• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do tworzenia sieci kontaktów i platformy wymiany dotyczących planu działania w dziedzinie ekoinnowacji

  08.12.2011. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do tworzenia sieci kontaktów i platformy wymiany dotyczących planu działania w dziedzinie ekoinnowacji.

  Ekoinnowacje to wszelkiego typu innowacje (dotyczące produktów, procesów lub organizacji), które ograniczają korzystanie zasobów naturalnych i obniżają uwalnianie szkodliwych substancji w całym cyklu życia, wzmacniając filary zrównoważenia: ekonomiczny, środowiskowy i społeczny.

  Rola planu działania w dziedzinie ekoinnowacji polega na połączeniu i zapewnieniu spójności działań europejskich i krajowych oraz na koordynowaniu i wspomaganiu podmiotów krajowych w interpretowaniu strategii i ich wdrażaniu. Zawierać będzie również propozycję kroków zmierzających do włączenia ekoinnowacji do innych działań i ujęcia jej w głównym nurcie kluczowych polityk UE.

  Plan działania w dziedzinie ekoinnowacji będzie kontynuacją inicjatywy Unia Innowacji.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Prakseologia - teoria sprawnego działania. Jest dziedziną badań naukowych dotyczących wszelkiego celowego działania ludzkiego. Działania powietrznodesantowe – rodzaj działań bojowych charakteryzujący się dużą dynamiką, elastycznością i precyzją działania. Farmakodynamika - dział farmakologii zajmujący się mechanizmami działania leków i innych substancji chemicznych na organizm, strukturami wrażliwymi na te działania oraz efektami tego działania (działania pożądane i niepożądane).

  Systematyczne działania bojowe (SDB) – jest to całokształt działań bojowych i różnorodnych przedsięwzięć zabezpieczających, prowadzonych w długim przedziale czasu przez siły marynarki wojennej według jednolitego planu i zamiaru dla osiągnięcia celu operacyjnego. Istotą działań systematycznych jest – w odróżnieniu do operacji morskiej – użycie sił z normalnym lub okresowo podwyższonym natężeniem, stosunkowo długi czas prowadzenia działań obronnych i zaczepnych oraz jednoczesne wykonywanie szeregu zadań taktycznych ograniczonym składem sił. Optymalizacja sieci (ang. Network Optimalisation) – szereg działań mających na celu poprawienie jakości działania sieci komórkowej. Optymalizacje jest jednym z etapów planowania sieci komórkowej.

  Planowanie Ciągłości Działania, PCD (ang. Business Continuity Planning - BCP) - pojęcie dotyczące działań w zakresie tworzenia, weryfikacji i aktualizacji planów wznawiania działania w obszarze kluczowych procesów organizacji, w przypadku wystąpienia katastrofy. Dotyczy zdarzeń o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia ale o katastrofalnych skutkach (pożar, powódź, katastrofa budowlana, skażenie chemiczne, sabotaż, terroryzm itp.), których czasu wystąpienia nie można przewidzieć. Sztuka ziemi – inaczej land art to działalność artystyczna, której obszarem działania (tłem, kontekstem czy tworzywem) jest przestrzeń ziemi, obszar środowiska naturalnego. Działania tego typu często są ingerencją w pejzaż, przekształceniem jego fragmentu, lub wykorzystaniem naturalnych procesów (erozja, czynniki atmosferyczne) dla stworzenia działania, obiektu o charakterze artystycznym.

  Eltel Networks: Eltel Networks – międzynarodowy dostawca usług dla infrastruktur sieciowych; Eltel Networks zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług w dziedzinie projektowania, budowy, utrzymania i rozbudowy sieci energetycznych, telekomunikacyjnych oraz miejskich sieci komunalnych. Obszar działania spółki w sektorze sieci elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych to kraje Europy Centralnej i Północnej. Komisja do spraw Służb Specjalnych (KSS) – stała komisja sejmowa zajmującą się opiniowaniem projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących służb specjalnych oraz oceną aktów normatywnych o charakterze ogólnym w sprawach działalności tych służb. Do jej zadań należy również: opiniowanie kierunków pracy służb specjalnych w oparciu o informacje przedstawiane przez szefów tych służb, rozpatrywanie corocznych sprawozdań szefów tych służb, opiniowanie wniosków w sprawie powołania poszczególnych osób na stanowiska szefów i zastępców szefów służb specjalnych, opiniowanie projektu budżetu w zakresie dotyczącym służb specjalnych oraz sprawozdania z jego wykonania, ocena współdziałania służb specjalnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Obrony Narodowej oraz współdziałania tych służb z innymi służbami i jednostkami wojskowymi nadzorowanymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, ocena współdziałania służb specjalnych z organami administracji państwowej i organami ścigania oraz badanie skarg dotyczących działalności służb specjalnych.

  Porozumienie Organizacji Współdziałających w Zwalczaniu Komunizmu, znane także jako Porozumienie Antykomunistyczne – organizacja społeczna w międzywojennej Polsce, której celem działania było zwalczanie komunistycznej agitacji.

  Instytucjonalizacja – proces przechodzenia od niesformalizowanych sposobów działania społecznego do uregulowanych, względnie stałych form aktywności, podlegających społecznym sankcjom. Jest to też nadanie charakteru instytucji istniejącym formom działania, dzięki czemu stają się one obowiązujące. Instytucjonalizacja jest jednym z ważniejszych procesów pozwalających regulować życie społeczne.

  Łączność współdziałania organizuje się na wszystkich szczeblach dowodzenia na okres wspólnego wykonywania zadania przez różne związki, oddziały i pododdziały. Odpowiedzialność za zapewnienie łączności współdziałania ponoszą: Certyfikat niezaprzeczalności (ang. non-repudiation certificate) - specjalny rodzaj certyfikatu bezpieczeństwa, reprezentujący dane inicjującego, dotyczące działania lub zdarzenia, które w celu dostarczenia niezbitego dowodu dotyczącego tego działania lub zdarzenia uczyniono niemożliwymi do podrobienia i który może być dostarczony przez zaufaną trzecią stronę wykorzystującą swój klucz tajny do tworzenia bezpiecznych kopert lub przez inicjatora niezaprzeczalności wykorzystującego swój klucz prywatny do tworzenia podpisów cyfrowych z dołączonymi certyfikatami klucza publicznego, odpowiadającego kluczowi prywatnemu zastosowanemu do podpisu.

  Dodano: 08.12.2011. 15:49  


  Najnowsze