• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nagroda ERBN dla młodego naukowca badającego pospolite choroby

  16.12.2011. 18:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Młoda badaczka otrzymała od Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) grant o wartości 1,5 mln EUR dla początkujących naukowców w ramach wsparcia jej badań nad genetyką pospolitych chorób człowieka.

  Dr Eleftheria Zeggini z Wellcome Trust Sanger Institute w Wlk. Brytanii przeznaczy grant na prace nad identyfikacją podstawowych wariantów genetycznych, które przyczyniają się do chorób człowieka oraz na opracowanie nowych i udoskonalonych narzędzi, by pomóc naukowcom w ich opanowywaniu. "To wielki zaszczyt otrzymać taką nagrodę, która zintensyfikuje nasze prace badawcze nad genetyką złożonych cech człowieka" - mówi dr Zeggini.

  Wraz ze swoim zespołem młody naukowiec przeprowadzi szeroko zakrojone badania w celu przestudiowania architektury genetycznej złożonych fenotypów - termin opisujący zauważalne atrybuty lub cechy organizmów. Jej badania skoncentrują się początkowo na fenotypach sercowo-metabolicznych i mięśniowo-szkieletowych. Tego typu podejście umożliwi naukowcom identyfikację problemów genetycznych i zajęcie się nimi poprzez opracowywanie, ewaluację i przedstawianie strategii analitycznych.

  Program grantów ERBN dla początkujących naukowców ma na celu zapewnienie wsparcia dobrze zapowiadającym się kierownikom projektów badawczych, którzy są na etapie tworzenia lub konsolidowania zespołu badawczego w celu przeprowadzenia niezależnych badań naukowych w Europie. Celem ERBN jest zachęcanie do prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych w Europie poprzez finansowanie oparte na konkurencji i wspieranie pionierskich badań inicjowanych przez naukowców we wszystkich dyscyplinach naukowych na podstawie ich doskonałości naukowej.

  Dr Zeggini przeprowadzi daleko idące badania asocjacyjne nowej generacji z wykorzystaniem danych o sekwencji całego genomu i unikatowych cech izolatów w populacji, w których częstotliwość rzadkich alleli może być wyższa, co ułatwia ich wykrywanie.

  Głównym celem prac dr Zeggini jest dostarczenie substratu do opracowania metody analitycznej oraz identyfikacja solidnych, nowych asocjacji o złożonych cechach powiązanych z chorobami.

  "Ogromnie się cieszę, że dr Zeggini i jej prace zyskały uznanie w postaci tego grantu. Zasadnicze znaczenie dla przyszłości badań naukowych ma wspieranie przez nas nowych talentów i zapewnianie im możliwości rozwoju" - komentuje profesor Mike Stratton, dyrektor Wellcome Trust Sanger Institute. "Program Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych to doskonały model dla europejskich badań naukowych."

  Do funduszu grantów ERBN dla początkujących naukowców, którego całkowita wartość wynosi 670 mln EUR, wpłynęło ponad 4.080 wniosków o grant ERBN dla początkujących naukowców. Spośród tych wniosków jedynie 12% zostało rozpatrzonych pozytywnie - wynik, który sprawia, że sukces dr Zeggini stanowi jeszcze większe osiągnięcie.

  W tym roku liczba wniosków zwiększyła się o 42% w porównaniu z rokiem 2010. Średni wiek wybranych naukowców wyniósł 37 lat, a kobiety stanowiły 21% wnioskodawców. W tej ostatniej rundzie 35% wybranych projektów dotyczyło nauk przyrodniczych.

  ERBN, powołana w 2007 r. jako element Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE, była pierwszą paneuropejską instytucją finansująca pionierskie badania naukowe.

