• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zbiory historyczne Austriackiej Biblioteki Narodowej - w internecie

  21.06.2010. 13:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dzieła wieszczów Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, a także Jana Kochanowskiego, Henryka Sienkiewicza, Kazimierza Przerwy-Tetmajera - znajdą się wśród 400 tys. książek historycznych z zasobu Austriackiej Biblioteki Narodowej, które zostaną udostępnione niebawem w internecie.

  "Przechowywanie i udostępnianie wiedzy od zawsze było najważniejszym celem bibliotek. Zgodnie z tą fundamentalną zasadą Austriacka Biblioteka Narodowa planuje cyfryzację swojego zbioru nieobjętych prawami autorskimi pozycji historycznych i udostępnienie ich w internecie. W tym celu biblioteka zawarła z firmą Google partnerstwo publiczno-prywatne, które umożliwi w ciągu kilku kolejnych lat udostępnienie internautom 400 tys. najważniejszych dzieł z księgozbioru biblioteki. Jesteśmy dumni, że możemy w ten sposób przyczynić się do demokratyzacji wiedzy" - mówi dyrektor generalna biblioteki dr Johanna Rachinger.

  W ciągu kilku ostatnich lat powstało kilka inicjatyw, których celem jest praca nad cyfryzacją księgozbiorów. Jednym z takich przedsięwzięć jest serwis Google Books, z którym współpracować będzie Austriacka Biblioteka Narodowa. Dyrektor Rachinger postrzega współpracę z Google również jako przykład pełnionej przez bibliotekę roli pomostu pomiędzy spuścizną przeszłości a potrzebami współczesnego społeczeństwa informacyjnego. "Planujemy również udostępnić poddane digitalizacji pozycje za pośrednictwem projektu Europeana, wspólnej Europejskiej Biblioteki Cyfrowej" - wyjaśnia Rachinger.

  Google pokryje wszystkie koszty cyfryzacji, zaś Austriacka Biblioteka Narodowa sfinansuje działania związane z przygotowaniem i udostępnieniem książek dla projektu oraz koszty związane z procesem zapisywania i udostępniania zdigitalizowanych już pozycji. Dzięki wydajnemu procesowi prac przygotowanemu przez Google przeprowadzenie cyfryzacji całego obszernego księgozbioru historycznego Austriackiej Biblioteki Narodowej ma zająć jedynie kilka lat.

  W zbiorach Austriackiej Biblioteki Narodowej znajduje się ok. 1,8 tys. dzieł literatury polskiej. Kolekcja koncentruje się na wydaniach z XIX wieku. Znalazło się w niej na przykład 95 dzieł Mickiewicza, m.in. "Sonety Krymskie" (z wkładką z zapisem nutowym, 1827) i "Poezje" (1828); około 100 wydań dzieł Słowackiego, m.in. pierwsze paryskie wydanie "Poezji" (1832-1833) i niemieckie tłumaczenie "Mazepy" (1846). Cenne są także zbiory dzieł z epoki pozytywizmu (np. 60 prac Henryka Sienkiewicza) oraz autorów Młodej Polski z końca XIX wieku (np. Kazimierza Przerwy-Tetmajera).

  Znalazły się tam także dzieła polskiej literatury z okresów wcześniejszych, m.in. "Psałterz Dawidów" (1606, 1629) i tłumaczenia psalmów z Wulgaty Jana Kochanowskiego, jedyne dwa znane wydania dialogu "Wróżki" (Kraków 1587) oraz około 250 tytułów z dziedziny językoznawstwa poświęcone polszczyźnie m.in. "Eyn schene Lehre mit kortzen Sinnen begriffen, deutzsch und polnisch" (Kraków 1553) i "Grammatica seu institutio Polonicae linguae" autorstwa Franciszka Meninskiego (Gdańsk 1649).

