• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ERBN przyznaje niemieckiemu naukowcowi 2,5 mln EUR na badania nad chorobami wątroby

  06.12.2011. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Pewien niemiecki naukowiec ma nadzieję opracować strategie terapeutyczne spowalniające, a nawet odwracające patologiczny rozwój tkanki łącznej włóknistej w organach. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) przeznaczyła 2,5 mln EUR, aby pomóc mu w osiągnięciu tych celów naukowych.

  Profesor dr Detlef Schuppan z Centrum Medycznego Uniwersytetu w Moguncji specjalizuje się w biochemii i gastroenterologii - dziedzinie zajmującej się badaniem układu pokarmowego. Jego prace koncentrują się na chorobach wątroby - między innymi nowotworach wątroby, zwłóknieniu, marskości i terminalnym stadium zwłóknienia.

  Grant ERBN dla doświadczonych naukowców pozwoli mu przeanalizować zastosowanie procedur obrazowania ilościowego zwłóknienia i postępu zwłóknienia, które są nieinwazyjne, a przez to przyjaźniejsze dla pacjenta. Naukowiec ma nadzieję, że tę technikę będzie można wykorzystywać do ustalania zakresu, w jakim tkanka bliznowata akumuluje się w wątrobie oraz do mierzenia liczby i aktywności komórek biorących udział w odkładaniu się tkanki bliznowatej u pacjentów.

  Na terminalne stadium zwłóknienia wątroby cierpi od 0,5% do 1% Europejczyków. Potrzebujemy terapii przeciwzwłóknieniowych, aby leczyć pacjentów, u których zdiagnozowano zaawansowane stadium zwłóknienia wątroby.

  Zasadnicze znaczenie ma pogłębienie wiedzy o przewlekłych chorobach wątroby, bowiem wielu pacjentów cierpiących na te schorzenia doświadcza w zaawansowanych stadiach zwłóknienia ciągłego zapalenia, co może prowadzić do nieprawidłowego wzrostu tkanki łącznej w wielu organach. Często prowadzi to do niewydolności organów.

  "Opracowanie metody umożliwiającej pomiar postępu zwłóknienia u poszczególnych, zagrożonych pacjentów i ocenę - w sposób precyzyjny i nieinwazyjny - skutków terapii hamującej postęp zwłóknienia lub wywołującej cofnięcie zwłóknienia, ma kluczowe znaczenie dla skutecznego leczenia zaawansowanego stadium zwłóknienia" - zauważa profesor Schuppan.

  Grant ERBN dla doświadczonych naukowców bazuje w dużej mierze na współpracy. Profesor Schuppan będzie ściśle współpracować z profesorem dr Frankiem Roschem i adiunktem, dr Tobiasem Rossem z Instytutu Chemii Jądrowej Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji.

  Wstępne wyniki z badań pilotażowych, które przeprowadzono przed rozpoczęciem prac nad projektem, pokazują, że dzięki wykorzystaniu niewielkich ilości nieszkodliwych substancji oznaczonych radioaktywnie można przeprowadzić wizualizację i analizę ilościową in vivo molekuł występujących na powierzchni tylko tych komórek, które biorą czynny udział w tworzeniu blizn, a przez to wskazują na aktywność postępu zwłóknienia.

  Profesor Schuppan zauważa: "Wyniki tych pierwszych badań pilotażowych są wielce obiecujące i stanowią doskonałą podstawę dla opracowania klinicznej metody obrazowania do diagnozowania zwłóknienia i co ważniejsze dynamiki jego postępu. Po jej dalszym udoskonaleniu metoda może umożliwić kliniczne testowanie skuteczności terapii przeciwzwłóknieniowych z pomocą jedynie niewielkiej liczby pacjentów i przez krótkie okresy zamiast leczenia kilkuset pacjentów przez [dwa do trzech] lat, co byłoby niezbędne przy obecnej technologii. Co więcej umożliwiłaby zindywidualizowane dostosowywanie dawki odpowiednio do reakcji na terapię. Najlepiej byłoby, gdyby wyniki naszych badań można było wykorzystać w chorobach zwłóknieniowych innych organów, takich jak zwłóknienie płuc."

