• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy z Imperial College otrzymują granty ERBN dla doświadczonych naukowców

  12.05.2010. 21:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy z Imperial College w Londynie, Wlk. Brytania, otrzymali granty dla doświadczonych naukowców od Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) na łączną kwotę ponad 7,5 mln EUR. Prestiżowe stypendia naukowe zostaną wykorzystane przez profesora Tima Coulsona, dr Serafima Kalliadasisa, profesora Russella Cowburna i profesora Simona Donaldsona na prowadzenie pionierskich badań w zakresie fizyki, matematyki, biologii i inżynierii.

  Profesor Coulson opracuje i przetestuje nową teorię, która pomoże przewidywać wpływ zmian środowiskowych na naturalne populacje. "Interesuję się tą dziedziną, ponieważ stawia wysokie wymagania, ponieważ to nauka wymagająca szerszej perspektywy, jak również z powodu jej nieco kontrowersyjnego charakteru" - mówi. "Sądzę, iż nieodzownym jest poddanie w wątpliwość istniejących paradygmatów, kiedy ewidentnie nie są one w stanie odpowiedzieć na konkretne pytanie. Na zakończenie prac finansowanych z grantów ufam, że będę mieć większą niż mam w tej chwili wiedzę na temat środowiska naturalnego. Pogłębianie wiedzy pobudza moją motywację. Obecnie nie mamy dobrych przeczuć, co do sposobu w jaki populacje zareagują na zmiany środowiskowe, a ja chciałbym zyskać głębszy wgląd w te skutki" - dodaje.

  Dr Kalliadasis pracuje nad modelami matematycznymi, które opisują sposób, w jaki zachowują się płyny, kiedy wchodzą w kontakt z innymi płynami lub powierzchniami stałymi. "Sposób zachowania się płynów między fazami i wchodzenia w interakcje ze stałymi granicami jest niezwykle złożony" - wyjaśnia. "Zrozumienie go wymaga synergicznego podejścia opartego na zrównoważonym połączeniu teorii i obliczeń na styku matematyki stosowanej, dynamiki płynów, fizyki chemicznej i procesów stochastycznych, którego nigdy wcześniej nie zastosowano w tej dziedzinie."

  Modele dr Kalliadasisa umożliwią mu analizę "międzyfazowych przepływów" na wielu szczeblach - od skali mikroskopowej po wielką. Oczekuje się, że jego odkrycia znajdą zastosowanie w kilku dziedzinach nauki i technologii, w tym w badaniu prądów grawitacyjnych pod wodą i w wypływach lawy, w procesach przenoszenia ciepła i transportu materiałów sypkich oraz w wielu przedsięwzięciach inżynieryjnych.

  "W ostatecznym rozrachunku mamy nadzieję, że nasze modele staną się znaczną pomocą dla naukowców i inżynierów pracujących nad sterowaniem i optymalizowaniem procesów i urządzeń, począwszy od mikroautomatyki strumieniowej, która zajmuje się płynami ograniczonymi do przestrzeni w skali mikrometrycznej po parametry biologiczne związane na przykład z mikrodrukowaniem i kierowaniem biologicznych populacji komórek wzdłuż wypukłości cieczy" - stwierdza dr Kalliadasis.

  Profesor Russell Cowburn przeznaczy grant na badanie spintroniki (nauki o wykorzystywaniu spinu elektronów do przechowywania, przetwarzania i otrzymywania informacji) w celu opracowania nowych mikroukładów, które mogą przechowywać tysiące razy więcej danych niż jest to obecnie możliwe. Dane są przechowywane w aktywnych elementach mikroukładów, które znajdują się na powierzchni chipów krzemowych, natomiast nowe chipy będą zawierać wiele aktywnych elementów ułożonych jedne na drugich.

  "Podchodzę do tego grantu z ogromnym entuzjazmem, ponieważ dzięki niemu przechodzimy od badań nad nowym rodzajem fizyki podstawowej do ewentualnej komercjalizacji produktu końcowego. Zasadniczo zaczynamy od fizyki, która jeszcze nie została odkryta, a kończymy na czymś, co może zostać wykorzystane w iPodzie" - mówi profesor Cowburn.

