• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kobieta-naukowiec uhonorowana za unijne badania nad AIDS

  26.04.2013. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Od jakiegoś czasu liczba kobiet w nauce, technologii i innowacji utrzymuje się na niepokojąco niskim poziomie. Jednak wiele inicjatyw podejmowanych w całej Europie ma uporać się z tym brakiem równowagi, między innymi Medale Honorowe L'Oréal Portugalia dla Kobiet Nauki, którym została uhonorowana finansowana ze środków unijnych badaczka pracująca nad wirusem AIDS i jego opornością na leki antyretrowirusowe.

  Dr Ana Abecasis jest uczestnikiem projektu CHAIN (Sieć współpracy nad HIV i opornością na leki przeciw HIV), który jest dofinansowywany na kwotę 13 mln EUR (z czego wkład unijny wynosi 10 mln EUR). Nagroda została ufundowana w ramach partnerstwa L'Oréal Portugalia, Komisji Narodowej Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) oraz Fundacji Nauki i Technologii. Nagroda o wartości 20.000 EUR jest kierowana do młodych naukowców z stopniem doktora, w wieku poniżej 35 lat, którzy prowadzą prace w obszarze ochrony zdrowia i środowiska w Portugalii.

  Projekt CHAIN to szeroko zakrojone, zintegrowane podejście, ukierunkowane na zwalczanie nowych i istniejących oporności na leki przeciw HIV. Działania tej paneuropejskiej sieci nadzoru i badań podstawowych obejmują: monitorowanie rozwoju i ewolucji oporności, pogłębianie wiedzy o mechanizmach rozwoju oporności oraz opracowywanie udoskonalonych i nowych strategii ewaluacji, a także ograniczanie pojawiania się i przenoszenia lekooporności wirusa HIV.

  Dr Abecasis, która pracuje w Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT) przy Universidade Nova de Lisboa, przeanalizowała, w jaki sposób oporność HIV na leki antyretrowirusowe i mutacja wirusa prowadzą do oporności niektórych szczepów. Wniosek jest taki, że, z powodu oporności, potrzebne są bardziej toksyczne i kosztowne terapie. Ponadto dane pokazują, że około 8% chorych z rozpoznanym AIDS w Portugalii to nosiciele szczepów opornych na leki antyretrowirusowe.

  "Ta nagroda stanowi doskonały bodziec do kontynuowania badań, a także zwiększa widoczność naszych prac" - zauważa dr Abecasis. "Zespół CHAIN - kontynuuje dr Abecasis - zamierza dalej badać przenoszenie lekoopornych mutacji na nieleczone osoby zarażone HIV. W przyszłości chcielibyśmy poznać wzorce behawioralne powiązane z przenoszeniem lekooporności" - wyjaśnia uhonorowana medalem badaczka.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Oporność na antybiotyki – cecha części szczepów bakteryjnych, która umożliwia im przeciwstawianie się wpływowi antybiotyku. W zależności od pochodzenia, dzieli się ją na pierwotną (naturalna struktura bakterii uniemożliwiająca działanie leku) lub nabytą – na skutek nabycia genów oporności od innych bakterii lub spontanicznych mutacji. Częsta oporność wśród bakterii wiąże się z nieracjonalną antybiotykoterapią oraz zbyt dużym zużyciem tych leków w przemyśle spożywczym. HAART (ang. highly active antiretroviral therapy) – terapia antyretrowirusowa stosowana w przypadku zakażenia HIV, w której podstawową zasadą jest stosowanie mieszanki co najmniej trzech leków przeciwretrowirusowych w kombinacji zalecanej przez światowych ekspertów (schemat podstawowy: dwa nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy plus jeden nienukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy albo dwa nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy plus jeden inhibitor proteazy). Celem terapii jest długofalowe zahamowanie replikacji wirusa HIV. Wirusa HIV cechuje zdolność do szybkiego wytwarzania mutacji, prowadzących do oporności na stosowane leki antyretrowirusowe. Wobec czego monoterapia szybko staje się nieskuteczna – bardzo szybko zostają wyselekcjonowane zmutowane wirusy, które wskutek mutacji są oporne na stosowany lek. W przypadku pierwszego, skutecznego leku, zydowudyny, po około roku stosowania obserwowano pojawienie się populacji wirusa HIV opornego na ten lek i utratę skuteczności terapeutycznej tego preparatu. Stosując równocześnie trzy leki antyretrowirusowe zmniejsza się szansę, że w wyniku mutacji powstanie rodzina wirusów równocześnie oporna na trzy jednocześnie stosowane leki. Podobne podejście współcześnie stosuje się w terapii gruźlicy. Tu też obowiązuje terapia wielolekowa. Rezystancja dynamiczna (oporność przyrostowa) – oporność dla składowej zmiennej prądu w warunkach pracy małosygnałowej. W elemencie nieliniowym opisuje zmiany zachodzące w otoczeniu obranego punktu pracy.

