• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kandydatka w konkursie Popularyzator Nauki 2010 - Izabela Ratman-Kłosińska

  13.11.2010. 12:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Realizując dewizę Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach: "Rozwój i upowszechnienie innowacyjnych technologii ochrony środowiska wzmacniające gospodarkę i środowisko to dwa podstawowe filary determinujące jakość życia i zrównoważony rozwój", Izabela Ratman-Kłosińska popularyzuje naukę w środowisku biznesu. Kierownik Działu współpracy z zagranicą w IETU kandyduje - w kategorii Naukowiec/Instytucja naukowa - w VI edycji konkursu "Popularyzator Nauki", organizowanego przez serwis Nauka w Polsce PAP przy współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Ekoinnowacje w powiązaniu z transferem technologii, współpracą nauki i biznesu oraz źródła finansowania tych działań - to tematyka przewodnia konferencji organizowanych przez Ratman-Kłosińską. W latach 2009-2010 kandydatka brała udział w przygotowaniu pięciu konferencji międzynarodowych popularyzujących naukę oraz wspierających współpracę środowiska naukowego i biznesu. Konferencje te organizowane były we współpracy z Komisją Europejską, Dyrekcją Regionalną Środowiska, European Academy for Taxes, Economics and Law oraz z niemieckim i polskim ministerstwem nauki i szkolnictwa wyższego.

  Izabela Ratman-Kłosińska realizuje działalność Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych na arenie międzynarodowej, koordynuje działania Platformy Technologicznej Środowiska (PPTŚ), Międzynarodowej Sieci Naukowej Technologii Środowiska ENVITECH-NET, prowadzi Branżowy Punkt Kontaktowy 7. Programu Ramowego (BPK). Jest ewaluatorem projektów 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej.

  W 2009 roku Ratman-Kłosińska zorganizowała dziewięć spotkań o charakterze szkoleń i warsztatów skierowanych do pracowników instytutów naukowych i przedsiębiorców. Pokazywały one m.in., jak skutecznie aplikować o środki finansowe na badania w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej, tłumaczyły też priorytety ICT i środowisko tego programu. Ponadto kierowała i kieruje pracami projektów międzynarodowych.

  "Koncentracja na ekoinnowacjach i rozwoju innowacyjnych technologii ochrony środowiska sprzyja długofalowemu rozwojowi gospodarczemu, którego nieodzownym elementem są zmiany technologiczne" - uważa popularyzatorka.

  W ramach działań wspierających realizację Strategii Lizbońskiej, promujących ekoinnowacyjność i zainteresowanie technologiami środowiskowymi, szczególne miejsce zajmuje Plan Działań na Rzecz Technologii Środowiskowych (Environmental Technology Action Plan - ETAP). Polska włączyła się w proces realizacji ETAP w sposób określony w tzw. "Mapie Drogowej" Wdrażania Planu Działania na rzecz Technologii Środowiskowych - KETAP. Dokument ten prezentuje sposoby wspierania ekoinnowacyjności w Polsce. Jednym ze sposobów realizacji Planu Działań na Rzecz Technologii Środowiskowych są platformy technologiczne. Ratman-Kłosińska koordynuje te działania.

  Jak zapowiada, opracowany w ramach Platformy Technologii Środowiska, Program Badań Strategicznych (Strategic Research Agenda) koordynuje działania instytucji i przedsiębiorstw w zakresie innowacyjnych technologii ochrony środowiska. Wymiernym efektem wdrożenia Programu jest efektywne wykorzystanie wydatków ponoszonych na badania naukowe. W perspektywie długoterminowej Program Badań Strategicznych zapewni trwały rozwój sektora przedsiębiorstw działających w tej branży oraz zagwarantuje Polsce dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska. Związane to będzie między innymi ze zwiększeniem zainteresowania partnerów przemysłowych inwestowaniem w badania technologiczne, a także wzmocnieniem powiązań pomiędzy sektorem B+R i przedsiębiorstwami.

