• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowe czasopismo poświęcone tubylczym kulturom amerykańskim

  08.09.2011. 00:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Powstało nowe pismo poświęcone tubylczym kulturom amerykańskim - "Indigena". Jego nazwa oznacza tubylców, często amerykańskich autochtonów. W periodyku są publikowane wywiady, felietony i analizy badaczy.

  "W każdym zeszycie publikować będziemy teksty sławnych naukowców lub te, które odcisnęły swój znak w dziejach nauki. Swoje artykuły publikują u nas głównie studenci i doktoranci, jednak zmierzamy do tego, by pisały także osoby z większym dorobkiem naukowym" - mówi jeden z pomysłodawców projektu Dariusz Niezgoda z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

   

  W pewnym stopniu "Indigena" zastąpiła czasopismo "Tawacin" (Wydawnictwo Tipi), które poruszało zagadnienia z zakresu tematyki Indian Ameryki Północnej.

  "Po zakończeniu działalności powstała luka na polskojęzycznym rynku wydawniczym. Dlatego też dzisiaj +Indygena+ jest nie tylko jedynym studenckim pismem, dotyczącym rdzennej ludności obu Ameryk, ale także jedynym takim pismem w Polsce" - dodaje Niezgoda.

  Z nowym pismem współpracują niektórzy dawni redaktorzy periodyku "Tawacin". Pomysłodawcami nowego projektu są, oprócz Dariusza Niezgody z UJ, Cezary Cieślak (nauczyciel historii) oraz Marcin Kozłowski (doktorant antropologii UAM).

  W powstawanie czasopisma zaangażowanych jest kilkanaście osób z różnych zakątków świata (Hiszpania, USA, Peru, Meksyk, Polska). Są wśród nich redaktorzy, graficy, korektorzy, recenzenci i tłumacze.

  Aby uniknąć błędów każdy tekst naukowy lub popularnonaukowy poddawany jest podwójnej recenzji. Najpierw nad poprawnością czuwa redakcja. Po akceptacji artykułu i naniesieniu ewentualnych poprawek, tekst zostaje przekazany recenzentowi naukowemu. Recenzje są anonimowe, wypełniane na specjalnie przygotowanym do tego formularzu. Poza kolegium redakcyjnym w skład redakcji wchodzi rada naukowa, z którą konsultowane są ważniejsze decyzje. W jej skład wchodzą zasłużeni polscy naukowcy - historycy, antropologowie, religioznawcy, archeolodzy, kulturoznawcy.

  Pismo wyróżnia nowatorska szata graficzna wykonana przez Bartosza Tylkowskiego. Cały nakład czasopisma jest drukowany na przyjaznym dla środowiska papierze Ecco-book.

  "Chcieliśmy zachować klimat starej kroniki, manuskryptu przy jednoczesnym odpowiednim zagospodarowaniu przestrzeni" - mówi Niezgoda.

  Czasopismo jest darmowe. Jednak aby otrzymać egzemplarz niezbędna będzie wpłata na odpowiedni cel dobroczynny wskazany przez redakcję. Ostatnią tego typu akcją był projekt realizowany przez Piotra Macieja Małachowskiego oraz osoby związane z HayGroup, mający na celu budowę systemu grzewczego w chatach Indian, zamieszkujących wysoko położone rejony Andów. Dzięki wpłatom darczyńców udało się zrealizować ten cel. Całą zebraną sumę przeznaczono wyłącznie na materiały oraz budowę tzw. ścian Trombe'a.

  Obecnie pismo jest finansowane jedynie przez Radę Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć na oficjalnej stronie "Indigeny": http://www.indigena.edu.pl/

  PAP - Nauka w Polsce

  szz/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Indigena - czasopismo specjalistyczne wydawane od 2011 roku, półrocznik. Pełna nazwa periodyku brzmi: "Indigena. Przeszłość i Współczesność Tubylczych Kultur Amerykańskich". "Tawacin", podtytuł "Pismo Przyjaciół Indian" – najstarszy w Polsce środowiskowy kwartalnik poświęcony tubylczym ludom obu Ameryk, ukazujący się w latach 1985-2010 – najpierw jako kserograficzny biuletyn Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian, a od 1992 r. jako oficjalny kwartalnik, wydawany przez należące do Marka Maciołka Wydawnictwo "TIPI" z Wielichowa. Słowo "tawacin" pochodzi z języka Siuksów i oznacza "wiedzę, poznanie, mądrość". Angora – tygodnik publikujący wybrane artykuły z polskich i światowych gazet i czasopism, a także własne artykuły i felietony. Dział zawierający przegląd prasy zagranicznej nosi nazwę "Peryskop" , powstał on w 2001 roku. Zawiera też Angorkę - pismo przeznaczone dla dzieci, które mówi o wydarzeniach na świecie w sposób dla nich przystępny. Zawiera także humorystyczne obrazki ze świata polityki.

