• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zakończyła się konferencja o sowieckim systemie obozów i więzień

  04.11.2011. 23:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Dzięki takim spotkaniom możemy uzyskać nowe informacje dotyczące naszej wspólnej historii - uważają uczestnicy zakończonej w piątek w Łodzi międzynarodowej konferencji o sowieckim systemie obozów i więzień z początku XX. wieku.
  Rozpoczęte w czwartek spotkanie naukowców zostało zorganizowane przez łódzki oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Do Łodzi przyjechali goście z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy i Węgier.

  Jeden z organizatorów konferencji, dr Jerzy Bednarek z łódzkiego IPN, zwrócił uwagę, że w trakcie spotkania można było skonfrontować wiedzę polskich historyków z historykami innych krajów i zorientować się, jaki jest w nich stan badań dotyczący szeroko rozumianego sowieckiego systemu represji.

  "Dotychczas wyniki badań na ten temat były publikowane w tych krajach. Naszym zamierzeniem była próba wyjścia poza dany kraj i to się chyba udało. Konferencja uświadomiła nam też, ile mamy jeszcze luk w badaniach historycznych, jak wiele problemów pod względem naukowym jest jeszcze do zbadania i zdefiniowania. (...) Wspólnym mianownikiem będą trudne doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej podanych sowietyzacji" - mówił podsumowując łódzkie spotkanie.

  Zaznaczył, że celem historyków jest "odkłamywanie zafałszowanej przez wiele lat historii". Dodał, że oprócz celu naukowego, konferencja miała zintegrować środowisko historyków dziejów najnowszych z Europy Środkowo-Wschodniej.

  Dr Dariusz Rogut z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego z Kielc uznał, że dzięki takim spotkaniom można bezpośrednio uzyskać nowe informacje dotyczące wspólnej historii, bo "w tych obozach, o których mówiliśmy, byli m.in. i Polacy, Litwini, Łotysze i Ukraińcy".

  Według niego, do tej pory znane były przede wszystkim relacje o tych obozach z polskiej perspektywy. "Nie widzieliśmy innych, nie widzieliśmy problemów dotyczących funkcjonowania obozów i więzień sowieckich z punktu widzenia Litwinów, Łotyszów, Estończyków czy Ukraińców" - powiedział. Jak przykład podał brak publikacji o więzieniu KGB w Wilnie czy o więzieniu w Rydze.

  Rogut zwrócił uwagę, że system gułagów czy obozów dla jeńców wojennych był bardzo rozbudowany i podczas jednej konferencji trudno "wyczerpać wiedzę na ich temat". Liczy na kolejne spotkania i obecność na nich tych historyków z zagranicy, którzy prowadzą badania dokumentów NKWD we własnych krajach.

   

  Podczas trwania łódzkiej konferencji zaprezentowano m.in. charakterystykę sowieckich więzień i obozów w Estonii, a także wyniki badań dotyczących Litwinów więzionych w obozach pracy. Przedstawione były typy obozów NKWD dla jeńców polskich z lat 1939-1941 oraz informacje statystyczne o polskim gułagu z lat 1944-1956. Rozmawiano o losach Ukraińców więzionych w jednym z największych sowieckich łagrów - obozie sołowieckim, a także o losie żołnierzy Wileńskiej Armii Krajowej zesłanych do Miednik, Riazania i Kaługi. Mowa też była o Centralnym Więzieniu Rygi - głównym miejscu osadzania represjonowanych politycznie na Łotwie w latach 1940-1953 - oraz o więzieniu KGB w Wilnie.

  Patronat medialny nad konferencją "Sowiecki system obozów i więzień. Forma represji politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w pierwszej połowie XX wieku" sprawowała m.in. Polska Agencja Prasowa.

  PAP - Nauka w Polsce

  jaw/ hes/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  „Polskie obozy koncentracyjne” w latach 1945-1948 – termin „polskie obozy koncentracyjne” pada w odniesieniu do komunistycznych obozów pracy i obozów jenieckich powstających w Polsce po II wojnie światowej; . Gromadzono w nich przede wszystkim Niemców (żołnierzy i cywilów), ale także Ślązaków, Ukraińców oraz żołnierzy Armii Krajowej i opozycji niepodległościowej, a także każdego kogo w PRL uznano za wroga ideologii komunistycznej. Wśród powojennych obozów tego typu wymienić można Obóz Zgoda, Obóz NKWD na Majdanku, Obóz NKWD w Rembertowie, Obóz NKWD w Toszku, Łabędzki obóz NKWD, a także dwa obozy przejściowe dla jeńców niemieckich utworzonych przez NKWD po wyzwoleniu KL Auschwitz-Birkenau na terenie obozu. Na terenie Auschwitz Rosjanie utworzyli tzw. Łagier 22 oraz Łagier 78, których komendantem był sowiecki pułkownik Masłobojew. W powojennym Oświęcimiu istniał również tzw. „Gemeinschafslager” obóz Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, który funkcjonariusze UB przejęli od władz sowieckich. Polskie obozy koncentracyjne w okresie II Rzeczypospolitej – termin „polskich obozów koncentracyjnych” używany jest przez media i polityków rosyjskich dla określenia jenieckich obozów dla sowieckich żołnierzy wziętych do niewoli w trakcie wojny polsko-bolszewickiej z lat 1919-1920 oraz powojennych obozów tworzonych na terenie Polski po 1945 roku przez NKWD. Microsoft Technology Summit (MTS) – cykl konferencji firmy Microsoft, organizowanych w wielu krajach świata. Edycja w Polsce jest jedną z największych konferencji tego rodzaju w Europie Środkowo-Wschodniej. Program konferencji MTS skierowany jest do menedżerów, programistów i specjalistów z branży IT. Konferencja co roku gromadzi blisko 3000 osób.