  Kierownik Działu współpracy z zagranicą w IETU promowała naukę polską na targach branżowych w Polsce - Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO oraz za granicą - na Międzynarodowych Targach Urządzeń, Technologii i Usług na Rzecz Ochrony Środowiska POLLUTEC (Francja, Lyon). Przedstawiła przygotowane pod jej kierownictwem stoisko "Pierwsza Narodowa Ekspozycja Polska Nauka i Innowacje dla Środowiska", które otrzymało nagrodę ACANTHUS AUREUS dla stoiska najbardziej sprzyjającego realizacji strategii marketingowej, przyznawaną przez Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wdrażanie technologii – etap działalności naukowo-technicznej, w którym efekty pracy naukowej w obszarze nauk podstawowych i stosowanych, w tym ściśle ukierunkowanych na osiągnięcie celów praktycznych prac badawczo-rozwojowych, są realizowane w praktyce, np. przez uruchomienie nowych technologii lub modyfikacje technologii istniejących. Główny Inspektor Ochrony Środowiska – centralny organ administracji rządowej podlegający Prezesowi Rady Ministrów. Kieruje działalnością Inspekcji Ochrony Środowiska, która kontroluje przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, bada stan środowiska (Państwowy Monitoring Środowiska) oraz przeciwdziała nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska. Komisja Ochrony Środowiska wchodziła w skład stałych komisji senackich w czasie V kadencji. Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku została wcielona do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem działania tej komisji były: ochrona środowiska i kształtowanie środowiska, ochrona zasobów naturalnych , gospodarka wodna, leśnictwo i gospodarka leśna, łowiectwo, edukacja ekologiczna, gospodarka finansowa państwa w zakresie ochrony środowiska, atomistyka i ochrona radiologiczna, współpraca z zagranicą w zakresie polityki ekologicznej.

  Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (PTG) – organizacja propagująca osiągnięcia naukowe z zakresu badań środowiska glebowego oraz stymulująca rozwój gleboznawstwa, chemii rolnej i mikrobiologii rolniczej. Jej celem są również starania przyczyniające się do ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami. Towarzystwo realizuje swoje zadania poprzez organizowanie zjazdów i konferencji naukowych, zacieśnianie współpracy międzynarodowej, prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej oraz inicjowanie badań naukowych i współdziałanie w ich prowadzeniu. GreenEvo – Acelerator Zielonych Technologii (AZT) - projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu wytypowane zostały najlepsze polskie rozwiązania, w tym technologie oczyszczania ścieków, przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obejmujące maszyny rolnicze służące do wytwarzania brykietu i kolektory słoneczne.

  Nagroda Goldmanów – nagroda przyznawana przez Fundację Ochrony Środowiska Goldmanów, osobom indywidualnym działającym na rzecz ochrony środowiska. Jest to najważniejsza światowa nagroda w dziedzinie ochrony środowiska, nazywana ekologicznym Noblem. Nagroda ufundowana została przez działaczy społecznych i filantropów Richarda i Rhodę Goldmanów w 1990 roku. Państwowa Rada Ochrony Przyrody (PROP) – organ opiniodawczo-doradczy w zakresie ochrony przyrody, działający przy Ministrze Środowiska, ale doradzający na podstawie różnych ustaw także innym organom oraz mogący wyrażać opinie i stanowiska z własnej inicjatywy oraz na wniosek dowolnych podmiotów. Rada składa się z 40 członków powoływanych przez ministra na pięcioletnią kadencję, spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych. Państwowa Rada Ochrony Przyrody okresowo ocenia stan ochrony przyrody w Polsce, opiniuje projekty aktów prawnych, projekty nowych obszarów chronionych, przedstawia wnioski w sprawach dotyczących ochrony przyrody oraz popularyzuje ochronę przyrody. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody pełni także funkcję organu naukowego CITES. PROP jest także członkiem Światowej Unii Ochrony Przyrody IUCN (jako organizacja pozarządowa). Do 1949 r. była wraz z Biurem Delegata Ministra Oświaty jedyną w Polsce instytucją państwową zajmującą się ochroną przyrody.

  Polskie Towarzystwo Leśne (PTL) – organizacja specjalistyczna stworzona w celu inicjowania i wspierania rozwoju nauk z zakresu leśnictwa i drzewnictwa, propagowania dorobku naukowego z zakresu leśnictwa w społeczeństwie, współdziałanie we wdrażaniu osiągnięć nauki do praktyki oraz współpraca z podobnymi organizacjami za granicą. PTL jest od wielu lat członkiem IUCN (Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody). Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach.

  Sozologia (gr. sódzo=ochraniam, sódzein=ochraniać + lógos=nauka) - nauka o czynnej ochronie środowiska naturalnego, nauka zajmująca się problemami ochrony środowiska, przyczynami i następstwami niekorzystnych zmian w strukturze i funkcjonowaniu układów przyrodniczych (ekologicznych), zmian wynikających z rozwoju cywilizacji oraz sposobami zapobiegania im i łagodzenia ich skutków. Sozologia to nauka zajmująca się problemami ochrony przyrody i jej zasobów, bada przyczyny i skutki przemian w naturalnych lub zmienionych przez człowieka układach przyrodniczych, zachodzących na skutek procesów antropogenicznych. Poszukuje skutecznych sposobów zapobiegania degradacji środowiska, w zakresie środowiska wodnego zajmuje się jego ochroną przed zanieczyszczeniem, eutrofizacją i degradacją wód. W ramach sozologii są opracowywane praktyczne metody działania zmierzające do zapobiegania lub łagodzenia skutków niekorzystnych zmian środowiska.

