• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kandydat w konkursie Popularyzator Nauki 2011 - dr hab. Mariusz Gagoś

  12.12.2011. 07:53
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Popularyzuje fizykę biofizykę oraz inne dziedziny nauk przyrodniczych. Szczególnie angażuje się w działania popularyzujące naukę wśród dzieci, którym pokazuje "magię" zjawisk fizycznych i przekonuje, że "nauka jest wspinaczką po najpiękniejszych górach świata". Na festiwalach nauki, dziecięcych uniwersytetach, otwartych wykładach i pokazach pomaga zrozumieć "cuda", które opisują uczeni i inspiruje do szukania zastosowań. Kierownik Zakładu Biofizyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (UP) dr hab. Mariusz Gagoś jest kandydatem - kategorii Naukowiec/Instytucja naukowa - w VII edycji konkursu "Popularyzator Nauki", organizowanego przez serwis Nauka w Polsce PAP przy współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  "Popularyzacja nauki jest dla mnie procesem dydaktycznym, który związany jest z dzieleniem się z innymi własną pasją naukową. Jednocześnie gwarantuje ona właściwy kierunek w rozwoju dydaktycznym. Szczególne zainteresowanie studentów budzą wykłady wzbogacone o pokazy naukowe ilustrujące w sposób praktyczny analizowany problem. Niezwykle ważne jest zaszczepienie bakcyla nauki wśród dzieci. Naukowe zainteresowania i fascynacja zjawiskami przyrody z pewnością zaowocują w przyszłości, niekiedy determinując wybór kierunku studiów i drogi zawodowej" - uważa dr hab. Mariusz Gagoś.

   

  Naukowiec i popularyzator nauki prowadzi wykłady, pokazy, warsztaty, projekty w ramach Festiwalu Nauki, pisze artykuły, publikuje w internecie. Adresuje swój przekaz do studentów, młodzieży szkolnej, nauczycieli, wśród których promuje ciekawe sposoby na uczenie fizyki, oraz mieszkańców Lublina, a przede wszystkim do dzieci.

  W 2009 r., podczas VI Lubelskiego Festiwalu Nauki, był koordynatorem UP z ramienia Wydziału Inżynierii Produkcji. Rok później był już głównym koordynatorem festiwalu, a jego autorski projekt pt. "Magia światła" był prezentowany również na pikniku naukowym. Pełen pokazów wykład odbył się w Centrum Kongresowym UP w Lublinie gromadząc ponad 600 osób, głównie uczniów oraz mieszkańców Lublina. Wykład ten został wyróżniony dyplomem przez JM Rektora UP w kategorii Najlepszy Wykład LFN przygotowany przez pracownika UP. Podczas pikniku naukowego, wspólnie z pracownikami z kierowanego przez siebie Zakładu Biofizyki, zorganizował pokaz mający na celu zapoznanie oglądających z siłami pola magnetycznego pt. "Magnetyzm a życie na Ziemi".

  Podczas tegorocznego VIII Lubelskiego Festiwalu Nauki, wspólnie ze swoimi doktorantami oraz Uniwersytetem Dziecięcym w Lublinie, zorganizował interaktywny wykład "Z fizyką za pan brat", który zobaczyło około 150 osób. Podczas wykładu zaprezentowano ciekawe pokazy zjawisk fizycznych, co zainspirowało dzieci do zadawania wielu pytań.

  Współpraca z Uniwersytetami Dziecięcymi jest ważną częścią działalności popularyzatorskiej kandydata. Wspólnie z doktorantami dr hab. Gagoś przygotował cykl 15 warsztatów z fizyki (obejmujących praktycznie cały zakres fizyki). Na warsztatach dzieci, pod bacznym okiem prowadzących, samodzielnie wykonują eksperymenty. Głównym celem warsztatów jest prezentacja eksperymentu w taki sposób, aby słuchacze sami mogli sformułować podstawowe prawa przyrodnicze.

  "Nie staramy się wyjaśnić wszystkiego. Można by w tym miejscu użyć analogii, że nauka jest wspinaczką po najpiękniejszych górach świata, my zaś po raz pierwszy zabieramy naszych słuchaczy w góry po to tylko, aby je pokazać. Mówimy: spójrzcie, przyjdzie czas, że kiedyś będziemy się po nich razem wspinać" - zdradza dr hab. Mariusz Gagoś.

  Uczony na stałe współpracuje z Uniwersytetem Dziecięcym w Lublinie (np. wykład "Magia światła" zgromadził aż 350 małych studentów), ale kilka warsztatów zostało zaprezentowanych także w Uniwersytetach Dziecięcych w Bielsko Białej, Siedlcach, Białej Podlaskiej oraz Puławach.

