• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania nad mózgiem trampoliną dla młodych naukowców

  02.07.2013. 14:58
  opublikowane przez: Redakcja

  W ramach kolektywnych prac, finansowany ze środków unijnych zespół badawczy będzie dążyć do odkrycia, w jaki sposób układy neuronowe są genetycznie kodowane i jak obliczenia neuronalne sterują zachowaniem. Przedsięwzięcie ma także dać najzdolniejszym w Europie młodym naukowcom szansę na współpracę z kolegami z innych krajów i pogłębienie wiedzy o mózgu.

  W jaki sposób miliardy połączonych wzajemnie komórek mózgu interpretują i regulują wszystkie funkcje naszego organizmu, a ponadto przechowują wszystkie nasze wspomnienia i doświadczenia? Zrozumienie tego pozostaje jednym z największych, ale też najbardziej kuszących wyzwań medycyny, które potencjalnie otworzy drogę do leków na choroby Alzheimera i Parkinsona czy demencję.

  Jedno jest pewne: realizacja tego marzenia wymagać będzie mozolnych analiz wielu mechanizmów i procesów zachodzących na poziomie genetycznym i biochemicznym mózgu. Ponadto naukowcy muszą lepiej poznać zachowanie neuronów - komórek, które przetwarzają i przesyłają informacje za pomocą sygnałów elektrycznych i chemicznych - oraz ich adaptację do zewnętrznych bodźców.

  Tego typu prace badawcze są czasochłonne i kosztowne, a do pełnej wiedzy o mózgu pozostaje jeszcze długa droga. Rozsądnym wykorzystaniem zasobów byłoby zatem szkolenie młodych naukowców w ramach innowacyjnych, przyszłościowych projektów, którzy będą w stanie wykorzystać nabytą wiedzę specjalistyczną w innych badaniach i programach.

  Taki jest właśnie cel finansowanego ze środków unijnych projektu FLIACT (Neuronauka układów Drosophili - od genów przez obwody po zachowanie), który poświęcony jest szkoleniu naukowców rozpoczynających swoją karierę w tworzeniu nowatorskich koncepcji i technik. Nadrzędnym celem programu FLIACT jest zbudowanie jedynej w swoim rodzaju, paneuropejskiej sieci szkoleniowej, która połączy ośmiu partnerów akademickich i trzy MŚP, specjalizujących się w uzupełniających dziedzinach badawczych, od neurogenetyki molekularnej i behawioralnej po elektrofizjologię, bioinżynierię i biomedycynę stosowaną.

  Aby ułatwić transfer wiedzy w sieci i osiągnąć konkretne wyniki, FLIACT koncentruje się na jednym organizmie modelowym - muszce owocówce Drosophila melanogaster. Na przestrzeni ostatnich dekad malutka muszka owocówka stała się głównym układem modelowym do badań nad postrzeganiem i łączeniem informacji dostarczanych przez pięć zmysłów. Drosophila stała się również solidnym modelem do badań nad podstawami genetycznymi chorób neurodegeneracyjnych, które dotykają człowieka.

  Zważywszy na fakt, że Drosophila ma miliony razy mniej neuronów od człowieka, badania jej mózgu mają rzucić światło na ogólne mechanizmy leżące u podstaw struktury funkcjonalnej układów neuronowych.

  Długofalową korzyścią, jaką zapewni ten projekt, będzie opracowanie zestawu narzędzi dla muszki owocówki, który będzie można wykorzystywać do badania funkcji układów neuronowych in vivo i naukowego testowania ich funkcjonowania. Projekt ma zapewnić neuronaukowcom FLIACT niezbędne wsparcie do efektywnego wykorzystania tych narzędzi.

  W perspektywie krótkoterminowej społeczność FLIACT będzie dążyć - w ramach wspólnych i indywidualnych projektów badawczych - do lepszego zrozumienia, jak obliczenia układów neuronowych sterują zachowaniem i jak powiązania układ-funkcja są kodowane genetycznie. Aby zapewnić wymianę najlepszych praktyk, w ramach projektu zorganizowane zostaną serie interdyscyplinarnych warsztatów nt. neurogenetyki, neuroanatomii, neuroborazowania oraz analizy behawioralnej i przekazywalnych umiejętności.

