• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badanie ujawnia rosnące wskaźniki uleczalności raka w Europie

  25.03.2009. 22:14
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Ogólnoeuropejskie badanie opublikowane w specjalnym numerze magazynu European Journal of Cancer pokazuje, że u coraz większej liczby Europejczyków udaje się wyleczyć raka i że wyleczeni pacjenci mogą mieć nadzieję na życie równie długie, jak osoby, które nigdy nie chorowały. Z drugiej jednak strony badanie ujawnia, że wskaźniki przeżycia różnią się znacząco w zależności od kraju, regionu, wieku i płci. "Europa ma przed sobą poważne zadanie zmniejszenia tych różnic" - piszą autorzy.

  W wielu badaniach nad przeżywalnością ludzi chorych na raka obserwuje się pacjentów, którzy nadal żyją po upływie pięciu lat od zdiagnozowania choroby. Jednak w przypadku niektórych nowotworów, takich jak nowotwór piersi czy prostaty, wielu pacjentów, którym udało się przeżyć pięć lat, umiera z powodu swojej choroby w późniejszym czasie. W tym najnowszym badaniu pacjentów podzielono na dwie grupy: w pierwszej znalazły się osoby, które zmarły na raka, a w drugiej osoby, które udało się wyleczyć, ale które mogą umrzeć z innych powodów.

  Naukowcy porównali następnie wskaźniki przeżycia w dwóch okresach: 1998-1990 i 1997-1999. Okazało się, że wskaźnik przeżycia ogólnie zwiększył się w drugim okresie w porównaniu z pierwszym. Na przykład odsetek pacjentów, których wyleczono z raka płuc, wzrósł z 6% do 8%, natomiast wskaźniki przeżycia osób chorych na raka jelita grubego wzrosły z 42% do 49%.

  Jednocześnie jednak utrzymują się duże dysproporcje pomiędzy różnymi krajami pod względem wskaźników przeżycia osób chorych na raka. Na przykład w przypadku wszystkich nowotworów ujętych razem, pierwsze miejsce w tabeli przeżywalności wśród mężczyzn zajęła Islandia ze wskaźnikiem na poziomie 47%, podczas gdy największą liczbę wyleczonych kobiet (59%) odnotowano we Francji i w Finlandii. Z kolei na końcu tabeli znalazła się Polska, gdzie wyleczono tylko 21% mężczyzn i 38% kobiet.

  "Przy całościowym ujęciu wszystkich rodzajów nowotworu, te bardzo szerokie rozbieżności pod względem odsetka wyleczonych pacjentów w krajach biorących udział w badaniu - od 21% do 47% w przypadku mężczyzn i od 38% do 59% w przypadku kobiet - są również zależne od częstości występowania poszczególnych rodzajów raka w różnych krajach Europy" - wyjaśnił dr Riccardo Capocaccia z National Centre for Epidemiology, Surveillance and Health Promotion (włoskie krajowe centrum epidemiologii, obserwacji i promocji zdrowia).

  Dr Capocaccia dodał również: "Proporcje te są wskaźnikiem ogólnoeuropejskiego zróżnicowania pod względem kontroli nad chorobami nowotworowymi, ponieważ odzwierciedlają postęp w obszarze diagnozowania i leczenia, jak również skuteczność zapobiegania nowotworom najbardziej zagrażającym życiu".

  Poza tym wystąpiły różnice w poszczególnych rodzajach nowotworu. W Czechach, Danii i Polsce raka płuc przeżyło mniej niż 5% pacjentów, podczas gdy we Francji i Hiszpanii, wskaźniki przeżycia przekroczyły 10%. W przypadku raka piersi, w Hiszpanii, Francji, Finlandii i Szwecji wyleczono ponad 70% pacjentów, natomiast w Czechach, Polsce i Słowenii wskaźnik ten jest niższy niż 60%.

  "Różnice te częściowo tłumaczy się wprowadzeniem w połowie lat 90-tych badań przesiewowych w profilaktyce raka piersi w kilku krajach Europy Zachodniej. Jeśli rzeczywiście istnieje taka zależność, można wysunąć wniosek, że wczesna diagnoza ratuje życie kobiet z rakiem piersi, ponieważ dzięki niej chorobę jest łatwiej wyleczyć" - skomentował dr Capocaccia.