  Transformator liniowy - transformator oddzielający galwanicznie część liniową toru telekomunikacyjnego od części stacyjnej, dopasowujący opornościowo urządzenie stacyjne do oporności toru oraz umożliwiający tworzenie torów pochodnych. Transformatory są nawijane na rdzeniach toroidalnych i zamykane w hermetycznych pudełkach blaszanych z uchwytami do mocowaniu na stojaku głowicowo-transformatorowym. Wykonywane są zwykle na następujące oporności: 800/800Ω, 800/1600Ω, 800/400Ω. Stan zaporowy – stan elementu półprzewodnikowego zawierającego złącze p-n, w którym oporność pomiędzy jego połączeniami wyjściowymi jest stosunkowo duża.

  Oporność na glikokortykosteroidy (oporność na kortyzol, zespół Chrousosa, ang.Chrousos syndrome, sporadic/familial glucocorticoid (Cortisol) resistance) – rzadka, uwarunkowana genetycznie choroba. Pierwszy przypadek opisał Vingerhoeds et al. w 1976 roku, tę samą rodzinę ponownie przebadali Chrousos i wsp. w 1982 roku. Spektrum objawów w oporności na glikokortykosteroidy jest szerokie, od przypadków praktycznie bezobjawowych do hiperandrogenizmu, niepłodności, męczliwości i (lub) nadciśnienia i (lub) zasadowicy hipokaliemicznej. Zależność bakterii od antybiotyku – rzadkie zjawisko, polegające na adaptacji drobnoustrojów do zmienionego środowiska, w którym obecny jest antybiotyk. Bakterie zależne od antybiotyku albo są naturalnie niewrażliwe na niego, albo wykształciły jeden z mechanizmów oporności.

  Efekt inokulum - zjawisko obniżenia skuteczności antybiotyków ze względu na zwiększoną liczbę (inokulum) bakterii. Oporność na antybiotyki (zwłaszcza beta-laktamy) często polega na wytwarzaniu enzymu inaktywującego lek, a zwiększona jego ilość jest przyczyną powstania tego efektu. Rezystancja (opór elektryczny, opór czynny, oporność, oporność czynna) – wielkość charakteryzująca relacje między napięciem a natężeniem prądu elektrycznego w obwodach prądu stałego. W obwodach prądu przemiennego rezystancją nazywa się część rzeczywistą zespolonej impedancji.

  Amantadyna – lek antywirusowy, stosowany w leczeniu i profilaktyce grypy typu A u dorosłych (zwłaszcza A2; nie działa na wirus grypy typu B). Działa przez hamowanie uwalniania materiału genetycznego wirusa z nukleokapsydu do komórki i dalsze etapy jego replikacji. Obecnie obserwuje się szybkie wytwarzanie oporności wirusów na ten lek.

  Oporność falowa (impedancja akustyczna) w akustyce to miara oporu, jaki stawia ośrodek, rozchodzącej się w nim fali dźwiękowej, jest szczególnym przypadkiem impedancji falowej. Określa ją wzór:

  Rifaksymina (ryfaksymina, L 105, ang. rifaximin, łac. rifaximinum) – organiczny związek chemiczny, antybiotyk należący do grupy rifamycyn, wchłaniający się w nieznacznym stopniu z przewodu pokarmowego, stosowany w leczeniu zakażeń jelitowych. Jego stosowanie wiąże się ze względnie niewielkimi działaniami ubocznymi i z niskim ryzykiem rozwinięcia oporności u bakterii. E-test (Etest, Epsilometer test) - gradientowo-dyfuzyjna metoda służąca do ustalenia najmniejszego stężenia antybiotyku hamującego wzrost drobnoustroju. Dzięki tej technice możliwe jest dokładne ustalenie stopnia oporności na dany lek i podawanie pacjentowi optymalnych dawek. Metoda ta jest stosunkowo droga i zarezerwowana wyłącznie do sytuacji, kiedy z antybiogramu wynika, że badany szczep jest oporny na wszystkie antybiotyki.

  Penicylinazy (EC 3.5.2) – grupa enzymów należących do beta-laktamaz, warunkujących oporność niektórych bakterii na naturalne penicyliny – benzylową oraz fenoksymetylową. Działa poprzez hydrolizę pierścienia beta-laktamowego.
  Według klasyfikacji Karen Bush, enzymy tej grupy należą do klasy 2a.

  Dodano: 26.04.2013. 16:49  


  Najnowsze