• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Doskonałość naukowa popłaca

  30.07.2010. 14:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dwóch młodych naukowców otrzymało przyznaną po raz pierwszy nagrodę za wyróżniające się artykuły z dziedziny badań układu nerwowego w ramach inicjatywy ERA-NET NEURON (Sieci europejskiego finansowania badań neurologicznych). Projekt NEURON otrzymał 2,7 mln EUR z budżetu ERA-NET Szóstego Programu Ramowego (6PR) na poprawę koordynacji krajowych programów finansowania badań naukowych oraz finansowania w Europie w dziedzinie neuronauk medycznych.

  Dr Heidi Nousiainen z Narodowego Instytutu Zdrowia i Dobrobytu w Finlandii i dr Asya Rolls z Instytutu Nauk im. Weizmanna w Izraelu zostały ogłoszone zwyciężczyniami Siódmego Forum Europejskich Towarzystw Badań Układu Nerwowego (FENS), które odbyło się w lipcu 2010 r. w Amsterdamie, Holandia.

  Nagroda za doskonałe publikacje z dziedziny badań układu nerwowego przyznawana jest w uznaniu za wybitne artykuły naukowe młodych badaczy w obszarze neuronauk związanych z chorobami. Dr Nousiainen i dr Rolls zostały wybrane z listy siedmiu kandydatów nominowanych w 2009 r.

  Koordynator projektu NEURON, dr Marlies Dorlöchter z Projektträger im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt w Niemczech, wyjaśnił, że osiągnięcia zwyciężczyń ilustrują wysokie standardy europejskie w badaniach układu nerwowego. Dr Dorlöchter dodaje, że obydwie badaczki wniosły znaczący wkład w wiedzę na temat chorób i uszkodzeń układu nerwowego oraz opracowanie nowych metod leczenia.

  Dr Nousiainen zdobyła nagrodę za artykuł pt. "Mutacje w mediatorze eksportu GLE1 mRNA wywołują chorobę neuronu ruchowego w okresie płodowym", opublikowany w czasopiśmie Nature Genetics w 2008 r. Zidentyfikowano w nim gen (GLE1) leżący u podstaw dwóch śmiertelnych chorób układu nerwowego (LCCS1 i LAAHD). Badania przynoszą ważne, nowe informacje na temat tła molekularnego choroby neuronu ruchowego w okresie płodowym i najważniejszych mechanizmów rozwoju, dojrzewania i funkcjonowania neuronów ruchowych.

  Dr Rolls otrzymała nagrodę za artykuł pt. "Dwie twarze proteoglikanu siarczanu chondroityny w naprawie rdzenia kręgowego - rola w aktywacji mikroglejów/makrofagów", opublikowany w 2008 r. w czasopiśmie PLoS (Public Library of Science). Badania zajmują się odpowiedzią na pytanie, dlaczego organizm inwestuje tak dużo energii w tworzenie blizn w następstwie traumatycznego urazu rdzenia kręgowego (SCI) wyłącznie po to, aby zahamować jego naprawę. Dr Rolls odkryła, że białko CSPG pełni w powrocie do zdrowia kluczową rolę, która może otworzyć nowe drogi do sposobów leczenia SCI.

  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ocenia, że ponad 1 miliard osób cierpi na zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego. Wraz z wydłużaniem się życia (w znacznej mierze dzięki nowoczesnej nauce i medycynie) nastąpił poważny wzrost liczby przypadków chorób neurozwyrodnieniowych, takich jak choroba Alzheimera i Parkinsona. Choroby te wpływają na jakość życia dotkniętych osób, ich przyjaciół i rodzin, jak również są przyczyną sporych obciążeń finansowych dla społeczeństwa.

  Projekt NEURON ERA-NET to sieć współpracy między krajowymi programami finansowania badań naukowych i finansowania w dziedzinie neuronauk związanych z chorobami w Europie (Austria, Francja, Hiszpania, Luksemburg, Niemcy, Polska, Szwecja, Wlk. Brytania i Włochy) oraz w Kanadzie i Izraelu. Od 2006 r. zapewnia strukturę, w ramach której członkowie mogą koordynować swoje programy i budować wspólne strategie finansowania badań nad układem nerwowym.

