• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania wniosków o granty doskonałości naukowej i granty mobilności naukowej

  08.04.2011. 09:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W ramach Europejskiego Programu Badań Naukowych w Metrologii, Europejskie Stowarzyszenie Krajowych Instytutów Metrologicznych głosiło zaproszenie do składania wniosków o granty doskonałości naukowej i granty mobilności naukowej.

  Wnioski powinny w szczególności dotyczyć:
  - etapu 3 zaproszenia z ramienia JRP-Consortia w zakresie grantów doskonałości naukowej (REG) i grantów mobilności naukowej (RMG);
  - otwartego zaproszenia do składania wniosków o granty mobilności dla początkujących naukowców (ESRMG).

  Europejski Program Badań Naukowych w Metrologii (EMRP) służy koordynacji badań naukowych i prac rozwojowych w celu ściślejszej integracji krajowych programów badawczych.

  Celem grantu doskonałości naukowej jest poszerzenie liczby organizacji o kompetencjach ściśle związanych z metrologią w państwach członkowskich UE i w krajach stowarzyszonych w ramach Siódmego Programu Ramowego (FP7). Grant mobilności naukowej zapewnia wsparcie finansowe dla doświadczonego naukowca, który będzie prowadzić badania w "organizacji macierzystej" niebędącej elementem krajowych systemów metrologicznych.

  Celem grantu mobilności naukowej jest zwiększenie potencjału europejskiej społeczności naukowej w dziedzinie metrologii. Grant mobilności naukowej zapewnia wsparcie finansowe dla naukowca na wszystkich szczeblach jego kariery, aby podejmował badania w organizacji mieszczącej się w kraju innym niż ten, w którym znajduje się jego pracodawca. Możliwość ubiegania się o granty jest otwarta dla wielu krajów, niemniej szczególnie zachęcani do składania wniosków są naukowcy z krajów zrzeszonych w EURAMET (Europejskim Stowarzyszeniu Krajowych Instytutów Metrologicznych), które nie biorą jeszcze udziału w programie EMRP: Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Grecja, Islandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta i Serbia.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  CYTBIN (Cytowania w Bibliotekoznawstwie i Informacji Naukowej) – indeks cytowań w postaci bibliograficznej bazy danych. Pomysł budowy tej bazy zrodził się w 2002 roku w Zakładzie Bibliografii i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Źródłem opisów do bazy są artykuły z czasopism naukowych i fachowych z zakresu bibliotekoznawstwa oraz informacji naukowej, takie jak: Bibliotekarz, Przegląd Biblioteczny, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, Roczniki Biblioteczne oraz Zagadnienia Informacji Naukowej.

  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

  Metodologia badań pedagogicznych jest to nauka o metodach i działalności naukowej w pedagogice obejmującej sposoby przygotowania i prowadzenia badań naukowych na gruncie pedagogiki oraz opracowania ich wyników, budowy systemów naukowych oraz utrwalenie w mowie i w piśmie osiągnięć pedagogiki naukowej. Ze względu na zakres stosowania wyróżnia się metodologię ogólną, która zajmuje się ogólnymi problemami metod i systemów naukowych oraz metodologię szczegółową badającą metody i systemy wybranych nauk np.: pedagogicznych.

  Towarzystwo Badań Naukowych Sigma Xi (Sigma Xi: The Scientific Research Society) – międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, założone w 1886 w Cornell University, dla uhonorowania najwybitniejszych przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych i zainicjowania współpracy pomiędzy nimi. Celem towarzystwa jest wspieranie i promocja oryginalnej pracy naukowej. W tym celu Sigma Xi wydaje magazyn American Scientist, przyznaje granty naukowe wyróżniającym się studentom i sponsoruje różne programy wspierające etykę w badaniach, w nauce i w edukacji, a także współpracę międzynarodową. Duży nacisk kładzie też na badania interdyscyplinarne, współpracę nauki z przemysłem oraz rozwój laboratoriów rządowych.

  Euromobil realizowany jest w ramach programu Socrates Lingua2 i jego podstawowym celem jest stworzenie multimedialnego programu do nauki języka promującego mobilność studentów w Europie. Program składa się z trzech zasadniczych części:

  Oryginalność dzieła naukowegoOryginalność dzieła naukowego to zapoczątkowanie pewnego nurtu w dziedzinie działalności naukowej i prac naukowych. Kryterium oryginalności, czyli nowości danego dzieła lub jego składników odgrywa w krytyce naukowej główną rolę.

  Dodano: 08.04.2011. 09:26  


  Najnowsze