• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Narodowe Centrum Nauki przeznaczy 150 mln zł dla polskich badaczy

  03.07.2013. 12:28
  opublikowane przez: Redakcja

  Narodowe Centrum Nauki 209 wniosków na łączną kwotę ponad 150 mln zł w konkursach MAESTRO 4, HARMONIA 4, ETIUDA 1 i FUGA 2.

  W konkursie MAESTRO 4 o pieniądze ubiegało się 161 doświadczonych naukowców. Eksperci NCN zakwalifikowali do finansowania 26 najlepszych projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych. Na ważne dla rozwoju nauki badania NCN przeznaczyło w sumie ponad 65 mln zł. Najwyższe finansowanie w tym konkursie – 3 mln zł, otrzymał prof. Edward Nęcka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zespół pod kierownictwem profesora z wydziału Filozoficznego UJ będzie badał proces samokontroli człowieka, zachodzący na trzech poziomach analizy: behawioralnym, poznawczym i neuronalnym.

  Z kolei w konkursie HARMONIA 4 o finansowanie mogli starać się badacze realizujący projekty we współpracy międzynarodowej. Spośród 320 zgłoszonych wniosków NCN przyznało finansowanie 68 projektom o łącznej wartości ponad 58 mln zł. Projekt pod kierownictwem prof. Barbary Wosiek z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN otrzymał najwyższe finansowanie. Za ponad 6 mln zł zespół będzie realizować projekt w ramach eksperymentu ATLAS prowadzonego na Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC). ATLAS jest jednym z sześciu detektorów w akceleratorze cząstek w ośrodku CERN w Genewie.

  Polscy naukowcy działają aktywnie na arenie międzynarodowej. Dzięki rozstrzygniętemu już po raz czwarty konkursowi HARMONIA nasi najlepsi badacze mogą prowadzić projekty naukowe korzystając z doświadczeń kolegów z zagranicy i najlepszych urządzeń badawczych, takich jak Wielki Zderzacz Hadronów – podkreśla Andrzej Jajszczyk, dyrektor Centrum.

  Centrum po raz pierwszy rozstrzygnęło konkurs ETIUDA 1 na stypendia doktorskie. Stypendia na czas przygotowywania rozprawy doktorskiej otrzyma 100 badaczy, Centrum przyznało w sumie ponad 8 mln zł. Jednym z podstawowych warunków otrzymania stypendium było zaplanowanie przez wnioskodawcę trwającego od 3 do 6 miesięcy stażu w zagranicznym ośrodku naukowym. Laureaci mają już otwarty przewód doktorski i muszą obronić pracę doktorską najpóźniej w ciągu roku po zakończeniu pobierania stypendium.

  W konkursie FUGA 2 na staże podoktorskie złożono 177 wniosków o finansowanie. NCN przekaże badaczom w sumie ponad 21 mln zł, z czego najwięcej, bo aż 9 mln zł trafi w ręce humanistów. Chcemy wspierać mobilność kadry naukowej w Polsce oraz zwiększać kompetencje badaczy przez ich udział w zespołach naukowych w rożnych częściach kraju. Wyłonieni w konkursie stażyści otrzymali znaczne środki na prowadzenie badań, z których mogą korzystać w sposób niezwykle elastyczny – zaznacza prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady NCN. 49 laureatów konkursu będzie odbywać staż poza województwem dotychczasowego zamieszkania lub zatrudnienia.

  źródło: Narodowe Centrum Nauki


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Projekt celowy – projekt w wyniku którego powstaje nowy bądź zmodernizowany wyrób lub wdrożona nowoczesna technologia. Głównym celem programu jest stworzenie systemu umożliwiającego finansowanie badań naukowych, rozwinięcie zaplecza naukowo-badawczego oraz poszerzenie współpracy z podmiotami gospodarczymi. Projekty celowe kierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw. Program został uruchomiony w 2001 roku na wniosek ówczesnego Ministra Nauki i Informatyzacji (obecne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), a realizacja działań została powierzona organizacji pozarządowej. Saksoński Dzień Europy Środkowej i Wschodniej (niem. Sächsischer Mittel- und Osteuropatag) został zainicjowany w 2004 r. przez Centrum Kompetencyjne do spraw Europy Środkowej i Wschodniej w Lipsku (Kompetenzzentrum Mittel- und Osteuropa Leipzig e.V., KOMOEL) pod kierownictwem prof. dr Stefana Troebsta, którego celem było stworzenie sieci saksońskich ośrodków badawczych i naukowych, jak również partnerów z Europy Środkowej i Wschodniej. Zamiarem lipskiego centrum KOMOEL jest promowanie badań naukowych związanych z Europą Wschodnią prowadzonych na uczelniach wyższych, jak i w pozauniwersyteckich ośrodkach badawczych oraz wspomaganie współpracy przedsiębiorstw i organizacji kulturalnych z Europą Środkową i Wschodnią. Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana – instytut naukowy istniejący w latach 1982 - 2011 zajmujący się badaniami z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i fizyka jądrowa, fizyka plazmy gorącej, itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i produkcją odpowiednich urządzeń dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym zwłaszcza medycyny. Po włączeniu w jego skład Instytutu Energii Atomowej POLATOM nadano mu nazwę Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

  Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.

  Centrum Badań Wschodnich - powołana 24 stycznia 2008 roku w Olsztynie placówka naukowa, która ma za zadanie zajmować się m.in. doradzaniem samorządowi województwa w kontaktach polsko-rosyjsko-litewskich. Centrum funkcjonuje przy istniejącym od lat w Olsztynie Ośrodku Badań Naukowych. W skład Rady Programowej Centrum weszli naukowcy z Olsztyna, Warszawy, Wrocławia, Krakowa, a także Wilna. Posiedzenia ścisłego zespołu CBW, w skład którego wchodzą naukowcy i pracownicy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego mają się odbywać co tydzień, natomiast Rada Programowa, w zależności od potrzeb, ma się spotykać raz-dwa razy w roku.

  Mirosław Kofta (ur. 3 stycznia 1945) – psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (kierownik Katedry Psychologii Osobowości) i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, członek zespołu Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, kierownik Ośrodka Badań Psychologicznych Instytutu Studiów Społecznych UW. Zasiada w Radzie Narodowego Centrum Nauki, Radzie Naukowej Instytutu Psychologii PAN, jest członkiem Komitetu Psychologii PAN Polskiej Akademii Nauk. Brat Jonasza Kofty (poety), mąż Krystyny Kofty (pisarki). Fundacja im. Aleksandra von Humboldta (niem. Alexander-von-Humboldt-Stiftung) – niemiecka instytucja, której celem jest wspieranie międzynarodowej współpracy między naukowcami. Finansuje ona stypendia umożliwiające prowadzenie działalności naukowej w Niemczech ponad 1800 naukowcom z całego świata rocznie.

  COP Trenczyn - siatkarski męski klub sportowy z Trenczyna działający od 1995 roku przy Centrum olympijskej prípravy. Za finansowanie klubu poza sponsorami odpowiedzialne są Ministerstwo Edukacji, Nauki, Badań i Sportu, Słowacki Komitet Olimpijski oraz Słowacką Federację Piłki Siatkowej. Obecnie sponsorem tytularnym klubu jest przedsiębiorstwo ATC.

  Dodano: 03.07.2013. 12:28  


  Najnowsze