• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polacy inicjatorami projektu popularyzującego dziedzictwo w Peru

  03.01.2012. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wydanie podręcznika szkolnego, szkolenie dla prawie stu nauczycieli, kampania społeczna w mediach lokalnych i specjalny portal internetowy - to zrealizowane w ubiegłym roku (2011) w prowincji Huarmey działania Polaków w ramach projektu popularyzującego lokalne dziedzictwo kulturowe w północnej części peruwiańskiego wybrzeża - poinformował PAP dr Miłosz Giersz.

  Opisywanie działania miały miejsce w ramach prorozwojowego programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP "Polska Pomoc". Środki przeznaczono po spektakularnych wynikach badań archeologów z Polski w tym rejonie w 2010 roku (w serwisie Nauka w Polsce pisaliśmy o nich w marcu).

  "Projekt podejmuje problematykę kształtowania świadomości na temat roli potencjału historyczno-kulturowego i przyrodniczego w procesie zrównoważonego rozwoju społeczności prowincji. Szczególny nacisk położony jest na edukację w zakresie ochrony bogatego dziedzictwa kulturowego i ekologii wspomnianego obszaru, które - z braku lokalnych programów ochrony i włączenia ich w plany rozwojowe - ulegają stałej i postępującej degradacji" - wyjaśnia koordynator programu dr Miłosz Giersz z Instytutu Archeologii UW.

  Prowincja Huarmey posiada unikatowe w skali makroregionu zabytki archeologiczne i pomniki przyrody, ale charakteryzuje się bardzo niskim wskaźnikiem funkcji turystycznej.

  Projekt stanowi uzupełnienie wieloletnich działań, prowadzonych na mocy podpisanej w 1987 roku Umowy Dwustronnej o Współpracy Naukowo-Technicznej między Uniwersytetem Warszawskim i Pontyfikalnym Uniwersytetem Katolickim Peru w Limie (Pontificia Universidad Católica del Peru, Lima). W działaniach biorą obecnie również udział Izba Turystyczna Prowincji Huarmey, pod nadzorem i w koordynacji z Ambasadą RP w Limie i Charg,s d'affaires a.i. Robertem Krzyżanowskim. Celem akademickich partnerów jest prowadzenie badań archeologicznych, antropologicznych i konserwacja dziedzictwa historyczno-kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem badań i konserwacji monumentów archeologicznych usytuowanych w dolinach rzek Culebras i Huarmey w Prowincji Huarmey.

  "Z uwagi na praktyczny brak świadomości historyczno-kulturowej i ekologicznej wśród lokalnej społeczności prowincji Huarmey, prowadzącej do trwałego niszczenia dziedzictwa archeologicznego i środowiska naturalnego, koniecznym było podjęcie jak najszybszych kroków celem poprawy zaistniałej sytuacji" - dodaje dr Giersz.

  Inicjatorzy projektu żywią nadzieję, że przyczyni się on w dłuższej perspektywie do trwałej zmiany świadomości historyczno-kulturowej i ekologicznej wśród lokalnej społeczności prowincji. W dłuższej perspektywie projekt przyczynić się może również do zwiększenia kwalifikacji mieszkańców prowincji Huarmey w dziedzinie obsługi ruchu turystycznego. "Pozwoli czerpać większe zyski z turystyki dzięki podstawowej znajomości zagadnień z zakresu prahistorii, historii i ekologii makroregionu oraz ochrony bogatego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego" - uważa archeolog.

  Szkolenia oraz kampania społeczna w lokalnych mediach położyły szczególny nacisk na zrównoważony rozwój w turystyce oraz ekologiczne gospodarowanie zasobami naturalnymi. Inicjatorzy przedsięwzięcia liczą, że miejscowa ludność zwiąże się w ten sposób z własnym dziedzictwem historyczno-kulturowym i przyrodniczym.

  "Planujemy kontynuacje badań, tym razem na szeroką skalę, w Castillo de Huarmey - głównej siedzibie i nekropolii prekolumbijskiej kultury Huari na północnym wybrzeżu Peru. Jednocześnie chcielibyśmy rozpocząć prace konserwatorskie, mające na celu przygotowanie tego unikatowego miejsca do ruchu turystycznego" - podsumowuje dr Giersz.

  PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  El Castillo de Huarmey – wielopoziomowe mauzoleum z suszonej cegły, znajdujące się w Peru, około 300 km na północ od Limy w pobliżu miejscowości Huarmey. Stanowisko odkryte zostało w 2013 roku przez polsko-peruwiański zespół archeologów, dowodzony przez Miłosza Giersza z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Roberto Pimentel Nitę. Wyprawa sponsorowana była przez National Geographic Society. Odkrycie jest jednym z najważniejszych dla badaczy historii Imperium Tiwanaku-Wari, obejmującego niemal cały obszar dzisiejszego Peru w latach 600 – 900 n.e. Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”. Lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego wymagającego pilnej ochrony (ang.: List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding – USL) – lista zjawisk z zakresu dziedzictwa niematerialnego i związanych z nim przestrzeni kulturowych wymagających pilnych działań na rzecz ich ochrony. Lista, stworzona na mocy Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage), prowadzona jest przez UNESCO.

