• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wkrótce finał pierwszego konkursu w ramach projektu Fizyka jest ciekawa

  16.11.2010. 00:53
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ponad 5 tys. uczniów i 70 nauczycieli z Lubuskiego, Dolnośląskiego i Wielkopolskiego - ze szkół gdzie procent zdawalności matury z fizyki jest najniższy w Polsce - bierze udział w projekcie "Fizyka jest ciekawa". 25 listopada na Politechnice Poznańskiej odbędzie się międzywojewódzki finał konkursu organizowanego w ramach tego projektu.

  Całkowity koszt projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, wynosi nieco ponad 12 mln zł. W trakcie jego trwania, czyli do września 2012 r., szkoły biorące w nim udział, korzystają ze sprzętu dydaktycznego, czyli SOND (Skomputeryzowane Oprzyrządowanie Nowoczesnego Dydaktyka), składających się z walizek zawierających przyrządy do wykonywania doświadczeń z zakresu elektryczności i magnetyzmu, notebooków, drukarek i pomocy metodycznej.

  "Uczniowie są bardzo zadowoleni, że w końcu sami mogą coś zrobić podczas zajęć - informuje PAP Katarzyna Kosicka, specjalista ds. rekrutacji i współpracy ze szkołami w pwn.pl. - Pomaga im to w zrozumieniu powiązań między prawami fizyki."

  Organizator projektu, firma pwn.pl, która działając w ramach PWN, zajmuje się przygotowywaniem dydaktycznych pomocy edukacyjnych oraz programów multimedialnych, zapewnia po pięć zestawów na szkołę. Warunkiem realizacji projektu jest zaangażowanie, co najmniej 70 uczniów z przynajmniej 3 oddziałów klasy I i minimum 15 uczniów w ramach koła naukowego (klasy I). (Uczniowie, którzy są w projekcie uczęszczają do II klasy, gdy projekt się zaczynał byli w I.). Projekt zakłada, że uczniowie będą korzystać z pomocy naukowych aż do klasy maturalnej.

  W szkołach mają również powstać koła naukowe z fizyki, które w ciągu roku szkolnego muszą zrealizować 25 spotkań po 2 godziny lekcyjne. Uczestnicy kół naukowych będą zapraszani raz w semestrze na wykłady na UAM w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Wrocławskim.

  Projekt ma propagować fizykę, zainteresować młodzież naukami matematyczno-fizycznymi, usprawnić nauczanie przedmiotów ścisłych, a w przyszłości zwiększyć liczbę studentów na uczelniach technicznych.

  W ramach projektu zaplanowano również konkursy, z których pierwszy właśnie dobiega końca, a drugi rozpocznie się w 2011 r.

  "W pierwszej części konkursu to nauczyciele w swoich szkołach oceniali, kto ma brać udział w finale - wyjaśnia Kosicka. - Podczas finału na Politechnice Poznańskiej będą pracowały dwie komisje. Uczniowie przez 45 minut będą indywidualne rozwiązywać zadania, przez 15 minut przedstawiać prezentacje na temat +Fizyka a filozofia+ lub +Budowa i ewolucja wszechświata+ i przez 15 minut prezentować doświadczenia z SOND-ą."

  Dla zwycięzców organizatorzy przewidzieli nagrody rzeczowe: trzy dla indywidualnych uczestników, trzy dla zespołów i nagrodę dla najlepszej szkoły.

  Po zakończeniu projektu pomoc dydaktyczna, notebooki i drukarki pozostaną w szkołach.

