• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania wniosków do europejskiej sieci doradców dla kobiet-przedsiębiorców

  08.04.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków do europejskiej sieci doradców dla kobiet-przedsiębiorców.

  Inicjatywa ma na celu promowanie i wspieranie przedsiębiorczości kobiet poprzez utworzenie europejskiej sieci doradców dla kobiet-przedsiębiorców. Uwzględnia również i wspiera specyfikę zakładania działalności gospodarczej przez kobiety, a jej celem jest wspieranie tych działań oraz pomoc kobietom w utrzymaniu działalności w pierwszych, najtrudniejszych latach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

  W ramach zaproszenia mają powstać krajowe sieci doradców dla kobiet-przedsiębiorców przynajmniej w 15 krajach. Sieci krajowe utworzą razem europejską sieć doradców dla kobiet-przedsiębiorców. Do głównych zadań krajowych sieci należeć będzie:
  - identyfikacja, dobór i szkolenie doradców dla kobiet-przedsiębiorców;
  - identyfikacja i dobór kobiet-przedsiębiorców, które zostaną objęte doradztwem;
  - opracowanie najlepszego i najskuteczniejszego doboru doradców/podopiecznych na podstawie doświadczeń i oczekiwań obydwu stron;
  - monitorowanie i ułatwianie kontaktów w czasie trwania projektu;
  - przeprowadzenie wyczerpującej i spójnej oceny tych kontaktów w formie raportu;
  - zapewnienie widoczności krajowych sieci doradców jako inicjatywy finansowanej i wspieranej przez UE.

  Do udziału w projekcie zaproszone są organizacje aktywnie działające na rzecz wspierania biznesu i/lub promowania przedsiębiorczości kobiet.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Solar Sister – społeczne przedsiębiorstwo działające w trzech afrykańskich krajach zajmujące się eliminowaniem ubóstwa energetycznego poprzez wspieranie przedsiębiorczości kobiet z terenów wiejskich w rozwoju energetyki odnawialnej, budując sieci sprzedaży bezpośredniej, do której dziś należy 400 przedsiębiorczyń.

  Przedsiębiorczość – cecha charakteru lub zespół cech w grupie i zachowań właściwych przede wszystkim dla przedsiębiorców.

  Połączenie sieci telekomunikacyjnych to termin prawniczy, którego definicja przewidziana jest w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Termin ten oznacza fizyczne i logiczne połączenie publicznych sieci telekomunikacyjnych użytkowanych przez tego samego lub różnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, celem umożliwienia użytkownikom korzystającym z usług lub sieci jednego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego komunikowania się z użytkownikami korzystającymi z usług lub sieci tego samego lub innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego albo dostępu do usług dostarczanych przez innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego; połączenie sieci stanowi szczególny rodzaj dostępu telekomunikacyjnego realizowanego pomiędzy operatorami.

  Samorząd gospodarczy rzemiosła – jedna z trzech podstawowych instytucji samorządu gospodarczego, istniejąca obok samorządu rolniczego (izb rolniczych) oraz samorządu przedsiębiorców (izb gospodarczych). Samorząd gospodarczy rzemiosła, grupuje izby rzemieślnicze, reprezentuje środowisko rzemieślników (w praktyce małych i średnich przedsiębiorców z branż zwyczajowo zaliczanych do rzemiosła), a poprzez działania na rzecz przedsiębiorczości, wspiera rozwój gospodarczy kraju. Organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła tworzone są z inicjatywy członków na zasadzie dobrowolnej przynależności, przez co z formalnego punktu widzenia nie stanowią organizacji samorządu gospodarczego (gdyż te opierają swe funkcjonowanie na zasadzie przynależności obligatoryjnej), lecz przypominają luźne stowarzyszenia rzemieślników.

  Program Fast Track Actions - program przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 17 kwietnia 2008; liderem programu jest Riccardo Petrella; program przedstawia propozycje zmian w prawie unijnym, które ograniczają zbędne obciążenia administracyjne dla prowadzenia przez przedsiębiorców działalności gospodarczej; program ma na celu obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstw i usprawnienie ich funkcjonowania.

  Lubelska Szkoła Biznesu – szkoła powstała w 1990 roku w Lublinie, której celem jest doskonalenie umiejętności kierowniczych przedsiębiorców i menedżerów, rozwijanie ducha przedsiębiorczości oraz aktywne uczestniczenie w rozwoju gospodarczym regionu lubelskiego. Misja Szkoły realizowana jest dzięki szeroko zakrojonej działalności szkoleniowej i konsultingowej oraz wspieraniu przedsięwzięć gospodarczych.

  Inkubator przedsiębiorczości – instytucja (o różnej formie prawnej), której celem jest wspieranie przedsiębiorczości.

  Dodano: 08.04.2011. 16:37  


  Najnowsze