• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • O innowacjach w muzealnictwie

  15.12.2011. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Nowy numer rocznika "Muzealnictwo" (nr 52) poświęcono głównie digitalizacji zbiorów, nowoczesnym formom edukacji i zarządzania muzeami. Po raz pierwszy wydawcą tomu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków (NIMOZ).

  Jak pisze we wstępie dyrektor NIMOZ dr hab. Piotr Grajewski, "Muzealnictwo" ma służyć jako forum debaty publicznej, związanej ze strategią rozwoju polskich placówek muzealnych. Podkreśla, że nie ma być to dyskusja toczona tylko w wąskim gronie muzealników, ale również ze środowiskami akademickim i biznesowym, organizatorami muzeów (szczególnie samorządami), oraz mediami. Grajewski dodał, że czasopismo nie będzie unikało tematów trudnych i kontrowersyjnych. Potwierdzeniem tych słów są artykuły dr. Marcina Szeląga o nagości, akcie i przedstawieniach erotycznych w kontekście edukacji muzealnej oraz Katarzyny Jagodzińskiej, która zastanawia się, czy w Polsce nie następuje nadprodukcja nowych placówek muzealnych.

  Najwięcej miejsca - 15 artykułów - poświęcono digitalizacji zbiorów będących narodowym dziedzictwem. Pod tym określeniem kryje się zastosowanie aparatu cyfrowego lub skanera oraz dodanie do powstałych obrazów metadanych opisowych. Koncepcja wpisuje się w Wieloletni Program Rządowy Kultura+. Jednym z priorytetów związanych z cyfryzacją jest upowszechnienie zbiorów muzealnych z pomocą internetu. Rodzi to problemy związane z prawnymi aspektami wykorzystywania tych wizerunków - radca prawny MKiDN omawia to zagadnienie w swojej publikacji.

  W numerze opisano również wyniki programu ministerialnego "Zasoby cyfrowe" z 2010 roku, który wspierał projekty utrwalające i upowszechniające dziedzictwo w formie zdigitalizowanej. Sporo miejsca zajęła charakterystyka standardów i procedur cyfryzacji, głównie z tego względu że nadal poszukiwany jest w tej kwestii złoty środek. Praktycy podzielili się swoimi doświadczeniami. Na tym polu szczególnie ciekawy jest artykuł na temat działań Międzymuzealnej Grupy ds. Digitalizacji DigiMuz, zrzeszającej Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Muzeum Narodowe w Gdańsku i Muzeum Zamkowe w Malborku.

  W najnowszym numerze rocznika kontynuowana jest tematyka innowacyjności na polu działań edukacyjnych. Piotr Adamczyk z elbląskiego Muzeum Archeologiczno-Historycznego opisał nowatorski na terenie Polski projekt "Skrzynia pełna tajemnic" oraz jego rezultaty. Poruszono również problematykę edukacji muzealnej dla osób dorosłych - ten obszar oferty jest w rodzimych muzeach słabo reprezentowany.

  O dążeniu do nowoczesności w polskim muzealnictwie poświadcza wdrażany właśnie program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - "Akademia Zarządzania Muzeów". W tomie opisano wyniku pilotażowej wersji, która odbyła się w tym roku. "W zamyśle ministra oraz autorów programu ma on na celu wsparcie muzeów w zakresie innowacyjnych zmian organizacyjnych, również na polu wystawienniczym, zarządzania projektami, poprawy warunków zwiedzania, poprzez wprowadzenie wysokich standardów obsługi publiczności, rozwój i wdrażanie nowoczesnych programów edukacyjnych i kulturalnych" - czytamy w artykule Piotra Górajca.

  Informacje i numery archiwalne rocznika dostępne są on-line na oficjalnej stronie obecnego wydawcy - NIMOZ-u.

  PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Muzealnictwo – rocznik ukazujący się od 1952 roku, założony i przez długi czas redagowany przez prof. Kazimierza Malinowskiego. Pismo publikuje artykuły, eseje i recenzje polskich muzeologów i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. W zakres poruszanej problematyki wchodzi m.in.: teoria i praktyka muzeologii i muzealnictwa w Polsce i na świecie, zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące wystawiennictwa, zagadnienia architektury budowli muzealnych, problemy konserwatorskie i techniczne jakim muzea stawiają czoła, akty prawne dotyczące muzeów i ich interpretacja, recenzje wystaw i publikacji, a także wspomnienia pośmiertne poświęcone polskim muzealnikom. "Muzealnictwo" jest redagowane w Dziale Zabytków Ruchomych KOBiDZ. Od dnia 1 marca 2011 roku redagowanie zostało przejęte przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) Muzeum Opactwa w Tyńcu (potocznie Muzeum Benedyktynów w Tyńcu) – jedno z krakowskich muzeów przyklasztornych. Zlokalizowane jest w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu. Muzeum posiada jedne z najcenniejszych zbiorów sakralnych w Polsce. Do najcenniejszych zbiorów muzealnych należą: Muzeologia (muzealnictwo, muzeografia) – nauka pomocnicza historii, zajmująca się architekturą muzeów i ich zarządzaniem, poszerzona o teorię komunikacji, edukację i rolę, jaką pełnią instytucje muzealne w społeczeństwie. W sensie praktycznym jest nauką o funkcjonowaniu muzeów. Jej nazwa zrodziła się w 1934 r. na konferencji zorganizowanej w Madrycie przez Office International des Musées (poprzednik ICOM – Międzynarodowej Rady Muzeów), uznanej za pierwszą konferencję muzeologiczną. Georges Henri Riviere (1897-1985), założyciel i wieloletni dyrektor generalny ICOM, twórca teorii „nowej muzeologii” mówił o niej tak: muzeologia jest to nauka stosowana, nauka o muzeum. W jej polu znajdują się rozważania nad rolą muzeum w społeczeństwie, badania i konserwacja, sposoby prezentacji, animacji i rozpowszechnienia, organizacji i funkcjonowania, architektury wznoszonej dla celów muzealnych oraz architektury „zmuzealizowanej” (adaptowanej do potrzeb muzeów), badania nad miejscami i obiektami pozyskanymi, nad wyborami, a także typologia i deontologia.

  Wirtualne Muzea Małopolski - projekt, którego celem jest digitalizacja zbiorów muzealnych, utworzenie Regionalnej Pracowni Digitalizacji oraz portalu prezentującego 700 eksponatów z kolekcji 35 muzeów z terenu Małopolski. WMM to projekt, realizowany przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Lidera projektu, w partnerstwie z Małopolskim Instytutem Kultury – Partnerem i głównym realizatorem projektu, w porozumieniu z 35 małopolskimi muzeami. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku (do 10 grudnia 2013: Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku) – narodowa instytucja kultury, muzeum przyjmujące za swoje posłannictwo ochronę dziedzictwa nautologicznego, poprzez gromadzenie i zabezpieczanie zabytków związanych z żeglugą, szkutnictwem, okrętownictwem, rybołówstwem oraz upowszechniające wiedzę o nich, a także o morskiej historii Polski i jej gospodarce.

  Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – rocznik wydawany w Krakowie od 1974 roku nakładem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Rocznik publikuje teksty głównie z zakresu dziejów Krakowa, historii krakowskiej sztuki oraz na temat zbiorów Muzeum Historycznego. Każdy numer zawiera również kronikę działalności muzeum. Do 2007 roku ukazało się 25 numerów pisma. Biuro Ochrony Zabytków (BOZ) - biuro działające w ramach Ministerstwa Kultury i Sztuki, powstałe w 1997 roku w miejsce Biura Ochrony Dóbr Kultury i Muzeów po uchwaleniu ustawy o muzeach i wyłączeniu spraw muzealnych z ustawy z 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach.

