• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 18 laureatów konkursu NFOŚiGW Dyplom dla EkoRozwoju

  28.04.2010. 04:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  8 nagród i 10 wyróżnień przyznano w pierwszej edycji konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "Dyplom dla EkoRozwoju" - na najlepszą pracę magisterską z zakresu ochrony środowiska.

  W dziedzinie nauk przyrodniczych pierwsze miejsce zajęła praca Justyny Wrzosek ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na temat zastosowania zeolitów do rozkładu pozostałości środków ochrony roślin.

  "Celem mojej pracy - wyjaśnia autorka, było poszukiwanie metod wyłączenia z obiegu biologicznego nadmiaru pozostałości środków ochrony roślin obecnych w wodach powierzchniowych i podziemnych oraz poszukiwanie sposobów ograniczenia szkodliwego działania pozostałości pestycydów w środowisku. Jedną z takich metod jest możliwość wykorzystania do tego celu specyficznych glinokrzemianów - zeolitów". Badania mgr Wrzosek wykazały, że zeolity mają wpływ na zmniejszanie pozostałości wybranych pestycydów (linuronu, pendimetaliny) obecnych w roztworach wodnych.

  W dziedzinie nauk technicznych zwyciężyła praca Jakuba Marcina Kupeckiego z Politechniki Warszawskiej dotycząca układów energetycznych wykorzystujących wysokotemperaturowe ogniwa paliwowe, a w dziedzinie nauk społecznych - praca magisterska Malwiny Wypchło, również z PW, na temat budynków przyszłości.

  Autorka tej ostatniej w swym opracowaniu - opartym na analizie dziesiątków artykułów jakie ukazały się ostatnio na ten temat w prasie naukowej - wykazuje, że budownictwo jutra będzie należało do tzw. eko-budynków. Będą to m.in. obiekty z minimalnym poborem energii, z izolacją termiczną, maksymalnym wykorzystaniem światła naturalnego, ograniczonym zużyciem wody, z własnymi oczyszczalniami ścieków.

  Pełną listę nagrodzonych i wyróżnionych prac można znaleźć tutaj.

  Na konkurs adresowany do absolwentów uczelni wyższych, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2008/2009 wpłynęło 37 prac - 23 w zakresie nauk przyrodniczych, 11 - technicznych oraz 3 w dziedzinie nauk społecznych. Uczestnicy konkursu pochodzili z 11 uczelni wyższych. Najwięcej nagród i wyróżnień - 6 - zdobyli absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

  Organizatorzy zapewniają, że w przyszłym roku odbędzie się II edycja konkursu.

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  agt/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Plagiat (łac. plagium - kradzież) - skopiowanie cudzej pracy/pomysłu (lub jej części) i przedstawienie pod własnym nazwiskiem. Splagiatowaną pracą może być np. obraz, grafika, fotografia, odkrycie, piosenka, wiersz, wynalazek, praca magisterska, praca doktorska, publikacja naukowa. W Polsce istnieje rozbudowany czarny rynek prac naukowych pisanych na zamówienie, w tym przez pracowników uczelni. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" - jeden z komitetów problemowych Polskiej Akademii Nauk. Zadaniem Komitetu jest inspirowanie i koordynowanie studiów nad przyszłością - ze szczególnym uwzględnieniem możliwych kierunków rozwoju Polski takich jak: rozpoznanie ewolucji potrzeb społecznych, celów rozwoju gospodarki narodowej, przyszłej struktury społecznej i gospodarczej, sposobów życia i warunków rozwoju, kierunków postępu technicznego, nowych technologii. Oprócz tego Komitet zajmuje się opracowywaniem wielowariantowych i interdyscyplinarnych scenariuszy rozwoju oraz współpracą z zagranicznymi ośrodkami badań nad przyszłością. Instytut Historii Nauki im. Ludwika I Aleksandra Birkenmajerów PAN jest placówką Polskiej Akademii Nauk założoną w 1954 r. Prowadzi badania w zakresie historii nauki, zarówno nauk społecznych, jak i nauk ścisłych i przyrodniczych oraz historii techniki, a także w zakresie dziejów oświaty i wychowania. Instytut składa się z dwóch zakładów: Zakładu Historii Nauk Społecznych, Oświaty i Organizacji Nauki, w którym działają Sekcje: Historii Nauk Społecznych, Dziejów Oświaty i Historii Organizacji Nauki oraz Zakładu Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki, w którym działają Sekcje: Historii Nauk Ścisłych i Techniki, Historii Medycyny, Historii Chemii i Farmacji oraz Historii Nauk Matematycznych. Instytut posiada własną bibliotekę naukową oraz własne wydawnictwo. Rada Naukowa Instytutu, której przewodniczącym jest Andrzej Kajetan Wróblewski, posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Siedzibą Instytutu jest Pałac Staszica w Warszawie. Od 2011 r. Instytut otrzymał imię Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów.

  Polskie Towarzystwo Leśne (PTL) – organizacja specjalistyczna stworzona w celu inicjowania i wspierania rozwoju nauk z zakresu leśnictwa i drzewnictwa, propagowania dorobku naukowego z zakresu leśnictwa w społeczeństwie, współdziałanie we wdrażaniu osiągnięć nauki do praktyki oraz współpraca z podobnymi organizacjami za granicą. PTL jest od wielu lat członkiem IUCN (Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody). Polskie Towarzystwo Historii Techniki – stowarzyszenie, którego celem jest pogłębienie, utrwalanie i upowszechnianie wiedzy w dziedzinie historii techniki, przemysłu oraz nauk technicznych i działania na rzecz ochrony zabytków techniki, w tym wspieranie muzealnictwa technicznego.

