• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zarządzanie zasobami wodnymi w świetle problemów globalnych zmian, Obergurgl, Austria

  10.12.2010. 15:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 5 - 11 czerwca 2011 w Obergurgl, Austria, odbędzie się konferencja pt. "Zarządzanie zasobami wodnymi w świetle problemów globalnych zmian".

  Zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi w czasach globalnych zmian to jeden z najpilniejszych problemów XXI w. Europa posiada silną i stale powiększającą się społeczność uczonych zajmujących się dziedziną zarządzania zasobami wodnymi i związaną z tym polityką. Niemniej społeczność naukowców pracujących nad problematyką zasobów wodnych z punktu widzenia nauk społecznych jest dosyć rozczłonkowana i zróżnicowana, z publikacjami porozrzucanymi po różnych czasopismach.

  Od pewnego czasu organizowane są konferencje i warsztaty poświęcone zasobom wodnym z punktu widzenia prawnego i politycznego, ale zintegrowane podejścia do problemu są rzadkością. Dodatkową wartością konferencji jest fakt, iż brakuje badań naukowych nad wielopoziomowymi, transdyscyplinarnymi podejściami do zarządzania zasobami wodnymi.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  System Okresowych Ocen Pracowników w skrócie SOOP – zbiór zharmonizowanych i wzajemnie powiązanych elementów, mający zapewnić zwiększenie efektywności bieżącego i strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi warunkujący lepsze i sprawniejsze osiąganie zadań i celów organizacji. Jest systemowym narzędziem, znajdującym się w centrum systemu zarządzania zasobami ludzkimi. Rekrutacja – element procesu zarządzania zasobami ludzkimi, sformalizowany proces naboru osób do organizacji, np. do pracy na wakujące stanowisko lub na studia. Model Michigan (tzw. matching model)– jeden z modeli zarządzania zasobami ludzkimi, koncepcja opracowana na Uniwersytecie Michigan w USA.

  Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej zatrudnia 41 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 147 doktorów. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących obszarach: zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i regionach gospodarczych, wartości w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, zarządzanie potencjałem ludzkim, teoria i praktyka marketingu kadrowego, marketing usług finansowych, gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw, logistyka miejska, logistyka międzynarodowa, zarządzanie projektami, zarządzanie technologią i jakością produktu, procesy zmian i strategie rozwoju przedsiębiorstwa, komputerowe wspomaganie zadań inżynierskich, tworzenie i eksploatacja map akustycznych, ustrojowo-prawne problemy aglomeracji górnośląskiej, promocja zatrudnienia w administracji samorządowej, bezpieczeństwo publiczne, systemy ratownictwa, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, system zarządzania jakością w przedsiębiorstwach wytwórczych, usługowych i administracji, proekologiczne zarządzanie procesami. Zarządzanie zasobami ludzkimi (inaczej zarządzanie personelem, funkcja personalna, Human Resource Management lub Managing People in Organizations) – strategiczna, jednorodna i spójna metoda kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji – ludźmi.

  Microsoft Project to aplikacja wspomagająca zarządzanie projektami, zasobami, czasem i finansami projektu. Jest to zaawansowane i bardzo popularne narzędzie oferujące czytelne narzędzia raportujące, rozbudowane interfejsy do zarządzania ważnymi aspektami projektu. Zarządzanie tożsamością (ang. Identity Management) to zarządzanie prawami dostępu do zasobów informacyjnych, czyli procedury określające kto może mieć dostęp do zasobów informacyjnych oraz co może z tymi zasobami zrobić i systemy nadzorujące realizację tych ustaleń. Zasadą jest, że zakres dostępu powinien być minimalny, ale zarazem wystarczający do pełnienia wyznaczonych obowiązków (ang. least privilege).

