• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Laureaci konkursu MSZ na najlepszą pracę magisterską

  28.06.2010. 11:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Piotr Graczyk i Tomasz Tokarski absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego zostali laureatami konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych obronioną w 2009 roku.  Obaj studenci UW zostali wyróżnieni ex aequo drugą nagrodą, w wysokości 2,8 tys. zł każda. Graczyk otrzymał nagrodę za pracę magisterską pt. "Strategiczne znaczenie Arktyki w perspektywie interesów państw regionu", a Tokarski za pracę pt. "Kształtowanie nowej roli międzynarodowej Rosji wobec tworzącego się systemu międzynarodowego".

  Nagrody wszystkim laureatom konkursu wręczył w piątek w Warszawie wiceminister spraw zagranicznych Jan Borkowski. Jak podkreślił, komitet nagrody postanowił nie przyznawać w tym roku pierwszej nagrody z uwagi na brak jednoznacznie wyróżniającej się pracy z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych.

  "Jesteśmy bardzo zainteresowani, by prace naukowe były wyraźnie związane z naszymi najważniejszymi priorytetami w polityce zagranicznej. Polska poszukuje trwałego i mocnego miejsca w stosunkach międzynarodowych. Jesteśmy w tej sprawie niezwykle aktywni i chcielibyśmy mieć poparcie w pracach naukowych" - powiedział Borkowski.

  Dodał, że konkurs MSZ na najlepszą pracę magisterską w dziedzinie stosunków międzynarodowych ma już ponad 20-letnią tradycję. "Chcielibyśmy przez ten konkurs promować zainteresowanie studentów bardzo praktycznymi tematami, które torują i będą torowały innym drogę do pracy w służbie zagranicznej oraz w instytucjach międzynarodowych. Niezwykle ważne jest, by młodzi Polacy mogli sięgać po stanowiska w instytucjach międzynarodowych i wspomagać także naszą służbę zagraniczną" - podkreślił wiceszef MSZ.

  Wśród pięciu osób, którym przyznano trzecie miejsce, znaleźli się: Piotr Krowicki (UW) - "Dyplomacja publiczna i branding narodowy w służbie pozytywnego wizerunku kraju. Casus Polski"; Natalia Łukaszewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - "Zwrot dzieł sztuki w świetle prawa międzynarodowego na przykładzie skargi Franza Heuera"; Michał Mielnik (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) - "Dostępność infrastruktury przesyłowej niezbędnej dla zaspokojenia długoterminowego popytu na gaz w Unii Europejskiej"; Cezary Redzik (UW) - "Wojna ze światowym terroryzmem jako produkt medialno-marketingowy" oraz Michał Węglarz (Uniwersytet Jagieloński) - "Rada Praw Człowieka ONZ". Nagroda za trzecie miejsce to 1,8 tys. zł.

  Komitet nagrody postanowił przyznać dwa wyróżnienia w formie upominków książkowych: Aleksandrze Puchcie (UW) za pracę magisterską pt. "Rola internetu w kształtowaniu wizerunku podmiotów międzynarodowych" oraz Mateuszowi Smoladze (UW) za pracę "Oficjalna Pomoc Rozwojowa jako narzędzie osiągania Milenijnych Celów Rozwoju". AGY

  PAP - Nauka w Polsce

  la/ mow/ yy/ bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Uczestnicy stosunków międzynarodowych – podmioty biorące udział w stosunkach międzynarodowych. Określenie to bywa używane zamiennie z terminami strony stosunków międzynarodowych oraz aktorzy stosunków międzynarodowych. Nie należy go natomiast mylić z pokrewnym, jednak nie w pełni tożsamym pojęciem podmiotów prawa międzynarodowego. Instytut Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych - utworzona w 2007 roku jednostka naukowo - dydaktyczna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy Wydziale Prawa i Administracji; koncentruje kadry naukowe i jednostki wydziałowe (katedry) z przedmiotowego zakresu prawa międzynarodowego, dyplomacji i prawa dyplomatycznego oraz ustroju i prawa wspólnotowego Unii Europejskiej; w Instytucie kształceni są studenci Wydziału na kierunkach stosunki międzynarodowe oraz prawo i administracja w zakresie prawa międzynarodowego i wspólnotowego. Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych - MGIMO (ros. Московский государственный институт международных отношений (Университет) Министерства иностранных дел Российской федерации - w skrócie МГИМО (у) МИД России lub МГИМО-Университет), jedna z najbardziej prestiżowych uczelni dyplomatycznych na świecie, kształcąca specjalistów z zakresu stosunków międzynarodowych. Instytut podlega Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rosji.

  Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) to państwowa jednostka organizacyjna powołana w obecnej formie ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. w celu prowadzenia działalności badawczej, analitycznej, szkoleniowej i archiwistycznej w zakresie spraw międzynarodowych. Dyrektora PISM powołuje Prezes Rady Ministrów na kadencje pięcioletnie. Bieżący nadzór nad pracą instytutu sprawuje minister spraw zagranicznych. Centrum Stosunków Międzynarodowych – niezależny, pozarządowy ośrodek zajmujący się polską polityką zagraniczną i najważniejszymi dla Polski problemami polityki międzynarodowej. Instytucja została założona przez ambasadora Janusza Reitera, który pełni funkcje prezesa. Podstawowym zadaniem Centrum jest doradztwo polityczne, stałe monitorowanie działań rządu w polityce zagranicznej oraz opisywanie aktualnej sytuacji międzynarodowej Polski. W tym celu przygotowuje raporty i analizy, organizuje konferencje i seminaria, publikuje artykuły i książki, prowadzi projekty badawcze i grupy robocze. W ciągu wieloletniej działalności Centrum Stosunków Międzynarodowych udało się stworzyć grono stałych współpracowników oraz zbudować forum dyskusji o polityce zagranicznej dla polityków, parlamentarzystów, urzędników państwowych i lokalnych, dziennikarzy, naukowców, studentów i przedstawicieli innych organizacji pozarządowych.

