• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • XXVI Osobliwości świata fizyki czekają na uczniów w Katowicach

  02.09.2010. 00:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  O czym decydują zjawiska elektromagnetyczne, jaki wpływ na nasze życie ma zjawisko bezwładności, jakie prawa zjawiska rządzą akustyką? Odpowiedzi na te pytania poznają uczestnicy zajęć "Osobliwości świata fizyki". XXVI edycja spotkań odbędzie się między 6 a 30 września w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

  W zajęciach mogą wziąć udział gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Dla uczniów jest to szansa na pierwsze zetknięcie się z fizyką uniwersytecką, choć tematyka pokazów związana jest z programem szkolnym. Pokazy połączone z wykładami Pracownia Dydaktyki Fizyki UŚ organizuje od 1984 roku.

  W ramach jednego "seansu naukowego" uczniowie i ich nauczyciele mogą wziąć udział w trzech wykładach. Zajęcia "Od Oersteda do lodówki magnetycznej" umożliwią zrozumienie zagadnienia magnetyzmu.

  "Magnetyzm fascynował ludzkość od wieków. Dzisiaj wiemy już, że nierozerwalnie związany jest z elektrycznością, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że o kształcie świata decydują właśnie zjawiska elektromagnetyczne..." - napisali organizatorzy w programie spotkania.

  Uczestnicy wykładu "We władzy bezwładności" przekonają się, jak duży wpływ na nasze życie ma zjawisko bezwładności. Ostatni z wykładów "Fizyka na pięciolinii" będzie okazją do zrozumienia prostych zjawisk i praw rządzących akustyką i zorganizowania dźwięków w muzykę.

  Przez cały miesiąc zajęcia będą prowadzone w ramach czterech seansów, w godzinach: 8-9.50; 10.10-12; 12.20-14.10; 14.30-16.20.

  Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w zajęciach powinni wcześniej zarejestrować się telefonicznie. Koszt wstępu na trzy wykłady wynosi 12 zł, jednak niektóre objęte są ceną promocyjną - 9 zł.

  Szczegółowe informacje na temat "Osobliwości świata fizyki" są dostępne na stronie: http://dydaktykafizyki.us.edu.pl/

  PAP - Nauka w Polsce, EKR

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Bezwładność – właściwość wszystkich ciał materialnych, polegająca na tym, że w inercjalnym układzie odniesienia, jeśli na ciało nie działa siła lub działające siły równoważą się, to porusza się ono ruchem jednostajnym lub pozostaje w spoczynku. Zmiana prędkości ciała wymaga działania siły. Bezwładność ciał postulowana jest przez zasady dynamiki Newtona. Miarą bezwładności ciała jest jego masa, natomiast jej odpowiednikiem w ruchu obrotowym - moment bezwładności. Siła bezwładności (siła inercji, siła pozorna) – siła pojawiająca się w nieinercjalnym układzie odniesienia, będąca wynikiem przyspieszenia tego układu. Siła bezwładności nie jest oddziaływaniem z innymi ciałami, jak to ma miejsce przykładowo w sile klasycznie rozumianej grawitacji. Jeżeli zjawisko, w którym pojawiła się siła bezwładności, opisywane jest w inercjalnym układzie odniesienia, wówczas siła bezwładności nie występuje, zachowanie się ciał w takim układzie można wyjaśnić działaniem innych sił. Akustyka – dział fizyki i techniki obejmujący zjawiska związane z powstawaniem, propagacją i oddziaływaniem fal akustycznych. Ze względu na różnorodność działów akustyka jest obecnie traktowana jako nauka interdyscyplinarna obejmująca oprócz akustyki ogólnej, zajmującej się zagadnieniami podstawowymi, również szereg działów akustyki stosowanej, zajmujących się praktycznym zastosowaniem zjawisk akustycznych.

  Feynmana wykłady z fizyki – zapis wykładów wygłoszonych przez Richarda Feynmana dla studentów fizyki I i II roku na Caltechu (Kalifornijskim Instytucie Techniki) w latach 1961-1964. Publikacja ta została opracowana przez Feynmana, Roberta Leightona i Matthew Sandsa. Geometryczny moment bezwładności jest to moment bezwładności jednorodnego (o stałej gęstości) ciała podzielony przez jego gęstość. Charakteryzuje on jedynie kształt ciała i rozkład odległości jego poszczególnych punktów od osi obrotu.