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych przeznacza granty ERBN dla doświadczonych naukowców na wsparcie ekspertów o ugruntowanej pozycji, którzy prowadzą pionierskie badania w swoich dyscyplinach. Celem jest promowanie przełomowych badań podstawowych i badań stosowanych w Europie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Komórki Ito (komórki gwieździste, komórki okołozatokowe) – perycyty obecne w przestrzeniach okołozatokowych wątroby. Uważa się, że odgrywają istotną rolę w procesie włóknienia wątroby. Mogą być selektywnie uwidocznione w specjalnym barwieniu chlorkami złota, ale również bez specjalnego barwienia, na podstawie małych kropli tłuszczu w cytoplazmie. Ponieważ krople te zawieraja witaminę A, sądzi się, że komórki Ito mogą magazynować tę witaminę. Charakterystycznym markerem komórek Ito jest reelina, której ekspresja zwiększa się po uszkodzeniu miąższu watroby. Aktywowana komórka Ito produkuje również kolagen, co prowadzi do włóknienia miąższu. Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (ang. nonalcoholic fatty liver disease, NAFLD) - stłuszczenie wątroby którego przyczyną są inne czynniki niż nadmierne spożycie alkoholu. Podstawowymi czynnikami ryzyka prowadzącymi do NAFLD jest otyłość (i powiązany z nią zespół metaboliczny) oraz cukrzyca typu 2 (i powiązana z nią insulinooporność). Stłuszczenie wątroby prowadzić może w konsekwencji do zapalenia wątroby, a następnie w przebiegu choroby do zwłóknienia i marskości. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  Wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C) – choroba zakaźna spowodowana przez wirusa zapalenia wątroby typu C zajmująca głównie wątrobę. WZW C często przebiega bezobjawowo, ale jego przewlekła postać może prowadzić do marskości wątroby. W niektórych przypadkach osoby chore na marskość wątroby cierpią także z powodu niewydolności wątroby, raka wątroby, a także żylaków przełyku i żołądka. Biopsja wątroby – badanie medyczne, który wykonuje się w celu rozpoznania chorób wątroby, oceny stopnia zaawansowania chorób wątroby i monitorowania postępów leczenia.

  Marskość wątroby, zwłóknienie wątroby (łac. cirrhosis hepatis) – postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu. Medycyna oparta na faktach, medycyna oparta na dowodach (ang. Evidence-based medicine, EBM) – skrupulatne, precyzyjne i roztropne wykorzystywanie w postępowaniu klinicznym najlepszych dostępnych dowodów naukowych dotyczących skuteczności, efektywności i bezpieczeństwa. Dowodów takich dostarczają wyniki wiarygodnych badań eksperymentalnych (skuteczność i bezpieczeństwo) oraz badań obserwacyjnych (efektywność i bezpieczeństwo). Medycyna oparta na faktach umożliwia więc klinicystom korzystanie z najlepszej dostępnej wiedzy pochodzącej z systematycznych badań naukowych.

  Przewlekła niewydolność nerek (łac. insufficientia renum chronica, ang . chronic kidney disease) – zespół chorobowy rozwijający się w następstwie postępującego i nieodwracalnego upośledzenia czynności nerek, głównie przesączania kłębuszkowego. Jest wynikiem zmniejszenia się liczby nefronów w następstwie stwardnienia kłębuszków, zaniku cewek nerkowych i włóknienia tkanki śródmiąższowej nerek. Kryterium rozpoznania niewydolności nerek jest GFR <90 ml/min/1,73 m². Niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (ang. nonalcoholic steatohepatitis , NASH) – odmiana przewlekłego zapalenia wątroby, przypominająca zmiany, które występują u osób nadużywających alkohol, której przyczyną są inne czynniki niż spożywanie alkoholu. NASH traktowane jest jako progresja niealkoholowego stłuszczenia wątroby (NAFLD), stanowi czynnik ryzyka marskości wątroby oraz raka wątrobowokomórkowego.

  Metodyka badań wykopaliskowych - zbiór zasad prowadzenia prac wykopaliskowych. Wprowadzone metody postępowania służą utrzymaniu minimalnego standardu badań. Zastosowanie się do przyjętych procedur, sposobów eksploracji i dokumentacji jest podstawą etyki zawodowej prawdziwego archeologa. W wielu krajach łamanie przyjętych zasad, nie zastosowanie się do wytycznych służb ochrony zabytków i nie wywiązywanie się ze swoich obowiązków pociąga za sobą cofnięcie zgody na prowadzenie badań.

  Dodano: 06.12.2011. 17:17  


  Najnowsze