  "To niezwykłe doświadczenie, jakim jest wykład dla tak licznej grupy dzieci wymaga od prowadzącego niezwykłej wręcz umiejętności wciągnięcia niecierpliwych niekiedy słuchaczy w tok wykładu. Wykład powinien być interaktywny, ale także pełen zaskakujących niespodzianek. Trzeba także obserwować panujące nastroje tak, aby we właściwym momencie ponownie przyciągnąć uwagę tych niezwykle wymagających słuchaczy. Podczas przygotowań moim doradcą i krytykiem był mój dziewięcioletni synek" - opowiada popularyzator.

  W maju 2011 r. dzieci ze szkoły podstawowej w Zagłobie (zniszczonej w wyniku ubiegłorocznej powodzi) przebywały na zaproszenie rektora w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, a główną atrakcją pobytu był interaktywny wykład zatytułowany "Tajemnice światła" prowadzony przez dra hab. Gagosia. Dzieci brały udział w przeprowadzaniu pokazów obrazujących podstawowe prawa fizyki.

  Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie wraz z Lubelskim Towarzystwem Naukowym podjął inicjatywę zorganizowania Wszechnicy - cyklu wykładów otwartych dla mieszkańców Lublina. W ramach tego programu, w czerwcu 2010 r. dr hab. Gagoś wygłosił wykład o intrygującym tytule "Czy można chodzić po wodzie?". Podczas wykładu starał się pogodzić dwa pozornie sprzeczne zadania: atrakcyjność i prostotę z wymogiem ścisłości naukowej. Celem wykładu było zwrócenie uwagi na bardzo ważną rolę fizyki w badaniach biologicznych oraz medycynie.

  Wykład został opublikowany w Biuletynie Informacyjnym PAN w Lublinie .

  Wykład "O wodnych biegaczach i nanorobotach" uczony zaprezentował na Dniach Otwartych UP w Lublinie, w marcu 2011 r. Oba wykłady wpisują się w cykl "Czy można chodzić po wodzie?", jaki dr hab. Gagoś prezentował wielokrotnie dla różnej publiczności, za każdym razem dostosowując jego poziom do możliwości percepcyjnych odbiorców.

  Prof. nadzw. UP w Lublinie regularnie współpracuje też z nauczycielami. Jest zapraszany jako wykładowca przez Środowiskowe Seminaria Dydaktyki Fizyki dla nauczycieli w Instytucie Fizyki UMK w Toruniu. Dotychczas wygłosił wykłady: "Technologie kwantowe w walce z rakiem - nowe farmaceutyki. Seminarium dla nauczycieli", "Technologie kwantowe dla społeczeństwa", "O wodnych biegaczach, siłach napięcia powierzchniowego i amfoterycynie B" oraz "Magia światła".

  Na swojej uczelni zorganizował dydaktyczną oraz naukową pracownię Biofizyki w Katedrze Fizyki dla studentów i magistrantów. Opracował program wykładów z fizyki oraz fizyki z biofizyką z rozwiniętą spektroskopią molekularną. Opracował także zagadnienia teoretyczne do ćwiczeń w pracowni studenckiej. Prowadzi wykłady i ćwiczenia laboratoryjne z fizyki oraz fizyki z biofizyką.

  Celem jego własnych badań jest wyjaśnienie mechanizmów agregacji Amfoterycyny B (AmB- przeciwgrzybiczy makrolidowy antybiotyk jonoforowy) w błonach lipidowych zawierających sterole (cholesterol i ergosterol). Badacz chce poznać przyczyn selektywności antybiotyku w stosunku do błon lipidowych zawierających ergosterol. Ma to znaczenie dla badań prowadzących do zmniejszenia toksyczności AmB.

  Szerzej na temat tych badań dr hab. M. Gagoś pisze na swojej domowej stronie internetowej.

  Obok popularyzacji nauki, badacz interesuje się astronomią, historią, poezją i muzyką klasyczną.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Feynmana wykłady z fizyki – zapis wykładów wygłoszonych przez Richarda Feynmana dla studentów fizyki I i II roku na Caltechu (Kalifornijskim Instytucie Techniki) w latach 1961-1964. Publikacja ta została opracowana przez Feynmana, Roberta Leightona i Matthew Sandsa. Wykład – metoda nauczania polegająca na ustnym przekazaniu wiedzy do słuchaczy, którzy przekazywaną im wiedzę otrzymują w milczeniu (w założeniu), zadając ewentualne pytania po zakończeniu wykładu (niekiedy dopuszcza się możliwość zadawania pytań w trakcie trwania wykładu). Jest to prawdopodobnie najczęstsza metoda nauczania stosowana względem osób dorosłych, w której osoba przekazująca wiedzę nie dyktuje tego, co słuchacz ma zapisać w zeszycie, a raczej prowadzi jak gdyby monolog, rozbudowaną wypowiedź na dany temat. Jeżeli istnieje ku temu potrzeba, słuchacze wykładu samodzielnie sporządzają notatki w trakcie wykładu, choćby notując kwestie niejasne aby zadać po wykładzie pytanie. Akademia PISM - szkoła jest częścią Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Misją Akademii PISM jest rozwój zawodowy pracowników administracji publicznej oraz pracowników sektora prywatnego poprzez udział w szkoleniach, warsztatach oraz kursach z zakresu stosunków międzynarodowych i dyplomacji. Akademia PISM prowadzi Studium Polityki Zagranicznej(dziewięciomiesięczne szkolenie w trybie weekendowym), kursy z zakresu Protokołu Dyplomatycznego, specjalistyczne warsztaty w języku angielskim oraz inne szkolenia otwarte oraz na zamówienie. W Akademii wykładają: wysocy urzędnicy państwowi, dyplomaci, eksperci, dziennikarze i pracownicy nauki, którzy prowadząc zajęcia w formie wykładów i warsztatów.

