• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konkurs literacki o samorządzie

  02.06.2010. 19:47
  opublikowane przez: Przemysaw Szydzik

  "Historia.org.pl" i Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski ogłaszają konkurs literacki z okazji XX-lecia samorządu terytorialnego w Polsce. Wystarczy napisać pracę na jeden z czterech tematów związanych z samorządem terytorialnym. Autor najlepszej pracy dostanie netbooka - Asus Eee.

  Na konkurs można zgłaszać prace, których treść opowiada jednemu z poniższych tematów:

  Temat I: "Historia samorządu terytorialnego w Polsce"
  Temat II: "Czym dla mnie jest samorząd terytorialny?"
  Temat III: "Modele samorządów w UE na tle samorządu terytorialnego w Polsce"
  Temat IV: "Współpraca mediów regionalnych i lokalnych z samorządem terytorialnym w Małopolsce"

  Praca powinna mieć od 2 do 4 stron (Arial, 12 pkt, odstęp 1,5) i być wysłana w załączniku (.doc lub .odt) do e-maila na adres: [email protected] Temat e-maila powinien brzmieć: "Konkurs samorząd".

  Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do uczniów szkół, studentów oraz osób dorosłych. Przedstawicieli różnych środowisk, instytucji, uczelni, stowarzyszeń, związków etc.W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które ukończyły 15. rok życia. Na konkurs mogą być zgłaszane wyłącznie prace napisane w języku polskim nigdzie wcześniej publikowane. Nagrodą główną dla autora najlepsze pracy będzie netbook Asus Eee. Dla autorów prac, które zajęły drugie i trzecie miejsce przewidziano także atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu elektronicznego.

  Szczegóły uczestnictwa znajdują się w Regulaminie Konkursu dostępnego na stronach
  Organizatorów. Prace przyjmowane są do 25 czerwca 2010 roku.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych – jest niedochodowym stowarzyszeniem gmin i powiatów, w których funkcjonują młodzieżowe samorządy lokalne. Federacja wspiera działalność młodzieżowych samorządów lokalnych, które powstają od 1990 roku, tj. od chwili odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego. Ich celem jest partnerskie współuczestniczenie młodzieży w życiu społeczności lokalnej. Geneza samorządu terytorialnego – współczesny samorząd terytorialny nie jest kontynuacją samorządu terytorialnego okresu starożytności, czy średniowiecza; mimo takiego samego nazewnictwa. Samorząd miejski, czy lokalny był wówczas samorządem stanowym. Nie spełniał więc kryterium powszechności, nie obejmował wszystkich osób zamieszkujących daną jednostkę terytorialną, a jedynie wybraną grupę społeczną (np. mieszczan). O kształtowaniu się nowoczesnego samorządu terytorialnego można mówić dopiero od czasów Rewolucji Francuskiej i reform pruskich na początku XIX wieku. W tamtym czasie samorząd narodził się dzięki: Samorząd gminny: Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego w Polsce (art. 164 ust.1. Konstytucji RP). Rolę gminy szczegółowo określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

  Historia samorządu terytorialnego w Gryficach obejmuje okres kształtowania się lokalnych władz samorządowych w latach 1945-2000. Interpelacja radnego – przysługujący na mocy statutu danej jednostki samorządu terytorialnego indywidualny środek kontrolno-interwencyjny, za pomocą którego radny może domagać się od organu wykonawczego podjęcia określonych działań w sprawach jednostki samorządu terytorialnego, w tym w szczególności – udzielenia informacji na interesujący go temat, który jej dotyczy.

  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) – jest organem pomocniczym Rady Ministrów stanowiącym forum wypracowywania wspólnego stanowiska Rządu i samorządu terytorialnego. Stan Nowa Południowa Walia dzieli się na 152 obszary samorządu terytorialnego (local government areas). Zgodnie z australijskim prawem kwestie samorządów lokalnych znajdują się w gestii władz stanowych i to one decydują zarówno o podziale administracyjnym, jak i o kompetencjach samorządu.

