• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaawansowana spektroskopia w podczerwieni i ramanowska, Łochów, Polska

  27.09.2012. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 16-18 listopada w Łochowie (Polska) odbędzie się konferencja pt. "Zaawansowana spektroskopia w podczerwieni i ramanowska" (Advance infrared and raman spectroscopy).

  Spektroskopia ramanowska to technika stosowana do badania widma oscylacyjnego, rotacyjnego lub innego rodzaju widma o niskiej częstotliwości w danym układzie. Wykorzystuje ona tzw. rozproszenie ramanowskie światła jednobarwnego, zwykle pochodzącego z lasera w zakresie widzialnym, bliskiej podczerwieni lub bliskiego ultrafioletu. Światło lasera wchodzi w interakcję z drgającymi cząstkami, fotonami lub innymi źródłami wzbudzenia w układzie, co skutkuje zwiększeniem lub zmniejszeniem energii fotonów. Zmiana poziomu energii pozwala uzyskać informacje na temat tego, które drgania w układzie są aktywne.

  Spektroskopię ramanowską powszechnie stosuje się w chemii, ponieważ dane dotyczące drgań są swoiste dla konkretnych wiązań i chemicznych i symetrii cząsteczek, co pozwala identyfikować poszczególne molekuły. Technika ta umożliwia także sprawdzanie obecności fotonów o niskiej częstotliwości w białkach i DNA, a także, jeśli chodzi o bardziej praktyczne zastosowania, wykrywanie materiałów wybuchowych na lotniskach.

  W konferencji wezmą udział naukowcy specjalizujący się w rożnych technikach spektroskopowych, którzy będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę i wymienić się poglądami na temat najnowszych trendów badawczych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia IR (z ang. infrared spectroscopy) − rodzaj spektroskopii, w której stosuje się promieniowanie podczerwone. Najpowszechniej stosowaną techniką IR jest absorpcyjna spektroskopia IR, służąca do otrzymywania widm oscylacyjnych (choć w zakresie dalekiej podczerwieni obserwuje się także przejścia rotacyjne). Przy pomocy spektroskopii IR można ustalić jakie grupy funkcyjne obecne są w analizowanym związku. Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia ramanowska (ang. SERS: Surface Enhanced Raman Spectroscopy) – technika spektroskopowa polegająca na pomiarze promieniowania rozproszenia Ramana cząsteczek zaadsorbowanych na powierzchni metalu lub cząstki metalicznego zolu. Technika ta skutkuje znacznym wzmocnieniem mierzonego promieniowania w stosunku do klasycznego pomiaru ramanowskiego. Spektroskopia Ramana (inaczej: spektroskopia ramanowska) - technika spektroskopowa polegająca na pomiarze promieniowania rozproszenia Ramana, tj. nieelastycznego rozpraszania fotonów.

  ATR (ang. Attenuated Total Reflectance) (Spektroskopia osłabionego całkowitego odbicia w podczerwieni) – technika w spektroskopii podczerwieni wykorzystująca zjawisko osłabionego całkowitego odbicia promieniowania IR . Okna Evansa - zjawisko spektroskopowe polegające na występowaniu w widmach w podczerwieni szerokiego pasma drgań w zakresie częstości protonowych drgań rozciągających mające kształt rozkładu normalnego. Zjawisko to występuje dla układów wiązań wodorowych o średniej mocy. Stąd wystąpienie tego zjawiska jest dobrym dowodem na istnienie tych wiązań.

  Spektroskopia oscylacyjna – dziedzina spektroskopii cząsteczkowej. Przedmiotem badania są przejścia w cząsteczce między poziomami oscylacyjnymi, co w uproszczeniu oznacza badanie zmian energii drgań atomów w cząsteczce. Spektroskopia oscylacyjna wykorzystuje ruch cząstek oraz, głównie, elektronów. Spektroskopia świetlna – zespół technik spektroskopowych, w których wykorzystuje się promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie uznawanym za światło czyli od głębokiego ultrafioletu po daleką podczerwień.

  Spektroskopia UV-VIS – rodzaj spektroskopii świetlnej, w którym wykorzystuje się promieniowanie elektromagnetyczne leżące w zakresie światła widzialnego ("VIS") oraz bliskiego ultrafioletu ("UV") i bliskiej podczerwieni (długość fali od 200 nm do 1100 nm). Urządzeniem służącym do badań za pomocą tej techniki jest spektrofotometr UV-VIS. Spektroskopowe kryterium polarności wiązania - zasada umożliwiająca ocenę stopnia spolaryzowania wiązań chemicznych za pomocą porównywania widm cząsteczek chemicznych otrzymanych za pomocą spektroskopii w podczerwieni i Ramana.

  Wibracyjny dichroizm kołowy (VCD, z ang. vibrational circular dichroism) jest techniką spektroskopową polegającą na pomiarze w zakresie podczerwieni (IR) różnicowej absorpcji między światłem spolaryzowanym kołowo w lewo i w prawo. Podobnie jak elektronowy dichroizm kołowy (CD lub ECD), wibracyjny dichroizm kołowy niesie ze sobą dodatkową informację o stereochemii badanej próbki (wibracyjny dichroizm kołowy jest dla klasycznej spektroskopii w podczerwieni tym samym, czym jest elektronowy dichroizm kołowy dla spektroskopii UV-VIS).

  Linia spektralna — ciemna lub jasna linia w jednolitym, ciągłym widmie, powstającą wskutek nadmiaru lub deficytu fotonów (w porównaniu z pobliskimi częstotliwościami) w wąskim zakresie częstotliwości.

  Dodano: 27.09.2012. 16:26  


  Najnowsze