• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania wniosków w programie ERASMUS dla młodych przedsiębiorców

  01.09.2011. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w ramach programu ERASMUS dla młodych przedsiębiorców.

  Celem zaproszenia jest pomoc nowym przedsiębiorcom unijnym w zdobywaniu doświadczenia i wiedzy oraz w nawiązywaniu kontaktów dzięki pobytom w przedsiębiorstwach kierowanych przez doświadczonych przedsiębiorców w innych państwach członkowskich UE.

  Nadrzędnym celem tego działania przygotowawczego jest wspieranie przedsiębiorczości, umiędzynarodowienia i konkurencyjności rozpoczynających działalność, potencjalnych przedsiębiorców oraz nowo założonych mikro- i małych przedsiębiorstw w UE.

  Konkretne cele Komisji są następujące:
  - zapewnić nowym przedsiębiorcom praktyczne szkolenie w małych i średnich przedsiębiorstwach w innych krajach UE, aby ułatwić udane rozpoczęcie działalności gospodarczej i rozwijanie pomysłów biznesowych;
  - wspierać wymianę informacji między przedsiębiorstwami w zakresie przeszkód i problemów przy rozpoczynaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej;
  - poprawić dostęp do rynku i identyfikację potencjalnych partnerów dla nowych i funkcjonujących przedsiębiorstw w innych państwach UE;
  - wspierać sieciowanie przedsiębiorców z różnych państw członkowskich poprzez wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia z innych państw europejskich.

  Działanie kierowane jest do osób, które mają zamiar rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz do przedsiębiorców, którzy niedawno taką działalność rozpoczęli.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie (kontynuator działalności Kanadyjsko-Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, która uzyskała dotacje od rządu Kanady) jest jedną z instytucji otoczenia biznesu w Polsce. Istnieje na rynku od roku 1997 r. świadcząc usługi finansowe, doradcze i szkoleniowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla osób planujących założenie działalności gospodarczej. Od początku Fundacja jest ukierunkowana na wdrażanie programów oraz usług służących zwiększaniu poziomu aktywności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Program Fast Track Actions - program przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 17 kwietnia 2008; liderem programu jest Riccardo Petrella; program przedstawia propozycje zmian w prawie unijnym, które ograniczają zbędne obciążenia administracyjne dla prowadzenia przez przedsiębiorców działalności gospodarczej; program ma na celu obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstw i usprawnienie ich funkcjonowania. Lubelska Szkoła Biznesu – szkoła powstała w 1990 roku w Lublinie, której celem jest doskonalenie umiejętności kierowniczych przedsiębiorców i menedżerów, rozwijanie ducha przedsiębiorczości oraz aktywne uczestniczenie w rozwoju gospodarczym regionu lubelskiego. Misja Szkoły realizowana jest dzięki szeroko zakrojonej działalności szkoleniowej i konsultingowej oraz wspieraniu przedsięwzięć gospodarczych.

  Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości (ROP) - była stałą komisją sejmową w Sejmie V kadencji. Do zakresu jej działania należały sprawy związane z tworzeniem właściwych podstaw prawnych dla powstawania, działania i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw, dostosowywania norm prawnych do potrzeb i możliwości działania takich przedsiębiorstw, a także rozwoju rzemiosła, spółdzielczości oraz działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości oraz usług. Po wyborach parlamentarnych w 2007 została włączona do Komisji Gospodarki. Przedsiębiorczość – cecha charakteru lub zespół cech w grupie i zachowań właściwych przede wszystkim dla przedsiębiorców.

  Dom składowy – podmiot uprawniony do prowadzenia przedsiębiorstwa składowego w formie specjalnego miejsca do przechowywania towarów, zapewniający prawidłowe przechowywanie rzeczy złożonych na skład. W Polsce działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa składowego była działalnością regulowaną do 30 czerwca 2011 r. (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. Nr , poz. 672)) i wymagała uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorstw składowych. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie sektor MŚP) – powszechnie stosowane skrótowe określenie tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw (lub – bardziej prawidłowo – małych i średnich przedsiębiorców).

  Coaching biznesowy - jeden z rodzajów coachingu, wspiera przedsiębiorców w rozwoju ich biznesów; skierowany jest do: właścicieli i menedżerów w małych firmach, firm rozpoczynających swoją działalność, specjalistów pracujących na prywatnej praktyce, osób prowadzących działalność gospodarczą, osób pragnących założyć własny biznes. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (skrótowo i poprzednio - ewidencja działalności gospodarczej, oficjalny skrót CEIDG) – prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

  Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych: Podstawowym celem ustawy, na jaki wskazywali autorzy projektu ustawy o usługach detektywistycznych było poddanie działalności agencji detektywistycznych „kontroli Państwa”. Wyrazem takiego stanowiska są nałożone na przedsiębiorców świadczących tego typu usługi obowiązki, które wyznaczają podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

  Przedsiębiorstwa turystyczne – jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą, świadczące odpłatnie usługi uczestnikom różnych rodzajów i form turystyki.

  Demonopolizacja rynku – stworzenie konkurencji dotychczasowym monopolom, przedsiębiorstwom, które jako jedyne w danej dziedzinie działalności gospodarczej opanowały rynek i o nim decydują, np. stosując wysokie ceny. Demonopolizacja polega najczęściej na podziale przedsiębiorstwa, które jest monopolistą, na mniejsze przedsiębiorstwa konkurujące ze sobą. Prawo konkurencji (niekiedy prawo ochrony konkurencji) – gałąź prawa, której podstawowym celem jest ochrona przedsiębiorców przed zachowaniami innych przedsiębiorców którzy, zakłócając rozwój wolnej konkurencji, ograniczają możliwość swobodnego realizowania interesów gospodarczych na wolnym rynku.

  Dodano: 01.09.2011. 17:26  


  Najnowsze