  Program ERA-NET, wprowadzony po raz pierwszy jako wysoce innowacyjny komponent 6PR (2002-2006), nadal wzmacnia swoje wsparcie dla budowania Europejskiej Przestrzeni Badawczej i zwiększania skali europejskich działań badawczych poprzez 7PR (2007-2013).

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Uszkodzenie ośrodkowego neuronu ruchowego – uszkodzenie ośrodków ruchowych zlokalizowanych w płatach czołowych ośrodkowego układu nerwowego. Nie jest to uszkodzenie pojedynczego neuronu, a ich grupy mającej tę samą czynność, co wyraża się występowaniem wspólnych objawów, niezależnych od poziomu uszkodzenia. Tożsamymi nazwami określającymi uszkodzenie ośrodkowego neuronu ruchowego są: uszkodzenie układu piramidowego, uszkodzenie ośrodkowych dróg ruchowych, uszkodzenie górnego neuronu ruchowego. Choroby neurodegeneracyjne (gr./łac. νέυρο- (néuro-) = "nerwowy" oraz dēgenerāre, "degenerować") – grupa wrodzonych lub nabytych postępujących chorób układu nerwowego, w których podstawowym zjawiskiem patologicznym jest utrata komórek nerwowych.

  Kiła układu nerwowego (łac. neurolues) – postać kiły z zajęciem struktur ośrodkowego układu nerwowego. Dotyczy kiły II i III okresu (porażenie postępujące). Obecnie diagnostyka i leczenie choroby sprawiły, że kiła trzeciorzędowa układu nerwowego nie jest spotykana. Podział kiły układu nerwowego: Choroby neurologiczne to wszystkie schorzenia związane z nieprawidłowym organicznym funkcjonowaniem ośrodkowego układu nerwowego i obwodowego układu nerwowego. Diagnostyką i leczeniem takich chorób zajmują się lekarze neurolodzy.

  Historia badań nad przewlekłą obturacyjną chorobą płuc – przewlekła obturacyjna choroba płuc jest poważnym problemem medycznych. Jest to choroba przewlekła i nieuleczalna. Szacuje się, że ponad 10% osób w wieku >40 lat jest dotkniętych tą chorobą. Jest ona związana głównie z paleniem tytoniu, ale inne czynniki, w tym również genetyczne, biorą w udział w patogenezie. Poniżej przedstawiono zarys badań, które na przestrzeni lat doprowadziły do lepszego poznania i zrozumienia mechanizmów POChP. Program ESPRIT (ang. European Strategic Programme for Research in Information Technologies) Europejski Program Strategiczny w Dziedzinie Badań Technologii – pierwszy z wielu programów badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej zainicjowany 28 lutego 1984 r. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Historia tego programu sięga 1970 r., kiedy to powołany został Komitet ds. Badań Naukowych i Technicznych posiadający uprawnienia zarządczo-wykonawcze. Kolejnym etapem było zwołanie tzw. Okrągłego Stołu 12 wiodących firm elektronicznych w celu połączenia wysiłków w dziedzinie badań i rozwoju instytucji wspólnotowych oraz przedsiębiorstw prywatnych. Efektem obrad było powołanie do życia i uruchomienie programu pięcioletniego programu ESPRIT w latach 1984–1989, ESPRIT II w latach 1989–1992 oraz ESPRIT III w latach 1992–1994. Programy te finansowane były z dwóch źródeł: budżetu WE i środków własnych uczestników kontraktów.

  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane.

  Ceroidolipofuscynozy neuronalne – grupa uwarunkowanych genetycznie chorób ośrodkowego układu nerwowego, w których patogenezie odgrywa rolę nadmierne spichrzanie ceroidu i lipofuscyny w lizosomach. Są jednymi z najczęstszych uwarunkowanych genetycznie chorób metabolicznych układu nerwowego w wieku dziecięcym.

  Dodano: 30.07.2010. 14:12  


  Najnowsze