  Selekcja pracowników - to jedno z narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL). Proces wyboru pracownika poprzez "odsiew" kandydatów ubiegających się o stanowisko w organizacji a nie spełniających wymagań stawianych potencjalnemu pracownikowi. W środowisku praktyków ZZL selekcja rozumiana jest przynajmniej dwuznacznie: Claus Møller (Claus Möller) (ur. 12 lipca 1942 w Sønderborg) – duński ekspert i konsultant w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, założyciel i główny teoretyk Time Manager International (TMI). Autor licznych publikacji na temat zarządzania, usług, relacji, jakości produktywności i zarządzania czasem, które uzyskały tytuły bestsellerów, tłumaczone były na blisko 20 języków i sprzedały się wielomilionowych nakładach.

  Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ang. enterprise resource planning (ERP), tłumaczone przez producentów też jako zaawansowane zarządzanie zasobami) – określenie klasy systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych.

  Oracle E-Business Suite – zintegrowany system informatyczny ERP firmy Oracle Corporation składający się z funkcjonalnych modułów, takich jak np. zarządzanie finansami, łańcuchem dostaw, produkcją procesową, dyskretną, inwestycjami, zasobami ludzkimi, system informowania kierownictwa.

  Adaptacja pracownika - element w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, która następuje po etapie selekcji (doboru). Jest to etap wprowadzania do zakładu pracy nowo zatrudnionej osoby, poprzez zapoznanie jej z organizacją i wdrożeniem do zadań zakładu, jak również z osobami, które w danej firmie pracują. HR-owiec – potoczna nazwa pracownika działu HR (od ang. human resources, HR). Pracownicy ci zajmują się w firmie sprawami z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Do ich obowiązków należy głównie rekrutacja i selekcja kandydatów oraz organizacja szkoleń. Inne zadania, z którymi specjaliści ds HR mają do czynienia to rozwój pracowników i sprawy kadrowe, oceny pracownicze (audyt personalny), tworzenie programów stażowych i menedżerskich oraz prowadzenie szkoleń. Praca HR-owca ma na celu również budowę wizerunku pracodawcy.

  Zarządzanie środowiskiem oznacza zarządzanie użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem środowiska, czyli zarządzanie ochroną środowiska w szerokim tego słowa znaczeniu - w sposób bezpośredni i pośredni, na "końcu rury", w procesach produkcyjnych oraz w czasie pozaprodukcyjnej aktywności społeczeństwa i pojedynczych osób. Zarządzanie środowiskiem zintegrowane z ogólnym systemem zarządzania np. w przedsiębiorstwie lub gminie, nazywa się zarządzaniem środowiskowym lub proekologicznym. Management – ISSN 1429-9321, periodyk prezentujący publikacje naukowe z zakresu nowoczesnego zarządzania. Czasopismo wydawane jest od 1997 roku. W każdym roku ukazują się dwa numery w języku angielskim. Publikowane artykuły dotyczą przede wszystkim zarządzania strategicznego, marketingu w tym marketingu regionalnego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianami, finansami, produkcją i środowiskiem czy też rozwijania innowacyjności pracowników. Pojawiają się również prace na temat zastosowań informatyki w zarządzaniu. Redakcja mieści się przy Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego.

  Oprogramowanie do zarządzania projektami – termin zbiorczy dla oprogramowania komputerowego służącego do harmonogramowania, kontroli i zarządzania budżetem, alokacji zasobów, zarządzania jakością i dokumentacją, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania odchyleniami w projektach. Peter Ferdinand Drucker (ur. 19 listopada 1909 k. Wiednia, zm. 11 listopada 2005 w Claremont, k. Los Angeles) – ekspert ds. zarządzania. Badacz procesów organizacji i zarządzania w korporacjach oraz organizacjach non-profit. Profesor Katedry Nauk Społecznych i Zarządzania Uniwersytetu w Claremont (Claremont Graduate University) w Kalifornii. Nazywany ojcem-założycielem zarządzania lub papieżem zarządzania.

  Dodano: 10.12.2010. 15:26  


  Najnowsze