• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pięć badaczek otrzymało stypendia L'Oreal Polska i UNESCO

  02.12.2011. 11:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Pięć polskich badaczek otrzymało stypendia naukowe w ramach 11. edycji programu L'Oreal Polska i UNESCO "dla Kobiet i Nauki". Jury nagrodziło: dr Anetę Kaszę, dr Aleksandrę Lesiak, Annę Grochot-Przęczek, Katarzynę Kamińską i Danutę Witkowską.

  Stypendium doktoranckie w wysokości 25 tys. złotych otrzymały trzy uczone. Pierwsza z nich Anna Grochot-Przęczek, która pracuje nad możliwością pobudzenia powstawania naczyń krwionośnych. Taka potrzeba dotyczy m.in. pacjentów z chorobą niedokrwienną kończyn. Czynnikiem predysponującym do rozwoju tej choroby jest np. cukrzyca, ale również palenie, czy podeszły wiek. Grochot-Przęczek nagrodzono za pracę "Zastosowanie proangiogennych komórek pochodzenia szpikowego w terapeutycznej angiogenezie - rola oksygenazy hemowej-1".

  Druga z nagrodzonych, Katarzyna Kamińska, jest autorką pracy "Identyfikacja i charakterystyka związków znoszących aktywność endonukleazy wirusa grypy w kompleksie wirusowej polimerazy mRNA". Celem jej projektu doktorskiego jest identyfikacja oraz charakterystyka związków niskocząsteczkowych, które blokują cykl rozwojowy wirusa grypy, i które będą mogły zostać wykorzystane jako punkt wyjścia do racjonalnej inżynierii nowej klasy leków przeciwgrypowych.

  Laureatka kolejnego stypendium doktoranckiego Danuta Witkowska zapowiada, że rezultaty jej badań mogą stworzyć możliwość zaprojektowania leków będących alternatywą dla terapii antybiotykowej, na którą wyjątkowo oporna jest bakteria Helicobacter. Bakterie te są patogenami człowieka oraz niektórych gatunków zwierząt i w ponad 90 proc. odpowiadają za powstawanie wrzodów żołądka i dwunastnicy u człowieka.

  Stypendium habilitacyjne w wysokości 30 tys. złotych otrzymała dr Aneta Kasza, która w ramach swojej pracy habilitacyjnej chce poznać mechanizmy regulacji ekspresji genów. Ich poznanie poprzedza etap poszukiwania skutecznych czynników farmaceutycznych, które mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu różnego rodzaju schorzeń, w tym w leczeniu i zapobieganiu nowotworom.

  Takie samo dofinansowanie otrzymała również dr Aleksandra Lesiak, autorka pracy: "Genetyczne, środowiskowe i molekularne uwarunkowania rozwoju raków podstawno-komórkowych skóry". "Przeprowadzone przeze mnie badania, na grupie zdrowych ochotników, wykazały, że nawet niskie dawki ultrafioletu mogą zaburzać układ immunologiczny skóry, co wymaga szerzenia wiedzy na temat szeroko rozumianej ochrony przeciwsłonecznej" - wyjaśnia laureatka.

  Stypendia L'Or,al Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu do spraw UNESCO są inicjatywą lokalną. Źródłem inspiracji była umowa zawarta w Paryżu między Grupą L'Or,al i UNESCO +For Women in Science+. W jej ramach, każdego roku, w paryskiej siedzibie UNESCO, wybitne przedstawicielki świata nauki oraz młode doktorantki, z pięciu kontynentów, otrzymują nagrody pieniężne oraz stypendia.

  Polska filia Grupy L'Or,al przyznaje stypendia naukowe od 11 lat. Każdego roku program wyłania młode talenty, których przykład ma zachęcić następne pokolenia do podejmowania badań naukowych. Do tej pory stypendia przyznano pięćdziesięciu pięciu badaczkom. Prowadzą one badania w Białymstoku, Gdańsku, Gliwicach, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.

  Warunkiem przystąpienia do konkursu, zarówno dla doktorantek (granica wieku 35 lat), jak habilitantek (do 45 lat), jest końcowy etap realizacji pracy. Kandydatury ocenia dwunastoosobowe, w którego skład wchodzą autorytety polskiego życia naukowego.

  Szczegółowe informacje na temat konkursu i laureatek są dostępne na stronie: http://www.lorealdlakobietinauki.pl/laureatki_2011.php

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Stypendia Fundacji Tygodnika "Polityka" – stypendia dla młodych naukowców przyznawane w ramach akcji "Zostańcie z nami" przez Fundację Tygodnika "Polityka". Akcja Polityki rozpoczęła się raportem "Desperados czyli z życia młodego naukowca", opublikowanym w nr 10 tygodnika z 2001 r., po którym nastąpiła seria artykułów opisujących niepokojąco trudną sytuację młodych i zdolnych polskich naukowców. Stypendia przyznawane są od roku 2001. Fundacja im. Aleksandra von Humboldta (niem. Alexander-von-Humboldt-Stiftung) – niemiecka instytucja, której celem jest wspieranie międzynarodowej współpracy między naukowcami. Finansuje ona stypendia umożliwiające prowadzenie działalności naukowej w Niemczech ponad 1800 naukowcom z całego świata rocznie. UNESCO (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;pol. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury; łac. unesco – łączę się w jedno) – organizacja wyspecjalizowana ONZ, której podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.

