• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zielone granty czekają na młodych ekologów

  30.12.2009. 17:21
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  20 grantów po 5 tys. złotych czeka na placówki edukacyjne, które wezmą udział w konkursie "Henkel " zielone granty". Wnioski o dofinansowanie pomysłów na edukacyjne projekty proekologiczne można przesyłać do 18 stycznia 2010 r. Swoje pomysły mogą zgłaszać zarówno przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły średnie i wyższe, jak i organizacje pozarządowe.

  Konkurs ma się przyczynić do budowania świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz wykształcania w nich odpowiedzialnych, przyjaznych środowisku postaw i zachowań. Jego organizatorami są: Fundacja Nasza Ziemia i firma Henkel Polska.

  W ramach zadania konkursowego uczestnicy konkursu mają zaplanować i zrealizować edukacyjny pomysł związany z ochroną środowiska. Projekt może dotyczyć np. promocji recyklingu, oszczędzania energii, ochrony zwierząt lub roślin, wspierania bioróżnorodności środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

  Granty mogą być przeznaczone na organizację działań edukacyjnych, a także na nagrody dla uczestników oraz przygotowanie materiałów dydaktycznych.

  "Zachęcamy wszystkich uczniów i nauczycieli do działania na rzecz środowiska w swoim najbliższym otoczeniu. W trakcie pierwszej edycji konkursu +Henkel " zielone granty+ zainspirowaliśmy do działania aż 215 zespołów, które nadesłały do nas swoje zgłoszenia" " mówi Dorota Strosznajder, organizator konkursu z ramienia Henkel Polska.

  Jak dodaje Sławomir Brzózek z Fundacji Nasza Ziemia, szeroka formuła konkursu umożliwia ubieganie się o granty także stowarzyszeniom edukacyjnym lub organizacjom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych.

  Osoby lub instytucje, które chcą wziąć udział w konkursie powinny wypełnić formularz konkursowy, dostępny na stronie http://www.naszaziemia.pl/konkurs_grantowy/. Wypełnione wnioski należy nadsyłać na adres Fundacji Nasza Ziemia: ul. Hoża 3 m.5, 00-528 Warszawa, z dopiskiem: Henkel - zielone granty. Zgłoszenia będą przyjmowane do 18 stycznia 2010 r., a zwycięzców poznamy do 15 lutego.

  Dodatkowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie http://www.zielonegranty.blogspot.com/. Pytania związane z przygotowaniem wniosku konkursowego można kierować na adres: konkursgrantowy@recykling.pl

  Źródło:
  PAP " Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Henkel CEE, rejon Grupy Henkla obejmujący Region Europy Środkowo-Wschodniej, w którego skład wchodzi również Polska. Jest ona rejonem największym i najszybciej rozwijającym się spośród regionów Grupy Henkel. Współtworzy go 29 krajów, między innymi: Grant – wsparcie finansowe lub pozafinansowe dla osoby bądź organizacji, mające za zadanie realizację określonego celu (najczęściej naukowego, artystycznego lub społecznego), które najczęściej jest przyznawane przez poszczególne państwa, ich organy (głowy państw, rządy, samorządy, agencje państwowe), organizacje międzynarodowe (UNESCO, ONZ, Unia Europejska), instytucje organizacji międzynarodowych (Komisja Europejska, Rada Europy), uczelnie wyższe, związki wyznaniowe, rozmaite fundacje, stowarzyszenia. Często granty są oferowane przez poszczególne firmy (np. Apple, Nokia, Deloitte, Sony Ericsson, Volkswagen) najczęściej na realizację projektów, które dotyczą przedmiotu działalności tych firm. Znacznie rzadziej granty są udzielane przez osoby prywatne. Schwarzkopf – marka pierwszego na świecie szamponu do mycia włosów, należąca do koncernu Henkel . Nazwa marki pochodzi od założyciela firmy - Hansa Schwarzkopfa

  Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt MONDO CANE (Fundacja MONDO CANE) - organizacja społeczna, której głównym celem jest działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt oraz zapewnienia im odpowiednich warunków bytowania. Inspektorzy Społeczni ds. Ochrony Zwierząt z Fundacji MONDO CANE przeprowadzają ok. 200 interwencji rocznie mających zapobiegać aktom okrucieństwa wobec zwierząt. Jako organizacja, której statutowym celem jest działanie na rzecz ochrony zwierząt Fundacja MONDO CANE bierze udział jako oskarżyciel posiłkowy w sprawach karnych przeciwko osobom, które dopuściły się znęcania nad zwierzętami lub dopuściły się nieprzestrzegania Ustawy o ochronie zwierząt. Edukacja w Sosnowcu jest mocno rozwinięta i obejmuje wszystkie szczeble jednostek edukacyjnych, włącznie ze szkołami wyższymi uprawnionymi do nadawania tytułu doktora. W mieście funkcjonuje 117 publicznych jednostek edukacyjnych oraz 55 niepublicznych a także 54 placówki niepubliczne organizujące kursy dla młodzieży i dorosłych. Wśród nich znajduje się 39 przedszkoli publicznych i 2 przedszkola niepubliczne, 35 szkół podstawowych publicznych, w tym: 3 szkoły podstawowe specjalne. 21 z nich działa jako samodzielne jednostki, pozostałe 14 wchodzi w skład zespołów szkół. Oprócz publicznych działają również 2 szkoły niepubliczne oraz jedna z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzona przez osobę prawną. W mieście znajdują się 24 gimnazja publiczne z czego 8 funkcjonuje samodzielnie a pozostałe 16 w ramach zespołów szkół. 4 gimnazja publiczne mają status szkoły specjalnej. Oprócz jednostek publicznych działa również 5 gimnazjów niepublicznych. W mieście funkcjonuje 14 zespołów szkół ogólnokształcących, 3 zespoły szkół specjalnych, 1 centrum kształcenia ustawicznego, 11 zespołów szkół zawodowych.

  Rytmy Oporu (Rhythms of Resistance, RoR) to międzynarodowy ruch zespołów muzycznych, które występują na demonstracjach i akcjach bezpośrednich, a które podpadają pod szeroką definicję ruchów antykapitalistycznych. Poprzez swoją muzykę chcą wspierać wszelkiego rodzaju twórcze przedsięwzięcia przeciwko wszelkim systemom dominacji, ucisku, nietolerancji (faszyzm, seksizm). Swoją działalnością także wspierają rożnego rodzaju działania ekologiczne lub na rzecz ochrony środowiska. Pierwsza grupa RoR powstała w Londynie w roku 2000. Od tego czasu wiele podobnych grup powstało w Europie i nie tylko. Niektóre z zespołów występują także na paradach lub happeningach. Persil – nazwa handlowa pierwszego na świecie proszku do prania. Rozpoczęcie jego produkcji oraz zastrzeżenie nazwy przez firmę Henkel miało miejsce w 1907 r. Najważniejszymi składnikami Persilu były nadboran sodu (jako źródło aktywnego tlenu do wybielania) i krzemian sodu. Od początków niemieckich nazw anionów (odpowiednio perborat i silikat) tych związków powstała nazwa produktu.

  Mr World - konkurs sprawdzający poziom męskości i dżentelmeństwa mężczyzn rozgrywany nieregularnie od 1996 roku. Pomysłodawczynią i organizatorką wyborów jest Julia Morley prowadząca również konkurs Miss World. Konkurs odbywa się nieregularnie, raz na 2 do 3 lat, ale jego pomysłodawcy poważnie zastanawiają się na przeprowadzaniem go co roku. Dylemat ten wiąże się z niespodziewanie wielką popularnością konkursu. Jak na razie ostatnią edycję konkursu w 2010 roku, obejrzało w telewizji 1,4 mld ludzi. Podobnie jak w wypadku Miss World, panowie biorący udział w wyborach najprzystojniejszego mężczyzny zostają poddani testom sprawdzającym ich wszechstronność, zaliczają się do nich konkurs talentów, zawody sportowe oraz pokaz mody, zwłaszcza pokaz strojów kąpielowych, który jest najbardziej popularnym elementem męskich konkursów piękności. Zwycięzca podpisuje kontrakty reklamowe i otrzymuje możliwość wystąpienia na prestiżowych pokazach mody, dostaję również bonifikatę pieniężną będącą równowartością ok. 40 tys. euro. Warunki jak musi spełniać kandydat na Mistera World, są podobne do tych z konkursu Miss World, jednak nieznacznie się od nich różnią. Kandydat musi spełniać podane warunki : Mira Stanisławska-Meysztowicz - działaczka ekologiczna, założycielka i prezeska Fundacji Nasza Ziemia. W 1994 zainicjowała w Polsce akcję Sprzątanie świata. Członkini Rady Programowej Zielonego Instytutu.Mira jest również patronką Szkoły podstawowej w Żdżarach (woj.wielkopolskie)

