• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu prac Współpraca 2011 7PR w zakresie zrównoważonego transportu na powierzchni

  12.10.2010. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w ramach programu prac "Współpraca" 2011 Siódmego Programu Ramowego (7PR) w zakresie zrównoważonego transportu na powierzchni.

  Zaproszenie poświęcone jest głównie innowacyjnym strategiom na rzecz ekologicznego transportu miejskiego. Konkretnie, wspierane będą projekty oraz prace koordynacyjne i współpraca w następujących obszarach:
  - Projektowanie, wdrażanie i testowanie innowacyjnych strategii na rzecz zrównoważonego transportu miejskiego.
  - Działania wspierające w zakresie koordynacji, popularyzacji i ewaluacji CIVITAS Plus II (innowacyjne strategie na rzecz ekologicznego transportu miejskiego).

  Osiągnięcie średnio- i długoterminowych celów unijnych w dziedzinie gospodarki, energetyki i polityki środowiskowej wymagać będzie radykalnych zmian w transporcie miejskim. CIVITAS Plus II ma na celu wspieranie miast w projektowaniu, wdrażaniu i ewaluacji ambitnych, nowych strategii i technologii na rzecz bardziej zrównoważonego transportu miejskiego.

  Budżety, podobnie jak warunki kwalifikacji różnią się od siebie w poszczególnych sekcjach zaproszenia.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Współmodalność (czasem tłumaczona jako komodalność od ang. co-modality) - oznacza efektywne wykorzystywanie różnych środków transportu samodzielnie i w połączeniu z innymi, w celu doprowadzenia do optymalnego oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów. Słowo optymalnego należy tu rozumieć zarówno w sensie ekonomicznym, finansowym, poziomu świadczonych usług, jak i ze względu na aspekty ochrony środowiska. Termin ten powstał na potrzeby określenia polityki Unii Europejskiej odnośnie zrównoważonego rozwoju transportu. Polityka taka została określona w 2006 roku w przeglądzie średniookresowym białej księgi transportu [COM(2006) 314]. Civitas Renaissance – projekt międzynarodowej współpracy między miastami w ramach europejskiej inicjatywy CIVITAS. Projekt zrzesza miasta promujące alternatywne formy transportu miejskiego, mając na celu zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego w turystycznych i historycznych miejscowościach, a także ze względu na ochronę środowiska. Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach (ZTM) – organ samorządu Kielc zajmujący się organizacją i zarządzaniem pasażerskim zbiorowym transportem miejskim. Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach powstał z dniem 1 lipca 2003 roku powołany przez Radę Miasta Kielce w formie zakładu budżetowego. Przedmiotem działania Zarządu jest zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, a w szczególności: planowanie, organizacja i zarządzanie transportem zbiorowym.

  Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie – gminna jednostka budżetowa powołana 1 stycznia 2009 r. Uchwałą Rady Miasta Lublin. Przedmiotem działania Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie jest organizacja i zarządzanie komunikacja miejską. ZTM obejmuje swą działalnością teren Miasta Lublin oraz Gmin i Powiatów, z którymi Miasto zawarło porozumienie dotyczące realizacji transportu zbiorowego. Akcja na rzecz Współpracy w zakresie Gospodarki (ang. Action for Co-operation in the Field of Economics, ACE) – akcja działająca od 1990 roku jako część programu PHARE w celu wspierania wymiany doświadczeń i zdobytej wiedzy pomiędzy naukowcami Unii Europejskiej i Europy Środkowowschodniej w dziedzinie ekonomii. ACE ma promować współpracę w zakresie projektów badawczych dotyczących gospodarki, np. modyfikacja i rozwój spółek, rynków, wspieranie zarządzania, reformę sektora finansowego itd.

  Europejski Dzień bez Samochodu, ang. Car Free Day, również Światowy Dzień bez Samochodu, ang. World Car Free Day – międzynarodowa kampania ekologiczna obchodzona corocznie 22 września wieńcząca Tydzień Zrównoważonego Transportu (Tydzień Mobilności). Fundusz Kolejowy – fundusz celowy stanowiący element rządowego programu systemowego podejścia do zagadnień rozwoju transportu kolejowego w Polsce, którego celem jest realizacja polityki transportowej państwa zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

  Zarząd Transportu Miejskiego w Słupsku (ZTM) – organ samorządu Słupska zajmujący się organizacją i zarządzaniem pasażerskim zbiorowym transportem miejskim. Zarząd Transportu Miejskiego został powołany z dniem 1 czerwca 2008 r. uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku. Przedmiotem działania Zarządu jest organizowanie, zarządzanie, planowanie i sterowanie transportem zbiorowym. Funkcję dyrektora jednostki od 2008r. pełni Marcin Grzybiński. Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. (MZA) w Warszawie – przedsiębiorstwo transportowe, obsługujące na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego, linie autobusowe na terenie Warszawy oraz sąsiednich miejscowości.

  Dodano: 12.10.2010. 16:49  


  Najnowsze