  Plagiat (łac. plagium - kradzież) - skopiowanie cudzej pracy/pomysłu (lub jej części) i przedstawienie pod własnym nazwiskiem. Splagiatowaną pracą może być np. obraz, grafika, fotografia, odkrycie, piosenka, wiersz, wynalazek, praca magisterska, praca doktorska, publikacja naukowa. W Polsce istnieje rozbudowany czarny rynek prac naukowych pisanych na zamówienie, w tym przez pracowników uczelni. Paweł Janusz Borkowski (ur. 1976) – polski politolog, europeista, absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

  Po raz pierwszy pojęcie to pojawiło się w 1965 roku w pracach Edmunda Gulliona, dziekana z Fletcher School of Law & Diplomacy na Tufts University. Publikacje z tego okresu stanowiły, że dyplomacja publiczna (ang. public diplomacy) zajmuje się wpływaniem postaw społecznych na kształtowanie się i realizację polityki zagranicznej, obejmując wymiar stosunków międzynarodowych wykraczający poza obszar tradycyjnej dyplomacji; kształtowanie przez rządy opinii publicznej w innych państwach; interakcję prywatnych interesów i grup w jednym państwie z podobnymi im w innym państwie; sprawozdawczość nt. spraw zagranicznych i ich wpływu na politykę; komunikację pomiędzy specjalistami od komunikacji, takimi jak dyplomaci i zagraniczni korespondenci; oraz proces międzynarodowej komunikacji. Wzmocniona współpraca – mechanizm pozwalający grupie co najmniej dziewięciu państw członkowskich Unii Europejskiej na pogłębienie współpracy w ramach kompetencji niewyłącznych Unii. Celem wzmocnionej współpracy jest "sprzyjanie realizacji celów Unii, ochrona jej interesów oraz wzmocnienie procesu jej integracji". Współpraca ma charakter otwarty - może w niej brać udział każde państwo członkowskie spełniające warunki określone w decyzji ustanawiającej współpracę oraz zobowiązujące się przestrzegać akty prawne już przyjęte w ramach tej współpracy. Współpraca nie może naruszać rynku wewnętrznego ani spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii, a także nie może wprowadzać dyskryminacji żadnego państwa członkowskiego w zakresie handlu ani naruszać zasad konkurencji.

  Cezary Zbierzchowski (ur. 3 maja 1975 roku w Sierpcu) - polski pisarz, autor opowiadań i nowel fantastycznych. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu (profil matematyczno-fizyczny) oraz Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (praca magisterska z zakresu antropologii kultury). Pracuje w Warszawie, w firmie finansowej.

  Reżim - we współczesnej teorii stosunków międzynarodowych oznacza pewien rodzaj instytucji, czyli powiązanych ze sobą norm, procedur i oczekiwań, regulujących całościowo pewien wyróżniony tematycznie obszar stosunków międzynarodowych (np. reżim prawa autorskiego czy międzynarodowego obrotu bananami). Reżimy wyznaczają ramy do działań aktorów i w danym obszarze problemowym tworzą określony porządek międzynarodowy.

  Akademia PISM - szkoła jest częścią Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Misją Akademii PISM jest rozwój zawodowy pracowników administracji publicznej oraz pracowników sektora prywatnego poprzez udział w szkoleniach, warsztatach oraz kursach z zakresu stosunków międzynarodowych i dyplomacji. Akademia PISM prowadzi Studium Polityki Zagranicznej(dziewięciomiesięczne szkolenie w trybie weekendowym), kursy z zakresu Protokołu Dyplomatycznego, specjalistyczne warsztaty w języku angielskim oraz inne szkolenia otwarte oraz na zamówienie. W Akademii wykładają: wysocy urzędnicy państwowi, dyplomaci, eksperci, dziennikarze i pracownicy nauki, którzy prowadząc zajęcia w formie wykładów i warsztatów. International Affairs - renomowane brytyjskie czasopismo naukowe z dziedziny stosunków międzynarodowych. Ukazuje się od 1924 roku, zaś jego redakcja jest częścią znanego ośrodka badawczego Chatham House. Wśród autorów tradycyjnie dominują badacze i praktycy stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej z krajów anglosaskich, ale na łamy zapraszani są także przedstawiciele innych kręgów kulturowych.

  Percepcja środowiska (otoczenia) międzynarodowego - to przede wszystkim postrzeganie przez elity i grupy rzadzące, media oraz społeczeństwo danego państwa innych uczestników stosunków międzynarodowych. Wynika to zarówno z tradycji historycznej, poziomu wykształcenia, kultury politycznej oraz dominujących w społeczeństwie ideologii, religii, poglądów oraz przekonań i świadomości politycznej. O ile czynniki te oparte są na racjonalnych podstawach i przesłankach, o tyle sprzyjają one racjonalnej ocenie rzeczywistego położenia międzynarodowego oraz kształtowaniu realistycznych postaw w łonie elit i społeczeństwa przy prowadzeniu polityki zagranicznej. Natomiast skłonność do emocji, zacietrzewienia prowadzi z reguły w większym lub mniejszym stopniu do utrwalania się zarówno wśród społeczeństwa stereotypów i uprzedzeń, które niekiedy mogą przyczynić się do powstania sytuacji i postaw, w których podejmowanie racjonalnych decyzji w polityce zagranicznej nie jest możliwe bądź znacznie utrudnione.

  Dodano: 28.06.2010. 11:19  


  Najnowsze