  Profesor Donaldson bada złożone problemy matematyczne powiązane z teorią ciągów (teorią fizyki cząstek, która mówi, że subatomowe cząstki mają jednowymiarowe ciągi) i einsteinowską teorią względności. Przyznany grant zostanie również wykorzystany do wparcia prac dwóch doktorantów i dwóch doktorów. Profesor wykorzysta liczby zespolone w równaniach algebraicznych do opisu wysoko-wymiarowych kształtów (tak jak można opisać koło za pomocą równania) i stawi czoła równaniom, których rozwiązania umykały matematykom przez dziesięciolecia.

  "Ufam, że grant pomoże mi dowieść, że istnieją rozwiązania tych częściowych równań różniczkowych" - stwierdza. "Grant pozwoli uczynić nawet więcej, bowiem umożliwi nam przyciągnięcie bystrych młodych ludzi, by szkolić się i pracować wraz z nami w Imperial College. Mamy nadzieję, że wzbudzimy zainteresowanie najlepszych młodych matematyków na całym świecie."

  Pionierski komponent Siódmego Programu Ramowego (7PR) - ERBN - finansowany z programu szczegółowego "Pomysły", dysponuje budżetem 7,5 mld EUR do roku 2013. Ma na celu wspieranie i zachęcanie "najlepszych, kreatywnych naukowców, uczonych i inżynierów wszystkich narodowości ze wszystkich dziedzin naukowych" do pracy w instytucjach europejskich. Granty dla doświadczonych naukowców wspierają najlepszych, starszych naukowców, podczas gdy młodsi, kształtujący się liderzy naukowi mogą otrzymać granty dla początkujących naukowców. Od swego powstania w 2007 r. ERBN sfinansowała ponad 900 projektów.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (ang. European Union Contest for Young Scientists, w skrócie EUCYS) jest organizowany przez Komisję Europejską od 1989 roku. Obecnie jest częścią Programu Doskonalenia Badawczego Potencjału Ludzkiego (IHP) w ramach VI Programu Ramowego. Ocenia się, że w Konkursie uczestniczy co roku ponad 30 tysięcy młodych naukowców. Nauki stosowane – część zgromadzonej wiedzy, która umożliwia rozwiązywanie określonych rzeczywistych problemów albo część działalności naukowej, która jest podejmowana w celu rozwiązania tych problemów. Tak zdefiniowana „nauka stosowana” spełnia treściowe i metodologiczne wymagania stawiane „nauce”. Podział wszystkich nauk na podstawowe i stosowane jest dyskusyjny, ponieważ wszystkie badania naukowe zwykle przynoszą korzyści, a badania podejmowane w celu rozwiązania istniejących problemów często wymagają wzbogacenia wiedzy podstawowej.

  Imperial College London (właśc. The Imperial College of Science, Technology and Medicine) jest publicznym uniwersytetem położonym w Londynie. Specjalizuje się w badaniach oraz kształceniu w dziedzinie nauki, inżynierii oraz medycyny. Imperial College był częścią Uniwersytetu Londyńskiego do roku 2007, kiedy to uzyskał pełną niezależność, z okazji stulecia swego istnienia. Na Imperial College kształci się około 13 500 studentów, a kadra akademicka liczy ponad 3300 osób. Inżynieria przemysłowa (ang. Industrial engineering) – dziedzina techniki, która zajmuje się przemysłem i teorią zarządzania. Rozwój inżynierii przemysłowej i jej konsolidacja z zarządzaniem jako jeden przedmiot nastąpił równocześnie z procesem modernizacji, która rozpoczęła się w następstwie rewolucji przemysłowej. Rozwój ten wynikał z potrzeby znalezienia rozwiązań dla problemów, które pojawiły się w organizacjach, i z potrzeby rozwoju nowych metod badawczych, które miały na celu zwiększenie efektywności produkcji i obniżenie kosztów produkcji i eksploatacji. Metody tych badań oparte są na modelach matematycznych i naukowych. Wraz z rozwojem industrializacji i tworzeniem organizacji zajmujących się świadczeniem usług, nie tylko rozszerzyło się pole sektora produkcyjnego, ale także przemysł. Inżynieria przemysłowa dostarcza rozwiązania dobrze pasujące do zamieniających się procesów produkcyjnych w obszarze zarządzania usługami i umożliwia poprawę procesów organizacyjnych, co znajduje odzwierciedlenie w oszczędnościach w kosztach operacyjnych, a tym samym zwiększa rentowność organizacji.