  Oddziaływanie projektu zostanie zoptymalizowane poprzez otwarcie wszystkich warsztatów i konferencji dla ogółu neuronaukowej społeczności europejskiej.
  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Pre-umowa – termin występujący w regionalnych programach operacyjnych w ramach polityki spójności UE w latach 2007–2013. Jest to forma umowy stosowana w projektach unijnych znajdujących się w indykatywnych wykazach indywidualnych projektów kluczowych dla poszczególnych regionów. Pre-umowa jest zobowiązaniem beneficjenta do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego do realizacji w ramach regionalnego programu operacyjnego. Określa niezbędne warunki do spełnienia przez beneficjenta przed złożeniem przez niego wniosku o dofinansowanie dla indywidualnego projektu kluczowego. qBittorrent – klient P2P sieci BitTorrent napisany przy użyciu języka C++ oraz biblioteki Qt w wersji 4.1. Program jest rozpowszechniany na licencji GPL. Twórcą projektu jest francuski student Christophe Dumez, oparł on swój projekt na bibliotece libtorrent autorstwa Arvida Norberga, przez co ten projekt można łatwo przenosić pomiędzy różnymi platformami. Od wersji 0.7.1 projekt jest tworzony przy wykorzystaniu biblioteki Qt w wersji 4.2. Głównym celem projektu jest stworzenie intuicyjnego i wielo-platformowego klienta sieci BitTorrent, który będzie wspierał najnowsze rozwiązania techniczne i nie potrzebował zbyt wielu zasobów systemowych. Matryca logiczna projektu - jest kompleksowym narzędziem stosowanym na etapie planowania działań projektowych, jak i późniejszego zarządzania realizacją projektu. W syntetyczny sposób przedstawia planowaną drogę realizacji i weryfikacji projektu. Formalnie została przejęta przez Komisję Europejską jako narzędzie ułatwiające projektowanie w 1992r. Niezależnie od rodzaju projektu dla którego matryca jest sporządzana zawiera ona zawsze elementy służące:

  Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (MORPiE) – projekt badawczy realizowany od 2006 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Od 2008 r. wchodzi w skład sieci Małopolskich Obserwatoriów Rozwoju Regionalnego, których celem jest realizacja badań dotyczących zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych, zachodzących w województwie małopolskim. Projekt GLORIA (skrót od GLObal Robotic-telescopes Intelligent Array) – społecznościowo-naukowy projekt badawczy kierowany przez Universidad Politécnica de Madrid, którego celem jest uruchomienie pierwszej na świecie darmowej i ogólnodostępnej sieci zautomatyzowanych teleskopów. Jest jednym z ogólnodostępnych internetowych projektów z dostępem dla wolontariuszy chętnych pomóc naukowcom w ich pracy. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie przez uczestnika połączenia z Internetem oraz przeglądarki internetowej.

  Projekt Proteus – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Proteus to ultranowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do działań antyterrorystycznych i antykryzysowych realizowany przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Działania służb mają wspomagać m.in. trzy wielofunkcyjne roboty, samolot bezzałogowy oraz mobilne centrum dowodzenia. System ma być w całości zintegrowany, co jest innowacją w skali światowej i stanowi poważne wyzwanie dla inżynierów pracujących przy projekcie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2013. Projekt: Polska – środowisko społeczne, skupiające ludzi o poglądach centrowych i liberalnych, działająca na obszarze Polski i poza jej granicami. Instytucjonalnym przejawem tego środowiska jest Fundacja Projekt: Polska i Stowarzyszenie Projekt: Polska oraz działające w ramach tych instytucji rozmaite inicjatywy.

  World Values Survey - projekt badawczy o zasięgu globalnym, którego głównym przedmiotem zainteresowania są wartości i przekonania, ich zmiany zachodzące w czasie i wpływ, jaki wywierają na życie społeczne i polityczne. Badania prowadzone są przez sieć naukowców działających na całym świecie, która od 1981 r. przeprowadziła szereg badań w niemal 100 krajach. Obecnie World Values Survey pozostaje głównym źródłem danych empirycznych na temat postaw, w tym wyznawanych wartości i przekonań, blisko 90% światowej populacji. Projekt architektoniczno-budowlany – prawnie określony zakres projektu architektonicznego obiektu budowlanego, który należy załączyć do projektu budowlanego. W ramach projektu budowlanego może wystąpić kilka projektów architektoniczno-budowlanych obiektów wchodzących w skład tego projektu. Zakres i formę projektu budowlanego (określenie inwestycji budowlanej w formie dokumentów, rysunków, planów) podaje odpowiednie rozporządzenie prawa budowlanego.

