• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania wniosków Pilotażowy konkurs na katedry ERA 2013

  21.12.2012. 18:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków pt. "Pilotażowy konkurs na katedry ERA 2013" w Siódmym Programie Ramowym (7PR) UE.

  Celem inicjatywy Katedry ERA jest wspieranie uczelni i innych organizacji naukowych o dużym potencjale badawczym, które są zlokalizowane w regionach konwergencji i regionach najbardziej oddalonych. Zaproszenie ma znacząco poprawić ich osiągnięcia w kontekście konkurowania o dofinansowywanie badań pod kierownictwem wybitnego naukowca - "przewodniczącego katedry ERA". Do dofinansowania kwalifikują się wszystkie tematy badawcze objęte 7PR.

  Organizacje naukowe zainteresowane ustanowieniem katedry ERA powinny przedłożyć wniosek ukierunkowany na ułatwienie zmian strukturalnych w instytucji, zapewnienie warunków do stymulowania wybitnych badań i wniesienie wkładu w budowanie Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Wybrane organizacje naukowe opublikują informację o wolnym stanowisku i wybiorą przewodniczącego katedry ERA, którym powinien być wybitny naukowiec i kierownik badań w danej dziedzinie z doświadczeniem na stanowisku kierowniczym popartym sukcesami.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Szkoła Notre-Dame, szkoła paryska - grupa kompozytorów skupionych wokół katedry Notre Dame w Paryżu od ok. 1163 (moment rozpoczęcia budowy katedry) do 1250 roku. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Małgorzata Irena Wróblewska (ur. 20 października 1956, zm. 16 października 2013) – polski biolog, specjalistka w zakresie biochemii klinicznej i metabolizmu lipoprotein, doktor habilitowany nauk farmaceutycznych w zakresie farmacji, wieloletni adiunkt Katedry Biochemii Klinicznej na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym, kierownik Zakładu Chemii Klinicznej Katedry Analityki Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Zarządu Głównego Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce.

  Katedra Świętego Piotra w Exeter. Budowę katedry rozpoczęli Normanowie w 1114 roku - najstarszą zachowaną częścią budowli są wieże katedry. W roku 1270 biskup Walter Branscombe rozpoczął trwający 90 lat proces przebudowy katedry. Zachodnia ściana katedry ozdobiona największa kolekcją XIV-wiecznych rzeźb. Wewnątrz można podziwiać najdłuższe, zachowane gotyckie sklepienie na świecie. W północnym transepcie działa XV-wieczny zegar astronomiczny prezentujący ówcześnie obowiązująca geocentryczną budowę wszechświata. CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

  Notatnik laboratoryjny – notatnik zawierający oryginalny zapis planów i przebiegu badań naukowych. Prawidłowo prowadzony powinien mieć ponumerowane strony, a wypełniany powinien być chronologicznie, długopisem (lub w podobny, trudny do usunięcia sposób). Wpisy wprowadzane powinny być stopniowo, w miarę postępu programu naukowego lub prowadzenia pomiarów, a nie przepisywane z innych notatek. Zapisy prowadzone powinny być w sposób zrozumiały dla innych specjalistów w danej dziedzinie, a nie tylko dla autora. Zapis prowadzony powinien być na tyle szczegółowo, aby umożliwić odtworzenie pomiarów/doświadczeń. Leszek Tadeusz Kałkowski (ur. 4 czerwca 1927 we Lwowie) - polski ekonomista, prof. zw. dr hab., założyciel i pierwszy kierownik Zakładu Ekonomiki Budownictwa i Inwestycji, a później Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przewodniczący Komisji Nagród Ministra Infrastruktury za prace dyplomowe, doktorskie, habilitacyjne i publikacje w dziedzinie architektury, budownictwa, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, mieszkaniowej i komunalnej oraz geodezji i kartografii. Od wielu lat pracownik Instytutu Rozwoju Miast. Obecnie: Kierownik Katedry Nieruchomości i Ubezpieczeń - Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie;

  Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska (ur. 2 października 1932 w Łazach koło Zawiercia, zm. 27 sierpnia 2013 w Krakowie) – polski dermatolog, prof. dr hab. med., wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chorób Skórnych i Wenerycznych Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika oraz Katedry i Kliniki Dermatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, stanowisko to piastowała w latach 1977-2003, jako następczyni prof. Kazimierza Lejmana. Antoni Jozafat Nowak OFM (ur. 8 marca 1935 w Katowicach, zm. 23 marca 2013 tamże) − polski duchowny katolicki, franciszkanin, profesor zwyczajny doktor habilitowany Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, antropolog i psycholog, kierownik Katedry Psychologii Życia Wewnętrznego w Instytucie Teologii Duchowości KUL, oraz kurator Katedry Duchowości Akcji Katolickiej.

  Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (PTG) – organizacja propagująca osiągnięcia naukowe z zakresu badań środowiska glebowego oraz stymulująca rozwój gleboznawstwa, chemii rolnej i mikrobiologii rolniczej. Jej celem są również starania przyczyniające się do ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami. Towarzystwo realizuje swoje zadania poprzez organizowanie zjazdów i konferencji naukowych, zacieśnianie współpracy międzynarodowej, prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej oraz inicjowanie badań naukowych i współdziałanie w ich prowadzeniu.

  Jan Hupka (ur. 14 maja 1948 roku w Gdańsku) – polski chemik, profesor, specjalista z zakresu ekologicznych aspektów technologii chemicznej. Prorektor ds. badań naukowych i wdrożeń Politechniki Gdańskiej (kadencja: 2008–2012). Kierownik Katedry Technologii Chemicznej.

  Andrzej Jan Kos – polski elektronik, profesor zwyczajny od 2003, doktor habilitowany inżynier, pracownik Katedry Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierownik Katedry Elektroniki i Komunikacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Tadeusz Trzaskalik (ur. 3 lipca 1950 w Katowicach) – polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kierownik katedry Badań Operacyjnych na tej uczelni. W swojej pracy naukowej skupia się na tematyce wielokryterialnym podejmowaniu decyzji, programowaniu dynamicznym oraz zastosowaniu badań operacyjnych w problematyce finansów.

  Kanonia – dom w pobliżu katedry lub kolegiaty, w którym znajdowały się mieszkania księży kanoników należących do kapituły. W czasach późniejszych (od XVI wieku) nazwa stosowana była także w odniesieniu do usytuowanych w sąsiedztwie katedry kamieniczek, które były zamieszkiwane przez kanoników.

  Dodano: 21.12.2012. 18:37  


  Najnowsze