• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zakończyła się wyprawa naukowa na Syberię

  24.08.2010. 10:05
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Prowadzący badania naukowe na Syberii pracownicy naukowi i studenci kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego  powrócili z wyprawy naukowej. W lipcu i sierpniu przebywali oni na wyspie Olchon na Bajkale.

  Jak czytamy na stronie internetowej uczelni www.univ.gda.pl  siedmioro studentów ze Studenckiego Koła Naukowego ,,Mozaika", działającego przy Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego, prowadziło badania nad aktualną sytuacją buriackich szamanów oraz nad wpływem współczesnej kultury zachodniej na zmieniającą się sytuację kultury tubylczej na Syberii. Towarzyszyła im  grupa studentów ze Stanowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krasnojarsku.

  Wspólne badania mają być początkiem pełniejszej współpracy i wymiany studenckiej w przyszłości pomiędzy obiema uczelniami. Ze strony Stanowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krasnojarsku badaniami zajmowała się pani Helena Burovska, natomiast z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego - dr Aleksandra Wierucka. W syberyjskiej wyprawie uczestniczyło także dwoje innych pracowników Katedry Kulturoznawstwa UG - dr Magdalena Sacha i dr Sebastian Konefał.
  Materiały zgromadzone podczas badań zostaną zaprezentowane podczas pokazu multimedialnego i wykładu wygłoszonego na  Wydziale Filologicznym UG oraz w Muzeum Narodowym w Gdańsku.  Na wiosnę przyszłego roku planowane jest ich wydanie.

  Patronat nad projektem badawczym objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek. ESZ

  PAP - Nauka w Polsce

  bsz


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Iwona Sagan (ur. 1958) – polski geograf, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Katedry Geografii Ekonomicznej na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Centrum Doskonałości RECOURSE. Stacja Badania Wędrówek Ptaków (SBWP) - jednostka Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego wykonująca zadania badawcze (nie prowadzi zajęć kursowych ze studentami). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego powstało z przekształconego Działu Wydawniczego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku wraz z powołaniem Uniwersytetu Gdańskiego w 1970 roku. Oficyna zajmuje się przede wszystkim wydawaniem podręczników akademickich, rozpraw, monografii oraz publikacji ciągłych i dokumentacyjnych ze wszystkich dziedzin wiedzy objętych działalnością badawczą i dydaktyczną Uniwersytetu Gdańskiego. Jest najstarszą i największą oficyną wydawniczą działającą w Trójmieście i w całym regionie Polski Północnej. W ciągu 30 lat działalności wydała ponad 2 200 tytułów o łącznym nakładzie bliskim miliona egzemplarzy.

  Krzysztof Kornacki- ur. 1970 r. Dr hab., prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, filmoznawca, pracownik Katedry Kultury i Sztuki Instytutu Filologii Polskiej, specjalizuje się w historii kina polskiego, autor m.in. książek: "Kino polskie wobec katolicyzmu 1945 – 1970" (nominowana do nagrody im. Bolesława Michałka), „Popiół i diament” Andrzeja Wajdy (nagroda „Pióro Fredry”); współredaktor tomu "Poszukiwanie i degradowanie sacrum w kinie oraz Sacrum w kinie: dekadę później"; współzałożyciel i pierwszy prezes Dyskusyjnego Klubu Filmowego Uniwersytetu Gdańskiego „Miłość blondynki”; członek Rady Redakcyjnej czasopisma kultury audiowizualnej „Panoptikum”, nagrodzony medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wykładowca m. in. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdyńskiej Szkoły Filmowej, Akademii Filmu Polskiego, Akademii Edukacji Filmowej w Ostrołęce. Muzeum Kryminalistyki – muzeum w Gdańsku, mieści się przy ul. Bażyńskiego 6 w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jedyna w Polsce placówka tego rodzaju.