  W przyszłości studenci, naukowcy i wszystkie osoby zainteresowane zbiorami Austriackiej Biblioteki Narodowej będą mogły przeglądać cyfrową wersję księgozbioru o dowolnej porze i z dowolnego miejsca na świecie. "Cyfryzacja całych tekstów w znacznym stopniu przyczyni się do ochrony naszych cennych księgozbiorów. Wiele z woluminów łatwo jest naruszyć, a w przyszłości nie będzie konieczne za każdym razem przeglądanie ich oryginałów. Zamiast tego będzie możliwe korzystanie z wersji online, pobieranie ich, a nawet przeszukiwanie całego tekstu" - wyjaśnia menedżer projektu Max Kaiser. AKN

  PAP - Nauka w Polsce

  ls/ gma/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Bałtycka Biblioteka Cyfrowa – regionalna biblioteka cyfrowa z Pomorza. Utworzona 8 grudnia 2008 roku w Słupsku. W Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej udostępniane są cyfrowe wersje książek, czasopism oraz materiałów ikonograficznych, kartograficznych i dokumentów życia społecznego. Zadaniem Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej jest zapewnienie dostępu do materiałów dotyczących Pomorza, zabezpieczanie i udostępnianie regionalnego dziedzictwa kulturowego. Punkt biblioteczny - placówka biblioteczna, która nie posiada własnego księgozbioru, lecz udostępnia książki, które formalnie pozostają na stanie biblioteki macierzystej. Punkty biblioteczne są zwykle zakładane w instytucjach publicznych (szkoły, lokalne domy kultury, lokalne stowarzyszenia kulturalne), ale też czasami w prywatnych lokalach. Małopolska Biblioteka Cyfrowa (MBC) – biblioteka cyfrowa zajmująca się gromadzeniem i udostępnianiem dorobku piśmiennictwa Małopolski w postaci zdigitalizowanej. MBC powstała na skutek współpracy władz województwa małopolskiego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, bibliotek Małopolski, organizacji pozarządowych, podmiotów komercyjnych, wydawców i samych twórców. Działa w ramach Federacji Bibliotek Cyfrowych, a jej zbiory udostępniane są także za pośrednictwem takich portali, jak np.: Europejska Biblioteka Cyfrowa Europeana i Katalog WorldCat.

  Biblioteka Załuskich, Biblioteka Publiczna Rzeczypospolitej, Biblioteka Publiczna Załuskich – biblioteka publiczna w Warszawie, od 1780 polska biblioteka narodowa, jedna z największych bibliotek świata drugiej połowy XVIII wieku, jedna z pierwszych w Europie (pierwsza w Polsce), które starały się realizować zadania biblioteki narodowej, gromadząc, katalogując i udostępniając możliwie pełny zasób narodowego piśmiennictwa. Psałterz Dagulfa, zwany też Złotym Psałterzem Karola Wielkiego – karoliński iluminowany psałterz z końca VIII wieku. Znajduje się w zbiorach Austriackiej Biblioteki Narodowej (sygnatura Cod. 1861).

  Podlaska Biblioteka Cyfrowa (PBC) – biblioteka cyfrowa zajmująca się gromadzeniem i udostępnianiem dorobku piśmiennictwa Podlasia, wschodniego Mazowsza i Suwalszczyzny oraz Kresów Wschodnich, w postaci zdigitalizowanej. Koordynatorem przedsięwzięcia realizowanego przez Konsorcjum Bibliotek Naukowych Miasta Białegostoku jest Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku. PBC powstała w 2006 r. w ramach dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Biblioteka działa w ramach Federacji Bibliotek Cyfrowych w Polsce, a jej zbiory udostępniane są także za pośrednictwem portalu Europeana – europejska biblioteka cyfrowa. Biblioteka 2.0 – model biblioteki, w którym realizacja tradycyjnych procesów bibliotecznych, projektowanie i udostępnianie nowych usług informacyjnych oraz kształtowanie jej zasobu dokonywane jest w ścisłej współpracy bibliotekarzy i czytelników.