  Rejestr najlepszych praktyk w celu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang.: Register of best safeguarding practices) – rejestr UNESCO najlepszych praktyk w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i związanych z nim przestrzeni kulturowych, które najlepiej wypełniają cele Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage). Lista reprezentatywna niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang.: Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) – lista prowadzona przez UNESCO w celu wyróżnienia na arenie światowej wybranych zjawisk z zakresu dziedzictwa niematerialnego i związanych z nim przestrzeni kulturowych, stworzona na mocy Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage).

  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej, organizacja społeczna zrzeszająca osoby, działające na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, a także rozwoju społecznego oraz gospodarczego miasta Dębicy i regionu dębickiego. Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) to pierwszy międzynarodowy traktat, który stwarza ramy prawne, administracyjne i finansowe umożliwiające prowadzenie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i podnoszenia jego rangi. Stanowi zachętę dla krajów świata do dostrzegania wagi tego dziedzictwa i do otaczania go opieką. Do końca października 2012 roku Konwencję ratyfikowało 148 państw. Dokument Konwencji jest pisemną umową między państwami i podlega prawu międzynarodowemu.

  Ekoturystyka: Ekoturystyka to ruch turystyczny, którego głównym celem jest zachowanie trwałego, zrównoważonego rozwoju zasobów i walorów turystycznych poprzez: integrację działalności turystycznej z celami ochrony przyrody oraz życiem społeczno-gospodarczym, kształtowanie nowych postaw i zachowań turystów i organizatorów ruchu turystycznego, bazowanie na potencjale społecznym i gospodarczym danego obszaru. Edukacja ekologiczna (element edukacji środowiskowej) – koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem myśleć globalnie – działać lokalnie. Edukacja ekologiczna definiowana jest także jako psychologiczno-pedagogiczny proces oddziaływania na człowieka w celu kształtowania jego świadomości ekologicznej. Edukacja ekologiczna obejmuje wprowadzanie do programów szkół wszystkich szczebli tematyki z zakresu ochrony środowiska i kształtowania środowiska, umożliwiającej łączenie wiedzy przyrodniczej z postawą humanistyczną, tworzenie krajowych i międzynarodowych systemów kształcenia specjalistów i kwalifikowanych pracowników dla różnych działów ochrony środowiska, nauczycieli ochrony środowiska, dokształcanie inżynierów i techników różnych specjalności oraz menedżerów gospodarki, a także powszechną edukację szkolną i pozaszkolną.

  Towarzystwo Przyjaciół Woli zrzesza osoby, którym zależy na ochronie zabytków historycznych i dziedzictwa kulturowego Woli oraz działaniu na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego i ochrony ekologicznej tego regionu Warszawy.

  Workcamp (z ang. - praca na obozie) – obóz wolontariacki; projekt, w ramach którego międzynarodowa grupa wolontariuszy razem pracuje na rzecz lokalnej społeczności lub organizacji pozarządowej. Celem, oprócz wykonania powierzonego zadania realizującego określone dobro wspólne, jest również wzajemne poznanie oraz integracja uczestników projektu i lokalnej społeczności (gospodarza). Zdecydowana większość workcampów to projekty krótkoterminowe (trwające od 2 do 4 tygodni). Nie są to wyłącznie projekty młodzieżowe. W workcampach biorą udział osoby w różnym wieku.

  Cmentarz żydowski w Iwaniskach – kirkut społeczności żydowskiej niegdyś zamieszkującej Iwaniska. Powstał w XIX wieku. W czasie II wojny światowej został całkowicie zdewastowany i przestał istnieć, ponieważ okoliczni mieszkańcy zabrali macewy do celów użytkowych. Dopiero w 2006 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Żydów z Iwanisk, Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, organizacji Projekt Restauracji Cmentarzy Żydowskich w Polsce, Wójta Gminy Iwaniska, Starosty Opatowskiego oraz lokalnych społeczników, cmentarz został uporządkowany i ogrodzony. Dzięki apelom wystosowanym do społeczności lokalnej przez proboszcza Stanisława Kolasę i miejscowego nauczyciela, odzyskano kilkadziesiąt fragmentów macew, które wmurowano w ogrodzenie. Obecny cmentarz ma powierzchnię 1 ha, w jego centrum znajduje się obelisk upamiętniający historię i zagładę Żydów. Nekropolia usytuowana jest na zachód od miejscowości. Polityka ochrony środowiska – polega na zorganizowanym działaniu społecznym zmierzającym do ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego poprzez realizację kolejnych przedsięwzięć. Jest ona nieodłącznym elementem polityki na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju. Dlaczego jest potrzebna:

  Europejskie Dni Dziedzictwa – wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku. Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru.

  Dodano: 03.01.2012. 00:19  


  Najnowsze