  Państwowy Rejestr Muzeów – rejestr publiczny wybranych muzeów w Polsce prowadzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie ustawy o muzeach z 1996; rejestr prowadzony jest dla muzeów gromadzących zbiory o wyjątkowym znaczeniu dla dziedzictwa kultury i spełniających wysokie kryterium działalności merytorycznej; muzeum wpisane do rejestru uzyskuje numer rejestracyjny i uprawnione jest do używania nazwy „muzeum rejestrowane”; rejestr prowadzony jest od 1998. Muzeum wirtualne, muzeum, w którym wykorzystuje się najnowsze technologie informacyjne w celu prezentacji zbiorów. Wirtualne muzeum może być częścią muzeum tradycyjnego (np. w postaci witryny internetowej) lub jednostką niezależną, istniejącą tylko w cyberprzestrzeni. W przypadku muzeów tradycyjnych, wirtualne muzeum jest metodą na dotarcie do szerszej liczby zwiedzających. Osoby zainteresowane określoną dziedziną mogą zapoznać się ze zbiorami i w ten sposób zostać zachęcone do odwiedzenia muzeum tradycyjnego. Z kolei osoby, które już odwiedziły dane muzeum tradycyjne, mogą wykorzystać muzeum wirtualne jako źródło wiedzy poszerzając informacje uzyskane podczas wizyty. Również dzięki wirtualnym wystawom, muzeum może zaprezentować swoje zbiory osobom, które nie są w stanie zwiedzić muzeum tradycyjnego: niepełnosprawnym lub osobom mieszkającym daleko do siedziby muzeum.

  Edukacja muzealna – jedna z trzech podstawowych funkcji muzeów, obok funkcji ochronnej i estetycznej. Edukacji muzealnej jako dyscyplinie naukowej w ramach muzeologii poświęcony jest periodyk naukowy – The Journal of Museum Education. Szczególnym przypadkiem edukacji muzealnej są muzea i parki edukacyjne (hands-on museum).

  Muzeum Sztuki w Łodzi – muzeum w Łodzi, którego główną osią programową jest badanie i prezentowanie sztuki awangardowej oraz progresywnych zjawisk artystycznych. Instytucja posiada trzy oddziały: ms1, ms2 oraz Muzeum Pałac Herbsta. Założone w 1930 r. jest jednym z najstarszych do dziś istniejącym muzeów, kolekcjonującym sztukę awangardową. W 1998 roku Muzeum Sztuki w Łodzi zostało wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów pod numerem 53.

  Galeria Na wieży w Gdańsku – wystawiennicza galeria sztuki, mieszcząca w wieży Kościoła św. Katarzyny w Gdańsku przy Muzeum Zegarów Wieżowych, oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Powstała 2000 roku z inicjatywy Grzegorza Szychlińskiego , Romana Gajewskiego i Zbigniewa Wąsiela oraz artystów z Stowarzyszenia Artystycznej Inicjatywy w Gdańsku. Program placówki prezentował takie dziedziny sztuk plastycznych, jak malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, fotografia. Galeria powadziła działalność do pożaru kościoła 22 maja 2006 r. Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – muzeum, którego historia sięga początków XX wieku. Oddziałami muzeum są Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie oraz Muzeum Sztuki Współczesnej. Muzeum co roku uczestniczy w Nocy Muzeów.

  Management – ISSN 1429-9321, periodyk prezentujący publikacje naukowe z zakresu nowoczesnego zarządzania. Czasopismo wydawane jest od 1997 roku. W każdym roku ukazują się dwa numery w języku angielskim. Publikowane artykuły dotyczą przede wszystkim zarządzania strategicznego, marketingu w tym marketingu regionalnego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianami, finansami, produkcją i środowiskiem czy też rozwijania innowacyjności pracowników. Pojawiają się również prace na temat zastosowań informatyki w zarządzaniu. Redakcja mieści się przy Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kraków jest jednym z najbogatszych w zbiory muzealne miast Europy Środkowej. Znajduje się tu wiele placówek muzealnych, a kolejne są wciąż planowane i mają powstać w najbliższych latach np. Muzeum Tadeusza Kantora, Muzeum/Biblioteka Polskiej Piosenki, Muzeum Historii Podgórza, Centrum Numizmatyki Polskiej, Ośrodek Kultury Europejskiej "Europeum", Muzeum Ruchu Harcerskiego.

  Muzeum w Rybniku powołało Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rybniku 29 kwietnia 1970 r. Muzeum jest spadkobiercą społecznych Zbiorów Muzealnych Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej (pierwsza ekspozycja pokazana w 1957 r.). Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku – narodowa instytucja kultury, muzeum przyjmujące za swoje posłannictwo ochronę dziedzictwa nautologicznego, poprzez gromadzenie i zabezpieczanie zabytków związanych z żeglugą, szkutnictwem, okrętownictwem, rybołówstwem oraz upowszechniające wiedzę o nich, a także o morskiej historii Polski i jej gospodarce.

  Dodano: 15.12.2011. 00:19  


  Najnowsze