• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badanie wpływu technologii TIK na bezpieczeństwo pacjentów i zarządzanie ryzykiem w służbie zdrowia

  13.10.2010. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania ofert dotyczących badania wpływu technologii informacyjnych i komunikacyjnych na bezpieczeństwo pacjentów i zarządzanie ryzykiem w służbie zdrowia.

  Celem zamówienia jest dostarczenie Komisji materiałów będących rezultatami wnikliwych badań obecnego zakresu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa pacjentów i zarządzania ryzykiem w służbie zdrowia.

  Badanie będzie skoncentrowane na następujących zadaniach:
  - określeniu najważniejszych aspektów bezpieczeństwa pacjentów i zarządzania ryzykiem w służbie zdrowia,
  - przedstawieniu zakresu wykorzystania eZdrowia dla bezpieczeństwa pacjentów w Państwach Członkowskich (UE-25),
  - przedstawieniu aktualnych istotnych przykładów zarządzania ryzykiem w Europie i na świecie,
  - określeniu najważniejszych szans i wyzwań kształtujących zastosowania eZdrowia w dziedzinie zarządzania ryzykiem w służbie zdrowia w Europie,
  - prezentacji długoterminowej strategii - przyszłych kwestii badawczych dotyczących eZdrowia w dziedzinie bezpieczeństwa pacjentów i zarządzania ryzykiem w okresie następnych 10 lat,
  - określeniu narzędzi administracyjnych, prawnych, technicznych i finansowych niezbędnych do realizacji 10-letniej strategii bezpieczeństwa pacjentów i zarządzania ryzykiem w służbie zdrowia.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  ISO 31000 – standardy zarządzania ryzykiem ustalone przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ang. ISO – International Organization for Standardization). Celem ISO 31000:2009 jest dostarczenie zasad oraz ogólnych wytycznych dotyczących zarządzania ryzykiem. ISO 31000 dostarcza uniwersalny model dla specjalistów oraz firm wdrażających procesy zarządzania ryzykiem i ma na celu zastąpienie obecnych standardów, metodologii i modeli, które różnią się między sobą w zależności od branży, tematu i regionu. Oprogramowanie do zarządzania projektami – termin zbiorczy dla oprogramowania komputerowego służącego do harmonogramowania, kontroli i zarządzania budżetem, alokacji zasobów, zarządzania jakością i dokumentacją, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania odchyleniami w projektach. System Zarządzania Bezpieczeństwem w obiekcie (ang. Security Management System) SMS - globalny system integrujący systemy bezpieczeństwa budynku lub całego obiektu. System pozwala na zarządzanie wszystkimi systemami bezpieczeństwa budynku. Jest jednym z podstawowych systemów zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku. Wraz z systemem BMS wchodzi w skład globalnego systemu zarządzania i sterowania budynku BMCS.

  Komitet Inwestycyjny Rezerw Dewizowych - wewnętrzny organ Narodowego Banku Polskiego odpowiedzialny za decyzje inwestycyjne, projektowania strategicznych założeń dotyczących procesu zarządzania rezerwami dewizowymi, rekomendowania kierunków oraz oceny jego bieżącej realizacji, zasad które przygotowuje Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym. P2ware Planner Suite jest oprogramowaniem do zarządzania projektami stworzonym przez firmę P2ware i działającym pod kontrolą systemu Microsoft Windows. Przeznaczeniem oprogramowania jest wspomagania kierowników projektu w zarządzaniu projektami i programami. Lista funkcjonalności obejmuje m.in. tworzenie harmonogramu, zarządzanie budżetem, zarządzanie i przydzielanie zasobów do zadań, zarządzanie ryzykiem i zagadnieniami, śledzenie postępu projektu, automatyczne tworzenie raportów, planowanie oparte na produktach, analiza ścieżki i łańcucha krytycznego czy też metoda wartości wypracowanej.

  PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) jest certyfikatem oferowanym przez Project Management Institute (PMI). Certyfikat PMI-RMP poświadcza nabycie kompetencji w dziedzinie zarządzania projektami, szczególnie w zakresie profesjonalnego zarządzania ryzykiem w projekcie (identyfikacja i ocenianie ryzyka w projektach, minimalizacja i łagodzenie zagrożeń). Zarządzanie Bezpieczeństwem Funkcjonalnym, ZBF - koncepcja zarządzania bezpieczeństwem w oparciu o pojęcia i zapisy normy IEC61508 oraz normy sektorowej IEC61511 (dla przemysłu procesowego) i innych.

