• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania rzucają światło na powiązanie genów, diety i otyłości

  26.06.2013. 13:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W toku projektu realizowanego przez 29 partnerów z całej Europy zidentyfikowano wiele innowacyjnych produktów i reżimów dietetycznych, które mogą pomóc osobom ze skłonnością do przybierania na wadze w uniknięciu otyłości. Projekt stanowi istotny krok naprzód w kierunku rozwiązania kluczowego problemu zdrowotnego i poznania pełnego potencjału komercyjnego rynku dietetycznego.

  Mimo iż szybki wzrost otyłości wśród dzieci w Europie został dobrze udokumentowany, kwestią otwartą pozostaje nasza znajomość dokładnych przyczyn większej podatności jednych dzieci od innych. Naukowcy wiedzą, że otyłość determinują w dużej mierze czynniki genetyczne, aczkolwiek zakres, w jakim swoją rolę odgrywają czynniki związane z trybem życia wywołuje kontrowersje.

  Pogłębienie wiedzy o wielorakich przyczynach otyłości ma zatem istotne znaczenie, gdyż przełoży się na efektywniejsze strategie zdrowotne. Finansowany ze środków unijnych projekt DIOGENES (Diety, otyłość i geny) wniósł wkład w osiąganie tego celu, poprzez bliższe przyjrzenie się tej chorobie z perspektywy żywieniowej.

  Główny nacisk żywieniowy w ramach projektu położono na identyfikację makroelementów, które ułatwiają utrzymywanie prawidłowej wagi po schudnięciu, zwłaszcza roli węglowodanów i białek w zwiększaniu poczucia sytości (zaspokojenia głodu). W ramach projektu, przyjmując podejście krytyczne, przeprowadzono w ośmiu krajach długofalowe badania randomizowane rodzin. Celem była identyfikacja interakcji gen-składnik pokarmowy powiązanych ze zmianami wagi ciała i obwodu pasa.

  W toku projektu rodzice z nadwagą lub otyli przechodzili ośmiotygodniowy program odchudzających oparty na diecie niskokalorycznej. Kolejna ścieżka badawcza skoncentrowała się na interakcji geny-składniki pokarmowe powiązanej ze zmianami wagi ciała i metabolizmu, aby oprzeć kontrolę wagi na diecie. Jednym z głównych celów było wskazanie czynników (genów, transkryptów czy białek), które mogą pomóc w prognozowaniu zdolności danej osoby do utraty wagi przy ograniczeniu energii (zmniejszeniu spożycia kalorii) lub utrzymania obniżonej wagi.

  W ramach projektu DIOGENES podjęto również starania o pogłębienie wiedzy na temat powiązania między otyłością, genami a dietą na poziomie populacji. Dostęp do długofalowych danych klinicznych i żywieniowych zapewnił naukowcom unikalną możliwość określenia roli kluczowych czynników żywieniowych - spożycia wysokiej ilości białka i żywności o niskim indeksie glikemicznym - oraz interakcji geny-składniki pokarmowe powiązanych ze zmianami w wadze ciała i obwodzie pasa. W toku projektu ocenie poddano także tryb życia i aspekty psycho-społeczne spożycia żywności w celu ustalenia kluczowych predykatorów psychologiczno-behawioralnych przybierania na wadze na potrzeby diagnozowania zagrożenia i lepszego dopasowywania diety do potrzeb konsumentów. Opracowano także niskokaloryczną i smaczną żywność o wysokiej zawartości białka dla konsumentów zaniepokojonych przyrostem wagi.

  Przygotowano scentralizowany magazyn danych, aby zapewnić optymalną integrację, przechowywanie, zabezpieczenie i udokumentowanie wszystkich informacji zgromadzonych w związku z projektem do dalszej analizy.

  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Otyłość brzuszna – zwana inaczej "otyłością centralną", "otyłością typu jabłko", "otyłością trzewną", "otyłością wisceralną", "otyłością androidalną". Jest częściej spotykana u mężczyzn niż u kobiet. Jej powikłaniami mogą być: Otyłość (łac. obesitas) – patologiczne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie, przekraczające jego fizjologiczne potrzeby i możliwości adaptacyjne, mogące prowadzić do niekorzystnych skutków dla zdrowia. Za otyłość uważa się stan, w którym tkanka tłuszczowa stanowi więcej niż 20% całkowitej masy ciała u mężczyzn oraz 25% u kobiet. Otyłości towarzyszy nadwaga, czyli nadmierna masa ciała powyżej masy optymalnej. Zdrowe odżywianie - sposób odżywiania, polegający na przyjmowaniu substancji korzystnych dla zdrowia w celu zapewnienia lub poprawy zdrowia. Istotne jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób takich jak otyłość, nowotwory, choroby serca. Zdrowa dieta polega na przyjmowaniu odpowiednich ilości niezbędnych składników odżywczych i wody. Składniki pokarmowe mogą być dostarczane w postaci różnych produktów, dlatego wiele sposobów odżywiania i diet może być uznane za zdrowe. Należy zapewnić odpowiednią ilość makroskładników (tłuszcze, białka, węglowodany), mikroskładników (sole mineralne) oraz energii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

  Dieta odchudzająca, własc. dieta redukująca – zestaw zaleceń dietetycznych, zazwyczaj w postaci jadłospisów, których celem jest zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej, np. w leczeniu otyłości lub dla poprawy wyglądu. Otyś (forma żeńska Otyś/Otysiowa, liczba mnoga Otysiowie) – polskie nazwisko. Nosi je około 59 osób. Najwięcej osób o tym nazwisku mieszka na terenie Warszawy.