  Dysk Google (znany także jako Google Drive) – usługa polegająca na udostępnieniu przestrzeni dyskowej na serwerach Google. Dysk Google został zintegrowany z Google Docs, dzięki czemu użytkownicy po zalogowaniu znajdą w niej wszystkie dotychczas utworzone dokumenty. Biblioteka Brytyjska (ang. British Library, BL — biblioteka narodowa Wielkiej Brytanii. Powstała w wyniku połączenia biblioteki Muzeum Brytyjskiego i kilku innych znaczących zbiorów książkowych decyzją parlamentu w 1972 roku; nowy gmach biblioteki w Londynie został otwarty 1 lipca 1973 roku. Jest to jedna z największych bibliotek świata (150 mln jednostek bibliotecznych, w tym około 25 000 000 woluminów). Roczny budżet biblioteki wynosi £100 000 000. Liczba papirusów wynosi 2651.

  Google Analytics jest internetowym narzędziem do analizy statystyk serwisów WWW, udostępnianym przez firmę Google. Został stworzony na bazie systemu wykupionej przez Google firmy Urchin Software. Google udostępnił bezpłatną usługę Analytics w listopadzie 2005. Do połowy roku 2006 istniały ograniczenia co do liczby zakładanych kont i profili, obecnie system dostępny jest dla każdej osoby posiadającej konto w Google.

  Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa (ZBC) - biblioteka cyfrowa tworzona przez Bibliotekę Uniwersytetu Zielonogórskiego, Bibliotekę Sztuki UZ, Instytut Historii UZ oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze. Umożliwia szeroki zdalny dostęp do źródeł wiedzy, zasobów edukacyjnych, cyfrowych kopii najcenniejszych zabytków kultury piśmienniczej, kolekcji dzieł sztuki oraz materiałów regionalnych. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa należy do tej grupy bibliotek akademickich, którą wyróżnia połączenie idei biblioteki edukacyjnej z biblioteką dziedzictwa kulturowego i biblioteką regionalną. Podstawowym celem projektu jest zapewnienie powszechnego i bezpłatnego dostępu do zasobów cyfrowych. Plan zakłada rozbudowę infrastruktury dla regionalnej platformy elektronicznej, która będzie umożliwiała szybki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczała i popularyzowała cenne dokumenty regionu i piśmiennicze zabytki kultury polskiej i europejskiej. Koordynatorem projektu jest Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego a biorą w nim udział instytucje naukowe, kulturalne i oświatowe z miasta i regionu (biblioteki, archiwa, muzea, placówki naukowo-badawcze). Uniwersytet Zielonogórski wnosi do projektu infrastrukturę sprzętową, oprogramowanie i szkolenia. Jest jednocześnie pomysłodawcą idei i liderem grupy. ZBC działa w oparciu o oprogramowanie dLibra opracowane i rozwijane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS).

  Biblioteki publiczne służą zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczą w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Bibliotekami publicznymi są Biblioteka Narodowa oraz biblioteki jednostek samorządu terytorialnego. Biblioteka publiczna może stanowić samodzielną instytucję kultury albo wchodzić w skład innej instytucji kultury. Biblioteki publiczne są organizowane w sposób zapewniający mieszkańcom dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji. Gmina organizuje i prowadzi co najmniej jedną gminną bibliotekę publiczną, wraz z odpowiednią liczbą filii i oddziałów oraz punktów bibliotecznych. Powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną. Zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać, na podstawie porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę na obszarze powiatu. Samorząd województwa organizuje i prowadzi co najmniej jedną wojewódzką bibliotekę publiczną. Biblioteki samorządowe mogą zawierać, za zgodą organizatora, porozumienia z innymi bibliotekami i instytucjami w sprawie wspólnego prowadzenia obsługi bibliotecznej określonych obszarów i środowisk.

  Dodano: 21.06.2010. 13:18  


  Najnowsze