• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • XXV Osobliwości Świata Fizyki

  03.09.2009. 21:07
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mogą wziąć udział w otwartych wykładach i pokazach współorganizowanych w Katowicach przez laureata konkursu "Popularyzator Nauki" dra Jerzego Jarosza. Pracownia Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Śląskiego zaprasza od 3 do 30 września na "XXV Osobliwości Świata Fizyki". To szansa na pierwsze zetknięcie się z fizyką uniwersytecką, choć tematyka pokazów związana jest z programem szkolnym.
  Więcej przeczytasz:
  naukawpolsce.pl
  Uniwersytet Śląski
  Pracownia Dydaktyki Fizyki

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Pracownia dydaktyki fizyki (Pdf) to przedmiot nauczania, którego celem jest przygotowanie przyszłych nauczycieli fizyki do poprawnego wykonywania doświadczeń dydaktycznych na lekcjach. Marek Szopa (ur. 1958) – profesor fizyki, pracownik Zakładu Fizyki Teoretycznej Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, Przewodniczący Rady Naukowej kierunku Ekonofizyka. Jerzy Warczewski (ur. 1939) – polski fizyk, były kierownik Zakładu Fizyki Kryształów w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Sp. J. (GWO) – jedno z pierwszych prywatnych wydawnictw edukacyjnych w Polsce, wydające podręczniki dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych do matematyki, języka polskiego, historii, fizyki, biologii i plastyki. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii został utworzony w 1968 roku wraz z powołaniem do życia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Powstał z połączenia odpowiednich wydziałów Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, z 31 lipca 1968 r., Wydział kontynuował kierunki kształcenia i działalność naukową scalonych jednostek. Jego historię tworzyły takie postacie, jak: prof. Marek Kuczma, matematyk, twórca polskiej szkoły równań funkcyjnych; prof. Andrzej Pawlikowski, fizyk, twórca katowickiej fizyki teoretycznej; prof. August Chełkowski, fizyk i polityk, twórca szkół naukowych na Śląsku: fizyki molekularnej i fizyki ciała stałego, jego działalność naukowa znalazła uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą.

  Dariusz Wasik – polski fizyk, doktor habilitowany, profesor UW, były prodziekan ds. studenckich Wydziału Fizyki UW, obecny kierownik Studium Doktoranckiego. Pracuje w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Antoni Reginek (ur. 31 maja 1948 r. w Wilczy koło Pilchowic na Górnym Śląsku) - ksiądz katolicki, dr hab. teologii, profesor , mgr muzykologii kościelnej, prałat, kanonik honorowy, adiunkt w Zakładzie Liturgiki i Homiletyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie pełni tam funkcję Prodziekana ds. Studentów. Był także wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Katowicach, Zakładu Dydaktyki Instrumentalnej UŚ w Cieszynie, kierownikiem sekcji katowickiej Polskiego Towarzystwa Teologicznego, jest kapelanem Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, członkiem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej oraz prezesem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.

  Jan Dereziński – polski fizyk zajmujący się głównie fizyką matematyczną, operatorami Schrödingera i teorią rozpraszania; profesor; zastępca kierownika Katedry Metod Matematycznych Fizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Hagen Kleinert (ur. 15 czerwca 1941 w Twardogórze) – profesor fizyki teoretycznej Wolnego Uniwersytetu w Berlinie (Niemcy), profesor honorowy Uniwersytetu Kirgisko–Rosyjskiego (Słowiańskiego) w Biszkeku (Kirgistan), członek honorowy Rosyjskiej Akademii Wspierania Twórczości. Laureat Medalu Maxa Borna w 2008 za wkład w rozwój fizyki cząstek elementarnych i fizyki ciała stałego.

  Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Fizyki i Astronomii UWr.

  Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Fizyki i Astronomii UWr.

  Józef Sienkiewicz (ur. 1954 w Pasłęku) – fizyk, specjalista z zakresu fizyki teoretycznej, fizyki atomowej, fizyki komputerowej oraz informatyki stosowanej, profesor zwyczajny na Politechnice Gdańskiej. W latach 2008 do 2012 dziekan na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, od roku 2012 – prorektor ds. nauki Politechniki Gdańskiej. Janusz Gruchała (ur. 1949, zm. 21 listopada 2011) – polski historyk, prof. dr hab., wieloletni wykładowca w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kierownik Zakładu Historii Nowożytnej XIX wieku w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego.

  Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego – jeden z 10. wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk ścisłych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego (WCh UO) – jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego, powstały 1 września 2008 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz podzielenia go na wyżej wymieniony i Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Kształci studentów na kierunku chemia zaliczanym do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych.

  Olimpiada teologii katolickiej – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana od 1981 roku, początkowo pod nazwą Olimpiada Wiedzy Religijnej. Od 2002 roku organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Olimpiada jest przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół średnich, ale za zgodą Komitetu Głównego Olimpiady mogą brać w niej udział także uczęszczający na lekcje religii uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych. Fizyka chemiczna – dział fizyki, który zajmuje się badaniem fizycznych aspektów zjawisk chemicznych. Tradycyjnie do fizyki chemicznej zalicza się spektroskopię, niektóre aspekty mechaniki kwantowej oraz elementy fizyki ciała stałego i fizyki roztworów. W zasadzie całość zagadnień fizyki chemicznej jest zawarta w chemii fizycznej i podział zagadnień na fizykę chemiczną i chemię fizyczną jest bardzo umowny. Praktycznie biorąc z fizyką chemiczną ma się do czynienia wtedy gdy fizycy zajmują się chemią, zaś z chemią fizyczną wtedy gdy chemicy adaptują techniki i teorie fizyczne do swoich celów.

  Andrzej Stefan Wysmołek (ur. 1964) – polski fizyk doświadczalnik, doktor habilitowany nauk fizycznych, specjalista w zakresie fizyki ciała stałego, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, od 2008 roku prodziekan ds. studenckich Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zakład Optyki Atomowej – (w skrócie ZOA) zakład w Instytucie Fizyki im. M. Smoluchowskiego Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (FAIS) UJ. Powstał w 1962 roku. W 2003 roku wydzielił się z ZOA Zakład Fotoniki.

  Dodano: 03.09.2009. 21:07  


  Najnowsze