  Fizyka płynów to dziedzina fizyki zajmująca się badaniem ruchliwości płynów oraz skutkami ruchów płynów, rozpatrując je głównie w skali mikroskopowej w celu uzupełnienia opisu makroskopowego. Analizując zachowanie pojedynczych cząsteczek stara się przewidzieć potencjalne zachowanie płynów oraz wyjaśnić zjawiska związane z płynami. Projekt Steve – lista naukowców o imieniu Stephen lub pochodnym (np. Stephanie, Stefan, Esteban itd.), którzy popierają teorię ewolucji. Została stworzona przez National Center for Science Education jako parodia kreacjonistycznych usiłowań tworzenia list naukowców, którzy "wątpią w teorię ewolucji", takich jak: Answers in Genesis – lista naukowców przyjmujących biblijne wyjaśnienie stworzenia według Księgi Rodzaju; czy A Scientific Dissent From Darwinism. Projekt żartuje i parodiuje takie przedsięwzięcia, gdyż, jak oświadczyła organizacja: Nie chcemy zwodzić opinii publicznej i skłaniać jej ku myśleniu, że problemy naukowe są rozstrzygane przez to, kto ma dłuższą listę naukowców!.

  Operacjonizm - ruch w filozofii nauki, którego tezy zostały sformułowane i były bronione przez Bridgmana. Wyrósł na gruncie tego, co było traktowane jako praktyka i poglądy fizyków w tym mniej więcej czasie, gdy tworzyła się teoria względności i mechanika kwantowa. Podobnie jak pozytywizm "logiczny, operacjonizm kładzie nacisk na ścisły związek z eksperymentem jako rzeczą konieczną do obiektywnych rozważań, ale skupia się raczej na pojęciach niż na zdaniach, szukając dla nich zabezpieczenia przed bezsensownością przez definiowanie ich przez odwołanie się wyłącznie do precyzyjnie zdefiniowanych operacji eksperymentalnych. Na przykład „długość stołu" można potraktować jako liczbę wskazującą, ile razy ustalony pręt mierniczy należy przykładać do krawędzi stołu - od początku do końca tej krawędzi. Jeśli istnieje więcej niż jeden sposób mierzenia długości, na przykład czas, w którym światło biegnie od początku do końca krawędzi stołu i wraca, to istnieje więcej pojęć „długości". Ponadto pytania, na które nie można odpowiedzieć w sposób rozstrzygający przez odwołanie się do operacji, są eliminowane z nauki, takie na przykład jak: „Czy wszystko w świecie jest dwa razy większe w nocy niż w dzień?" Z uwagi na to, że było to radykalne odejście współczesnej fizyki od uświęconych idei, takich jak geometria euklidesowa, nie jest trudno wyjaśnić, dlaczego Bridgman próbował oczyszczać pojęcia fizyczne operacyjnie, tak aby uniknąć dalszych przeszkód w rozwoju fizyki. Towarzystwo Badań Naukowych Sigma Xi (Sigma Xi: The Scientific Research Society) – międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, założone w 1886 w Cornell University, dla uhonorowania najwybitniejszych przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych i zainicjowania współpracy pomiędzy nimi. Celem towarzystwa jest wspieranie i promocja oryginalnej pracy naukowej. W tym celu Sigma Xi wydaje magazyn American Scientist, przyznaje granty naukowe wyróżniającym się studentom i sponsoruje różne programy wspierające etykę w badaniach, w nauce i w edukacji, a także współpracę międzynarodową. Duży nacisk kładzie też na badania interdyscyplinarne, współpracę nauki z przemysłem oraz rozwój laboratoriów rządowych.

  Noc Naukowców, Europejska Noc Naukowców (ang. European Researchers Night) – cykliczna od 2005 r., coroczna impreza popularnonaukowa finansowana z budżetu Unii Europejskiej. Noc Naukowców zainicjowana została w 2005 roku przez Komisję Europejską, odbywa się zawsze w ostatni piątek września, równocześnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

  Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane.