  PAP - Nauka w Polsce, Małgorzata Nowak

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Olimpiada Języka Hiszpańskiego – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada odbywa się w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Zadaniem projektu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań dotyczących organizacji olimpiad oraz przeprowadzenia pilotażowych olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. Projekt koordynuje Ośrodek Rozwoju Edukacji, a jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przyroda – przedmiot szkolny. Obejmuje on treści z zakresu biologii, chemii, fizyki i geografii. W Polsce przedmiot ten jest nauczany w klasach IV-VI szkoły podstawowej w wymiarze 3 godzin tygodniowo i w szkole ponadgimnazjalnej jako przedmiot uzupełniający w wymiarze 2-3 godzin tygodniowo. W gimnazjum i w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej przedmiot jest rozdzielony na 4 wyżej wymienione nauki przyrodnicze. Na zajęcia z przyrody w szkole ponadgimnazjalnej uczęszczają uczniowie uczący się przedmiotów humanistycznych w zakresie rozszerzonym. Przedmiot został wprowadzony do szkół ponadgimnazjalnych w 2009 roku. Projekt Proteus – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Proteus to ultranowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do działań antyterrorystycznych i antykryzysowych realizowany przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Działania służb mają wspomagać m.in. trzy wielofunkcyjne roboty, samolot bezzałogowy oraz mobilne centrum dowodzenia. System ma być w całości zintegrowany, co jest innowacją w skali światowej i stanowi poważne wyzwanie dla inżynierów pracujących przy projekcie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2013.

  Karta Projektu (Project Charter) – dokument definiujący zakres, udziałowców oraz cele projektu. Dostarcza podstawowe informacje na temat ról oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w projekt (definiuje kierownika projektu, sponsora oraz klienta). VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, popularnie zwane Paderkiem. Jest to jedna z najstarszych (rok założenia: 1921.) i najwyżej notowanych szkół średnich w mieście. Szkoła mieści się w centrum miasta, przy ulicy Krakowskiej 17a. Dyrektorem szkoły jest Karol Seifert, a jego zastępcami są Andrzej Ptasiński i Alicja Matulewicz. Uczniowie szkoły (potocznie zwani paderkowiczami lub paderewszczakami) regularnie biorą udział w charytatywnych koncertach bożonarodzeniowych, co w roku 1996 zaowocowało powstaniem chóru "Canto Cantare". W szkole działa także wiele kół przedmiotowych, w których uczniowie mogą poszerzać swoje zainteresowania.

  XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Warszawie jest szkołą publiczną podlegającą nadzorowi pedagogicznemu Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W szkole uczy się obecnie ok. 650 uczniów, zatrudnionych jest ok. 50 nauczycieli i 12 pracowników obsługi. Uczniowie uczą się w oddziałach liczących średnio 32 osoby. W rankingu najlepszych warszawskich szkół średnich, sporządzonym w 2006 roku przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy, XXVIII LO zajęło wysokie 10. miejsce. W roku 2007 szkoła zajęła 18, w 2008 - 13, w 2009 - 22, w 2010 - 12, a w 2011 - 15 miejsce. Pre-umowa – termin występujący w regionalnych programach operacyjnych w ramach polityki spójności UE w latach 2007–2013. Jest to forma umowy stosowana w projektach unijnych znajdujących się w indykatywnych wykazach indywidualnych projektów kluczowych dla poszczególnych regionów. Pre-umowa jest zobowiązaniem beneficjenta do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego do realizacji w ramach regionalnego programu operacyjnego. Określa niezbędne warunki do spełnienia przez beneficjenta przed złożeniem przez niego wniosku o dofinansowanie dla indywidualnego projektu kluczowego.

  Krakowskie Szkoły Artystyczne (KSA), zespół szkół policealnych mieszczących się w Krakowie przy ulicy Zamoyskiego 52 i Dekerta 10, nad którymi nadzór sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szkoła prywatna, powstała w 1992 roku jako Szkoła Aktorska i Telewizyjna SPOT będąc pierwsza szkołą w ramach projektu Krakowskich Szkół Artystycznych. Projekt architektoniczno-budowlany – prawnie określony zakres projektu architektonicznego obiektu budowlanego, który należy załączyć do projektu budowlanego. W ramach projektu budowlanego może wystąpić kilka projektów architektoniczno-budowlanych obiektów wchodzących w skład tego projektu. Zakres i formę projektu budowlanego (określenie inwestycji budowlanej w formie dokumentów, rysunków, planów) podaje odpowiednie rozporządzenie prawa budowlanego.

