• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kandydatura w konkursie Popularyzator Nauki 2011 - Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

  21.12.2011. 08:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Sekrety kryminalistyki, wiedza o uprawnieniach i obowiązkach służb mundurowych, przebieg procesów sądowych - to tylko niektóre aspekty prawa popularyzowane przez Wydział Prawa uniwersytetu w Białymstoku. Z inicjatywy wydziału odbywają się bezpłatne festiwale filmowe, otwarte wykłady wybitnych ekspertów, polityków i świadków ważnych wydarzeń. Nie bez znaczenia jest działalność społeczna jednostki, m.in. upowszechnianie wiedzy prawniczej wśród niezamożnej części społeczeństwa w studenckiej poradni prawnej, a nawet inicjatywy edukacyjne kierowane do... więźniów. Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku jest kandydatem - w kategorii Naukowiec/Instytucja naukowa - w VII edycji konkursu "Popularyzator Nauki", organizowanego przez serwis Nauka w Polsce PAP przy współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku jako samodzielna jednostka działa dopiero od 1990 roku. Powstał z przekształcenia Instytutu Prawa funkcjonującego wówczas w ramach Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Jego dziekanem jest prof. Leonard Etel.

   

  "Nasze wysiłki na rzecz popularyzowania nauki nie mają charakteru spektakularnych przedsięwzięć o ogólnopolskiej skali. To raczej systematyczna i konsekwentna +mrówcza praca+: wykorzystywanie każdego pretekstu i sposobności dla upowszechniania efektów naszych badań i dydaktyki oraz ich praktycznego wykorzystania. Staramy się ponadto budować i rozwijać relacje z podmiotami i osobami zaangażowanymi w stanowienie prawa, a przede wszystkim z tymi, którzy prawo stosują. Stawiamy sobie za cel upowszechnianie wiedzy o prawie, administracji, Unii Europejskiej i bezpieczeństwie narodowym w różnych środowiskach i wśród osób z różnych grup wiekowych" - tłumaczy specjalistka ds. promocji wydziału Katarzyna Dziedzik.

  W minionym roku akademickim odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne "Stalking - Czy możemy się przed tym bronić?" zorganizowane przez studentów ze stowarzyszenia ELSA Białystok. Zajęcia dla dzieci w ramach akcji "Wielkie prawa małych ludzi" prowadzili studenci z Koła Nauk Cywilistycznych. Studenci z Koła Naukowego Prawa Pracy byli autorami kampanii informacyjnej dla kobiet "Jej prawo". Na bezpłatnych otwartych seansach w ramach Studenckiej Nocy Filmowej przygotowanej przez studentów z ELSY. prezentowane były filmy poruszające problematykę wymiaru sprawiedliwości i prawno-etycznych dylematów współczesnych społeczeństw. Objazdowy Festiwal Filmowy "Watch Docs. Prawa człowieka w filmie" zorganizowano we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.

  Kilka tysięcy osób wzięło udział w pikniku militarnym Dzień Munduru 2011 zorganizowanym centrum Białegostoku przez Wydział Prawa UwB wspólnie ze Stowarzyszeniem Kreatywne Podlasie. Impreza popularyzowała wiedzę o służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ich uprawnieniach.

  W maju 2011 r. odbyły się Dni Wydziału Prawa. Mieszkańcy Białegostoku zostali zaproszeni na pokazy i prezentacje dotyczące kryminalistyki przygotowane we współpracy z policją i strażą graniczną. Działające na Wydziale Centrum Praktyk Sądowych przygotowało symulacje rozpraw sądowych z udziałem studentów. Tegoroczna symulacja pod hasłem "Trefne auto" dotyczyła sprawy cywilnej. W 2010 r. symulowano rozprawę w systemie common law z udziałem sędziów z Wood Green Crown Cort w Wielkiej Brytanii. W 2009 r. odbyła się natomiast symulacja rozprawy sądowej z udziałem sędzi Anny Marii Wesołowskiej. Dwie ostatnie imprezy miały miejsce w największej sali rozpraw Sądu Rejonowego; zgromadziły po ok. 300 widzów.

  Wydział przez cały rok organizował otwarte wykłady i spotkania z interesującymi ludźmi. Zorganizowano wystąpienia zastępcy szefa ABW Jacka Mąki, szefa CBA Pawła Wojtunika, prof. Isabel Marcus z Uniwersytetu Stanowego Nowego Jorku w Buffalo, prokuratora krajowego Andrzeja Seremeta, komendanta głównego Straży Granicznej gen. bryg. Leszka Elasa oraz Carla Wilkensa, świadka ludobójstwa w Rwandzie. W poprzednim roku akademickim z wykładami gościli m.in. Władysław Bartoszewski, Andrzej Olechowski, Radosław Sikorski i Jerzy Szmajdziński (który z potem zginął w katastrofie rządowego samolotu pod Smoleńskiem).