  Płeć stanowiła kolejny czynnik wpływający na wysokość wskaźników przeżycia, które, jak się okazało w badaniu, są wyższe wśród kobiet niż wśród mężczyzn w przypadku większości badanych rodzajów raka. Dr Capocaccia twierdzi, że "powtarzalność wyższych wskaźników przeżycia wśród kobiet sugeruje, iż układy hormonalne u danej płci mogą odgrywać pewną rolę".

  Ryzyko śmierci wśród osób starszych (w wieku 55-99 lat) jest znacznie wyższe niż u młodszych pacjentów z rakiem. Badanie wykazało, że wśród dzieci i ludzi młodych pięcioletnie wskaźniki przeżycia wzrastają dla wszystkich rodzajów raka.

  Przedstawione wnioski są wynikiem badania EUROCARE, które trwa od 1990 roku i korzysta z informacji udostępnianych przez 93 medyczne bazy danych dotyczące nowotworów w 23 krajach europejskich.

  Profesor Alexander Eggermont, przewodniczący europejskiej organizacji ds. nowotworów ECCO (European CanCer Organisation) z zadowoleniem przyjął przedstawione wnioski, mówiąc: "EUROCARE dostarcza niezbędnych informacji na temat prawidłowości w zakresie wskaźników przeżycia wśród pacjentów w całej Europie. Bez tych informacji niemożliwa byłaby ocena, czy postępy w obszarze wykrywania i leczenia nowotworów oraz w zakresie opieki faktycznie przynoszą ostatecznie korzyści pacjentom. Poza tym dzięki nim dowiadujemy się, na których rodzajach raka i na których częściach Europy należy skoncentrować dalsze badania i inwestycje".


  CORDIS
  url: http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=30610
  Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:

  European Journal of Cancer:
  http://www.ejconline.com

  ECCO (European Cancer Organisation):
  http://www.ecco-org.eu/

  Teksty pokrewne: 27090, 29612

  Kategoria: Różne
  Źródło danych: Organizacja ECCO i magazyn European Journal of Cancer
  Referencje dokumentu: Berrino, F i in. (2009) Comparative cancer survival information in Europe [Dane porównawcze na temat wskaźników przeżycia chorób nowotworowych w Europie], European Journal of Cancer, przyjęty do publikacji. DOI

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wczesny antgen raka prostaty 2 (ang. – early prostate cancer antigen 2 – EPCA-2)- białko, które występuje u osób chorych na raka prostaty. Podwyższenie jego poziomu jest bardziej czułym i swoistym wskaźnikiem tego nowotworu, niż poziom PSA. Rak płuca (inaczej rak oskrzela) – najczęstszy nowotwór złośliwy, na który umiera rocznie na całym świecie 1,3 mln osób. Jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów. Stanowi najczęstszą przyczynę zgonów z powodu raka u mężczyzn i jest na 2. miejscu pod tym względem u kobiet. Obecny stan wiedzy wskazuje na to, że największy wpływ na ryzyko zachorowania na raka płuca ma długoterminowe narażenie na wdychane karcynogeny, a zwłaszcza dym tytoniowy. Wydaje się, że w rzadkich przypadkach zachorowań na raka płuca u osób, które nigdy nie paliły do zachorowania dochodzi najczęściej przez połączenie czynników genetycznych oraz ekspozycji na bierne palenie. Poza tym radon oraz zanieczyszczenie powietrza, także mają wpływ na powstawanie raka płuca. Rak gruczołu sutkowego (rak piersi, łac. carcinoma mammae) – najczęstszy nowotwór gruczołu sutkowego. Na świecie rak gruczołu sutkowego jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. W Polsce w 2002 roku stanowił blisko 13% rozpoznań nowotworów złośliwych płci. Rak sutka występuje także u mężczyzn, jest jednak rzadki; zwykle jest też późno rozpoznawany. Od lat 70. notowano na całym świecie wzrost zachorowań na raka sutka, tendencja utrzymywała się do lat 90. Zjawisko to mogło być spowodowane zarówno zmianami w stylu życia kobiet w krajach zachodnich, jak i wzrostem wykrywalności raka.

