• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Osadę sprzed ponad 5 tys. lat odkryto na Kujawach

  31.08.2011. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W Wilkostowie (Kujawsko-Pomorskie) archeolodzy zbadali świetnie zachowane relikty osady użytkowanej przez społeczności kultury pucharów lejkowatych. Ekspedycją Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego kieruje dr Seweryn Rzepecki.

  Osada należy do jednych z pierwszych osad rolników na terenach obecnej Polski.

  "Cechą absolutnie wyjątkową badanej osady jest bezprecedensowo dobry stan zachowania śladów działalności człowieka. Dzięki niezwykle korzystnym warunkom geomorfologicznym, mimo iż osada ulokowana została na podłożu piasku, stan zachowania zabytków jest wyśmienity. Problem, jaki zwykle napotykają naukowcy zajmujący się tą epoką, polega na słabym stanie zachowania zabytków" - powiedział dr Rzepecki.

  W osadzie zamieszkiwała społeczność, która wynalazła metody pozwalające na prowadzenie gospodarki rolniczej na glebach piaszczystych, które pokrywają sporą część Polski.

  Zdaniem archeologów, dzięki badaniom w Wilkostowie wyłania się bardzo zrozumiały obraz osady sprzed tysiącleci - ówcześni mieszkańcy Kujaw zamieszkiwali niewielkie osady, liczące kilka domów, wokół których zlokalizowane były pola pszenicy i żyta.

  "Zajęcia rolnicze pochłaniały większą część czasu mieszkańców osady - opisywał dr Rzepecki. - Ślady tych zajęć odnajdujemy w postaci pozostałości narzędzi krzemiennych służących do zbiórki zbóż i narzędzi służących do mielenia ziarna. Trzeba dodać, że znaczna część krzemieni była na teren osady dostarczana z odległości kilkuset kilometrów, z terenów dzisiejszej Małopolski. Świadczy to o istotnym znaczeniu kontaktów międzygrupowych ludności wczesnorolniczej Kujaw."

  Wśród zabytków zwracają również uwagę setki fragmentów kości, wśród których przeważały te same, co dziś gatunki - bydło, świnia i koza.

  Tegoroczne prace były kontynuacją odkryć sprzed około 10 lat, które przerwano z powodu braku odpowiednich środków finansowych. Obecnie, dzięki wsparciu Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego, nabrały one niezbędnego rozmachu.

  PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Narzędzia kamienne – narzędzia używane przez praludzi, wykonane z kamienia. Najstarsze znane narzędzia kamienne pochodzą sprzed 3,39 mln lat, odkryto je w pobliżu osady Dikika w Etiopii. Są one o około 800 tys. lat starsze od najstarszych znanych wcześniej kamiennych narzędzi i dowodzą, że posługiwał się nimi już Australopithecus afarensis. Wykonywane były w od paleolitu do neolitu . Były to kolejno: Osady litoralne – osady powstałe w środowisku morskim na głębokości do 60 m., w bezpośrednim sąsiedztwie brzegu morskiego. W strefie tej tworzą się głównie osady pochodzenia mechanicznego: piaski, żwiry. Aluwium (l. mn. aluwia, od łac. alluere – obmywać, oblewać), to osady powstające w procesie akumulacji na skutek działalności wód płynących.

  Osady klastyczne (osady okruchowe) – osady składające się z nagromadzonych różnej wielkości okruchów minerałów i skał, które wcześniej uległy erozji. Osady pelagiczne - osady powstałe z materiału pochodzenia morskiego gromadzące się w znacznej odległości od wybrzeża morskiego, charakteryzują się przeciętną średnicą ziarn mineralnych mniejszą od 5 mikrometrów a udział ziarn większych od frakcji przeciętnej nie przekracza 25%, frakcje gruboziarniste reprezentowane są przez minerały autogeniczne i ziarna organiczne. Głównym wskaźnikiem środowiska pelagicznego jest niewielka ilość dostarczanego materiału terygenicznego oraz szybkość gromadzenia się w sposób ciągły osadów, najczęściej rzędu kilku milimetrów na tysiąc lat.

  Namulisko – ogólna nazwa miejsc, w których zbierają się muliste osady, różnie definiowane w zależności od dziedziny. Osady eupelagiczne – osady pokrywające dna głębokich basenów oceanicznych. Cechuje je niewielka ilość materiału terygenicznego, który jest ograniczony do najdrobniejszych zawiesin.

  Osady abyssalne – osady tworzące się w strefie abyssalnej poniżej strefy hemipelagicznej na dnie wielkich głębin oceanicznych , reprezentowane głównie przez muły głębinowe. Wśród osadów nieorganicznych dominuje czerwony muł głębinowy, w którego składzie znajdują się produkty rozkładu skał, popiołu wulkanicznego, pyłu i iłu lądowego oraz pyłu meteorytowego. Jezioro polihumusowe (dystroficzne) - zawierają bardzo dużą ilość substancji humusowych w wodzie i osadach dennych co wynika z ich położenia wśród lasów szpilkowych, często wśród torfowisk. Odczyn wody jest z reguły kwaśny, osady denne są płynne, galaretowate i często z dużą ilością szczątków roślinnych. Ilość substancji organicznej w zbiorniku polihumusowym może wynosić nawet 90%.

  Cmentarz żydowski w Kuczborku-Osadzie – kirkut służący niegdyś żydowskiej społeczności Kuczborka-Osady. Nie wiadomo dokładnie kiedy powstał, być może w XIX wieku. Zajmuje powierzchnię 0,3 ha, na której zachowały się trzy macewy. Teren cmentarza jest nieogrodzony, lecz jego granice wyznaczają drzewa. Cmentarz znajduje się na północny wschód od miejscowości.

  Zlodowacenia na terenie Polski: W epoce plejstocenu wystąpił cykl kilku zlodowaceń, podczas których obszar Polski częściowo lub niemal całkowicie pokryty był lądolodem. W tym czasie lądolód okresowo narastał i topniał, przez co na terenie prawie całego kraju znajdują się plejstoceńskie osady lodowcowe i wodnolodowcowe.

  Osady glacjalne – osady związane z działalnością lodowców. Powstają z mieszaniny okruchów skalnych o różnych rozmiarach (m.in. gliny, piaski, żwiry, głazy narzutowe) przyniesionych przez lodowiec lub lądolód, złożone bezpośrednio przez jego stajanie. Turbidyty – osady prądów zawiesinowych, powstające najczęściej w czasie osuwisk podmorskich i charakteryzujące się, między innymi, występowaniem uziarnienia frakcjonalnego. Turbidyty przeważnie wchodzą w skład osadów fliszowych.

  Dodano: 31.08.2011. 00:19  


  Najnowsze