  Fundacja "Świat na Tak" działa od 1998 roku na rzecz młodzieży. Celem działania Fundacji jest wszechstronna pomoc młodzieży oraz promocja wolontariatu. Fundacja została zarejestrowana w grudniu 1998 roku, ale pierwsze zadanie - Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" - było realizowane już 5 lat wcześniej.W 2001 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Fundacją a Minister Edukacji Narodowej o promocji wolontariatu, podejmowaniu wspólnych działań wspierających programy wychowawcze upowszechniających altruizm oraz służące rozwojowi młodzieży i właściwego przygotowania jej do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie oraz promowania programu doskonalenia nauczycieli do rozwijania wolontariatu.

  Discover Europe to ogólnoeuropejski konkurs fotograficzny dla studentów. Jego celem jest nawiązanie międzynarodowego dialogu pomiędzy uczestnikami oraz zaprezentowanie ich wizji Europy, a przede wszystkim jej różnorodności. Idea konkursu opiera się na możliwości pokazania piękna Europy, jej tradycji i kultur właśnie poprzez sztukę fotografii. Konkurs ma także na celu przełamanie narodowych stereotypów oraz promowanie mobilności studenckiej, a w szczególności wyjazdów na wymiany międzynarodowe]. Poprzez udział w konkursie uczestnicy mogą doskonalić swoje umiejętności fotograficzne, w szczególności poprzez śledzenie lekcji fotografii ukazujących się na stronie Szkoły Fotografii Discover Europe.

  Ochrona środowiska – całokształt działań (także zaniechanie działań) mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego, zarówno jego składników abiotycznych, jak i żywych (ochrona przyrody). Nauka o ochronie środowiska to sozologia. Edukacja ekologiczna (element edukacji środowiskowej) – koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem myśleć globalnie – działać lokalnie. Edukacja ekologiczna definiowana jest także jako psychologiczno-pedagogiczny proces oddziaływania na człowieka w celu kształtowania jego świadomości ekologicznej. Edukacja ekologiczna obejmuje wprowadzanie do programów szkół wszystkich szczebli tematyki z zakresu ochrony środowiska i kształtowania środowiska, umożliwiającej łączenie wiedzy przyrodniczej z postawą humanistyczną, tworzenie krajowych i międzynarodowych systemów kształcenia specjalistów i kwalifikowanych pracowników dla różnych działów ochrony środowiska, nauczycieli ochrony środowiska, dokształcanie inżynierów i techników różnych specjalności oraz menedżerów gospodarki, a także powszechną edukację szkolną i pozaszkolną.

  Szkolne Kluby Europejskie - forma współdziałania nauczycieli oraz uczniów w zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy o Europie i Unii Europejskiej i jej instytucjach. Pomysł powołania Klubów pochodzi z Portugalii. Kluby Europejskie są tworzone w szkołach na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej oraz w krajach stowarzyszonych z Unią. Do założenia takiego klubu potrzebny jest statut opracowany przez nauczyciela i uczniów oraz zakres działania Klubu. Informacje te należy przesłać do Komitetu Integracji Europejskiej, dzięki temu Klub zostanie wpisany do bazy, na podstawie której dostarczane mu będą materiały informacyjne. Opłata ekologiczna – według obowiązującej w Polsce sprawozdawczości statystycznej są to te opłaty, które kierowane są, przynajmniej w części, na konta funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej różnych szczebli (narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych) – są to typowe opłaty. Można także wyróżnić wiele innych opłat ekologicznych, które trafiają na konta innych instytucji niż fundusze ochrony środowiska - jednak można je tak nazywać tylko ze względu na ich powiązanie z korzystaniem ze środowiska. Do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych są obowiązane, z zastrzeżeniem art. 284 ust. 2, podmioty korzystające ze środowiska (osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo wodne).

  Dodano: 30.12.2009. 17:21  


  Najnowsze