  World Values Survey - projekt badawczy o zasięgu globalnym, którego głównym przedmiotem zainteresowania są wartości i przekonania, ich zmiany zachodzące w czasie i wpływ, jaki wywierają na życie społeczne i polityczne. Badania prowadzone są przez sieć naukowców działających na całym świecie, która od 1981 r. przeprowadziła szereg badań w niemal 100 krajach. Obecnie World Values Survey pozostaje głównym źródłem danych empirycznych na temat postaw, w tym wyznawanych wartości i przekonań, blisko 90% światowej populacji. William M. Gray (ur. 1929) jest emerytowanym profesorem fizyki atmosfery w Uniwersytecie Stanowym Kolorado (ang. Colorado State University) w Fort Collins, Kolorado. Zajmuje się powstawaniem, rozwojem i sezonalną prognozą cyklonów tropikalnych (m.in. prognozą liczby nazwanych cyklonów tropikalnych, ilością huraganów) opartą na kilkunastu elementach klimatologicznych (np. zjawisko El Niño i La Niña, przewidywane ciśnienie atmosferyczne i temperatura oceanu). Profesor Gray był promotorem ponad 70 prac doktorskich i magisterskich oraz nauczycielem wielu wybitnych naukowców z tej dziedziny wiedzy.

  Równanie Burgersa jest to jedno z fundamentalnych równań różniczkowych cząstkowych mechaniki płynów. Występuje w wielu dziedzinach matematyki i fizyki, np. w modelach dynamiki gazów i ruchu ulicznego. Nazwa równania upamiętnia holenderskiego fizyka Johannesa Martinusa Burgersa (1895-1981), który jako pierwszy badał to równanie. Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego (IMI UO) - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Dzieli się na 2 katedr, 5 zakładów i 1 pracownie naukowe. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z ogólnymi systemami algebraicznymi, logiką matematyczną, zastosowaniem matematyki w fizyce i naukach technicznych, topologią ogólną, informatyką teoretyczną, teorią procesów stochastycznych, teorią grafów oraz zastosowaniem informatyki. Instytut oferuje studia na kierunkach matematyka, informatyka. Aktualnie na instytucie kształci się studentów w trybie dziennym i zaocznym. Jego kadrę naukową tworzy 41 pracowników: 6 profesorów, 9 doktorów habilitowanych, 19 doktorów i 7 magistrów. Siedzibą instytutu jest Główny Gmach Uniwersytetu Opolskiego położony przy ulicy Oleskiej w Opolu, powstały w latach 50. XX wieku.

  Lubelski Festiwal Nauki – największa impreza naukowa w Lublinie, mająca na celu popularyzację nauki w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży), prezentację projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych, promocję uczelni i jednostek badawczych oraz integrację lubelskiego środowiska naukowego. Festiwal ma także zachęcić do uprawiania i podglądania nauki oraz pracy naukowców, pokazać, że praca naukowca może być ciekawa, a studia mogą pomóc w realizacji marzeń. Polskie Towarzystwo Religioznawcze (PTR) - założona w 1958 roku organizacja skupiająca polskich naukowców zajmujących się religioznawstwem i naukami pokrewnymi. Podstawowym celem stowarzyszenia jest szerzenie i pogłębianie wiedzy w dziedzinie religioznawstwa. Towarzystwo swoją działalność finansuje ze składek członkowskich oraz pomocy finansowej Komitetu Badań Naukowych na działalność wydawniczą i konferencyjną.

  Sir Harrie Stewart Wilson Massey (ur. 16 maja 1908 w St. Kilda, Melbourne lub Invermay, Wiktoria, zm. 27 listopada 1983 w Elmbridge, hrabstwo Surrey lub Cambridge, hrabstwo Cambridgeshire) – australijski fizyk matematyczny, profesor University College London, autor pionierskich prac w zakresie fizyki atomowej i fizyki atmosfery, jeden z inicjatorów i głównych realizatorów programu badań górnych warstw atmosfery, np. jonosfery, z użyciem rakiet sondażowych, założyciel i kierownik British National Committee for Space Research – brytyjskiego oddziału Komitetu do spraw Badań Przestrzeni Kosmicznej, założonego przez Royal Society w roku 1958.

  Dodano: 12.05.2010. 21:12  


  Najnowsze