• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Grant na badania plemników kogutów dla młodego naukowca

  18.12.2011. 16:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Młody naukowiec z wydziału medycyny weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu otrzymał grant z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na badania plemników kogutów.

  Dr Agnieszka Partyka, która otrzymała 124 tys. zł dofinansowania, pracuje w Katedrze Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich na wydziale medycyny weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zajmuje się rozrodem ptaków. Projekt, na który uzyskała dofinansowanie w ramach konkursu "Iuventus Plus", dotyczy modyfikacji zawartości cholesterolu w błonach komórkowych plemników kogutów w celu poprawy żywotności i ruchliwości gamet po mrożeniu nasienia.

   

  "Kriokonserwacja nasienia, jako procedura umożliwiająca długoterminowe przechowywanie (w zamrożonej postaci) materiału genetycznego, jest jak dotąd jedyną skuteczną metodą tworzenia rezerwy genetycznej ptaków. Proces ten powoduje jednak uszkodzenia błon komórkowych plemników, które obniżają jakość gamet po rozmrożeniu" - wyjaśniła PAP rzeczniczka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Małgorzata Wanke-Jakubowska.

  Wyniki badań posłużą do opracowania procedury postępowania z nasieniem przed kriokonserwacją, co pozwoli na ograniczenie wpływu fizykochemicznych i biologicznych czynników uszkadzających męskie gamety, a tym samym na uzyskanie lepszej przeżywalności i ruchliwości plemników rozmrożonych.

  Wybrany w projekcie gatunek użytkowy może posłużyć jako doskonały model dla badań pozwalających na poprawę programów kriokonserwacji nasienia dzikich i zagrożonych gatunków ptaków.

  Obecnej edycji konkursu "Iuventus Plus" towarzyszyła rekordowa pula dofinansowania w wysokości ponad 70 mln zł. To o ponad 30 mln zł więcej niż w ubiegłym roku. Rozszerzyło się także zainteresowanie konkursem: naukowcy złożyli o jedną czwartą wniosków więcej niż w poprzedniej edycji.

  W konkursie "Iuventus Plus" mogli wziąć udział młodzi naukowcy, którzy do dnia złożenia wniosku nie ukończyli 35. roku życia. Zaproponowane przez nich projekty musiały stanowić kontynuację badań naukowych, których wyniki opublikowano lub przyjęto do publikacji w czołowych światowych czasopismach, ujętych w aktualnym wykazie Journal Citations Report (JCR) lub Reference Index for the Humanities (ERIH).

  Na tegoroczną edycję konkursu wpłynęły 652 wnioski. Najwięcej z nich, bo aż jedną trzecią, zgłoszono w obszarze nauk przyrodniczych. Środki na realizację 340 projektów zakwalifikowanych do finansowania będą przekazywane od 2012 r. W gronie beneficjentów jest 17 osób z Wrocławia.

  PAP - Nauka w Polsce

  umw/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (WMW UP we Wrocławiu) - jeden z 5 wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powstały 1 listopada 1945 roku na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Kształci studentów na kierunku weterynaria, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Wydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (WNŻ UP we Wrocławiu) - jeden z 5 wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powstały w 1977 roku jako najmłodszy z wydziałów wrocławskiej Akademii Rolniczej. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk rolno-biologicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (WBHZ UP we Wrocławiu) - jeden z 5 wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powstały w 1951 roku jako Wydział Zootechniczny ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk rolniczych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (WIKŚiG UP we Wrocławiu) - jeden z 5 wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powstały w 1951 roku jako Wydział Melioracji Rolnych ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Kształci studentów na siedmiu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk rolno-technicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (WPT UP we Wrocławiu) - jeden z 5 wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu powstały w 1945 roku jako jeden z pięciu wydziałów Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej. Od 1951 roku wszedł w skład nowopowstałej Wyższej Szkoły Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). Kształci studentów na siedmiu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk rolniczych, biologicznych oraz ekonomicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Jerzy Marian Kita (ur. 19 kwietnia 1931 w Rączkach) – polski lekarz weterynarii, emerytowany profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalista chorób zakaźnych zwierząt, wykładowca Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu, były dziekan warszawskiego wydziału oraz oraz kierownik Zakładu Chorób Zakaźnych na tymże wydziale, były członek zarządu i prezes Zarządu Głownego(1998-2000)Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, kierownik podyplomowych studiów specjalizacyjnych Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna na wrocławskim wydziale. Jan Twardoń (ur. w 1953 r.) - polski lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalność fizjologia i patologia gruczołu mlekowego, rozród zwierząt, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, członek Polskiej Akademii Nauk; Wydziału V - Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych; Komitetu Nauk Weterynaryjnych oraz Komitetu Biologii Rozrodu Zwierząt.

