• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Jerzy Strzelczyk odebrał nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego

  16.05.2011. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego za propagowanie wiedzy na temat dynastii pierwszych Piastów odebrał w piątek na Ostrowie Lednickim (wielkopolskie) poznański historyk, mediewista prof. Jerzy Strzelczyk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


  "W naukowych dociekaniach Jerzego Strzelczyka pierwsza piastowska monarchia, jej najstarsi przedstawiciele i jej wielkopolskie centrum stają się cząstką dziejów powszechnych. Owo wprzęgnięcie ojczystych i lokalnych dziejów w szerszy europejski kontekst historyczny oraz niestrudzona popularyzacja wiedzy o naszej najdawniejszej przeszłości są wielką i trwałą zasługą profesora Jerzego Strzelczyka" - napisała w uzasadnieniu Kapituła nagrody.

  Nagrodę, statuetkę, wręczył fundator nagrody Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

  "Jestem zaszczycony nagrodą, wręczanym w miejscu magicznym dla początków państwa Polan. Nigdzie zabytki z tego okresu dziejów Polski nie są tak dobrze zachowane. Musimy propagować swoje dzieje zwłaszcza w czasach globalizacji. Wiedza o własnej historii jest potrzebna każdemu narodowi" - powiedział PAP laureat nagrody.

  Profesor dr hab. Jerzy Strzelczyk urodził się w 1941 r. w Poznaniu. Jest absolwentem Wydziału Historycznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Doktorat uzyskał w 1968 r. (promotor profesor Gerard Labuda), a habilitację w 1975 r. (na podstawie rozprawy "Słowianie i Germanie w Niemczech środkowych we wczesnym średniowieczu"). Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1984 r., a profesora zwyczajnego w roku 1990. Laureat jest autorem ponad tysiąca publikacji i 25 książek naukowych, poświęconych czasom średniowiecza i początkom Państwa Polskiego.

  Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego jest honorową, przyznawaną raz w roku przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego.

  Nagrodę ustanowiono w 2009 roku, pierwszym laureatem został poznański historyk prof. Gerard Labuda, drugim archeolog prof. Zofia Kurnatowska.

  Laureata wyłania Kapituła Nagrody, w której z urzędu znajdują się arcybiskup Archidiecezji Gnieźnieńskiej, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich i prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego.

  Ostrów Lednicki leży na wyspie Jeziora Lednica. W X wieku powstał tam - tuż obok ważnego, strategiczno-handlowego traktu lądowego oraz wodnego - wczesnośredniowieczny gród związany z czasami panowania pierwszych władców z polskiej dynastii piastowskiej, Mieszkiem I i Bolesławem Chrobrym.

  Około połowy X w. na wyspie wybudowano fortyfikację grodową zajmującą południową część wyspy, wewnątrz której zbudowano dwie budowle kamienne: pałac (palatium) władcy połączony z kaplicą i kościół. KPR

  PAP - Nauka w Polsce

  ls/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego - nagroda honorowa przyznawana przez marszałka województwa wielkopolskiego, ustanowiona przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego z inicjatywy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

  Irena Radtke (ur. 1923) – polska archiwistka, historyk, absolwentka historii na Uniwersytecie Poznańskim (1952), doktor nauk humanistycznych (promotor prof. Gerard Labuda) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 1952 do 1998 archiwistka i pracownik naukowo-badawczy Archiwum Państwowego w Poznaniu (od 1974 docent), w latach 1975–1989 docent kontraktowy w Zakładzie Archiwistyki Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka ponad 100 publikacji (artykułów, rozdziałów podręczników, recenzji i komunikatów) z zakresu archiwistyki oraz dziejów kancelarii polskiej w średniowieczu. Publikowała głównie na łamach Archeionu. Od 1998 mieszka na stałe w Sopocie.

  Zbigniew Dworecki (ur. 23 czerwca 1932 w Witkowie) – polski historyk, znawca dziejów międzywojennego Poznania i Wielkopolski, studia, doktorat (1966 – promotor prof. Witold Jakóbczyk) i habilitacja (1976 – na podstawie rozprawy Problem niemiecki w świadomości narodowo-politycznej społeczeństwa polskiego województw zachodnich) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 1978 docent UAM, od 1991 profesor nadzwyczajny, od 1995 profesor zwyczajny. Od 2002 także prof. w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.

  Jerzy Stanisław Ochmański (ur. 4 grudnia 1933 w Rudniku nad Sanem, zm. 15 czerwca 1996 w Poznaniu) – historyk, lituanista, badacz dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz historii Rosji, badacz życiorysu Feliksa Dzierżyńskiego, uczeń Henryka Łowmiańskiego, od 1955 pracownik Instytutu Historii UAM (od 1965 docent, a od 1970 profesor), w latach 1969-1972 dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego, 1972-1975 wicedyrektor Instytutu Historii, od 1968 kierownik Zakładu Historii Narodów ZSRR (od 1990 Zakładu Historii Europy Wschodniej). Od 1989 r. współzałożyciel i pierwszy prezes Fundacji Historycznej im. Profesora Henryka Łowmiańskiego.

  Jan Prostko-Prostyński - historyk polski, badacz dziejów Bizancjum. Absolwent historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorat i habilitacja tamże. Pracownik Zakładu Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się historią późnego Cesarstwa rzymskiego, historią Bizancjum, dziejami wczesnośredniowiecznej Italii i historią ludów barbarzyńskich w antyku i wczesnym średniowieczu.

  Grzegorz Błaszczyk (ur. 19 września 1953 w Poznaniu) – historyk, badacz dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego i historii Litwy. W latach 1979–2009 był pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Historii UAM (Zakład Historii Europy Wschodniej) w Poznaniu (przechodząc wszystkie szczeble kariery naukowej od asystenta do profesora zwyczajnego). Od 1 września 2009 r. jest profesorem zwyczajnym na UAM, w tym samym dniu przeniósł się wraz ze swoim zakładem z Instytutu Historii do Instytutu Wschodniego UAM.

  Zakład Historii Wychowania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – powstał 1 września 1967 roku w ramach Katedry Pedagogiki UAM. Pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Stanisław Michalski, jego następcą do 2000 roku był prof. dr hab. Jan Hellwig. Obecnie Zakład mieści się na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Pracami zakładu kieruje od 2000 roku prof. Wiesław Jamrożek.

  Dodano: 16.05.2011. 00:19  


  Najnowsze