  Rada szkoły – rodzaj organu szkolnego, który jest powoływany w celu rozwiązywania wszelkich wewnętrznych spraw danej szkoły bądź placówki oświatowej. Rada ta uchwala określony statut szkolny na podstawie projektu przygotowanego przez daną radę pedagogiczną, opiniuje oraz przedstawia różnego typu wnioski, które są związane z prawidłowym funkcjonowaniem danej szkoły bądź placówki oświatowej. W skład rady szkoły wchodzi co najmniej 6 osób wybranych w równej liczbie spośród członków rady pedagogicznej, ogółu rodziców oraz ogółu uczniów. Jej kadencja trwa zwykle 3 lata.

  Obcy VI – polski film krótkometrażowy z 2006 roku. Film zrealizowany w ramach projektu 30 minut. Projekt ten umożliwia realizacje swojego pierwszego filmu przy profesjonalnym wsparciu. Projekt jest inicjatywą Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy, TVP Kultura oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej.

  ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy spółka jawna - wydawnictwo specjalizujące się w podręcznikach z fizyki i chemii dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, produkcji pomocy dydaktycznych i materiałów multimedialnych z obu tych przedmiotów oraz kursów e-learningowych. Rada pedagogiczna – wewnętrzny kolegialny organ szkoły bądź innej placówki oświatowej w zakresie realizacji jej statutowych zadań. W skład takiej rady wchodzą wszyscy nauczyciele, mogą być też na nią zapraszani rodzice, organizacje społeczne oraz młodzież. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor danej szkoły bądź placówki oświatowej. Rada pedagogiczna zatwierdza plan pracy oraz opiniuje budżet szkoły, jednocześnie podejmując różne uchwały w sprawie funkcjonowania szkoły oraz w sprawie uczniów uczących się w danej szkole. Może też ona wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Obrady rady pedagogicznej są tajne w zakresie spraw mogących naruszać wszelkie dobro osobiste uczniów bądź ich rodziców oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły.

  Komitet sterujący – jest organem wspierającym kierownictwo przedsiębiorstwa w jego działaniu. Dotyczy to głównie podejmowania strategicznych decyzji w zakresie przyszłej realizacji projektów inwestycyjnych podmiotu. Podejmuje on decyzje o tym, który z przedstawionych w danym momencie projektów ma być wcielony w życie, a który nie. Jest odpowiedzialny za długoterminowe zarządzanie projektem i jego monitoring. Oznacza to kontrolę realizacji projektu na poziomie strategicznym, weryfikacji zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami i utrzymaniem założonych ram: zakresu, kosztów i terminów czasowych. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie, muszą one być najpierw przedstawione komitetowi, a potem przez niego zatwierdzone. Tylko wtedy można je uwzględnić w projekcie. Komitet sterujący ocenia i akceptuje, na zasadzie konsensusu, zaproponowane przez zespół projektowy działania dla realizacji projektu. Zajmuje się także ich koordynacją i spójnością z innymi realizowanymi projektami. Komitet sterujący powołuje grupy robocze i wybiera ekspertów, z którymi przedsiębiorstwo będzie współpracować przy projekcie. Przed komitetem odpowiada kierownik projektu (bądź dyrektor – w zależności od wielkości i działalności jednostki gospodarczej). Na parametry projektu składają się: zakres projektu, koszt projektu i czas projektu. Parametry projektu określa się czasami mianem „magicznego trójkąta”.

  II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim zostało utworzone w 1989 roku, w gmachu budynku, w którym przedtem mieściła się Szkoła Podstawowa Nr 11. Na początku powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, w którego skład wchodziły 3 klasy liceum oraz 31 oddziałów szkoły podstawowej. W ciągu 8 lat zmniejszała się ilość uczniów szkoły podstawowej, a rosła liczba uczniów liceum oraz oddziałów do niego należących. W roku 1997 ostatecznie zostały tylko klasy II Liceum Ogólnokształcącego.

  Dodano: 16.11.2010. 00:53  


  Najnowsze