  Rządowe Centrum Bezpieczeństwa – państwowa jednostka budżetowa podległa Prezesowi Rady Ministrów, zapewniająca obsługę Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawach zarządzania kryzysowego oraz pełniąca funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego. Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego (ang. Federal Emergency Management Agency) - amerykańska agencja, od 2003 roku podlegająca Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego USA, odpowiadająca za zarządzanie kryzysowe. Jej obecnym administratorem jest William Craig Fugate.

  Generacja zarządzania - określona wyższa jakość zarządzania charakteryzująca się rozwojem w dziedzinie jego oprogramowania. Obecnie istnieją cztery główne rodzaje generacji zarządzania, przy czym pierwszy rodzaj generacji zarządzania występuje w krajach słabo rozwiniętych, a natomiast czwarty rodzaj tej generacji występuje w krajach wysoko rozwiniętych.

  Zarządzanie jakością (QM, z ang. quality management) – system zarządzania składający się z następujących etapów:

  PN 18001 – powszechnie znany skrót dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy: PN-N-18001:2004. System zarządzania BHP opisany w normie jest oparty na, klasycznej dla zarządzania jakością, filozofii ciągłego doskonalenia zgodnie z Kołem Deminga. W Polsce pierwsza edycja normy pojawiła się w 1999 roku, a w 2004 roku została wydana przez PKN nowelizacja. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej zatrudnia 41 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 147 doktorów. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących obszarach: zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i regionach gospodarczych, wartości w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, zarządzanie potencjałem ludzkim, teoria i praktyka marketingu kadrowego, marketing usług finansowych, gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw, logistyka miejska, logistyka międzynarodowa, zarządzanie projektami, zarządzanie technologią i jakością produktu, procesy zmian i strategie rozwoju przedsiębiorstwa, komputerowe wspomaganie zadań inżynierskich, tworzenie i eksploatacja map akustycznych, ustrojowo-prawne problemy aglomeracji górnośląskiej, promocja zatrudnienia w administracji samorządowej, bezpieczeństwo publiczne, systemy ratownictwa, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, system zarządzania jakością w przedsiębiorstwach wytwórczych, usługowych i administracji, proekologiczne zarządzanie procesami.

  ISACA to międzynarodowe stowarzyszenie osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami dotyczącymi audytu, kontroli, bezpieczeństwa oraz innymi aspektami zarządzania systemami informatycznymi. Poprzednio znane jako Information Systems Audit and Control Association, obecnie stosowany jest wyłącznie skrót nazwy. II Zarząd Główny KGB (Drugi Zarząd Główny Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego: DZG KBP – ros. Wtoroje gławnoje uprawlenie Komitieta gosudarstwiennoj biezopasnosti – WGU KGB) – organ kontrwywiadu i bezpieczeństwa państwowego w strukturach Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego Związku Radzieckiego. Obok I Zarządu Głównego jeden z najliczniejszych i najważniejszych pionów tej instytucji.

  Management – ISSN 1429-9321, periodyk prezentujący publikacje naukowe z zakresu nowoczesnego zarządzania. Czasopismo wydawane jest od 1997 roku. W każdym roku ukazują się dwa numery w języku angielskim. Publikowane artykuły dotyczą przede wszystkim zarządzania strategicznego, marketingu w tym marketingu regionalnego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianami, finansami, produkcją i środowiskiem czy też rozwijania innowacyjności pracowników. Pojawiają się również prace na temat zastosowań informatyki w zarządzaniu. Redakcja mieści się przy Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Marian Kowalewski (ur. 5 maja 1951) – specjalista w zakresie zarządzania strategicznego; zarządzania turystyką i rekreacją,do 31 sierpnia 2009 r. rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem w Warszawie, profesor w Zakładzie Organizacji i Zarządzania Instytutu Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, a wcześniej m.in. szef Biura Konwojów i Pomocy Humanitarnej Centrum Operacyjnego Kwatery Głównej UNPROFOR; dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Międzynarodowego Ministerstwa Obrony Narodowej; radca ministra w Ministerstwie Obrony Narodowej; prorektor ds. dydaktycznych Prywatnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Biznesu; Prorektor ds.dydaktycznych Akademii Obrony Narodowej.

  Dodano: 13.10.2010. 17:37  


  Najnowsze