• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie dotyczące testów do diagnostyki TSE u przeżuwaczy

  16.11.2011. 18:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Komisji Europejskiej ogłosiła zaproszenie do wyrażenia zainteresowania udziałem w programie dotyczącym oceny testów do diagnostyki pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) u przeżuwaczy.

  Celem zaproszenia jest identyfikacja i wybór nowych testów, które mogą być użyteczne z punktu widzenia uwzględnienia ich w programie oceny testów do diagnostyki TSE u przeżuwaczy.

  Program oceny ogranicza się do testów, które są dopracowane w takim stopniu, że po ich zatwierdzeniu mogłyby zostać wprowadzone na rynek i których potencjał można wykazać na podstawie dotychczasowych ocen przeprowadzonych przez podmiot, który je opracował lub w jego imieniu. Pierwszeństwo w ocenie będą miały testy, które charakteryzują się dużą czułością, wysokim stopniem specyficzności i niewielkimi ograniczeniami zdolności wykrywania.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  OK-TVA (015, OK-7M) to radziecki orbiter testowy wykorzystywany do testów nagrzewania i testów statycznych. Nieznany jest rok produkcji. Transaction Processing Performance Council (TPC) jest organizacją typu non-profit założoną w 1985 w celu zdefiniowania testów wydajnościowych w dziedzinie przetwarzania danych. Organizacja ta publikuje wyniki testów, które dzięki dobrze zdefiniowanej metodyce są uważane za obiektywne i weryfikowalne. Wyniki testów TPC są powszechnie stosowane dla porównywania wydajności systemów przetwarzania danych. Specyficzną cechą tych testów jest podawanie wyników, nie tylko w ilości transakcji w jednostce czasu, ale też obliczanie kosztu pojedynczych transakcji bazując na cenie katalogowej użytego systemu. Testy wydajnościowe TPC są stale rozwijane by uzyskać wyniki w sytuacjach zbliżonych do tych, w jakich pracują systemy podczas komercyjnego stosowania przez organizacje zajmujące się przetwarzaniem danych. Stąd na przykład wprowadzenie testów w podziale według kategorii "wielkość bazy danych", gdy eksperci stwierdzili, że liczba rekordów w bazie danych może istotnie wpływać na uzyskiwane wyniki wydajnościowe. Brytyjskie testy nuklearne w Maralinga – seria testów atomowych które miały miejsce w Strefie Zakazanej Woomera w stanie Australia Południowa w Australii w latach 1955–1963. Łącznie przeprowadzono siedem głównych prób nuklearnych o orientacyjnej sile od 1 do 27 kiloton. Przeprowadzono też wiele mniejszych testów, których celem było m.in. zbadanie wpływu pożaru lub wybuchów nienuklearnych na broń atomową.

  Operation Plumbbob – seria testów z użyciem broni nuklearnej przeprowadzonych przez Stany Zjednoczone pomiędzy 28 maja a 7 października 1957 roku w Poligonie Nevada. To była największa, najdłuższa i najbardziej kontrowersyjna seria testów w kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych. Test pokrycia warunków logicznych należy do grupy testów pokrycia, które są używane do testowania oprogramowania. Problemem dotychczas omawianych testów pokrycia (C1-Test, C2-Test) jest niewystarczające przetestowanie złożonych, wielopoziomowych warunków logicznych.

  Obiektywność – kryterium tworzenia testów w psychometrii, np. testów psychologicznych. Test obiektywny to taki, który daje te same wyniki, mimo że opracowują go dwie różne osoby. MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) – jeden z najczęściej używanych psychologicznych testów osobowości. Dostępna jest polska adaptacja MMPI-2 opracowana i wydana przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP w wersji papierowej, a w wersji komputerowej przez firmę niezależną od Pracowni Testów Psychologicznych PTP. MMPI zawiera 567 pytań, na które należy odpowiedzieć "prawda" lub "fałsz" lub "nie wiem". W wyniku daje trzy skale kontrolne, dziesięć skal klinicznych(skala Męskość/kobiecość nie jest skalą kliniczną) i kilkadziesiąt podskal. Każda skala i podskala testu jest normalizowana do skali tenowej.