  Asthenozoospermia – nieprawidłowa ruchliwość plemników znajdujących się w ejakulacie. Zgodnie z obecnie obowiązującymi wartościami referencyjnymi WHO za wartość prawidłową przyjmuje się ≥ 32% plemników wykazujących ruch postępowy. Do 2010 roku WHO rekomendowało rozróżnianie dwóch typów ruchu postępowego plemników (ruch a: ≥ 20 μm/s w temp. pokojowej i ruch b: ≤ 20 μm/s w temp. pokojowej). Norma obowiązująca do 2010 roku wynosiła ≥ 25% plemników wykazujących ruch a lub ≥ 50% plemników wykazujących ruch a+b. Normozoospermia − termin określający stan, w którym nasienie pacjenta ma prawidłowe parametry (przede wszystkim liczebność, ruchliwość, żywotność i morfologię plemników). Wartości rekomendowane od 2010 roku przez WHO jako świadczące o prawidłowości nasienia są następujące:

  Michał Bohosiewicz (ur. 25 marca 1914 w Banila (Rumunia), zm. 30 czerwca 1998) – polski lekarz weterynarii, toksykolog . Edukację rozpoczął jeszcze w Rumunii, tam ukończył szkołę podstawową i gimnazjum. W 1933 r. rozpoczął studia w Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Był zmuszony do ich przerwania z powodu choroby, jak również rozpoczętej wojny. W 1939 r. zmobilizowany został do armii rumuńskiej, gdzie pełnił służbę w formacjach weterynaryjnych do 1944 r. W 1946 r. został repatriowany do Polski gdzie dostał się na ostatni rok studiów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Dyplom lekarza weterynarii uzyskał w 1948 r. Już w 1947 r. rozpoczął pracę w Katedrze Farmakologii, w roku 1962 obronił pracę habilitacyjną z zakresu toksykologii weterynaryjnej, a w 1972 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. W roku 1963 został mianowany kierownikiem Zakładu Toksykologii. Specjalizował się w toksykologii weterynaryjnej, głównie w laboratoryjnej diagnostyce zatruć, był współorganizatorem laboratorium toksykologicznego w katedrze które do 1960 r. było jedyną tego typu placówką w Polsce. Autor i współautor 141 prac doświadczalnych i kazuistycznych, twórca podręcznika Toksykologia weterynaryjna. Był promotorem 3 doktoratów, opracował 14 recenzji prac doktorskich i 3 recenzje prac habilitacyjnych. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego i Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. Pochowany został na cmentarzu parafialnym przy ul. Bujwida we Wrocławiu.

  Kryptozoospermia – obecność nielicznych plemników w nasieniu.

  W przypadkach pacjentów z kryptozoospermią w ogólnym badaniu nasienia pod mikroskopem nie obserwuje się plemników w preparacie bezpośrednim, ale pojedyncze plemniki są obecne w osadzie po odwirowaniu. Przyczyna, diagnostyka i leczenie są podobne jak w przypadku azoospermii.

  Hiperspermia – wydzielanie podczas jednej ejakulacji więcej niż 6 ml spermy. Wydzielanie dużej ilości spermy często wiąże się ze zmniejszeniem koncentracji plemników, ze względu na ich rozcieńczenie. Małe stężenie plemników, mimo zwiększonej ilości nasienia, może utrudniać zapłodnienie. Zwiększenie objętości ejakulatu obserwuje się po okresie abstynencji seksualnej, poprzedzonej regularnym współżyciem. Jan Kuryszko (ur. 4 września 1947 roku w Lubrzy) – w latach 1961-1966 uczęszczał do Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku. W 1974 roku ukończył studia weterynaryjne na ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu, w 1982 roku uzyskał tytuł doktora, a w 1990 roku tytuł doktora habilitowanego. W 2000 roku został mianowany na profesora zwyczajnego, obecnie jest profesorem doktorem habilitowanym embriologii, histologii i biologii molekularnej, oraz kierownikiem Katedry Biostruktury i Fizjologii Zwierząt oraz Zakładu Histologii i Embriologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Autor 3 książek i ponad 100 prac naukowych (z których wiele zostało przetłumaczonych na języki obce).                                       

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – państwowa szkoła wyższa, jedna z dziesięciu funkcjonujących w stolicy Dolnego Śląska. Uczelnia działa w budynkach dawnego Instytutu Rolniczego niemieckiego Uniwersytetu we Wrocławiu. Powojenne początki uczelni to jesień 1945 roku, kiedy w połączonych organizacyjnie Uniwersytecie i Politechnice zaczęły funkcjonować Wydziały: Rolniczy i Medycyny Weterynaryjnej. W 1951 roku wyodrębniła się z nich samodzielna uczelnia – Wyższa Szkoła Rolnicza, która od 1971 roku funkcjonuje jako Akademia Rolnicza we Wrocławiu. W listopadzie 2006 roku, zgodnie z podpisaną przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego ustawą (treść ogłoszonej ustawy (Dz. U. z 2006 r. Nr 202, poz. 1483)) uczelnia zmieniła nazwę na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

  Dodano: 18.12.2011. 16:19  


  Najnowsze