• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania wniosków o Europejskie Stypendia Rozwoju Kariery programu Marie Curie

  17.03.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków o Europejskie Stypendia Rozwoju Kariery programu Marie Curie.

  Działanie to ma na celu zapewnienie wsparcia finansowego przeznaczonego na zaawansowane szkolenia i mobilność międzynarodową na okres od 12 od 24 miesięcy (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy). Wsparcie dotyczy pojedynczych projektów przedstawionych przez doświadczonych naukowców prowadzących prace w kraju członkowskim lub stowarzyszonym w porozumieniu z organizacją goszczącą z siedzibą w innym kraju członkowskim lub stowarzyszonym. Oczekuje się, że projekty wniosą istotny wkład w rozwój zawodowy najlepszych i najbardziej obiecujących badaczy europejskich w celu poszerzenia i zwiększenia ich wkładu w gospodarkę i społeczeństwo oparte na wiedzy.

  Wparcie zostanie przeznaczone na indywidualne międzynarodowe stypendia europejskie przyznawane na poziomie Unii Europejskiej najlepszym i najbardziej obiecującym badaczom prowadzącym prace w krajach członkowskich lub stowarzyszonych. Będzie ono przyznawane na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez badaczy wspólnie z organizacją goszczącą.

  Akcja ma na celu wsparcie rozwoju lub wznowienia kariery doświadczonych naukowców na różnych etapach życia zawodowego i jest ukierunkowana na zwiększenie zróżnicowania ich kompetencji w zakresie zdobywania umiejętności wielo- lub interdyscyplinarnych i/lub podejmowania działań międzysektorowych. Celem jest wsparcie badaczy w uzyskaniu i/lub umocnieniu wiodącego, niezależnego stanowiska, takiego jak główny badacz, profesor albo inne stanowisko wyższego szczebla w sektorze edukacji lub przedsiębiorstw.

  Działanie może także pomóc badaczom po urlopach we wznowieniu kariery naukowej. Aby wszystkie oferty miały zapewnione równe szanse, kandydaci mogą się ubiegać o ocenę przez oddzielny zespół wielodyscyplinarny. Do oceny w ramach wznowienia kariery kwalifikują się wyłącznie badacze, którzy przez 12 miesięcy poprzedzających ostateczny termin składania wniosków nie prowadzili prac badawczych w ramach żadnego stypendium ani nie byli zatrudnieni w sektorze badawczym.

  Łączna pula środków przeznaczonych na realizację wniosków wynosi 109 mln euro.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Stypendia Fundacji Tygodnika "Polityka" – stypendia dla młodych naukowców przyznawane w ramach akcji "Zostańcie z nami" przez Fundację Tygodnika "Polityka". Akcja Polityki rozpoczęła się raportem "Desperados czyli z życia młodego naukowca", opublikowanym w nr 10 tygodnika z 2001 r., po którym nastąpiła seria artykułów opisujących niepokojąco trudną sytuację młodych i zdolnych polskich naukowców. Stypendia przyznawane są od roku 2001.

  Paszport do eksportuDziałanie 6.1 jest elementem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który przewiduje, że wsparcie na rozwój eksportu otrzyma 2000 przedsiębiorstw rocznie. Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.) Przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie tylko na jeden projekt, który trwa nie dłużej niż 24 miesiące. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 210 000 zł, którą można przeznaczyć na pokrycie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych związanych z rozwojem działalności eksportowej (do 200 000 zł na wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu, do 10 000 zł (80% wsparcia) na zakup zewnętrznej usługi doradczej opracowania Planu Rozwoju Eksportu.

  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

  ReferNetEuropejska sieć baz danych i ekspertyz stworzona w 2002 roku przez CEDEFOP – Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia i Szkolenia Zawodowego we wszystkich krajach Unii Europejskiej. ReferNet dostarcza informacji na temat zagadnień nauczania, kształcenia i szkolenia zawodowego w Unii Europejskiej.

  Działanie innowacyjne (ang. innovative actions) – specjalne projekty finansowane z funduszy strukturalnych, za pomocą których Komisja Europejska zamierza promować strategie rozwoju regionalnego (pobudzanie gospodarek regionalnych do uzyskiwania większej konkurencyjności dzięki wykorzystaniu innowacji technologicznych, budowaniu struktur społeczeństwa informatycznego, opracowywaniu projektów badawczych i tworzeniu tożsamości regionalnej, działania w zakresie zatrudnienia i szkoleń, inwestycje w sektorze rybołówstwa). Budżet programów działań innowacyjnych na lata 2000-2006 wynosił około l mld euro.

  JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz Zrównoważonego Inwestowania w Obszarach Miejskich) – program Unii Europejskiej, będący wspólnym przedsięwzięciem realizowanym przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Rozwoju Rady Europy, należący obok inicjatyw JASPERS oraz JEREMIE do głównych elementów unijnej polityki spójności. Realizację programu przewidziano na okres 2007-2013.

  Projekt Proteus – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Proteus to ultranowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do działań antyterrorystycznych i antykryzysowych realizowany przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Działania służb mają wspomagać m.in. trzy wielofunkcyjne roboty, samolot bezzałogowy oraz mobilne centrum dowodzenia. System ma być w całości zintegrowany, co jest innowacją w skali światowej i stanowi poważne wyzwanie dla inżynierów pracujących przy projekcie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2013.

  Dodano: 17.03.2011. 16:17  


  Najnowsze