• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 30 mln EUR unijnego dofinansowania na nowe szczepionki

  05.10.2011. 12:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Właśnie ruszył nowy, współfinansowany przez UE projekt, którego celem jest przyśpieszenie prac nad nowoczesnymi i skutecznymi technologiami immunizacji do tworzenia nowej generacji szczepionek dla ludzi.

  Projekt ADITEC (Zaawansowane technologie immunizacji) otrzymał dofinansowanie w kwocie 30 mln EUR z budżetu tematu "Zdrowie" Siódmego Programu Ramowego (7PR) i zgromadzi naukowców z 42 organizacji badawczych i przemysłowych z 12 krajów.

  Celem jest zbudowanie solidnej platformy do rozwoju innowacji w zasadniczym obszarze opieki zdrowotnej oraz podkreślenie wagi branży szczepionek w skutecznej ochronie zdrowia. Partnerzy projektu będą zajmować się szerokim spektrum istotnych aspektów szczepień - od badań podstawowych, przez nowe technologie, po próby kliniczne i publiczną opiekę zdrowotną.

  Komisja Europejska wstawiła się za tym projektem, ponieważ wpisuje się on bezpośrednio w jej cele w zakresie innowacji w ramach strategii UE 2020, zwłaszcza we flagową politykę "Unii Innowacji". Jak wyjaśnia Máire Geoghegan-Quinn, unijna Komisarz ds. Badań Naukowych, Innowacji i Nauki: "Nowe technologie otwierają drogę ku zwalczeniu tych chorób, na które dotychczas nie zdołano opracować szczepionek. Niemniej naukowcy z pojedynczego laboratorium nie są w stanie objąć nowoczesnej nauki o szczepieniach w izolacji i dlatego zbieramy wybranych, najwybitniejszych specjalistów z Europy zajmujących się tym obszarem. Łącząc siły oraz kumulując wiedzę i ekspertyzę, możemy poczynić ogromny krok w kierunku transformacji medycyny przyszłości."

  Projekt skoncentruje się na zwiększeniu siły i bezpieczeństwa szczepionek i ich składników, nowych ścieżkach i urządzeniach do podawania szczepionek, optymalizacji strategii szczepień oraz optymalizacji formuł i metod szczepień wśród różnych grup wiekowych. Pogłębi także naszą wiedzę na temat wpływu płci, chorób przewlekłych oraz różnic genetycznych na szczepienia. Ponadto partnerzy projektu ADITEC zastosują nowe technologie oraz wspomogą ich upowszechnienie w całej Europie.

  Uczestnicy projektu pochodzą z Austrii, Danii, Francji, Holandii, Islandii, Niemiec, Norwegii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Wlk. Brytanii oraz Włoch.

  Projekt ten jest jednym z kilku prowadzonych w ramach tematu ZDROWIE 7PR, jako szeroko zakrojona inicjatywa na rzecz poprawy immunizacji. Poszukiwania nowych terapii i udoskonalonych strategii immunizacji obejmują terapię genową i komórkową, immunoterapię, inżynierię tkanki oraz medycynę regeneracyjną. Dają one nadzieję na wynalezienie sposobów leczenia chorób obecnie nieuleczalnych, w których istnieje zagrożenie życia, a także metod regenerowania chorych, uszkodzonych lub wadliwych tkanek i organów.

  Zasadnicza różnica pomiędzy tymi nowymi rodzajami strategii szczepień a tradycyjnymi sposobami poszukiwania terapii polega na tym, że te pierwsze korzystają raczej z biomolekuł, genów, komórek i tkanek niż z leków czy farmaceutyków.

  Istnieje nadzieja, że projekt ADITEC pomoże w opanowaniu takich schorzeń jak zapalenia stawów, cukrzyca, choroby serca czy choroby neurozwyrodnieniowe - wszystkie stanowiące problem, który będzie jedynie narastać wraz ze starzeniem się populacji Europy.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.

  Żółty Tydzień – akcja społeczna, której ideą jest edukacja na temat WZW A i B oraz popularyzacja szczepień ochronnych jako sprawdzonej profilaktyki tych chorób. Podczas Żółtego Tygodnia pacjenci mają ułatwiony dostęp do szczepionek przeciwko żółtaczce typu A (pokarmowej) lub typu B (wszczepiennej) po obniżonych kosztach. Akcja odbywa się dwa razy w roku: RINGrid jest akronimem, który oznacza "Remote Instrumentation In Next-generation GRIDs" (ang. Zdalny dostęp do urządzeń naukowych w gridach następnej generacji). Prezentuje architekturę, która integruje urządzenia naukowe z e-Infrastrukturą. Projekt z jednej strony łączy obecny state-of-the-art oraz technologie najbliższej przyszłości, a z drugiej dostarcza koncepcyjny model architektury złożony z brakujących elementów wspartych przez środowisko gridowe. RINGrid jest projektem sponsorowanym przez Unię Europejską w ramach Szóstego Programu Ramowego pod numerem 031891.

  Kalendarz szczepień to zbiór zaleceń specjalistów chorób zakaźnych. Jest ustalany przez Główny Inspektorat Sanitarny, a zatwierdzany przez Ministerstwo Zdrowia. Publikowany jako Program Szczepień Ochronnych, zawiera następujące pozycje: Innowacyjne Regiony Europy (ang. Innovating Regions in Europe - IRE) to sieć zainicjowana przez Komisję Europejską w 1996 roku, mająca na celu wsparcie regionów w realizacji polityki innowacji, wymiany doświadczeń pomiędzy regionami, w tym szczególnie w zakresie budowania regionalnych strategii innowacji.