  Test operacyjny (ang. operational test) – druga w kolejności z wymaganych przez amerykańskie procedury wojskowe faz testów broni, zwłaszcza broni rakietowej. Faza ta ma na celu sprawdzenie działania poszczególnych elementów składowych broni – w odróżnieniu od testów rozwojowych – bez udziału przedstawicieli producenta. Testy tego rodzaju przeprowadzają wyłącznie czynni żołnierze w z założenia skrajnych, możliwych na polu walki warunkach (np. pogodowych, pory dnia i nocy, itd.). Nie są też znane jakiekolwiek dane dotyczące "przeciwnika" – w przypadku testów broni antyrakietowej na przykład, nie są z góry znane miejsce i moment wystrzelenia celu, jego rodzaj, prędkość ani trajektoria lotu rakiety stanowiącej cel dla testowanej broni. Test podzielności uwagi – rodzaj testu psychofizycznego, którego celem jest zbadanie podzielności uwagi i określenie poziomu tej umiejętności u badanego. Może być elementem testów ogólnej sprawności umysłowej jednostki, testów ilorazu inteligencji itp.

  Czynnik bioleczniczy – drobnoustroje, które przyspieszają wyleczenie lub zapobiegają powikłaniom wskazanej choroby u człowieka. Skuteczność czynników bioleczniczych została dowiedziona naukowo, z udziałem dużych grup pacjentów, randomizowanych badań, testów z użyciem placebo oraz podwójnej ślepej próby. Inaczej wygląda to w przypadku probiotyków, których skuteczność leczenia chorób nie została potwierdzona naukowo (lub została potwierdzona jedynie in vitro), częściowo z powodu nie wykonania jeszcze odpowiedniej ilości testów u człowieka. Probiotyki mogą, ale nie muszą, być także czynnikami bioleczniczymi, jednak ich użycie bez badań klinicznych jest dyskusyjne. Spożywanie probiotyków wpływa jednak korzystne – między innymi z powodu immunomodulacji – na stan zdrowia organizmu, ale nie powoduje wyleczenia z żadnej choroby.

  Test pokrycia (ang. coverage test) obejmuje szereg statycznych testów strukturalnych w dziedzinie testowania oprogramowania. Testy pokrycia są wykonywane na grafach przepływu sterowania (control flow graph, CFG). Przy pomocy testów pokrycia są produkowane przypadki testowe (test cases), które testują wewnętrzną strukturę oprogramowania i ewentualnie ujawniają błędy w kodzie źródłowym.

  Testy systemu Ground Based Interceptor: Poniższe zestawienie zawiera wykaz testów rakiet nośnych w ramach programu GBI, które były przeprowadzane od roku 2001. W testach tych brały udział: Testowanie mutacyjne – w programowaniu technika automatycznego badania, na ile dokładnie testy jednostkowe sprawdzają kod programu. Polega na automatycznym wielokrotnym wprowadzaniu małych losowych błędów w programie i uruchamianiu za każdym razem testów jednostkowych, które powinny te błędy wykryć. Testowanie mutacyjne wymaga dużej mocy obliczeniowej i dlatego dopiero od niedawna próbuje się je wykorzystywać w praktyce.

  Nie do oceny (NDO) – określenie wpisywane w kartę oceny psa zamiast oceny gdy pies swoim zachowaniem uniemożliwia jego ocenę np. notorycznie skacze na wystawcę, nie porusza się prawidłowo, chce uciec z ringu lub nie pozwala się dotknąć sędziemu podczas badania zgryzu, szaty, ogona i budowy ciała. Psy mogą otrzymać NDO gdy nie chcą dać sobie zbadać jąder. Sędzia powinien nadać to określenie również psom, które zostały poddane operacji w celach korekcji budowy psa. Uzasadnienie określenia NDO powinno być wpisane w karcie oceny psa. MMSE (ang. Mini–Mental State Examination, potocznie "mini–mental") – krótkie narzędzie przesiewowe do oceny otępień. Oryginalnie test powstał w 1975 roku jako krótkie narzędzie do oceny stanu poznawczego pacjentów. Może być stosowane przez lekarza, w odróżnieniu od specjalistycznych baterii testów neuropsychologicznych zarezerwowanych do użytku i interpretacji przez psychologa z odpowiednim przygotowaniem. Wykonanie badania tym testem trwa około 5 minut, co jest jego znaczną zaletą. Najczęściej używany jest w praktyce lekarza ogólnego, neurologa i psychiatry.

  Dodano: 16.11.2011. 18:26  


  Najnowsze