  Redaktor naczelny – osoba odpowiadająca za całość czasopisma (dziennika lub innego periodyku) albo programu telewizyjnego. W praktyce jest to osoba, która kieruje całością działań redakcji od strony merytorycznej i odpowiada za kształt oraz zawartość czasopisma. Redaktor naczelny kieruje także pracą zespołu dziennikarzy, często odpowiadając także za ich przyjmowanie i zwalnianie. Rocznik Krakowski – pismo wydawane w Krakowie od 1898 roku przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. W latach 1914-1918 i 1939-1949 pismo nie ukazywało się. Artykuły obejmują zakres historii i sztuki Krakowa, publikowane są nekrologi, kronika konserwatorska, sprawozdania z działalności Towarzystwa, a także recenzje i informacje biograficzne. Niektóre numery poświęcone są poszczególnym zagadnieniom lub osobom, np. 500-leciu odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego (t. 4) lub twórczości Wita Stwosza (t.10 i 26). Wśród autorów są wybitni historycy, historycy sztuki, archeolodzy, architekci, muzykolodzy i konserwatorzy.

  Krakowskie Pismo Kresowe – czasopismo poświęcone historii i kulturze wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej. Pismo ukazuje się od 2009 roku. Patronat naukowy sprawuje nad nim Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Redaktorem naczelnym pisma jest Adam Świątek, a radę redakcyjną stanowią: Tomasz Gąsowski, Anna Jach, Stanisław A. Sroka i Bogdan Szlachta. Onomastica – pismo onomastyczne, które najwięcej uwagi poświęca nazewnictwu geograficznemu i osobowemu. Ukazuje się od roku 1957. Czasopismo było wydawane we Wrocławiu do 1991 roku, od 1992 roku wydawane w Krakowie. Od 2002 roku wprowadzono podtytuł.: pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. W latach 1956-1975 wychodziły 2 zeszyty rocznie, od 1976 roku ukazuje się 1 zeszyt rocznie. W zawartości Onomastica znajdują się: artykuły, recenzje i przeglądy bibliograficzne. Jest to pierwsze w krajach słowiańskich czasopismo poświęcone wyłącznie onomastyce. Teksty są w różnych językach nowożytnych. Do 2012 roku ukazało się 56 zeszytów.

  LingVaria - półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego poświęcony językowi polskiemu i językoznawstwu. Pismo ukazuje się od roku 2006 a powstało po oddzieleniu się Instytutu Polonistyki (przekształconego następnie w Wydział Polonistyki) od Wydziału Filologicznego. Jest ono poniekąd spadkobiercą (ale nie kontynuatorem) Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Prace Językoznawcze), które wydawane są obecnie pod nazwą Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. LingVaria wydawane jest przez Wydział Polonistyki oraz Wydawnictwo "Księgarnia Akademicka". Archiwalne numery (obecnie do roku 2009) dostępne są na stronie czasopisma w formacie PDF. Czasopismo Poświęcone Prawu i Umiejętnościom Politycznym – miesięcznik wydawany w Krakowie w latach 1863-1869 przez Michała Koczyńskiego - profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pismo było organem Wydziału Prawa i Administracji krakowskiej uczelni, publikowano w nim wyniki badań historycznych, filozoficznych, politycznych i prawniczych, krytyki i analizy dzieł polskich i zagranicznych, a także bieżącą kronikę bibliograficzną dzieł prawniczych, nekrologi i zapowiedzi nowych publikacji. Poza profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego z pismem współpracowali także prof. Uniwersytetu Lwowskiego Józefat Zielonacki, radca sądu krajowego lwowskiego Karol Hillbricht, Ludwik Gumplowicz, Leon Blumenstock i krakowski filantrop Konstanty Hoszowski.

  Zagadnienia Filozoficzne w Nauce – półrocznik wydawany przez Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie. Pismo poświęcone jest analizie problemów filozoficznych uwikłanych w nauki przyrodnicze. Oprócz prac autorów krakowskich pismo publikuje się również teksty autorów z innych ośrodków, także zagranicznych. Pismo publikuje recenzje, a także informacje na temat zjazdów, sympozjów, dyskusji i innych wydarzeń. Redaktorem naczelnym pisma jest ks. prof. dr hab. Michał Heller, a sekretarzem redakcji mgr Piotr Urbańczyk.

  Estetyka i Krytyka – półrocznik filozoficzno-estetyczny. Czasopismo założone w 2001 roku przez Leszka Sosnowskiego, Franciszka Chmielowskiego, Piotra Mroza, Andrzeja Nowaka, Christiana Martina oraz Andrzeja Warmińskiego. Czasopismo jest otwarte na różne orientacje filozoficzne i artystyczne, nawiązuje do interdyscyplinarnego charakteru wydawanej na początku lat sześćdziesiątych "Estetyki", a następnie "Studiów Estetycznych". Adresowane jest do szerokiego kręgu filozofów, estetyków, teoretyków i historyków sztuki oraz środowiska artystycznego. Każdy numer "Estetyki i Krytyki" zawiera dział artykułów, dział tłumaczeń oraz dział recenzji, sprawozdań i omówień, nazwany „Dialogi i diagnozy”. Czasopismo posiada swoją radę naukową, której przewodniczy Władysław Stróżewski.