  Fundacja Pamięci Johna Simona Guggenheima (ang. John Simon Guggenheim Memorial Foundation) – organizacja non-profit założona w 1924 roku przez Olgę i Simona Guggenheimów dla uczczenia pamięci zmarłego w wyniku zapalenia wyrostka sutkowatego syna Johna Simona. Fundacja przyznaje pomoc finansową, tzw. stypendia Guggenheima (ang. Guggenheim Fellowship), naukowcom, nauczycielom i twórcom, którzy wykazali się wyjątkowym dorobkiem na polu nauki, kultury i sztuki (z pominięciem sztuk scenicznych i filmu). Stypendium otrzymało wielu późniejszych laureatów Nagrody Nobla. Stypendium przyznawane jest w trybie rocznym ok. 200 kandydatom wyłonionym w wyniku dwóch konkursów: jednym dla obywateli i rezydentów USA i Kanady, oraz w drugim dla obywateli i rezydentów Ameryki Południowej i Karaibów. Kwota stypendium dla jednej osoby waha się obecnie między 30-40 tys. dolarów amerykańskich. Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju (ang. World Science Day for Peace and Development, WSDPD) – coroczne święto obchodzone 10 listopada przez państwa ONZ, ustanowione na Konferencji Generalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury w 2001 roku (Uchwała 31C/20), podkreślające zaangażowanie UNESCO w rozwój i propagowanie nauki oraz realizację podjętych przez nią zobowiązań na Światowej Konferencji na rzecz Nauki (Budapeszt 1999).

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (IIMCB) w Warszawie rozpoczął działalność w 1999, na podstawie międzynarodowej umowy między UNESCO a rządem polskim. Pozycje szefów laboratoriów są obsadzane na drodze konkursu, który rozstrzyga Międzynarodowy Komitet Doradczy, który okresowo ocenia działalność zespołów badawczych. Instytut prowadzi badania naukowe w dziedzinie biologii i medycyny molekularnej (m. in. mechanizmy nowotworzenia i starzenia, molekularne podstawy chorób neurodegeneracyjnych). Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO – powstała w Zamościu organizacja zrzeszająca niektóre instytucje i samorządy w Polsce, związane z miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Siedzibą Ligi jest Toruń.

  Royal Asiatic Society (pełna nazwa: Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, oficjalny skrót RAS) - brytyjskie królewskie towarzystwo naukowe, ustanowione przywilejem królewskim (Royal charter) z dnia 11 sierpnia 1824 r., celem wsparcia dla nauki, literatury i sztuki dotyczącej Azji. Od momentu powstania Towarzystwa było szerokim forum wymiany poglądów, poprzez wykłady, wydawany dziennik i inne publikacje oraz przyznawane stypendia. Jest to najstarsze w Wielkiej Brytanii towarzystwo naukowe specjalizujące się w dziedzinie badań nad Azją. Acadèmie des Sciences d’Outre-Mer (wolne tłumaczenie: Akademia Studiów Zamorskich) towarzystwo naukowe założone w 1922 r., którego obszar badań dotyczy przede wszystkim geografii i historii, głównie Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji i Oceanii. W swojej bibliotece przechowuje się ponad 70.000 dzieł, które stanowią ważny materiał źródłowy do badania kultur byłych kolonii i terytoriów zamorskich. Akademia przyznaje nagrody i stypendia za badania naukowe za granicą. Jej dewizą jest: Savoir, Comprendre, Respecter, Aimer (wiedza, zrozumienie, szacunek, miłość). Wydaje czasopisma: "Hommes et Destins", "Annuaire" (Rocznik)i "Mondes et Cultures".

  Program SPES - (ang. Stimulation Plan for Economic Science) Program Stymulowania Nauk Ekonomicznych - program Unii Europejskiej z dziedziny ekonomicznej zainicjowany w 1989 roku. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Dotyczy przede wszystkim stymulowanie mobilności kadry ekonomistów na obszarze UE i EFTA poprzez promocję współpracy w ramach projektów naukowo-badawczych oraz podnoszenia poziomu kształcenia. Do pozostałych zadań programu należy pomoc dla ekonomicznych środowisk uniwersyteckich (przede wszystkim Akademie Ekonomiczne i wyższe uczelnie kształcące z zakresu marketingu i zarządzania), zachęcanie młodych ekonomistów do dalszej pracy naukowo-badawczej (stypendia, fundusze na projekty) oraz wymiana informacji pomiędzy naukowcami państw należących do Unii Europejskiej oraz wspomaganie centrów badawczych.

  Lubelski Festiwal Nauki – największa impreza naukowa w Lublinie, mająca na celu popularyzację nauki w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży), prezentację projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych, promocję uczelni i jednostek badawczych oraz integrację lubelskiego środowiska naukowego. Festiwal ma także zachęcić do uprawiania i podglądania nauki oraz pracy naukowców, pokazać, że praca naukowca może być ciekawa, a studia mogą pomóc w realizacji marzeń.

  Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową. Międzynarodowe Towarzystwo Nauk Politycznych (IPSA - International Political Science Association) organizacja powstała w 1949 roku pod egidą UNESCO. Towarzystwo zajmuje się m.in. popularyzowaniem wiedzy na temat nauk politycznych, organizowaniem współpracy międzynarodowej naukowców w tej dziedzinie.

  Dodano: 02.12.2011. 11:25  


  Najnowsze