  Gay bear – subkultura homoseksualna oparta na pociągu emocjonalnym, psychicznym i seksualnym do mężczyzn o określonym typie budowy ciała – powinien być wysoki, owłosiony, zarówno na twarzy, jak i na ciele, przy kości lub paker. Subkultura posiada własną identyfikację kulturową, kod, wydarzenia, publikacje. W Polsce z reguły utożsamia się ją z inną, pokrewną subkulturą – gay chub, której istotą jest pociąg w kierunku osób z nadwagą i otyłych. Odchudzanie jest procesem, który polega na zmniejszaniu masy, do prawidłowej masy ciała, zapewniającej optymalny stan zdrowia. Proces ten, w ujęciu biologicznym, zmierza do poprawy trawienia, spalaniu tkanki tłuszczowej i tworzeniu mięśniowej, zmniejszenia zapotrzebowania na pokarmy, a w efekcie ogólnej zmianie odżywiania. W ujęciu psychologicznym wywołuje zadowolenie, podwyższenie własnej samooceny, poczucie atrakcyjności oraz wzrost wiary we własne możliwości; może przeciwdziałać stanom nadwagi i otyłości.

  Lorkaseryna – organiczny związek chemiczny, potencjalny nowy lek zmniejszający łaknienie, który przeznaczony byłby do podawania doustnego w postaci tabletek (10 mg raz lub dwa razy na dobę), przy jednoczesnym wprowadzeniu zmian w nawykach żywieniowych i trybie życia. Działa centralnie. Jest wybiórczym agonistą receptora serotoninowego 2C (5HT2C) w podwzgórzu. Wskazaniem do jego stosowania jest otyłość (wskaźnik BMI ≥ 30) lub nadwaga (wskaźnik BMI ≥ 27) przy jednoczesnym współistnieniu przynajmniej jednego czynnika zwiększającego śmiertelność i związanego z otyłością, np. cukrzyca typu 2. Obecnie lek znajduje się w fazie przedrejestracyjnej na terenie krajów UE i Wielkiej Brytanii. Został pozytywnie oceniony w USA przez komisję doradczą FDA – uznano na podstawie załączonych wyników badań doświadczalnych, że potencjalne korzyści przewyższają potencjalne działania niepożądane podczas długotrwałego stosowania w grupie osób z otyłością lub nadwagą. Ten związek chemiczny pretendujący do uznania za lek został opracowany przez firmę farmaceutyczną Arena Pharmaceuticals. Zastrzeżona nazwa handlowa (jeszcze niepotwierdzona) to Lorqess. Lorkaseryna byłaby medykamentem do leczenia otyłości przeznaczonym dla osób dorosłych. WHR (ang. waist-hip ratio) – jest współczynnikiem powstałym przez podzielenie obwodu talii przez obwód bioder (pomiary dokonywane w dowolnej jednostce miar). WHR stanowi wskaźnik dystrybucji tkanki tłuszczowej w ciele człowieka i jest wyznacznikiem określającym rodzaj sylwetki ciała (sylwetka w kształcie gruszki bądź jabłka) oraz typ otyłości (otyłość brzuszna bądź pośladkowo-udowa).

  Otyń (niem. Deutsch-Wartenberg, Wartenberg) – wieś gminna w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim, w gminie Otyń, nad rzeką Śląska Ochla.

  Projekt architektoniczno-budowlany – prawnie określony zakres projektu architektonicznego obiektu budowlanego, który należy załączyć do projektu budowlanego. W ramach projektu budowlanego może wystąpić kilka projektów architektoniczno-budowlanych obiektów wchodzących w skład tego projektu. Zakres i formę projektu budowlanego (określenie inwestycji budowlanej w formie dokumentów, rysunków, planów) podaje odpowiednie rozporządzenie prawa budowlanego.

  Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (ang. nonalcoholic fatty liver disease, NAFLD) - stłuszczenie wątroby którego przyczyną są inne czynniki niż nadmierne spożycie alkoholu. Podstawowymi czynnikami ryzyka prowadzącymi do NAFLD jest otyłość (i powiązany z nią zespół metaboliczny) oraz cukrzyca typu 2 (i powiązana z nią insulinooporność). Stłuszczenie wątroby prowadzić może w konsekwencji do zapalenia wątroby, a następnie w przebiegu choroby do zwłóknienia i marskości. Na parametry projektu składają się: zakres projektu, koszt projektu i czas projektu. Parametry projektu określa się czasami mianem „magicznego trójkąta”.

  Sibutramina – organiczny związek chemiczny stosowany jako lek anorektyczny (hamujący łaknienie) w leczeniu otyłości (obesitas). Mechanizm działania polega na hamowaniu wychwytu zwrotnego noradrenaliny, serotoniny i dopaminy. Nasila poposiłkowe uczucie sytości oraz zwiększa wydatek energetyczny, prawdopodobnie zwiększając termogenezę, co łącznie prowadzi do zmniejszenia masy ciała nawet do 25 kg/ m-c. Pre-umowa – termin występujący w regionalnych programach operacyjnych w ramach polityki spójności UE w latach 2007–2013. Jest to forma umowy stosowana w projektach unijnych znajdujących się w indykatywnych wykazach indywidualnych projektów kluczowych dla poszczególnych regionów. Pre-umowa jest zobowiązaniem beneficjenta do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego do realizacji w ramach regionalnego programu operacyjnego. Określa niezbędne warunki do spełnienia przez beneficjenta przed złożeniem przez niego wniosku o dofinansowanie dla indywidualnego projektu kluczowego.

  Karta Projektu (Project Charter) – dokument definiujący zakres, udziałowców oraz cele projektu. Dostarcza podstawowe informacje na temat ról oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w projekt (definiuje kierownika projektu, sponsora oraz klienta).

  Dodano: 26.06.2013. 13:17  


  Najnowsze