  Polityka innowacji: "Polityka innowacji" - rodzaj polityki gospodarczej. Pojęcie to obejmuje szeroki zakres tematów i trudno jest je jednoznacznie zdefiniować. Spowodowane jest to tym, że cele polityki innowacji ulegają ciągłym ewolucjom oraz że polityka innowacji zależy od kontekstu w jakim została użyta. Kontrowersje wokół szczepionek – kontrowersje dotyczące etyki, efektywności i bezpieczeństwa szczepień. Pierwsze obiekcje przeciwko nim wysunięto w 1721 roku – miały one podłoże religijne.

  Źródło innowacji jest pojęciem, które w literaturze ma wiele różnych ujęć. Źródło innowacji „obejmuje zarówno impulsy, przyczyny, jak i miejsca (instytucje, grupy osób), tworzenia nowej wiedzy technicznej oraz czynniki warunkujące ten proces”. K.B. Matusiak wskazuje, że źródłem innowacji jest wiele aspektów, które warunkują powstanie nowej wiedzy technicznej. Karta Projektu (Project Charter) – dokument definiujący zakres, udziałowców oraz cele projektu. Dostarcza podstawowe informacje na temat ról oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w projekt (definiuje kierownika projektu, sponsora oraz klienta).

  Projekt: Polska – środowisko społeczne, skupiające ludzi o poglądach centrowych i liberalnych, działająca na obszarze Polski i poza jej granicami. Instytucjonalnym przejawem tego środowiska jest Fundacja Projekt: Polska i Stowarzyszenie Projekt: Polska oraz działające w ramach tych instytucji rozmaite inicjatywy.

  GreenEvo – Acelerator Zielonych Technologii (AZT) - projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu wytypowane zostały najlepsze polskie rozwiązania, w tym technologie oczyszczania ścieków, przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obejmujące maszyny rolnicze służące do wytwarzania brykietu i kolektory słoneczne.

  Wakcynologia - to dziedzina medycyny zajmująca się szczepieniami ochronnymi, zarówno w fazie badań naukowych nad opracowaniem nowych szczepionek, jak i ich późniejszym stosowaniem. Jest nową gałęzią medycyny, która wyodrębniła się z chorób zakaźnych (Polskie Towarzystwo Wakcynologii zostało powołane w 2001r). Projekt celowy – projekt w wyniku którego powstaje nowy bądź zmodernizowany wyrób lub wdrożona nowoczesna technologia. Głównym celem programu jest stworzenie systemu umożliwiającego finansowanie badań naukowych, rozwinięcie zaplecza naukowo-badawczego oraz poszerzenie współpracy z podmiotami gospodarczymi. Projekty celowe kierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw. Program został uruchomiony w 2001 roku na wniosek ówczesnego Ministra Nauki i Informatyzacji (obecne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), a realizacja działań została powierzona organizacji pozarządowej.

  Myślenie twórcze - jedna z pochodnych myślenia produktywnego. Wynik tego myślenia jest nowy nie tylko dla podmiotu, ale wzbogaca dotychczasową wiedzę nagromadzoną przez pokolenia, np. myślenie, którego celem jest wykrycie przyczyny raka. Dzięki temu rodzajowi myślenia ludzie poznają prawa przyrody, odkrywają nowe technologie oraz tworzą nowe systemy społeczne. Robert Dilts (ur. 1955) — międzynarodowy trener, coach, konsultant od lat siedemdziesiątych XX wieku. Jest jednym z najbardziej znanych i wciąż tworzących trenerów w zakresie Neurolingwistycznego Programowania (NLP). Zajmuje się modelowaniem zachowań oraz strategii działań, uczenia się i komunikacji. Jest czołowym autorem wdrażającym oraz przenoszącym aplikacje i techniki NLP w obszarach edukacji, technik uczenia się, zdrowia, przywództwa. Jego osobisty wkład w obszarze NLP odnosi się do podstawowych założeń oraz technik NLP a w szczególności Strategii i Systemów Przekonań, został rozwinięty oraz jest znany jako Systemowe NLP.

  Komitet Lekarzy na Rzecz Medycyny Odpowiedzialnej - amerykańska organizacja non-profit zajmująca się promowaniem diety wegańskiej w ramach profilaktyki zdrowotnej wielu chorób cywilizacyjnych, a także popularyzacją takich metod prowadzenia badań naukowych, które nie wiążą się z wykorzystywaniem zwierząt. Technologia medyczna - w ujęciu szerokim to dowolny rodzaj wiedzy zaangażowanej w realizację zadań i osiąganie określonych rezultatów systemu opieki zdrowotnej. W ujęciu wąskim technologie medyczne to środki niematerialne (wiedza, umiejętności, procedury, rozwiązania organizacyjne) i materialne (leki, urządzenia) związane bezpośrednio lub pośrednio z udzielanymi świadczeniami opieki zdrowotnej i konkretnymi interwencjami (leczniczymi, diagnostycznymi, rehabilitacyjnymi bądź prewencyjnymi).

  Projekt techniczny lub Projekt wykonawczy - jest dokumentem stanowiącym ostatnie stadium dokumentacji projektowej, opracowywanym dla poszczególnych zadań lub obiektów, na podstawie zatwierdzonego przez inwestora projektu wstępnego. Projekt techniczny sporządzany jest w celu określenia wszystkich szczegółów budowy obiektu, uzupełnienia zamówień aparatury i urządzeń, wykonania prefabrykatów, prowadzenia robót budowlano-montażowych oraz wykonania prac rozruchowych.

  Dodano: 05.10.2011. 12:17  


  Najnowsze