dzień górne kończyny) tworzy wspomagające ramy dla osób z poważnymi upośledzeniami motorycznymi. Celem jest opracowanie neuroprotezy wyposażonej w czujniki, siłowniki i rozwiązania regulacyjne, aby przystosować ją do stopnia ciężkości lub postępu choroby, umożliwiając interakcję poprzez świadome kontrolowanie przez użytkownika.

  W czasie warsztatów szczegółowo zaprezentowane zostaną wszystkie osiągnięcia projektu finansowanego ze środków 7PR. Wydarzenie zgromadzi strony zainteresowane chorobami neurozwyrodnieniowymi i innymi patologiami, które charakteryzują się postępującym upośledzeniem ze stałą utratą zdolności motorycznych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Microsoft Project to aplikacja wspomagająca zarządzanie projektami, zasobami, czasem i finansami projektu. Jest to zaawansowane i bardzo popularne narzędzie oferujące czytelne narzędzia raportujące, rozbudowane interfejsy do zarządzania ważnymi aspektami projektu. Międzynarodowe Stowarzyszenie Komunikacji Wspomagającej i Alternatywnej (International Society for Augumentative and Alternative Communication - ISAAC) - międzynarodowe stowarzyszenie powołane w celu propagowania alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC) wśród osób niemówiących i ich rodzin oraz osób pracujących z nimi. Leta mundus (łac. Leta mundus/Exultans te laude laudet... - Radosnymi/pochwałami świat cię wielbi) – incipit polskiej sekwencji w języku łacińskim z XIII w. poświęconej św. Stanisławowi.

  Karta Projektu (Project Charter) – dokument definiujący zakres, udziałowców oraz cele projektu. Dostarcza podstawowe informacje na temat ról oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w projekt (definiuje kierownika projektu, sponsora oraz klienta). HyperTransport (HT) – łącze typu punkt-punkt (P2P) umożliwiające połączenie ze sobą dwóch urządzeń opracowane przez HyperTransport Consortium. Sieć łączy HT wykorzystywana jest do szybkiej transmisji danych z niskimi opóźnieniami. Stosowane w procesorach między rdzeniami i koprocesorami, między procesorami w wieloprocesorowych komputerach, między procesorami a innymi urządzeniami obsługującymi technologię HT, między urządzeniami HT a kartami HT oraz do łączenia komputerów w wielokomputerowe klastry.

  Rakieta dodatkowa na paliwo stałe: Dwie rakiety wspomagające na stałe materiały pędne SRB (ang. Solid Rocket Booster) przyspieszają prom kosmiczny podczas pierwszych dwóch minut misji i działają równolegle z trzema silnikami głównymi. Po odłączeniu i wodowaniu rakiety pomocnicze są odzyskiwane, remontowane i mogą być użyte w jednej z kolejnych wypraw. Rakiety SRB są największymi urządzeniami tego typu zastosowanymi w załogowych lotach kosmicznych. Długość rakiety wynosi 45,36 m, średnica 3,708 m, a masa startowa 589 670 kg, z czego 502 125 kg przypada na materiały pędne. Solid Rocket Booster: Dwie rakiety wspomagające na stałe materiały pędne SRB (ang. Solid Rocket Booster) przyspieszają prom kosmiczny podczas pierwszych dwóch minut misji i działają równolegle z trzema silnikami głównymi. Po odłączeniu i wodowaniu rakiety pomocnicze są odzyskiwane, remontowane i mogą być użyte w jednej z kolejnych wypraw. Rakiety SRB są największymi urządzeniami tego typu zastosowanymi w załogowych lotach kosmicznych. Długość rakiety wynosi 45,36 m, średnica 3,708 m, a masa startowa 589 670 kg, z czego 502 125 kg przypada na materiały pędne.

  Kierownik projektu (PM – Project Manager) – specjalista w dziedzinie zarządzania projektami. Jest odpowiedzialny za planowanie, realizację i zamykanie projektu. Podstawowym zadaniem kierownika projektu jest zapewnienie osiągnięcia założonych celów projektu, wytworzenie produktu spełniającego określone wymagania jakościowe. PM jest odpowiedzialny za efekt końcowy realizowanego projektu i musi być aktywny podczas wszystkich etapów projektu. Kierownik projektu może kierować m.in. projektami w budownictwie, projektami informatycznymi, projektami telekomunikacyjnymi, projektami finansowymi. Komputerowe Wspomaganie Sterowania Ruchem (KWSR) – system łączności radiowej wraz z urządzeniami i oprogramowaniem wspomagającym sterowanie ruchem pojazdów komunikacji miejskiej. Wdrożony w 1997 w MPK Poznań.

  Indywidualny pakiet do likwidacji skażeń – opakowany zestaw środków profilaktycznych i środków do likwidacji skażeń przeznaczony do natychmiastowej likwidacji skażeń, który może zawierać również zestaw środków farmakologicznych przeciwdziałających skutkom skażenia, wraz z urządzeniami umożliwiającymi ich stosowanie.

  Urządzenie wspomagające czynność komór serca (ang. ventricular assist device, VAD) – automatyczna pompa wspomagająca pracę komory serca. Stosowana jako środek doraźny u chorych z niewydolnością serca, oczekujących na przeszczepienie lub u osób, u których przeszczepienie jest niemożliwe. VAD nie zastępuje komory serca, lecz wspomaga jego pracę. Urządzenie może być montowane wewnątrz lub na zewnątrz ciała pacjenta. Może wspomagać prawą bądź lewą komorę serca. Napędzane elektrycznie (z baterii zewnętrznej) lub pneumatycznie.

  Kontrola zarządcza – specyficzne rozwiązanie organizacyjne, tj. koncepcja teoretyczna, którą urzeczywistnia się w praktyce organizacyjnej, aby przezwyciężyć określone problemy w organizacji i osiągać zakładane rezultaty. W ujęciu Józefa Płoskonki, kontrola zarządcza to system procedur, instrukcji, zasad i mechanizmów, które wspomagają zarządzanie zmierzając do uzyskania – przez kierownictwo – pewności, że cele jednostki zostaną osiągnięte. Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń – uproszczone postępowanie administracyjne, które zmierza do urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego poprzez wydanie zaświadczenia. W Polsce uregulowane jest w dziale VII. Kodeksu postępowania administracyjnego. Zaświadczenie należy wydać, jeśli przepis prawa wymaga urzędowwego poświadczenia określonych faktów lub stanu prawnego oraz jeśli osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Organ administracyjny ma obowiązek wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestru lub innych danych znajdujących się w jego posiadaniu .

  Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (ang. Augmentative and alternative communication - dosłownie wspomagająca i alternatywna komunikacja, AAC) - grupa metod mających na celu umożliwienie komunikowanie się osobom, które nie posiadają umiejętności mowy, bądź posiadają ją w stopniu uniemożliwiającym satysfakcjonującą komunikację. Prefektura Domu Papieskiego – zespół osób duchownych i świeckich oraz urzędów, które ze względu na swoją godność, a także sprawowane funkcje organizacyjne, wspomagające, administracyjne i porządkowe otaczają osobę papieża.

  B2A (Business-to-Administration) – kontakty między firmami a urzędami administracji rządowej i samorządowej z wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych, które w sposób automatyczny wspomagają transakcje między stronami poprzez Internet.

  Dodano: 16.10.2012. 16:37  


  Najnowsze