  Większość konferencji i seminariów naukowych jest organizowana z myślą o praktykach. Ich głównym celem jest pomoc w analizie, interpretowaniu i stosowaniu przepisów prawa. Do udziału w tych przedsięwzięciach zapraszani są przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, administracji, jednostek samorządu terytorialnego, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, samorządów prawniczych i organizacji pozarządowych. Często też konferencje i seminaria organizowane są we współpracy z praktykami - sędziami, pracownikami administracji.

  Wydział jest też organizatorem konferencji naukowych otwartych dla wszystkich zainteresowanych prezentowaną podczas nich tematyką. Taki charakter miały m.in.: międzynarodowa konferencja "Partnerstwo Wschodnie - Polska promotorem realnej integracji", międzynarodowa konferencja "Ewolucja konstytucjonalizmu w Państwach Grupy Wyszehradzkiej", cykl 7 międzynarodowych konferencji organizowanych od kilku lat przez tutejsze organizacje studenckie i doktoranckie.

  Z inicjatywy i przy merytorycznym wsparciu Wydziału Prawa UwB utworzono Centrum Dokumentacji Europejskiej w Bibliotece Głównej Uniwersytetu w Białymstoku. W jego zbiorach znajduje się aktualnie blisko 4 tys. woluminów, z których mogą korzystać wszyscy zainteresowani.

  Systematycznie ukazuje się Biuletyn Wydziału Prawa - dwumiesięcznik, w którym swoje teksty (większość to artykuły analizujące wybrane zagadnienia prawne - także od strony praktycznej) publikują głównie studenci i doktoranci. Biuletyn w formie elektronicznej jest ogólnie dostępny w internecie.

  Wydział koordynuje projekt "Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Należy on do grona tzw. klastrów wiedzy, opierających się na współpracy świata nauki i biznesu. Realizacja tego wieloletniego projektu ma przyczynić się z jednej strony do rozwoju przedsiębiorczości w regionie i konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw (poprzez transfer wiedzy z sektora nauki do sektora biznesu). Z drugiej - poszerza możliwości współpracy UwB z prywatnymi przedsiębiorstwami w zakresie organizacji praktyk i staży studenckich.

  Studenci Wydziału Prawa UwB angażują się w popularyzację nauki, m.in. organizując olimpiady i konkursy przedmiotowe: Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Prawa Konstytucyjnego, Finał XV Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego, Finał Ogólnopolskiej Olimpiady "System Prawa Unii Europejskiej", Olimpiadę Wiedzy o Świecie Antycznym.

  Od 3 lat Koło Prawa Zarządzania Funduszami Europejskimi realizuje projekt "Projektuj kreatywnie - działaj pozytywnie". Jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat pozyskiwania funduszy UE i zarządzania projektami, a także aktywizacja młodzieży szkolnej poprzez umożliwienie jej zrealizowania własnych kreatywnych i innowacyjnych projektów odpowiadających potrzebom ich otoczenia.

  Poza tym, wydział zatrudnił osobę, która z zakresie obowiązków ma także współpracę z mediami. Dzięki temu popularyzowanie efektów działań naukowych i dydaktycznych ma charakter systemowy.

  Jak podkreśla Katarzyna Dziedzik, wydział podejmuje inicjatywy, których nie można traktować jako popularyzowanie nauki w sposób bezpośredni, jednak działania te przyczyniają się do budowania atmosfery akceptacji i uznania dla instytucji nauki i środowiska naukowego.

  Taki charakter miały m.in. trzy edycje akcji "Książka dla więźnia" organizowanej przez studentów z Koła Naukowego Prawa Karnego i Kryminologii. Podczas ostatniej akcji udało się zebrać ok. 3 tysięcy woluminów (gł. beletrystyka, wydawnictwa popularnonaukowe, podręczniki do nauki języków obcych) dla bibliotek w aresztach śledczych i zakładach karnych na terenie województwa podlaskiego. Studenci pomagali powodzianom, a prawnicy uczestniczą w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych skierowanych do podlaskich przedsiębiorców.