  Urszula Jackowiak (ur. 1937) – polska prawniczka, profesor zwyczajny, były kierownik katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, Członek Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego, Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego. Autor wielu publikacji z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (WPiA UG) – największy wydział w strukturze Uniwersytetu Gdańskiego. Powstał wraz z utworzeniem uniwersytetu w 1970 roku.

  Instytut Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego jest jednym z czterech instytutów na tym wydziale. Koła Naukowe Badaczy Kultur „Na Styku”: Koła Naukowe Badaczy Kultur „Na Styku” są to formalnie dwa koła naukowe (studenckie i doktoranckie) działające przy Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Koło studenckie powstało w 2003 roku, a doktoranckie w 2009. Powstanie koła doktoranckiego zostało wymuszone przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, z których wynikało, że członkowie koła studenckiego już jako doktoranci nie mogliby mieć pełni praw członkowskich w organizacjach studenckich. Opiekunką obu kół jest Małgorzata Lewartowska-Zychowicz. Koła „Na Styku” działalność pozauniwersytecką realizują w ramach Stowarzyszenia „Na Styku”.

  Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego – mieści się w budynku w stylu niemieckiego renesansu. Oprócz tytułowego kierunku, kształci specjalistów ochrony środowiska wspólnie z wydziałami Biologii oraz Oceanografii i Geografii. W jego skład wchodzi 9 katedr, 11 zakładów oraz 4 pracownie (w tym 3 pracownie samodzielne).

  Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego JANTAR im. Zygmunta Kamińskiego (ZPiT UG JANTAR) – jest reprezentacyjną grupą folklorystyczną Uniwersytetu Gdańskiego. "JANTAR" to grupa tańczących, śpiewających studentów oraz absolwentów niemal wszystkich wydziałów UG, a także innych trójmiejskich uczelni. Zespół wykonuje nie tylko tańce regionalne. W swym repertuarze posiada także układy choreograficzne polskich tańców narodowych, takich jak mazur i polonez, których powagę i dostojeństwo podkreślają piękne stroje z epoki Księstwa Warszawskiego lub staropolskie kontusze.

  Anna Maria Nikodemska-Wołowik - profesor nadzwyczajny na Wydziale Ekonomicznym Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Ogród Roślin Leczniczych przy Katedrze i Zakładzie Farmakognozji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest placówką naukową i wchodzi w skład Katedry i Zakładu Farmakognozji. Jego kierownikiem jest dr hab. n. farm. Mirosława Krauze-Baranowska, prof. nadzw.. Ogród powstał po wojnie, oficjalnie został oddany do użytku w 1948.

  Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego – fokarium (placówka naukowo-badawcza) Stacji Morskiej zarządzany przez Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego znajdujące się w Helu przy Bulwarze Nadmorskim. Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego – budynki wydziału rozrzucone są w kilku oddalonych od siebie miejscach. Było to szczególnie zauważalne do jesieni 2008, gdy wraz z Wydziałem Biologii stanowił jedność. Najbardziej znaną, podległą instytucją jest Fokarium w Helu. Oprócz tytułowych kierunków, kształci specjalistów ochrony środowiska wspólnie z wydziałami Chemii oraz Biologii.

  Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzieli się na 2 zakłady i 2 pracownie naukowe. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z historią refleksji nad kulturą, filozoficznymi i teoretycznymi podstawy tej refleksji oraz współczesnymi nurtami filozofii i teorii kultury. Prace badawcze Instytutu obejmują także wybrane problemy historii kultury (zwłaszcza najnowszej) oraz kultury współczesnej i jej wyspecjalizowanych dziedzin (komunikacji, sztuki, religii, obyczaju). Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego oprócz tytułowego kierunku, kształci specjalistów ochrony środowiska wspólnie z wydziałami Chemii oraz Oceanografii i Geografii. Od roku akademickiego 2009/2010 istnieje międzywydziałowy kierunek Przyroda (studia I stopnia, dzienne). W skład wydziału wchodzi jedenaście katedr, dwie stacje badawcze i jedna pracownia.

  Dodano: 24.08.2010. 10:05  


  Najnowsze