  Londyński Instytut Badawczy (ang. The Cancer Research UK London Research Institute) – instytucja prowadząca badania w zakresie biologii raka. Należy do Cancer Research UK – organizacji zajmującej się badaniami nad rakiem. Rak szyjki macicy (łac. carcinoma cervicis uteri, ang. cervical cancer) – pierwotny nowotwór złośliwy szyjki macicy. Inwazyjnego raka szyjki macicy poprzedza stan zwany wewnątrznabłonkową neoplazją szyjki macicy (ang. cervical intraepithelial neoplasia, CIN, dawniej określany jako dysplazja szyjki macicy albo rak przedinwazyjny). CIN może ulegać progresji do raka inwazyjnego, sama nie stanowiąc zagrożenia dla zdrowia kobiety; stąd tak istotne jest wczesne wykrycie tych zmian w badaniu cytologicznym rozmazu z pochwowej części szyjki macicy. Zakażenie ludzkim wirusem brodawczaka (HPV) jest koniecznie do rozwinięcia się raka szyjki macicy prawie we wszystkich przypadkach. Dwa typy wirusa: 16 i 18 są odpowiedzialne za około 70% przypadków raka szyjki macicy.

  Spirogerman (spirogermanium, S 99 A, SPG, Spiro-32) – syntetyczny, organiczny związek germanu hamujący syntezę DNA, RNA i białek, mający więc potencjalne działanie przeciwnowotworowe. Zakończone zostały badania kliniczne II fazy dotyczące zastosowania związku w chemioterapii nowotworów narządów płciowych kobiet, glejaków, zaawansowanego raka gruczołowego sutka, raka płuc innego niż drobnokomórkowy, przerzutów raka płuc, przerzutów czerniaka złośliwego, zaawansowanego raka nerkowokomórkowego, przerzutowych nowotworów przewodu pokarmowego, chłoniaków i przerzutów albo wznowy raka żołądka. Jak dotąd, nie rozpoczęto żadnego badania klinicznego III fazy. Innymi możliwymi zastosowaniami spirogermanium są leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i choroby Chagasa. Lek wywołuje odwracalne objawy neurotoksyczne i pneumotoksyczne i podawany jest dożylnie. Przestrzeń przednagłośniowa, przestrzeń Boyeta - jest to przestrzeń wyróżniana przez anatomów i otolaryngologów ważna ze względu na znaczenie rokownicze w przypadku szerzenia się raka krtani, raka gardła dolnego czy raka nasady języka. Ma ona kształt trójkątny lub lejkowaty.

  Światowy Dzień Walki z Rakiem lub Światowy Dzień Raka (ang. World Cancer Day) – święto ustanowione na Światowym Szczycie Walki z Rakiem zorganizowanym pod egidą prezydenta Francji i dyrektora generalnego UNESCO w lutym 2000 roku w Paryżu. Na spotkaniu przyjęto Kartę Paryską, w myśl której rządy krajów świata, które ją podpisały, zobowiązały się do stworzenia programów zapobiegających i metod leczenia chorób nowotworowych. Estymator Kaplana-Meiera – używany w statystycznej analizie przeżycia estymator prognozujący funkcję przeżycia. W badaniach medycznych może być użyty np. do przewidywania frakcji pacjentów, którzy przeżyją określony czas po operacji. Ekonomista może szacować czas jaki ludzie pozostają bezrobotni po utracie pracy. Inżynier może mierzyć czas do awarii urządzenia.

  Neurologiczne zespoły paranowotworowe to odrębna pod względem klinicznym grupa zespołów paranowotworowych (paraneoplastycznych) obejmująca zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego u chorych z nowotworem umiejscowionym poza układem nerwowym, nie związane zatem z przerzutami, ani miejscowym działaniem guza. Często towarzyszy temu podostra neuropatia czuciowa z powodu zajęcia zwojów korzeni czuciowych rdzenia. U 80 % chorych przyczyną jest rak płuc, zazwyczaj z drobnokomórkowy. Około 0,4 % chorych na raka płuc ma dolegliwości neurologiczne, które poprzedzają wykrycie raka u 80 % przypadków tych dolegliwości.

  Dziedziczny rak piersi i jajnika (zespół raka sutka i jajnika, zespół sutek-jajnik, ang. (hereditary) breast-ovarian cancer, BOC, HBOC) – heterogenna etiologicznie i klinicznie grupa zespołów predyspozycji do nowotworów sutka i (lub) jajnika. Do najczęstszych przyczyn dziedzicznych raków tych narządów należą mutacje w genach BRCA1 i BRCA2.

  Dodano: 25.03.2009. 22:14  


  Najnowsze