  "Społecznej odpowiedzialności Wydziału dowodzi też działalność Studenckiej Poradni Prawnej uruchomionej w 1998 r. Jest to forma pomocy osom ubogim, których nie stać na skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej, wskutek czego często nie dochodzą one przysługujących im praw bądź też rozwiązanie ich problemu w urzędach lub sądzie trwa o wiele dłużej niż powinno" - dodaje Dziedzik.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ewa Monika Guzik-Makaruk (ur. 11 listopada 1971 w Jaworznie) – profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalistka w zakresie prawa karnego, medycznego prawa karnego, międzynarodowego prawa karnego. Prodziekan do spraw Nauki na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Członek wielu towarzystw naukowych m. in. Stowarzyszenia Popularyzacji Wiedzy Prawnej (pełni funkcję prezesa), Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, Societas Humboldtiana Polonorum. Towarzystwo Naukowe, Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Stanisława Batawii. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (WPiA UMK) – jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współtwórcą był polski prawnik, historyk prawa karnego Karol Koranyi. W latach 1964–1973 profesorem WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu był Kazimierz Kolańczyk, który przyczynił się do rewindykacji rozproszonego księgozbioru Wydziału Prawa. Katedra Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UMK we współpracy z Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” corocznie organizuje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Olimpiadę Wiedzy o Prawach Człowieka, ogólnopolską olimpiadę przedmiotową. Wydział posiada II kategorię jednostek naukowych. Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa (ang. The Rule of Law Institute) - organizacja pozarządowa utworzona przez polskich i amerykańskich prawników związanych z Wydziałem Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Powstała na przełomie 2001 i 2002 roku, w celu wspierania inicjatyw zmierzających do podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa, podnoszenia kwalifikacji zawodowych prawników, promowania prawa europejskiego i idei integracji europejskiej, działania na rzecz ochrony praw człowieka i reformy systemu edukacji prawniczej.

  Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem zawodów jest Katedra Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UMK we współpracy z Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”. Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady jest prof. zw. dr hab. Tadeusz Jasudowicz. Leonard Etel (ur. 1960) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa podatkowego i finansowego, od 2012 rektor Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005–2012 dziekan Wydziału Prawa UwB.

  Henryk Lewandowski (ur. 6 lipca 1933 w Lubrańczyku, zm. 8 września 2013) – polski specjalista w zakresie prawa pracy, prof. zw. dr hab., wieloletni nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w latach 1987–1990 dziekan tego wydziału. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego - utworzony został 1784 roku wraz z powstaniem Uniwersytetu Lwowskiego i działał jako polski ośrodek nauki prawa do drugiej wojny światowej. Od 1939 jest jednym z wydziałów w strukturze Uniwersytetu Lwowskiego Iwana Franki (przed 1939 Uniwersytetu Jana Kazimierza).

  Wydział Prawa Uniwersytetu Wileńskiego - jeden z wydziałów w strukturze Uniwersytetu Wileńskiego, dawniej Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (WPiA UO) - jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego powstały 1 października 2006 roku w wyniku przekształcenia dotychczasowego Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji w pełnoprawny wydział. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk prawnych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Krzysztof Zbigniew Krasowski (ur. 1955 w Gnieźnie) – polski prawnik, specjalista w zakresie historii państwa i prawa, prawa wyznaniowego oraz historii nauki prawa, adwokat. Absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (1978) i Wydziału Prawa i Administracji UAM (1979). Profesor tytularny nauk prawnych. Kierownik Katedry Historii Ustroju Państwa Wydziału Prawa i Administracji UAM. Od 2008 r. prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Członek kolegium redakcyjnego Czasopisma Prawno-Historycznego, rady naukowej Przeglądu Prawa Wyznaniowego, członek Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

  Instytut Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych - utworzona w 2007 roku jednostka naukowo - dydaktyczna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy Wydziale Prawa i Administracji; koncentruje kadry naukowe i jednostki wydziałowe (katedry) z przedmiotowego zakresu prawa międzynarodowego, dyplomacji i prawa dyplomatycznego oraz ustroju i prawa wspólnotowego Unii Europejskiej; w Instytucie kształceni są studenci Wydziału na kierunkach stosunki międzynarodowe oraz prawo i administracja w zakresie prawa międzynarodowego i wspólnotowego.

  Maria Szewczyk – polska prawniczka, profesor prawa karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Twórczyni i kierownik pierwszej w Polsce Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej przy Uniwersytecie Jagiellońskim, pełniła funkcje Prodziekana tegoż wydziału i kierownika Katedry Prawa Karnego UJ. Tomasz Giaro (ur. 1951 we Wrocławiu) – polski prawnik, specjalista w zakresie prawa rzymskiego, teorii, filozofii i historii prawa oraz prawa porównawczego. Uczeń Henryka Kupiszewskiego i Maxa Kasera, profesor nauk prawnych, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – jedna z dziesięciu podstawowych jednostek organizacyjnych na Uniwersytecie w Białymstoku (UwB). W roku akademickim 2011/2012 na wydziale studiowało 3537 studentów i 124 doktorantów. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji – jednostka naukowo-dydaktyczna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego będąca jednym z najstarszych wydziałów tejże Uczelni. Zajęcia na wydziale ruszyły razem z rozpoczęciem działalności samego uniwersytetu w 1918 roku.

  Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku - jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku. Jego siedziba znajduje się przy ul. Warszawskiej 63 w Białymstoku. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW) – jest trzecim co do liczby studentów (po WZ UW i WDiNP UW) i najstarszym wydziałem Uniwersytetu Warszawskiego. WPiA UW umożliwia kształcenie na kierunkach:

  Dodano: 21.12.2011. 08:04  


  Najnowsze