  Wykładnia prounijna (dawniej, tj. przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony, zwana prowspólnotową, inne dalej aktualne nazwy to: wykładnia zgodna, wykładnia na korzyść prawa unijnego, wykładnia przychylna prawu unijnemu oraz wykładnia w zgodzie z prawem unijnym lub wykładnia prawa krajowego w świetle (w "duchu") prawa Unii Europejskiej) - interpretowanie przepisów i innych "składników" prawa krajowego w taki sposób by maksymalnie jak to możliwe dały się one pogodzić z zawartością prawa Unii Europejskiej. Dotyczy to w szczególności wykładni postanowień ustaw uchwalonych celem implementacji poszczególnych dyrektyw unijnych. Wówczas wykładnia ta może być również zwana wykładnią prawa krajowego w zgodzie z dyrektywami. Wykładnia prawa (także interpretacja prawa (przyjmuje się, że wyrazy wykładnia i interpretacja są synonimami), wykładnia przepisów prawa, wykładnia tekstu prawnego) to pojęcie języka prawnego i języka prawniczego, które oznacza, zależnie od kontekstu:

  Jarmark Fizyczny - impreza naukowa, odbywająca się co dwa lata w Krakowie (w ostatnich dniach września) z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Fizycznego. W czasie jej trwania wygłaszane są liczne wykłady oraz pokazy związane z fizyką i dziedzinami pokrewnymi. Po raz pierwszy została zorganizowana w 1996 r. Przeznaczona jest dla nauczycieli, uczniów, studentów i osób zianteresowanych naukami matematyczno-przyrodniczymi. Biorą w niej udział następujące krakowskie placówki naukowe: Wykładnia prawnie wiążąca – dzieli się ją według liczby osób i organów państwa nią związanych. Według tego kryterium można wyróżnić wykładnię:

  Wykładnia porównawcza - metoda wykładni prawa (zwana też komparatystyczną), polegająca na ustalaniu znaczenia norm prawnych, które zostały zawarte w określonych przepisach poprzez porównanie ich z podobnymi uregulowaniami prawnymi. W wyniku analizy porównawczej można przyjąć wnioski dotyczące znaczenia interpretowanych norm. W metodzie tej można dokonywać czynności komparatystycznych na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez porównanie przepisów obowiązujących w danym czasie w różnych systemach prawnych lub też porównaniu przepisów obowiązujących z wcześniejszymi, których moc już wygasła (wtedy jest to wykładnia historyczna). Instruktor-wykładowca ratownictwa WOPR – najwyższy stopień w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Instruktor-wykładowca uprawniony jest do pracy w ratownictwie wodnym oraz prowadzenia kursów szkoleniowych wszystkich stopni.

  Isaac Newton Medal – nagroda naukowa przyznawana corocznie od roku 2008 przez Instytut Fizyki o wartości 1000 funtów. Nagroda przyznawana jest za wybitny wkład naukowca w dziedzinie fizyki. Zwycięzca nagrody jest zapraszany na wykład w Instytucie.

  Croonian Lecture to prestiżowe wykłady w zakresie nauk biologicznych, które są wygłaszane na specjalne zaproszenie Towarzystwa Królewskiego oraz Królewskiego Kolegium Lekarskiego. Wykład ma charakter doroczny i jest połączony z nagrodą w postaci medalu i kwoty pieniężnej (obecnie 1000 funtów).

  Wykładnia autentyczna prawa – zwykle dokonywana jest przez ten sam organ, który ustanowił daną normę i zarazem przyjmuje się, że ma ona moc prawną równą mocy prawnej aktu normatywnego, który został poddany interpretacji. Jest to wykładnia o mocy powszechnie obowiązującej. Lubelski Festiwal Nauki – największa impreza naukowa w Lublinie, mająca na celu popularyzację nauki w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży), prezentację projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych, promocję uczelni i jednostek badawczych oraz integrację lubelskiego środowiska naukowego. Festiwal ma także zachęcić do uprawiania i podglądania nauki oraz pracy naukowców, pokazać, że praca naukowca może być ciekawa, a studia mogą pomóc w realizacji marzeń.

  Dodano: 12.12.2011. 07:53  


  Najnowsze