• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaufanie, zgoda i rządy prawa, Londyn, Wlk. Brytania

  28.04.2011. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 13 maja 2011 r. w Londynie, Wlk. Brytania, odbędzie się konferencja pt. "Zaufanie, zgoda i rządy prawa".

  Wydarzenie poświęcone będzie finansowanemu ze środków unijnych projektowi Euro-justis (Naukowe wskaźniki zaufania do organów sprawiedliwości - narzędzia do oceny strategii). W ciągu ostatnich trzech lat opracowano w ramach projektu znormalizowane podejście do pomiaru zaufania do sądownictwa karnego oraz poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie. W toku prac zaprojektowano i przetestowano pakiet pytań sondażowych, które mogą być wykorzystywane przez państwa członkowskie do pomiaru zaufania do organów sprawiedliwości.

  Projekt opiera się na założeniu, że skuteczny system sprawiedliwości musi przeprowadzać samoocenę nie tylko w odniesieniu do wąskich kryteriów walki z przestępczością, ale również w odniesieniu do szerszych kryteriów nawiązujących do zaufania obywateli do organów sprawiedliwości i do poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie. W perspektywie długofalowej przestrzeganie prawa przez społeczeństwo zależy od legitymizacji organów sprawiedliwości. Organy uzyskują legitymizację, jeżeli społeczeństwo uznaje ich uczciwość, sprawiedliwość i czuwanie nad bezpieczeństwem publicznym.

  Projekt Euro-justis został dofinansowany z budżetu siódmego Programu Ramowego i zgromadził dziewięć instytucji z Bułgarii, Finlandii, Francji, Litwy, Węgier, Wlk. Brytanii i Włoch.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Funkcja sprawiedliwościowa prawa karnego - historycznie pierwsza funkcja prawa karnego. Jej istotą jest zaspokajanie poczucia sprawiedliwości osoby pokrzywdzonej przestępstwem, jej rodziny, a także grupy społecznej i całego społeczeństwa, poprzez ukaranie sprawcy przestępstwa. Funkcja sprawiedliwościowa kompensuje instynktowną potrzebę zemsty i realizuje filozofię za dobre wynagradzać, za złe karać.

  Społeczeństwo otwarte – pojęcie wprowadzone przez francuskiego filozofa Henri Bergsona. W społeczeństwie otwartym polityka rządu podlega ocenie społecznej i zmienia się pod jej wpływem. U podstaw społeczeństwa leżą prawa jednostki i wolność stowarzyszeń, sprawy dotyczące społeczności nie są skrywane, a wiedza na ich temat jest ogólnie dostępna.

  Świadomość prawna to znajomość przepisów i instytucji prawnych jak również ocena prawa przez społeczeństwo i jego zdolność do postulowania zmian prawnych pożądanych przez społeczeństwo. Świadomość prawna sama w sobie nie oznacza przestrzegania prawa przez ogół społeczeństwa.

  Rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ – uchwały jednego z sześciu głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Szczególne znaczenie mają rezolucje Rady Bezpieczeństwa dotyczące utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, a zwłaszcza decyzje o zastosowaniu sankcji niewymagających użycia siły zbrojnej (art. 41. Karty) oraz decyzje o sankcjach zbrojnych (art. 42 Karty). Jako jedyne spośród rezolucji uchwalanych przez organy ONZ, mają moc prawnie wiążącą dla państw – na mocy art. 25 Karty Narodów Zjednoczonych. Ich legalność nie może być kwestionowana, nie podlegają także kontroli sądowej ze strony Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

  Bezpieczeństwo publiczne - ogół warunków i instytucji chroniących życie, zdrowie, mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenność państwa przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego, a także przed zjawiskami mogącymi zakłócić normalne funkcjonowanie obywateli, godzącymi w ogólno-przyjęte normy postępowania. Bezpieczeństwo publiczne jest także stanem w społeczeństwie, który umożliwia jego sprawne funkcjonowanie. Zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego mogą mieć charakter zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny, czyli mieszczą się tu ingerencję ze strony innych podmiotów państwowych w sprawy wewnętrzne, a także wewnętrzne konflikty i napięcia społeczne. Często przestępczość zakłóca ten ład, co rodzi w społeczeństwie poczucie niesprawiedliwości i braku kontroli państwa nad tym zjawiskiem.

  Polityka humanizująca - polityka, celem której jest zapewnienie sprawiedliwości oraz humanitarności na styku gospodarki i społeczeństwa. Polityka humanizująca jest ściśle związana z istnieniem i rozwojem społecznej gospodarki rynkowej oraz państwa opiekuńczego.

  Państwo liberalno-demokratyczne - polityczna organizacja społeczeństwa kapitalistycznego zapewniająca minimum demokracji dla społeczeństwa oraz minimum wolności jednostek. Charakteryzuje się wykształceniem struktur społeczeństwa obywatelskiego lub inaczej mówiąc społeczeństwa otwartego.

  Dodano: 28.04.2011. 16:49  


  Najnowsze