  Nagroda Goldmanów – nagroda przyznawana przez Fundację Ochrony Środowiska Goldmanów, osobom indywidualnym działającym na rzecz ochrony środowiska. Jest to najważniejsza światowa nagroda w dziedzinie ochrony środowiska, nazywana ekologicznym Noblem. Nagroda ufundowana została przez działaczy społecznych i filantropów Richarda i Rhodę Goldmanów w 1990 roku. Jerzy Ważny (ur. 18 grudnia 1927 r. w Borysławiu – zm. 23 sierpnia 2010 r. w Warszawie) – członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, naukowiec, twórca polskiej szkoły ochrony i konserwacji drewna, nauczyciel akademicki, inżynier, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

  BazTech – bibliograficzno-abstraktowa baza danych o polskich czasopismach technicznych; poza artykułami z zakresu nauk technicznych rejestruje również wybrane artykuły z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska; należy do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska – wydział Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zaczątkiem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska było utworzenie w roku akademickim 1946/1947, z inicjatywy prof. Stanisława Turczynowicza Sekcji Melioracji, przy Wydziale Rolnym SGGW. Sekcja ta w roku 1948/1949 została przekształcona w Oddział Melioracji Wodnych, a następnie w roku 1950/1951 najpierw w Wydział Melioracji Rolnych, a w roku 1954/1955 w Wydział Melioracji Wodnych. Pod tą nazwą wydział działał do roku akademickiego 1989/1990, kiedy przekształcił się w Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, a w 2000 r. zmienił nazwę na Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska. Przez wiele lat wydział borykał się z ogromnymi trudnościami lokalowymi. Wykłady i ćwiczenia dla studentów odbywały się w pomieszczeniach zlokalizowanych w różnych punktach Warszawy. Dopiero w 1971 r. wydział przeniósł się do nowo wzniesionego budynku przy ul. Nowoursynowskiej 159. Zarówno Kierunek Budownictwo (w 2004 roku) jak i Inżynieria Środowiska (w 2007 roku) przeszły akredytację i uzyskały pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W 2010 roku infrastruktura Wydziału wzbogacona została o nowy budynek Centrum Wodnego – zespół laboratoriów wyposażonych w nowoczesny sprzęt badawczy. Do 31 grudnia 2010 działał pod nazwą Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska. Wydział ma prawo do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, oraz doktoryzowania w zakresie nauk technicznych co pozwala na kształcenie m. in. własnej kadry dydaktycznej i naukowej.

  Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej powstał w 2008 roku i jest jednym z najmłodszysch wydziałów Politechniki Warszawskiej. Wydział prowadzi studia licencjackie i magisterskie na kierunku administracja, a także organizuje i realizuje działalność dydaktyczną i naukową w zakresie nauk ekonomiczno-społecznych i humanistycznych na innych wydziałach Politechniki Warszawskiej.

  Kapituła Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce – polskie stowarzyszenie z siedzibą w Sieradzu, założone w 1997 roku. Celem organizacji jest współpraca miast, które powstały do XII wieku. Stowarzyszenie ma za zadanie m.in. upowszechnianie wiedzy o historii miejscowości członkowskich, współpracę w zakresie ochrony dóbr kultury, ekologii, ochrony środowiska, sportu i rekreacji.

  Leszek Korporowicz - socjolog. Profesor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego oraz Katedry Stosowanych Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej. W latach 2010-2012 dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1983 do 2008 r. pracownik naukowy w Zakładzie Socjologii Kultury Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczeń i współpracownik jednej z najbardziej cenionych postaci współczesnej polskiej socjologii, prof. Antoniny Kłoskowskiej. Praca doktorska opublikowana przez Oficynę Naukową w 1993 r. pt. Tworzenie sensu. Język, kultura, komunikacja. Praca habilitacyjna opublikowana przez Instytut Socjologii w 1996 r. pt. Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji podejmowała problematykę kulturowych wymiarów globalizacji, wielokulturowości. Autor prowadzi w Zakładzie Socjologii Kultury badań nad komunikacją międzykulturową, przeobrażeniami wartości społecznych oraz nad dynamiką rozwoju kulturowego jednostki oraz grup, procesami kształtowania tożsamości kulturowej. W latach dziewięćdziesiątych prof. Korporowicz uczestniczył w rozwoju polskich badań ewaluacyjnych (studiów nad badaniem wartości i skuteczności programów społecznych). Pod jego redakcją ukazała się wydana przez Oficynę Naukową w 1997 r. praca pt. Ewaluacja w edukacji; inicjował powstanie Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Do 2009 roku był prorektorem Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego. Akademia Nauk Społecznych (ANS) – szkoła wyższa istniejąca w latach 1984–1990 powstała z połączenia Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR i działającego od 1974 Instytutu Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu.

  Wiesław Kaczanowicz (ur. 1949) - historyk, profesor w dziedzinie nauk humanistycznych (tytuł naukowy profesora nadany postanowieniem Prezydenta RP z 28 kwietnia 2000 r.), badacz dziejów historii starożytnej, szczególnie Cesarstwa rzymskiego. Profesor zwyczajny na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, kierownik Zakładu Historii Starożytnej. Od września 2008 roku pełni także funkcję dziekana tego wydziału. Katedra Logiki i Metodologii Nauk Uniwersytetu Wrocławskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Społecznych UWr.

  Dodano: 28.04.2010. 04:17  


  Najnowsze