• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Salmonowicz uhonorowany za zasługi dla Torunia

  26.11.2011. 09:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Prof. Stanisław Salmonowicz, wybitny historyk i historyk prawa, otrzyma medalu "Za Zasługi dla Miasta Torunia" na wstędze - zdecydowali 24 listopada - na wniosek kapituły wyróżnienia - radni grodu Kopernika.
  Uczonego uhonorowano za wieloletni, ogromny dorobek naukowy w dziedzinie prawa i historii, wkład w rozwój Torunia i rozsławianie miasta w kraju i za granicą poprzez twórczość poświęconą jego historii.

  Prof. Salmonowicz ma 80 lat. W 1954 r. ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 1959 r. uzyskał stopień doktora prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Jego rozprawa doktorska była poświęcona toruńskiemu prawnikowi i historykowi Krystianowi Bogumiłowi Steinerowi (1746-1814). Zaraz po uzyskaniu doktoratu został zatrudniony jako adiunkt w Katedrze Powszechnej Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa UJ, gdzie siedem lat później zdobył stopień doktora habilitowanego na podstawie "Prawo karne oświeconego absolutyzmu".

  W 1966 r. rozpoczął pracę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie został kierownikiem Katedry Państwa i Prawa Polskiego. W latach 1969-70 pełnił stanowisko prodziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK. W 1970 r. został odwołany ze stanowiska dziekana, a także aresztowany za działalność opozycyjną. Przez cztery miesiące przebywał w areszcie śledczym, po czym został zwolniony z uczelni.

  W 1972 r. zatrudnił się w Instytucie Historii PAN, gdzie pracował do 2003 r., m.in. jako kierownik Zakładu Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich. W 1981 r. wrócił na UMK, gdzie objął stanowisko kierownika Zakładu Dawnego Prawa Niemieckiego, a potem Katedry Historii Prawa Niemieckiego. W 1983 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii PAN, a w 1989 r. tytuł profesora zwyczajnego nauk prawnych.

  Prof. Salmonowicz współpracował też ze Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy.

  PAP - Nauka w Polsce

  rau/ ls/  bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Artur Mezglewski (ur. 1960) – ksiądz katolicki, prawnik i kanonista, specjalista prawa wyznaniowego, prawa administracyjnego i karnego. Odbył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (Filia w Rzeszowie) oraz studia na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL na kierunku prawo kanoniczne. W 1997 uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa, zaś w 2004 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa. W latach 2005-2008 był kierownikiem II Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale PPKiA KUL JP II. W 2006 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego KUL. W latach 2006-2009 był kierownikiem Zakładu Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2008-2010 był kierownikiem Katedry Prawa Wykroczeń i Postępowań Dyscyplinarnych na Wydziale PPKiA KUL JP II. Od roku 2012 ponownie profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Ryszard Mariusz Małajny (ur. 1953 w Krośnie Odrzańskim) – polski prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego, doktryn polityczno-prawnych oraz prawa wyznaniowego. Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (1975), w 1978 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, w 1986 r. doktora habilitowanego nauk prawnych, w 1987 r. stanowisko docenta, w 1992 r. profesora uczelnianego, w 1994 r. tytuł profesora nauk prawnych, zaś w 2000 r. stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Śląskiego. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego i Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Wacław Uruszczak (ur. 28 września 1946 w Krakowie) - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista z zakresu historii prawa oraz prawa kościelnego. Kierownik Katedry Historii Prawa Polskiego oraz kierownik Zakładu Prawa Kościelnego i Wyznanionego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytutu Jagiellońskiego. Adwokat.

  Dorota Malec – polska prawniczka, historyk prawa polskiego i administracji, profesor, kierownik Katedry Historii Administracji i Myśli Administracyjnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawuje obecnie funkcję prodziekana ds. studiów administracyjnych na WPiA UJ. Specjalizuje się w historii prawa okresu II Rzeczypospolitej. Ponadto pracuje w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach . Krzysztof Zbigniew Krasowski (ur. 1955 w Gnieźnie) – polski prawnik, specjalista w zakresie historii państwa i prawa, prawa wyznaniowego oraz historii nauki prawa, adwokat. Absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (1978) i Wydziału Prawa i Administracji UAM (1979). Profesor tytularny nauk prawnych. Kierownik Katedry Historii Ustroju Państwa Wydziału Prawa i Administracji UAM. Od 2008 r. prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Członek kolegium redakcyjnego Czasopisma Prawno-Historycznego, rady naukowej Przeglądu Prawa Wyznaniowego, członek Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