  Olimpiada Języka Hiszpańskiego – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada odbywa się w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Zadaniem projektu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań dotyczących organizacji olimpiad oraz przeprowadzenia pilotażowych olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. Projekt koordynuje Ośrodek Rozwoju Edukacji, a jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  WindEx AWAR – narzędzie informatyczne wspomagające wykonywanie ewidencji zdarzeń w sieci elektroenergetycznej, stworzone przez firmę ElkomTech. System ten archiwizuje i przetwarza informacje o zdarzeniach sieciowych i awariach. Informacje pobierana bezpośrednio z baz danych systemu dyspozytorskiego lub zintegrowanych systemów wspomagających lub mogą być uzupełniane przez operatora. Jedną z funkcji tego systemu jest wyliczanie najważniejszych wskaźników określających niezawodność zasilania odbiorców dla fragmentów sieci co w oczywisty sposób ułatwia planowanie remontów.

  Ciekawość (łac. curiosus) – zachowanie polegające na nieświadomym pragnieniu poznania, poszukiwania, badania lub uczenia się. Ciekawość jest cechą człowieka jak i wielu zwierząt. Zachowanie to w dużej mierze zależy od czynników zewnętrznych, środowiska, a także od doświadczenia we wcześniejszej znajomości tematu. Termin może być także używany do określenia zachowania powodowanego przez emocje, polegającego na dążeniu do poznania nowych rzeczy, będących siłą napędową badań naukowych i innych dyscyplin ludzkiej pracy. Uniwersologia - według W.A. Polakowa interdyscyplinarna wiedza o przyczynowo–systemowej naturze świata, o uniwersalnych prawidłowościach zjawisk i procesów w nim przebiegających oraz systemowym sposobie logicznego myślenia, jako niezbędnym elemencie rozwoju człowieka. Rozwija się dynamicznie od końca XX wieku i zdaniem jej zwolenników umożliwia kształtowanie nowych teoretycznych i praktycznych dyscyplin wiedzy. Obejmuje również szereg badań nad zasadami i prawidłowościami, które łączą wszystkie dziedziny ludzkiej wiedzy.

  Polska Infrastruktura Gridowa PL-Grid, ogólnopolska infrastruktura obliczeniowa, zbudowana w latach 2009-2011, w ramach projektu naukowego PL-Grid - Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Celem jej budowy było umożliwienie przeprowadzania badań naukowych w oparciu o symulacje i obliczenia dużej skali z wykorzystaniem klastrów komputerowych oraz zapewnienie wygodnego dostępu do zasobów komputerowych dla zespołów badawczych także spoza środowisk, w których działają centra Komputerów Dużej Mocy (KDM). Teoria atrybucji dotyczy tego, w jaki sposób człowiek stara się doszukiwać związków przyczynowo-skutkowych związanych ze swoim zachowaniem lub zachowaniem innych osób. Istnieją dwie drogi poszukiwania przyczyn. Pierwsza z nich odbywa się poprzez dokonanie atrybucji wewnętrznej zwanej też dyspozycyjną. Polega na szybkim, nierzadko błędnym wyciąganiu wniosków o osobie i przypisywaniu jej odpowiednich cech charakteru. Zbyt pochopna ocena wynikająca tylko z atrybucji wewnętrznej jest nazywana "podstawowym błędem atrybucji". Druga droga to atrybucja zewnętrzna, inaczej sytuacyjna i związana jest z wydarzeniami, które mogły mieć wpływ na działalność jednostki. Często używamy tutaj pytań: w jaki sposób..., dlaczego, co się stało, że... . Atrybucja zewnętrzna jest przejawem pewnego rodzaju wytrwałości w doszukiwaniu się przyczyn, wewnętrzna ogranicza się niekiedy tylko do nadania etykiety osobie np. leniwy, głupi, agresywny itp.

  SWOT – jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych, służąca do porządkowania informacji. Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. Np. w naukach ekonomicznych jest stosowana do analizy wewnętrznego i zewnętrznego środowiska danej organizacji, (np. przedsiębiorstwa), analizy danego projektu, rozwiązania biznesowego itp. Projekt poznania ludzkiego cognomu (ang. Human Cognome Project) – zespół projektów badawczych mających na celu rozszyfrowanie działania ludzkiego mózgu. Nazwa cognom bierze się od łacińskiego cogito (myślę) i nawiązuje do nazwy genom. Cognom oznacza zespół cech określających sposób myślenia człowieka. Podstawowym założeniem projektu jest próba zrozumienia mózgu ludzkiego jako bardzo skomplikowanej maszyny. Naukowcy chcą odszyfrować sposób działania naszego umysłu podobnie, jak to się udało w Projekcie poznania ludzkiego genomu.

  Dodano: 02.07.2013. 14:58  


  Najnowsze