  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – centralny organ administracji rządowej ds. ochrony środowiska oraz ochrony przyrody, wykonujący swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – publiczna instytucja finansowa, działająca od 1989 roku, najpierw jako fundusz celowy, a od 2010 roku jako państwowa osoba prawna. Głównym celem działania jest udzielanie finansowego wsparcia największym lub ponadregionalnym przedsięwzięciom służącym ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Instytut Ochrony Środowiska instytut naukowo-badawczy podległy ministrowi środowiska. Prowadzi badania w zakresie polityki i strategii oraz wszystkich podstawowych działów ochrony środowiska, publikuje kilka serii wydawnictw, ma zasobną bibliotekę specjalistyczną. Siedziba znajduje się w Warszawie, oddziały terenowe w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Opolu, Wrocławiu i Zielonej Górze.

  Komisja Gospodarki (skrót: GOS) – jest stałą komisją sejmową, która zajmuje się sprawami polityki gospodarczej. W szczególności: restrukturyzacją gospodarki, efektywnością przemysłu, handlu międzynarodowego i wewnętrznego, technologii, inwestycji bezpośrednich i udziału kapitału zagranicznego oraz samorządu pracowniczego, gospodarczego i pracodawców. Zajmuje się też sprawami związanymi z tworzeniem właściwych podstaw prawnych dla powstawania, działania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw prowadzonych przez różne podmioty gospodarcze, dostosowywaniem norm prawnych (również w procesie legislacyjnym) do potrzeb i możliwości działania takich przedsiębiorstw; sprawami rozwoju rzemiosła, spółdzielczości oraz działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości oraz usług, sprawami turystyki, a także sprawami ochrony przed działaniem monopoli, w szczególności monopoli naturalnych, zapewniania wolności konkurencji na rynku, zasadności koncesjonowania zawodów i działalności gospodarczej, przeciwdziałania monopolizacji oraz ochrony praw konsumenta. The Asia Institute (Instytut Azji) to niezależny osrodek badawczy znajdujący się w Seulu i prowadzący oraz wspierający badania nad Azją przy udziale specjalistów z zakresu nauk politycznych, humanistycznych oraz technicznich, a także organizacji rządowych, organizacji międzynarodowych oraz młodzieży z krajow azjatyckich. Badania prowadzone przez Instytut obejmują przemiany technologiczne, kwestie ochrony środowiska oraz stosunki międzynarodowe. Instytut Azji koncentruje się na szeroko zakrojonej współpracy z młodzieżą, uczniami szkół średnich i wyższych, uznając za niezbędne zaangażowanie młodych ludzi w debaty polityczne dotyczące edukacji, relacji międzynarodowych oraz zman klimatycznych. Badania poświęcone są nadziejom i zagrożeniom jakie niesie rozwój technologiczny oraz kryzysowi ekologicznemu. Kryzys środowiskowy był tematem debaty na Forum ds. Środowiska w Daejeon, zorganizowanym przez Instytut przy wpółpracy z KAIST. W 2012 roku Instytut Azji opublikował wybór raportów, materiałów seminaryjnych, esejów i artykółów przy współpracy wybitnych badaczy, takich jak Benjamin Barber, Noam Chomsky, Francis Fukuyama, Haun Saussy oraz Larry Wilkerson. Obecnie dyrektorem Instytutu jest Emanuel Pastreich, profesor na Uniwersytecie Kyung Hee w Seulu.

  Projekt celowy – projekt w wyniku którego powstaje nowy bądź zmodernizowany wyrób lub wdrożona nowoczesna technologia. Głównym celem programu jest stworzenie systemu umożliwiającego finansowanie badań naukowych, rozwinięcie zaplecza naukowo-badawczego oraz poszerzenie współpracy z podmiotami gospodarczymi. Projekty celowe kierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw. Program został uruchomiony w 2001 roku na wniosek ówczesnego Ministra Nauki i Informatyzacji (obecne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), a realizacja działań została powierzona organizacji pozarządowej.

  Dodano: 13.11.2010. 12:33  


  Najnowsze