  Janusz Osuchowski (ur. 1929 r. w Lipnie) – polski prawnik, politolog, specjalista prawa wyznaniowego i polityki wyznaniowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1952 r.). W 1966 roku został doktorem nauk prawnych, a w 1981 doktorem habilitowanym. Pracował w Ministerstwie Ziem Odzyskanych, Ministerstwie Administracji Publicznej. Na Uniwersytecie Warszawskim uzyskał stopinie doktora i doktora habilitowanego nauk prawnych. W latach 1967-1998 pracował w Instytucie Nauk Politycznych UW, w którym piastował stanowisko profesora. W roku 2004 ukazała się na jego cześć księga pamiątkowa: Przestrzeń polityki i spraw wyznaniowych. Szkice dedykowane Profesorowi Januszowi Osuchowskiemu z okazji 75 rocznicy urodzin, red. Beata Górowska, Warszawa 2004. Stanisław Antoni Salmonowicz (ur. 9 listopada 1931 w Brześciu nad Bugiem) – polski prawnik, profesor historii prawa, specjalizujący się w historii nowożytnej, historii prawa i historii administracji.

  Kazimierz Baran (ur. 1944) - polski anglista i historyk prawa, profesor, kierownik Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w dziejach prawa i konstytucjonalizmu anglo-amerykańskiego. Ponadto jest tłumaczem przysięgłym języka angielskiego. Jolanta Danuta Gliniecka (ur. w 1951) – profesor zwyczajny, kierownik Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Profesor Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej w Elblągu. Tytuł doktora habilitowanego uzyskała w 1993 a profesora zwyczajnego w 2008.

  Maria Szewczyk – polska prawniczka, profesor prawa karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Twórczyni i kierownik pierwszej w Polsce Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej przy Uniwersytecie Jagiellońskim, pełniła funkcje Prodziekana tegoż wydziału i kierownika Katedry Prawa Karnego UJ.

  Tadeusz Kazimierz Maciejewski (ur. w 1952 w Ostrowie Wielkopolskim) – polski historyk prawa. Kierownik Katedry Historii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

  Stanisław Płaza (ur. 1927 w Jarosławicach k. Zborowa, zm. 2006 w Krakowie) – polski historyk prawa, profesor i wieloletni (1981-1998) kierownik Katedry (wcześniej Zakładu) Historii Prawa Polskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tomasz Giaro (ur. 1951 we Wrocławiu) – polski prawnik, specjalista w zakresie prawa rzymskiego, teorii, filozofii i historii prawa oraz prawa porównawczego. Uczeń Henryka Kupiszewskiego i Maxa Kasera, profesor nauk prawnych, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Jarosław Kłaczkow (ur. w 1972 r. w Radomiu) – historyk. Studiował historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1992-1997. Po ukończeniu studiów podjął pracę na tej uczelni, obecnie jest adiunktem w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej 1918-1944/1945. Od 2011 r. jest zastępcą dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki. W 2002 r. obronił doktorat nauk humanistycznych w zakresie historii, w 2011 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 2006 r. prezes Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Żonaty. Józef Wołczyński, Józef Jan de Matha Wołczyński, prawnik polski, wykładowca prawa rzymskiego, prawa kanonicznego i historii prawa na Uniwersytecie Krakowskim, adwokat, działający w pierwszej połowie XIX wieku.

