• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania wniosków w dziedzinie transportu

  04.11.2011. 10:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w dziedzinie transportu.

  Zaproszenie obejmuje zróżnicowane tematy, zgrupowane pod hasłami: bezpieczna i płynna mobilność, konkurencyjność poprzez innowacje oraz europejska inicjatywa na rzecz ekologicznych samochodów. W szczególności wspiera inicjatywy w niżej wymienionych obszarach tematycznych:
  - W kierunku wdrożenia działań NAIADES.
  - Oddziaływanie inteligentnych systemów transportu na niechronionych użytkowników drogi.
  - Inicjatywa e-Maritime jako wsparcie zarządzania zgodnością.
  - Prototypy miejskich, elektrycznych pojazdów towarowych na potrzeby logistyki w czystych miastach.
  - Prototypy pojazdów do prac ciężkich napędzanych skroplonym metanem.
  - Forum pomocy we wdrażaniu przyszłego ukierunkowania całego systemu transportu zgodnie z definicją w Białej Księdze.
  - Strategiczny model transportu wysokiego poziomu.

  Badania nad bezpieczną i płynną mobilnością pomagają w opracowywaniu i tworzeniu prototypów rozwiązań transportowych od drzwi do drzwi dla ludzi i towarów oraz technologii i systemów. Działania będą ukierunkowane na strategie o zasięgu europejskim, zoptymalizowane wykorzystanie infrastruktury, w tym terminali i wyspecjalizowanych sieci, doskonalenie transportu, zarządzanie ruchem i informacjami, zintensyfikowaną logistykę towarową, intermodalność w transporcie pasażerskim i strategie zmiany modalności w celu zachęcania do energooszczędnych środków transportu.

  Jednym z celów zaproszenia jest podniesienie konkurencyjności branży transportowej. To oznacza zapewnienie zrównoważonych, wydajnych i przystępnych usług transportowych oraz stworzenie przez prace badawczo-rozwojowe nowych kompetencji i możliwości zatrudnienia. Technologie na potrzeby zaawansowanych procesów przemysłowych obejmą projektowanie, produkcję, montaż, budowę i utrzymanie, oraz będą dążyć do obniżenia kosztów cyklu życia i skrócenia czasu opracowywania.

  Kolejna część zaproszenia dotyczy europejskiej inicjatywy na rzecz ekologicznych samochodów. W jej ramach finansowane będą badania skupiające się na technologiach pojazdów elektrycznych jako elementu systemu transportu: masowe wprowadzenie technologii wymaga dostępności inteligentnych sieci elektrycznych i inteligentnych systemów ładowania pojazdów dopasowanych do potrzeb klientów.

  Zaproszenie będzie również wspierać działania przekrojowe.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wydział Transportu Politechniki Śląskiej zatrudnia 73 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 5 z tytułem naukowym profesora oraz 14 ze stopniem naukowym doktora habilitowanego. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących obszarach: optymalizacja sieci transportowych, logistyka w transporcie, technika mikroprocesorowa i badania symulacyjne w transporcie, modelowanie matematyczne procesów spalania w silniku, zastosowanie paliw alternatywnych, zużycie elementów maszyn transportowych, wspomaganie komputerowego projektowania zespołów maszyn transportowych, wibroakustyczna diagnostyka maszyn i pojazdów, dynamika zawieszeń pojazdów, zastosowanie metod numerycznych w projektowaniu i optymalizacji zestawów kołowych oraz układu koło - szyna, telematyka i bezpieczeństwo transportu. Corocznie pracownicy wydziału wykonują około 90 prac naukowo-badawczych, w tym grantów finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Transportu i Komisję Europejską, prac wdrożeniowych i usługowych oraz uczestniczą w opracowywaniu koncepcji nowych rozwiązań komunikacyjnych w regionie. Wydział organizuje 11 cyklicznych konferencji o zasięgu międzynarodowym. Szereg prac naukowych zrealizowanych przez pracowników wydziału zostało wyróżnionych i nagrodzonych przez Prezesa Rady Ministrów RP, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz koncerny przemysłowe takie jak Fiat i ABB. Wydział współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi m.in. : VŠB - Technical University of Ostrava, Glasgow Caledonian University, Manchester Metropolitan University, Chalmers University of Technology, Państwowy Uniwersytet Transportu w Sankt Petersburgu, Ruhr-Universität Bochum, Kauno Technologijos Universitetas, Politechnika Lwowska, Wschodnioukraiński Uniwersytet Narodowy, China University of Mining and Technology. Rozwijana jest również współpraca z wieloma krajowymi uczelniami i instytutami oraz ośrodkami badawczo-rozwojowymi, przede wszystkim z terenu województwa śląskiego. Ponadto Wydział współpracuje z wieloma firmami i koncernami przemysłowymi krajowymi i zagranicznymi m.in. Fiat Auto Poland, Opel, Alstom, Bombardier, Lucchini, Siemens. Zarządzanie taborem (także: Zarządzanie flotą) (ang. car fleet management - CFM) – jest to proces logistyczny dotyczący środków transportu polegający na alokacji i przepływie środków transportu, zasobów ludzkich oraz innych zasobów w powiązaniu z innymi procesami logistycznymi realizowany poprzez uporządkowany zbiór czynności (planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie). Uwzględnia się kryteria: czasu, efektywności spełniania celów organizacji, kosztów oraz lokalizacji. Celem zarządzania flotą jest porządkowanie działań mających na celu osiąganie pożądanych wyników jak również wykonywanie zadań przy optymalnym wykorzystaniu floty. Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie – gminna jednostka budżetowa powołana 1 stycznia 2009 r. Uchwałą Rady Miasta Lublin. Przedmiotem działania Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie jest organizacja i zarządzanie komunikacja miejską. ZTM obejmuje swą działalnością teren Miasta Lublin oraz Gmin i Powiatów, z którymi Miasto zawarło porozumienie dotyczące realizacji transportu zbiorowego.

  Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach (ZTM) – organ samorządu Kielc zajmujący się organizacją i zarządzaniem pasażerskim zbiorowym transportem miejskim. Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach powstał z dniem 1 lipca 2003 roku powołany przez Radę Miasta Kielce w formie zakładu budżetowego. Przedmiotem działania Zarządu jest zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, a w szczególności: planowanie, organizacja i zarządzanie transportem zbiorowym. Współmodalność (czasem tłumaczona jako komodalność od ang. co-modality) - oznacza efektywne wykorzystywanie różnych środków transportu samodzielnie i w połączeniu z innymi, w celu doprowadzenia do optymalnego oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów. Słowo optymalnego należy tu rozumieć zarówno w sensie ekonomicznym, finansowym, poziomu świadczonych usług, jak i ze względu na aspekty ochrony środowiska. Termin ten powstał na potrzeby określenia polityki Unii Europejskiej odnośnie zrównoważonego rozwoju transportu. Polityka taka została określona w 2006 roku w przeglądzie średniookresowym białej księgi transportu [COM(2006) 314].

  Transport lotniczy – gałąź transportu powietrznego (czyli przemieszczania drogą powietrzną osób lub towarów), w którym środki transportu stanowią statki powietrzne z kategorii samolotów i śmigłowców. Jest najnowocześniejszą i najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęzią transportu. Opiera się na skomplikowanych środkach lokomocji, nawigacji i obsługi naziemnej oraz wymaga dużych nakładów kapitałowych i wysoko wykwalifikowanych kadr. Transport lotniczy pozwala na bardzo szybkie dotarcie do wyznaczonego celu i jest jednym z najbezpieczniejszych środków transportu. Transport drogowy – jedna z gałęzi transportu, w której ładunki i pasażerowie przemieszczają się po drogach lądowych przy pomocy kołowych środków transportu (np. pojazdów samochodowych). Usługi transportowe odbywające się z wykorzystaniem tej gałęzi transportu świadczone są przez przewoźników drogowych.

  Transport kombinowany – przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jedną gałąź transportu. Regułą jest wykorzystanie tylko jednej jednostki ładunkowej na całej trasie przewozu oraz wykorzystanie transportu kolejowego, żeglugi śródlądowej bądź morskiej na głównej trasie przejazdu. Trasy dowozowe i odwozowe do głównego środka transportu wykonywane są za pomocą transportu samochodowego. Przepustowość infrastruktury transportowej – maksymalna liczba środków transportu, jakie mogą w jednostce czasu (w ciągu godziny, doby czy roku) przemieścić się przez określony element transportowej infrastruktury liniowej lub punktowej.

  Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL) – polska niezależna stała komisja działająca przy ministrze właściwym do spraw transportu (od 2007 roku Ministerstwo Infrastruktury, od 2011 roku Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej), prowadząca badania wypadków i incydentów lotniczych, wykonująca swoje zadania w imieniu ministra właściwego do spraw transportu.

  Elektromobilność odnosi się do korzystania z pojazdów elektrycznych do zapewnienia mobilności. Koncepcja elektromobilności jest często używana w programach do promowania korzystania z indywidualnych pojazdów elektrycznych, takich jak samochód elektryczny, skuter elektryczny, motocykl elektryczny czy rower elektryczny oraz środków transportu publicznego: tramwajów, trolejbusów, pociągów.

  Zarząd Transportu Miejskiego w Słupsku (ZTM) – organ samorządu Słupska zajmujący się organizacją i zarządzaniem pasażerskim zbiorowym transportem miejskim. Zarząd Transportu Miejskiego został powołany z dniem 1 czerwca 2008 r. uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku. Przedmiotem działania Zarządu jest organizowanie, zarządzanie, planowanie i sterowanie transportem zbiorowym. Funkcję dyrektora jednostki od 2008r. pełni Marcin Grzybiński. Środki transportu to maszyny transportowe lub istoty żywe, dzięki którym możliwe jest przemieszczanie ludzi lub ładunków, czyli transport. Podział środków transportu jest zbliżony do podziału transportu. Najprostszy obejmuje środki transportu wewnętrznego zwanego też transportem bliskim (wewnątrz danego obiektu, np. magazynu) oraz środki transportu zewnętrznego (dalekiego).

  Dodano: 04.11.2011. 10:17  


  Najnowsze