  Kant-Studien – czasopismo filozoficzne, specjalnie poświęcone filozofii Immanuela Kanta. Założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym (od 1897 do 1922 roku) czasopisma był Hans Vaihinger. Obecnie wydawane jest jako kwartalnik przez Niemieckie Towarzystwo Kantowskie. W czasopiśmie publikowane są artykuły i recenzje w języku niemieckim, angielskim i francuskim. Zamieszczany jest też dział z ciągle aktualizowaną bibliografią o Kancie. Redakcja znajduje się na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji. Alma Mater – miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego wydawany bezpłatnie. Oprócz informacji dotyczących uczelni, not biograficznych ludzi z UJ i Krakowem związanych oraz tekstów dotyczących samego Krakowa zawiera artykuły naukowe z niemal wszystkich dziedzin nauki (z przewagą humanistycznych), które piszą z reguły pracownicy uniwersyteccy i doktoranci. Ukazuje się w Krakowie.

  Plus Ratio... Pismo Bratniej Pomocy Akademickiej im. Św. Jana z Kęt Cantianum – bezpłatne pismo studenckie wydawane w Krakowie od lutego 1996 roku przez Bratnią Pomoc Akademicką. Nazwa pisma nawiązuje do łacińskiej maksymy Plus ratio quam vis (Rozum znaczy więcej niż siła), która jest dewizą Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pismo ukazuje się jako miesięcznik w nakładzie ok. 5 tys. egz. i jest rozprowadzane na wszystkich wydziałach uniwersytetu. Tematyka artykułów dotyczy życia uczelni. ΣΟФΙΑ - Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich powstało z inicjatywy Andrzeja L. Zachariasza. Pismo "ΣΟФΙΑ" jest rocznikiem. Pierwszy numer ukazał się w roku 2001. Początkowo wydawane było nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, od 2006 r. Wydawnictwa Naukowego Collegium Philosophicum IF UR, a od 2012 r. nakładem Stowarzyszenia Filozofów Krajów Słowiańskich. Pismo „ΣΟΦΙΑ” ukazuje się w druku (wersja papierowa jest pierwotna), a także dostępne jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Pisma, w Podkarpackiej Bibliotece Cyfrowej oraz w Central and Eastern European Online Library. Jest recenzowanym pismem o zasięgu międzynarodowym. Podejmuje zarówno zasadnicze problemy filozofii, jak i problematykę, która uznawana jest za doniosłą w poszczególnych krajach słowiańskich. Cechą charakterystyczną "Sofii" jest to, że zamieszcza się w niej teksty w językach narodowych. Do tej pory ukazało się jedenaście numerów.

  Studia Podlaskie (Podlasie Studies), polskie czasopismo historyczne. Istnieje od 1990 roku. Redaktorem naczelnym w latach 1990-2011 był prof. Michał Gnatowski. Czasopismo wy-dawane jest przez Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. W czasopiśmie zamieszczane są prace dotyczące Podlasie, Wschodniego Mazowsza i obszarów historycznego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Czasopismo posiada również dział recenzji. Obecnie „Studia Podlaskie” poszerzyły zakres swej tematyki o nauki polityczne. Redaktorem naczelnym jest prof. Józef Maroszek. Całość dorobku periodyku jest dostępna w wersji cyfrowej w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej. Marketing i Rynek - polski miesięcznik wydawany przez PWE, Miesięcznik ukazuje się od 1994 r. Czasopismo jest skierowane głównie do osób profesjonalnie zajmujących się marketingiem, a więc szefów dużych i małych przedsiębiorstw, szefów i pracowników działów marketingu, pracowników agencji reklamowych i badania rynku itp., a także do studentów marketingu w wyższych uczelniach różnych typów oraz do ich wykładowców. Pismo jest czasopismem naukowym punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (9 punktów).

  Chemical Communications (powszechnie znane jako ChemComm, popularnie używa się także skrótu Chem. Commun.) - recenzowane czasopismo naukowe zawierające artykuły dotyczące badań z chemii. Jak sama nazwa wskazuje, w czasopiśmie tym znajdują się głównie najświeższe wiadomości ze świata chemii w postaci krótkich artykułów. Zawiera także tzw. Focus Articles (zwięzłe artykuły o tematyce interdyscyplinarnej) oraz Feature Articles (recenzowane artykuły podsumowujące najświeższe dokonania w dziedzinie chemii). Wydawane jest przez Royal Society of Chemistry. Impact factor tego czasopisma wynosił w 2012 r. 6,378.

  Dodano: 08.09.2011. 00:11  


  Najnowsze