  The European Society for History of Law (Eurpoejskie Stowarzyszenie Historii Prawa) jest europejskim stowarzyszeniem założonym w 2009 roku z siedzibą w Brnie w Republice Czeskiej. Stowarzyszenie tworzy platformę współpracy pomiędzy historykami prawa oraz instytucjami, które zajmują się publikowaniem materiałów naukowych oraz organizują spotkania historyków prawa. Stowarzyszenie ma za zadanie łączyć nie tylko historyków prawa, ale także sędziów z instytucji wymiaru sprawiedliwości (na przykład z Sądu Konstytucyjnego), adwokatów i praktyków, którzy są zainteresowani współpracą. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest wspieranie badań naukowych w zakresie historii prawa, prawa rzymskiego, historii idei w różnych państwach Europy. W kręgu zainteresowania Stowarzyszenia pozostają: Sławomir Sprawski - (ur. w 1965 w Krakowie) - historyk, specjalista z zakresu historii starożytnej. W 1995 roku obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim Jazon z Feraj. Studium z dziejów Tessalii w I poł. IV w. p.n.e. (promotor: prof. Edward Dąbrowa), wydaną drukiem w 1999 roku. 2 lipca 2010 Rada Wydziału Historycznego UJ nadała mu stopień doktora habilitowanego, na podstawie rozprawy Tessalia. Tessalowie i ich sąsiedzi. Pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Ks. prof. dr hab. Stanisław Paździor - urodzony 24 kwietnia 1946 roku w Bełżycach, kanonista,pracownik naukowy KUL. 1970 r. magister teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 1979 r. doktor prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1999 r.obrona przewodu habilitacyjnego oraz powołanie na Kierownika Katedry Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego. W 2001 r. powołany przez Senat KUL na stanowisko profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na:Wydziale Prawa, Prawa kanonicznego i Administracji, Wydziale Teologii oraz na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim. Autor licznych artykułów,haseł do Encyklopedii Katolickiej oraz monografii ,,Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle kan. 1095", Lublin 1999. Wojciech Kazimierz Gutowski - (ur. 3 czerwca 1946) - polski historyk literatury i krytyk literacki, profesor historii literatury polskiej. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UKW. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Aleksandrowie Kujawskim. Studiował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w latach 1964-1969. Doktoryzował się w 1978, habilitował w 1988, a stanowisko profesora UMK otrzymał w 1990 r. Tytuł profesora uzyskał w 1995 roku. W roku 1998 rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy (od roku 2001 - Akademia Bydgoska, od roku 2004 - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), gdzie objął funkcję kierownika Zakładu Literatury Młodej Polski, od 2001 - Katedry Literatury Polskiej XIX i XX wieku, od 2011 - Katedry Polskiej Literatury Nowoczesnej i Ponowoczesnej. Był członkiem Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk (1996-2003). W 1970 roku został został członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu, gdzie w latach 1983-89 pełnił funkcję sekretarza Komisji Filologicznej, w latach 1989-1997 - przewodniczącym tejże Komisji, a w latach 1997-2004 członkiem Zarządu i redaktorem naczelnym Wydawnictw Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Autor licznych (ponad 150) publikacji historycznoliterackich. Edytor twórczości literackiej Tadeusza Micińskiego (1973-1918).

  Jerzy Andrzej Wojtczak-Szyszkowski – pracownik z tytułem profesora Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedry Prawa Rzymskiego Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Członek korespondent Wydziału I Językoznawstwa i Historii Literatury Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Aleksander Litwin (ur. 1909 w Łodzi, zm. 1984) – działacz komunistyczny, historyk. W 1927 roku ukończył I Gimnazjum Męskie Towarzystwa Żydowskich Szkół Średnich w Łodzi. W latach 1928-1930 studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim, skąd został usunięty za działalność komunistyczną. Od 1930 roku był aktywnym członkiem KPP. Do wybuchu wojny pracował jako urzędnik. Lata 1939-1941 spędził w Białymstoku, gdzie pracował w fabryce włókienniczej i działał w tamtejszym MOPR. Kolejne lata do 1944 ukrywał się w różnych miejscowościach i pracował jako cieśla. Od 1944 zaangażował się w pracę w strukturach białostockiego Komitetu Wojewódzkiego PPR, gdzie pełnił różne funkcje. W latach 1946-1949 pracował redakcji „Trybuny Wolności”, był m.in. redaktorem naczelnym. W latach 1949-1951 był zastępcą dyrektora Szkoły Partyjnej przy KC PZPR. Od 1951 do 1954 roku był wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim, pełnił tam funkcję prodziekana, potem dziekana Wydziału Dziennikarstwa. Od 1954 roku zatrudniony w Wydziale Historii Polski, następnie Zakładu Historii Polski przy KC PZPR. W 1960 roku obronił pracę magisterską Dzieje jednego strajku (Łódź 1936) w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR. W 1965 roku doktoryzował się na podstawie rozprawy Z dziejów Rad Delegatów Robotniczych w Polsce (1918-1919) napisanej pod kierunkiem Stanisława Arnolda. Od 1969 roku na rencie. Od 1972 roku przebywał na emigracji w Szwecji.

  Dodano: 26.11.2011. 09:04  


  Najnowsze