  Łączny budżet przyznany ERBN na lata 2007 - 2013 wynosi 7,5 mld EUR, co stanowi 15% całego budżetu 7PR. Do czasu zakończenia 7PR w 2013 r. ERBN przyzna około 5.000 grantów. Pośród grantobiorców znajduje się 3 laureatów Nagrody Nobla i 3 zdobywców Medalu Fieldsa.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Metodologia badań pedagogicznych jest to nauka o metodach i działalności naukowej w pedagogice obejmującej sposoby przygotowania i prowadzenia badań naukowych na gruncie pedagogiki oraz opracowania ich wyników, budowy systemów naukowych oraz utrwalenie w mowie i w piśmie osiągnięć pedagogiki naukowej. Ze względu na zakres stosowania wyróżnia się metodologię ogólną, która zajmuje się ogólnymi problemami metod i systemów naukowych oraz metodologię szczegółową badającą metody i systemy wybranych nauk np.: pedagogicznych. Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych.

  Polskie Towarzystwo Religioznawcze (PTR) - założona w 1958 roku organizacja skupiająca polskich naukowców zajmujących się religioznawstwem i naukami pokrewnymi. Podstawowym celem stowarzyszenia jest szerzenie i pogłębianie wiedzy w dziedzinie religioznawstwa. Towarzystwo swoją działalność finansuje ze składek członkowskich oraz pomocy finansowej Komitetu Badań Naukowych na działalność wydawniczą i konferencyjną. Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa albo analiza krytyczna jako metoda badań naukowych jest stosowana do prac naukowych i badań innych naukowców. Jest metodą stosowaną powszechnie w nauce. Powstają dzięki niej publikacje oparte nie na badaniach własnych, lecz na pracach i badaniach cudzych.

  Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane. Raport naukowo-techniczny - dokument opisujący postęp lub rezultaty badań naukowych lub technicznych albo przegląd badań naukowych lub technicznych. Raporty naukowe lub techniczne nie są zazwyczaj recenzowane i często są przygotowane dla sponsora badań naukowych lub technicznych.

  Badania eksperymentalne – obok badań obserwacyjnych należą do podstawowych lub stosowanych badań naukowych, których celem jest ustalenie związków między badaną interwencją kliniczną a miarami ilościowymi, wybranymi do opisu próby badanej (najczęściej ocena skuteczności i bezpieczeństwa badanej interwencji). Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (PTG) – organizacja propagująca osiągnięcia naukowe z zakresu badań środowiska glebowego oraz stymulująca rozwój gleboznawstwa, chemii rolnej i mikrobiologii rolniczej. Jej celem są również starania przyczyniające się do ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami. Towarzystwo realizuje swoje zadania poprzez organizowanie zjazdów i konferencji naukowych, zacieśnianie współpracy międzynarodowej, prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej oraz inicjowanie badań naukowych i współdziałanie w ich prowadzeniu.

  Towarzystwo Badań Naukowych Sigma Xi (Sigma Xi: The Scientific Research Society) – międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, założone w 1886 w Cornell University, dla uhonorowania najwybitniejszych przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych i zainicjowania współpracy pomiędzy nimi. Celem towarzystwa jest wspieranie i promocja oryginalnej pracy naukowej. W tym celu Sigma Xi wydaje magazyn American Scientist, przyznaje granty naukowe wyróżniającym się studentom i sponsoruje różne programy wspierające etykę w badaniach, w nauce i w edukacji, a także współpracę międzynarodową. Duży nacisk kładzie też na badania interdyscyplinarne, współpracę nauki z przemysłem oraz rozwój laboratoriów rządowych.

  Sampling, sampling probabilistyczny – w archeologii, jedna z technik prowadzenia badań powierzchniowych. Przedmiotem badań są fragmenty interesującego nas rejonu na których prowadzi się szczegółowe badania. W przypadku kiedy zachodzi konieczność szybkiego przeprowadzenia badań i równocześnie brakuje środków finansowych lub czasu, archeolodzy decydują się na zastosowanie tego rodzaju badań.

  Science Commons (SC) - project Creative Commons mający na celu przyspieszenie i ułatwienie badań naukowych. Jego celem jest identyfikacja i usunięcie przeszkód prawnych oraz organizacyjnych utrudniających wymianę informacji i wprowadzenie danych do obiegu naukowego. COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

  Dodano: 16.12.2011. 18:17  


  Najnowsze