  Samorząd gospodarczy – rodzaj samorządu, obejmujący grupę osób prowadzących działalność gospodarczą w określonej dziedzinie gospodarki (handlu, przemysłu, rolnictwa, rzemiosła itp.) . Rada Miasta Krakowa – samorządowy organ władzy uchwałodawczej w Krakowie, sprawujący także funkcje kontrolne, złożony z radnych pochodzących z wyboru, działający na podstawie przepisów o samorządzie gminnym oraz o samorządzie powiatowym.

  Sektor finansów publicznych - to zbiór państwowych i samorządowych osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, finansowanych głównie lub wyłącznie ze środków budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, wykonujących zadania na zasadach niekomercyjnych.

  Rada Miasta Lublin – samorządowy organ władzy uchwałodawczej w Lublinie, sprawujący także funkcje kontrolne, złożony z radnych pochodzących z wyboru, działający na podstawie przepisów o samorządzie gminnym oraz o samorządzie powiatowym.

  Zaingurował działalność 18 czerwca 1990 roku w oparciu o art. 76-83 Ustawy z dnia 8 marca 1990 "O Samorządzie Terytorialnym". Sejmik Warszawski funkcjonował dwie kadencje. W latach 1990 - 1998 stanowił reprezentację wspólną gmin województwa warszawskiego. W jego strukturze zawierało się Kolegium Odwoławcze oraz Zespół Komisji, w skład których wchodziły nawiązujące nazewnictwem do narodzin samorządu pod koniec XVIII wieku: Komisja Boni Ordinis, Komisja Brukowa, Komisja Skarbu oraz Komisja Spraw Publicznych. Reprezentanci Sejmiku Warszawskiego uczestniczyli w pracach Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego. Samorząd regionu w Izraelu - organ samorządowej władzy lokalnej, która zarządza różnorodnymi zespołami osad wiejskich położonych w danej okolicy.

  Samorząd Aptekarski – jedna z instytucji funkcjonujących w Polsce samorządów zawodowych. Reprezentacja zawodowych interesów farmaceutów składająca się z Naczelnej Izby Aptekarskiej i Okręgowych Izb Aptekarskich. Działa w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich. Młodzieżowa rada powiatu / gminy / miasta / dzielnicy – fakultatywny organ samorządu terytorialnego o charakterze konsultacyjnym.

  Stan Australia Południowa dzieli się na 69 obszarów samorządu lokalnego (Local Goverment Areas, LGAs). Prawo stanowe przewiduje istnienie tylko jednego szczebla samorządu terytorialnego. Samorządy używają różnych nazw: miasto (city lub town), gmina (rural city lub municipal council), region (regional council) lub dystrykt (district). Część używa tylko swoich nazw własnych i wówczas oficjalnie nazywane są radami (councils). Rozróżnienie to ma charakter głównie symboliczny, bowiem wszystkie samorządy sytuują się na tym samym szczeblu administracji i mają identyczne kompetencje, a ich granice nie mogą się pokrywać. Osobną grupę stanowią tzw. społeczności aborygeńskie (Aboriginal communities), których status został zrównany z samorządami lokalnymi. Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców – uprawnienie do przedkładania władzy samorządowej projektów uchwał. Podstawę prawną do wniesienia inicjatywy uchwałodawczej stanowi ustawa regulująca działanie danej jednostki samorządu terytorialnego oraz jej statut.

  Australijski stan Wiktoria dzieli się na 79 obszarów samorządu lokalnego (local government areas). Samorządy używają w swoich nazwach czterech różnych określeń: miasto (city), gmina wiejska (rural city), hrabstwo (shire) i okręg (borough). Niezależnie od używanych nazw, kompetencje wszystkich jednostek są identyczne, zaś ich granice nie mogą się pokrywać. Nie ma też między nimi jakiejkolwiek hierarchii. Wynika to z faktu, iż w Wiktorii występuje tylko jeden szczebel samorządu terytorialnego. Istnieje też kilka obszarów wyłączonych spod jurysdykcji jakiegokolwiek samorządu, głównie ze względu na swoje skrajnie niskie zaludnienie. Są one administrowane bezpośrednio przez władze stanowe.

  Dodano: 02.06.2010. 19:47  


  Najnowsze