  Dariusz Wasik – polski fizyk, doktor habilitowany, profesor UW, były prodziekan ds. studenckich Wydziału Fizyki UW, obecny kierownik Studium Doktoranckiego. Pracuje w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Siła odśrodkowa w fizyce – jedna z sił bezwładności występująca w obracających się układach odniesienia. Układy takie zalicza się do układów nieinercjalnych.

  Elipsoida bezwładności – konstrukcja umożliwiająca wyznaczanie momentów bezwładności względem dowolnej osi przechodzącej przez środek masy bryły. Promień bezwładności ciała sztywnego jest to charakterystyczny wymiar tego ciała określający w sposób syntetyczny jego kształt i rozkład masy wewnątrz tego ciała względem pewnej osi. Promień bezwładności rb definiuje wzór

  Wiry bezwładnościowe - powstają, gdy okres poziomych fałdowanych fluktuacji prędkości przepływu równy jest połowie okresu doby wahadłowej, na danej szerokości geograficznej. Siła bezwładności przepływu równoważy siłę Coriolisa.

  Fizyka chemiczna – dział fizyki, który zajmuje się badaniem fizycznych aspektów zjawisk chemicznych. Tradycyjnie do fizyki chemicznej zalicza się spektroskopię, niektóre aspekty mechaniki kwantowej oraz elementy fizyki ciała stałego i fizyki roztworów. W zasadzie całość zagadnień fizyki chemicznej jest zawarta w chemii fizycznej i podział zagadnień na fizykę chemiczną i chemię fizyczną jest bardzo umowny. Praktycznie biorąc z fizyką chemiczną ma się do czynienia wtedy gdy fizycy zajmują się chemią, zaś z chemią fizyczną wtedy gdy chemicy adaptują techniki i teorie fizyczne do swoich celów.

  Moment bezwładności – miara bezwładności ciała w ruchu obrotowym względem określonej, ustalonej osi obrotu. Im większy moment, tym trudniej zmienić ruch obrotowy ciała, np. rozkręcić dane ciało lub zmniejszyć jego prędkość kątową. Moment bezwładności odgrywa prawie taką samą rolę w dynamice ruchu obrotowego jak masa w dynamice ruchu postępowego, opisując relacje między momentem pędu, energią kinetyczną a prędkością kątową jak masa między pędem, energią kinetyczną a prędkością. Moment bezwładności zależy od osi obrotu ciała, a w ogólnym przypadku jest tensorem. Marek Szopa (ur. 1958) – profesor fizyki, pracownik Zakładu Fizyki Teoretycznej Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, Przewodniczący Rady Naukowej kierunku Ekonofizyka.

  Isaac Newton Medal – nagroda naukowa przyznawana corocznie od roku 2008 przez Instytut Fizyki o wartości 1000 funtów. Nagroda przyznawana jest za wybitny wkład naukowca w dziedzinie fizyki. Zwycięzca nagrody jest zapraszany na wykład w Instytucie. Antoni Cezar Becquerel, ( ur. 7 marca 1788 w Châtillon-Coligny, zm. 18 stycznia 1878 w Paryżu ), francuski fizyk. Był czynny, jako francuski oficer wojsk technicznych (18081814), następnie jako profesor fizyki przy Muzeum historii naturalnej w Paryżu. Znaczenie zyskały liczne jego prace z dziedziny elektrochemii, magnetyzmu i o wpływie wycinania lasów na klimat. Prace jego obejmują zjawiska elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne. Szczegółowo badał wywiązywanie się elektryczności przez zetknięcie różnych kawałków tego samego metalu oraz wpływ elektryczności na fizjologię roślin i inne zjawiska z tym związane. Obserwował zjawiska fotowoltaiczne, polaryzację elektrod w ogniwie galwanicznym oraz diamagnetyzm. Miał 2 synów: Aleksandra Edmunda i Alfreda.

  Masa – jedna z podstawowych wielkości fizycznych określająca bezwładność (masa bezwładna) i oddziaływanie grawitacyjne (masa grawitacyjna) obiektów fizycznych. Jest wielkością skalarną. Potocznie rozumiana jako miara ilości materii obiektu fizycznego. W szczególnej teorii względności związana z ilością energii zawartej w obiekcie fizycznym. Najczęściej oznaczana literą m.

  Dodano: 02.09.2010. 00:47  


  Najnowsze