  Niemieckie obozy jenieckie: W czasie II wojny światowej Niemcy utworzyli sieć około 12 tys. obozów i więzień zarówno na terenie własnego kraju jak i krajów podbitych. Do niewoli wzięli około 18 mln osób z 30 krajów. Część z nich była jeńcami wojennymi, osadzonymi w różnych obozach koncentracyjnych, bądź w specjalnych obozach jenieckich. Gułag (ang. Gulag. A History) – wydana w 2003 roku publikacja Anne Applebaum dotycząca historii systemu obozów pracy przymusowej w ZSRR (gułagów) od powstania pierwszych obozów więziennych po ich upadek w 1991 roku. Poza przyczynami powstania i ekonomią łagrów można znaleźć również opis transportu do obozu i sposoby w jaki ukrywano je przed państwami ościennymi. Książka została uhonorowana w 2004 roku Nagrodą Pulitzera. W Polsce Gułag wydało wydawnictwo Świat Książki.

  Józef Jakubowicz (ur. w 1925 roku w Oświęcimiu) - więzień jedenastu różnych obozów pracy przymusowej i obozów koncentracyjnych. Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane.

  The European Society for History of Law (Eurpoejskie Stowarzyszenie Historii Prawa) jest europejskim stowarzyszeniem założonym w 2009 roku z siedzibą w Brnie w Republice Czeskiej. Stowarzyszenie tworzy platformę współpracy pomiędzy historykami prawa oraz instytucjami, które zajmują się publikowaniem materiałów naukowych oraz organizują spotkania historyków prawa. Stowarzyszenie ma za zadanie łączyć nie tylko historyków prawa, ale także sędziów z instytucji wymiaru sprawiedliwości (na przykład z Sądu Konstytucyjnego), adwokatów i praktyków, którzy są zainteresowani współpracą. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest wspieranie badań naukowych w zakresie historii prawa, prawa rzymskiego, historii idei w różnych państwach Europy. W kręgu zainteresowania Stowarzyszenia pozostają: Stalag I B Hohenstein – obóz jeńców wojennych nieopodal Olsztynka (niem. Hohenstein), na terenie miejscowości Królikowo. W obozie tym więziono Polaków, Francuzów, Rosjan, Włochów, Belgów i Serbów. Poszczególne grupy narodowościowe były od siebie ściśle izolowane. Szacuje się, że w okresie wojny przebywało w nim 650 tysięcy jeńców (zmarło ok. 60 tys. z nich). Był to jeden z największych obozów jenieckich w Europie Wschodniej. Pierwsi do obozu przybyli jeńcy polscy, już w pierwszych dniach września 1939 r. W 1940 r. do Stalagu I-B dotarły pierwsze transporty jeńców francuskich, od połowy 1941 r. do obozu przywożono jeńców sowieckich. Zimą 1941/1942 zmarło w obozie ok. 25 tysięcy osób. Zmarłych w obozie grzebano na cmentarzu w Sudwie. Oblicza się, iż pochowano tam zwłoki 55 tysięcy jeńców w ponad 500 mogiłach. Pamięć zmarłych uczczono postawieniem pomnika według projektu Ryszarda Wachowskiego. Od 1980 r. czynna jest w Olsztynku wystawa dokumentów i pamiątek obozowych.

  Gustaw Herling-Grudziński (ur. 20 maja 1919 w Kielcach, zm. 4 lipca 2000 w Neapolu) – polski pisarz, eseista, krytyk literacki, dziennikarz, żołnierz, więzień łagrów i obozów NKWD. Aresztowany w 1940 przez sowietów po wkroczeniu wojsk radzieckich do Polski. Jako zwolennik przedwojennej Polskiej Partii Socjalistycznej po wojnie dał się poznać jako krytyk dyktatury komunistycznej w Polsce i całej Europie Środkowo-wschodniej. Przez cały okres komunizmu w Polsce pozostał na wygnaniu jako polski emigrant polityczny. Kawaler Orderu Orła Białego.

  Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową.

  Dodano: 04.11.2011. 23:04  


  Najnowsze